Page 1


Згідно з рішеннями ректорату НУБіП України (протокол № 45 від 07.12.2010 р.) та приймальної комісії (протокол № 102 від 24.12.2010 р.) внести зміни до Правил прийому до Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2011 рік на освітньо-професійні програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Молодший спеціаліст”, “Бакалавр”, “Спеціаліст” та “Магістр”: 1. Пункт 2.6 розділу 2 викласти у такій редакції: "НУБіП України приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра (магістра за спеціальністю 8.11010101 "Ветеринарна медицина (за видами)") за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток В)". 2. Пункт 6.10 розділу 6 викласти у такій редакції: "Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра (магістра за спеціальністю 8.11010101 "Ветеринарна медицина (за видами)") створюються фахові атестаційні комісії, склад яких у базовому закладі університету затверджується ректором НУБіП України, у ВП НУБіП України – директорами відокремлених підрозділів. Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за кількістю балів, отриманих на фахових вступних випробуваннях. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. До участі в конкурсі за всіма спеціальностями освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (магістра за спеціальністю 8.11010101 "Ветеринарна медицина (за видами)") допускаються вступникивипускники відповідно професійно-технічних та вищих навчальних закладів І – ІІІ рівнів акредитації, які на фаховому вступному випробуванні отримали не нижче 124 балів."

/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you