Page 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ПОГОДЖЕНО Директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України

ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України

М.І. НАУМЕНКО “____” ______________ 2010 року

Д.О.МЕЛЬНИЧУК “_____” _____________ 2010 року

ПРАВИЛА

відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ УНІВЕРСИТЕТУ Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України), що здійснює підготовку офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки , серія АВ № 443917, виданої 18.06.2009 року, термін дії до 01.07.2014 року. Ліцензійний обсяг – 900 осіб. Кафедра здійснює підготовку офіцерів запасу за 6 військовообліковими спеціальностями: „Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів”; „Бойове застосування танкових з’єднань, військових частин і підрозділів”; „Застосування автомобільних з’єднань, військових частин і підрозділів”; „Експлуатація та ремонт базових машин бронетанкової техніки”; „Експлуатація та ремонт електро- і спец обладнання та автоматики бронетанкової техніки”; „Радіологія та токсикологія ветеринарна”. 2. ПРАВИЛА ВІДБОРУ ТА ПРИЙНЯТТЯ НА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 2.1. Загальні положення Правила відбору та прийняття на навчання на кафедру військової підготовки НУБіП України студентів вищих навчальних закладів для проходження військової підготовки розроблено на підставі вимог Законів України „Про вищу освіту“, „Про загальний обов’язок і військову службу“, постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 886 „Про військову підготовку студентів навчальних закладів за програмою офіцерів запасу”, (зі змінами та доповненнями) та Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України та Міністерства оборони України від 20 червня 2003 року № 400/192 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2003 року за № 978/8299, Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 11 листопада 2004 року № 531/857. 2.2 Умови прийняття на навчання До військової підготовки за програмою офіцерів запасу (далі військова підготовка), відповідно до статті Закону України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу“, залучаються студенти, після закінчення 2 курсу навчання (денної форми навчання) вищих навчальних 2


закладів (далі – студенти). Військову підготовку проходять громадяни, придатні до військової служби за станом здоров'я та моральними і діловими якостями, якщо на початок військової підготовки їм не виповнилося 25 років і вони є громадянами України. Студенти можуть проходити військову підготовку за програмами підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів, що надходять від юридичних чи фізичних осіб як плата за послуги, пов`язані з навчанням (за контрактом). 2.3. Організація відбору студентів для проходження військової підготовки Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, особисто подають заяву на ім'я декана факультету. Заява повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові студента; номер навчальної групи і назву факультету, на якому він навчається; про придатність до проходження військової служби за станом здоров'я (згідно із записом у приписному свідоцтві); про проходження строкової військової служби; про мотивацію студента щодо проходження військової підготовки та його зобов'язання щодо дотримання вимог, які ставляться до студентів під час проходження військової підготовки. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора университету. Придатність студента до військової служби за станом здоров'я визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії, що відображено в його приписному свідоцтві. Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів він не допускається до проходження випробувань. Конкурсний відбір проводиться за такими показниками: рівень успішності навчання студентів; професійний психологічний відбір студентів; рівень знань з допризовної підготовки; рівень фізичної підготовленості кандидатів. Оцінка рівня успішності навчання кандидатів Рівень успішності навчання студента оцінюється в балах за підсумками складання ним екзаменів у вищому навчальному закладі за семестри, які передують військовій підготовці, та визначається як добуток від множення середнього бала за складені екзамени на 100. Професійний психологічний відбір студентів Професійний психологічний відбір здійснюється відповідними фахівцями кафедри військової підготовки і кафедри соціальної роботи та психології, відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 09.07.2009 року № 355 „Про затвердження Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів”. 3


Оцінка індивідуальних психологічних якостей студента включає оцінку військової направленості та оцінку рівня нервово-психічної стійкості. Рівень знань з допризовної підготовки З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування студентів, яке складається з 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання дорівнює 20, а максимальна кількість балів - 200. Студенти, які не проходили допризовну підготовку юнацтва (ДПЮ), отримують 0 балів. Студенти, які під час тестувань набрали менше 100 балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються. Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів Рівень фізичної підготовки кандидатів згідно з Настановою з фізичної підготовки у Збройних Силах України, яка затверджена наказом Міністра оборони України від 30.12.2009 р. № 685, визначається за результатами практичного виконання ними фізичних вправ. Усі вправи приймаються в один день. Для їх виконання дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів не допускається. Програма перевірки з фізичної підготовки включає: підтягування на перекладені; біг на 100 метрів; біг на 3000 метрів. Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як „залік” або „незалік”. Для отримання оцінки „залік” необхідно виконати кожну з трьох вправ, призначених для перевірки, не нижче оцінки “задовільно” за нормативами для визначення рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу: біг на 100 м ≤ 15,2 с.; біг на 3 км ≤ 13 хв.10 с.; підтягування на перекладені ≥ 8 разів. За умови отримання оцінки “незалік” студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується. Рішення відбіркової комісії щодо таких студентів оформляється окремим протоколом. Порядок визначення рейтингу кандидата Сума балів, отримана студентом за результатами випробувань з допризовної і фізичної підготовки, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду складає рейтинг студента. Стосовно кожного студента з числа кандидатів для проходження військової підготовки відбірковою комісією приймається рішення і робиться один з таких висновків: „рекомендувати до зарахування”; „не рекомендувати до зарахування”. За результатами конкурсного відбору по кожній військово-обліковій спеціальності складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол. 4


Відповідно до рейтингового списку відбіркова комісія готує проект наказу ректора університету про зарахування студентів для проходження військової підготовки. Голова відбіркової комісії ознайомлює студентів з результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком). Зарахування студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу проводиться наказом ректора за результатами конкурсного відбору. Порядок подання апеляції студентами Апеляції студентів за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджує ректор університету. Апеляція студента за результатами випробувань повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за вступні випробування. Додаткове опитування студентів під час розгляду апеляції не допускається. З порядком подання й розгляду апеляцій студенти повинні ознайомитись до початку конкурсного відбору. 2.4. Порядок зарахування студентів Зарахування студентів до навчання за програмою офіцерів запасу за умов договору з юридичними або фізичними особами, здійснюється наказом ректора університету на підставі рішення відбіркової комісії за умови успішного проходження конкурсного відбору та виконання вимог договору. Студенти, які рекомендовані до зарахування для навчання за програмою офіцерів запасу за кошти, що надходять від юридичних або фізичних осіб, протягом одного місяця повинні укласти договір про навчання на кафедрі військової підготовки та виконати вимоги договору. У разі несвоєчасного оформлення договору вони не будуть зараховані на програми підготовки офіцерів запасу, а на вакантні місця будуть зараховуватись інші студенти згідно з рейтингом за умови укладання контракту у визначений термін. 3. ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ Оплата за навчання одного студента за навчальний рік визначається відповідно договору про військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу на підставі затвердженого ректором університету кошторису. Розмір оплати за надання додаткових освітніх послуг встановлюється окремо. Оплата за навчання може вноситись за два семестри або за весь період навчання. Кошти, оплачені наперед, не підлягають індексації. У випадку припинення студентом навчання або його відрахування плата за навчання не повертається.

5

/Правила%20прийому%20офіц.запасу%2020  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Правила%20прийому%20офіц.запасу%202011.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you