Page 1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

"ЗАТВЕРДЖУЮ" Ректор НУБіП України академік _________ Д. Мельничук "14" лютого 2012 р.

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ з комплексу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців ОКР "Магістр" з спеціальності "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Голова фахової атестаційної комісії ________________ /В. Отченашко/

Київ – 2012


Програму вступних випробувань склав голова фахової атестаційної комісії освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” за спеціальністю “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Отченашко Володимир Віталійович. Програма вступних випробувань складена на основі складових галузевого стандарту вищої школи – освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньопрофесійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 1302 «Зооінженерія». РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Профіль програми вступних випробувань – особи, які здобули освітньокваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр у базовому вищому навчальному закладі здійснюється за спеціальністю у розрізі спеціалізацій (виробничої, дослідницької, за напрямом «Специфічні категорії»). 1.1 Загальні положення Програма призначена для вступників на програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Мета навчання – ознайомлення із основним змістом питань програми вступних випробувань. Система форм контролю: - вступні випробування – іспит з фундаментальних і професійноорієнтованих дисциплін 1.2 Методична модель програми 1.2.1 Метою програми є підвищення рівня підготовки до випробувань вступників на програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 1.2.2 Особливості змісту програми вступних випробувань. Реалізація даної програми сприятиме: - формуванню системних знань за напрямом підготовки 1302 «Зооінженерія»; - поліпшенню методичної підготовки осіб, що готуються до вступних випробувань із фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін на програму професійної підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.130201; 1.2.3 Структурна модель програми Програма вступних випробувань складена за 18 навчальними дисциплінами, згрупованими у два підрозділи (блоки): - природничо-наукова підготовка (блок фундаментальних дисциплін); - професійна та практична підготовка (блок професійно-орієнтованих дисциплін).


РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ПІДРОЗДІЛІВ (БЛОКІВ) ПРОГРАМИ Назва блоку програми вступних Перелік навчальних дисциплін випробувань Неорганічна та аналітична хімія; біохімія з Природничо-наукова основами фізичної та колоїдної хімії; підготовка морфологія сільськогосподарських тварин; фізіологія сільськогосподарських тварин; генетика з біометрією Технологія відтворення; годівля Професійна та практична сільськогосподарських тварин; розведення підготовка сільськогосподарських тварин; гігієна тварин; технологія виробництва продукції птахівництва; технологія виробництва продукції вівчарства; технологія виробництва продукції свинарства; конярство, технологія виробництва молока; технологія виробництва яловичини; кролівництво; технологія продуктів забою тварин; технологія переробки продуктів тваринництва Зміст блоків у розрізі дисциплін 1. Неорганічна та аналітична хімія (хімічна будова і класифікація неорганічних речовин, хімія елементів, хімічні реакції). 2. Біохімія з основами фізичної та колоїдної хімії (загальна біохімія, біохімія тканин, органів і продуктів тваринництва). 3. Морфологія сільськогосподарських тварин (системи органів, анатомія тварин, основи цитології, гістології та ембріології). 4. Фізіологія сільськогосподарських тварин (травлення, обмін речовин і енергії, розмноження тварин, лактація). 5. Генетика з біометрією (цитологічні та молекулярні основи спадковості, генетичні основи селекції тварин). 6. Технологія відтворення тварин (біологічні основи відтворення тварин, феномени статевого циклу, статева зрілість, терміни парувань, організація штучного осіменіння тварин). 7. Годівля сільськогосподарських тварин (наукові основи повноцінного живлення тварин, нормування годівлі тварин, практика годівлі тварин різних видів та виробничих груп: норми годівлі, структура раціонів, техніка годівлі, джерела протеїну, мінеральних елементів та вітамінів, зберігання кормів, використання поживних речовин, витрати та облік кормів, мікробіологічні процеси при силосуванні). 8. Розведення сільськогосподарських тварин (конституція, екстер’єр і інтер’єр тварин, методи розведення, ступінь спорідненості, види схрещування, проміри, форми обліку).


9. Гігієна тварин (санітарно-гігієнічні вимоги до утримання тварин: площа на одну голову, температурна зона комфорту, оптимальна вологість тощо). 10. Технологія виробництва продукції птахівництва (біологічні особливості та продуктивність птахів, інкубація яєць, технологія виробництва яєць і м’яса птиці). 11. Технологія виробництва продукції вівчарства (продукція овець, формування та оцінка вовнової продуктивності, технологія виробництва вовни, шкур, баранини, каракулю). 12. Конярство (господарське значення конярства, екстер’єр і конституція коней, методи розведення коней, організація племінної справи, використання коней, кінний спорт). 13. Кролівництво (біологічні і господарські особливості кролів). 14. Технологія виробництва продукції свинарства (біологічні і господарські особливості свиней, селекційно-племінна робота: мічення, проміри, породи, технологія виробництва свинини, якість свинини). 15. Технологія виробництва молока (біологія великої рогатої худоби, відтворення корів, розрахунок технологічного процесу виробництва молока, селекційно-племінна робота у молочному скотарстві, молочна продуктивність і якість молока, використання корів). 16. Технологія виробництва яловичини (м’ясна продуктивність великої рогатої худоби, розрахунок технологічного процесу виробництва яловичини). 17. Технологія переробки продуктів тваринництва (загальна характеристика молочної сировини, первинна обробка молока і яловичини). 18. Технологія продуктів забою тварин (технологія забою тварин, технологічний процес переробки м’яса, якість м’яса і жиру, нормативні знижки).

/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you