Page 1

ВІДГУК на магістерську програму «Методика навчання циклу дисциплін з механізації сільського господарства» за спеціальністю 8.000005 «Педагогіка вищої школи» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України На сьогодні відбувається стрімкий розвиток нашої держави, що зумовлює суттєві перетворення в усіх сферах нашого суспільства, зокрема й в освіті. Нинішні пріоритети державної політики в галузі освіти, зокрема аграрної, зорієнтовують ВНЗ на підготовку фахівців з високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими компетенціями, здатними до самореалізації і саморозвитку. Забезпечити реалізацію поставлених стратегічних завдань може тільки викладач, який має ґрунтовні професійні знання, володіє розвинутими уміннями і навичками вміло здійснювати педагогічну взаємодію і спроможний ефективно використовувати новітні педагогічні технології. З огляду на вищезазначене актуальною стає підготовка викладачів спеціальних дисциплін для технікумів і коледжів. Магістерська програма «Методика навчання циклу дисциплін з механізації сільського господарства» передбачає підготовку викладача вищого навчального закладу на основі попередньо отриманої базової вищої освіти за спеціальністю «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». У зміст програми включено низку психолого-педагогічних дисциплін, які, на нашу думку, вдало розподілені за циклами, серед яких: цикл професійно-педагогічної підготовки (нормативна частина) і цикл вибіркових дисциплін (дисципліни за вибором ВНЗ, дисципліни самостійного вибору студента). Доречним є те, що до навчального плану влючено такі дисципліни, як: «Транспортний процес в АПК», «Ремонт машин», «Надійність технологічних систем», «Моделювання технологічних процесів і систем», «Машиновикористання у рослинництві», «Технічне обслуговування машин для рослинництва», «Машиновикористання у тваринництві», «Технічне обслуговування машин у тваринництві». Зазначені дисципліни продовжують попередню фахову підготовку, що піднімає рівень майбутнього викладача. Досить важливим є те, що навчальні дисципліни, які готують викладача до майбутньої викладцької діяльності «Методика навчання дисципліни «Машиновикористання у землеробстві»», «Методика навчання дисципліни «Трактори і автомобілі»», «Методика навчання дисципліни «Механізація тваринництва»»), винесені до циклу самостійного вибору студента, що дозволить майбутньому фахівцю обрати для вивчення методики навчання саме тих дисциплін, які у подальшому він буде викладати. Даною магістерською програмою логічного передбачено навчальну практику (ознайомчу з фаху) та дві виробничі практики (комплексну з фаху та науково-педагогічну), метою останніх є формування умінь та навичок


викладання навчальних дисциплін і організації виховної роботи безпосередньо на базі ВНЗ. Загалом є підстави вважати, що магістерська програма «Методика навчання циклу дисциплін з механізації сільського господарства» зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України є актуальною, відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці і освітньо-професійній програмі підготовці фахівця даної спеціальності і, як результат, здійснює якісну підготовку викладачів ВНЗ. Директор Борщівського агротехнічного коледжу

Я.В. Козій


ВІДГУК на магістерську програму  «Методика навчання циклу дисциплін з механізації сільського  господарства» за спеціальністю 8.000005 «Педагогіка вищої школи»  у Національному університеті біоресурсів і природокористування України На даний час підготовка викладачів спеціальних дисциплін для технікумів і  коледжів   є  надзвичайно  актуальною.   Нинішні   пріоритети   державної   політики  в  галузі   освіти,   зокрема   аграрної,   зорієнтовують   ВНЗ   на   підготовку   фахівців   з  високим   інтелектуальним   потенціалом,   розвинутими   фаховими   компетенціями,  здатними до самореалізації і саморозвитку. Забезпечити реалізацію поставлених  стратегічних   завдань   може   тільки   викладач,   який   має   ґрунтовні   професійні  знання, володіє розвинутими уміннями і навичками вміло здійснювати педагогічну  взаємодію   і   спроможний   ефективно   використовувати   новітні   педагогічні  технології.  У  Національному університеті біоресурсів  і природокористування  України  вже   досить   давно   здійснюється   підготовка   підготовку   викладача   вищого  навчального   закладу   за   магістерською   програмою   «Методика   навчання   циклу  дисциплін з механізації сільського господарства». Дана програма передбачає, що  майбутній викладач готується до професійної діяльності у технікумі або коледжі  на основі попередньо отриманої базової вищої освіти за спеціальністю «Процеси,  машини   та   обладнання   агропромислового   виробництва».   У   зміст   програми  включено   низку   психолого­педагогічних   дисциплін   та   дисциплін   попередньої  фахової підготовки.  На   сьогоднішній   день   випускники   НУБіП   України,   які   навчалися   за  магістерської   програмою  «Методика   навчання   циклу   дисциплін   з   механізації  сільського   господарства»   з   спеціальності   «Педагогіка   вищої   школи»,   успішно  працюють   у   Таращанському   агротехнічному   коледжі   і   показують   себе   як  висококваліфіковані   педагоги.   Зазначене   підтверджує   підготовку   фахівців   в  НУБіП України за вказаною магістерською програмою на високому рівні. Директор  Таращанського агротехнічного коледжу                                                                                В.І.Рябець 

/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%BA%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%BA%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC...

/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%BA%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%BA%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC...

Advertisement