Page 1

Форма № Н- 3.01

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Розглянуто і схвалено вченою радою НУБіП України «____» ______________ 20__ р. (Протокол №______)

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Ректор НУБіП України _________________акад. Д. Мельничук «____» _________________ 20__ року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців 2013 року вступу Освітньо-кваліфікаційний рівень

«Бакалавр»

Галузь знань

0306 „Менеджмент і адміністрування” (Шифр та найменування галузі знань)

Напрям підготовки

6.030601 „Менеджмент” (з ознаками майбутньої спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування”) (Код та напрям підготовки)

Форма навчання Термін навчання Кваліфікація

ННІ Факультет

денна чотири роки бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор Реалізують підготовку бакалаврів бізнесу аграрного менеджменту


Курс

I. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ а) підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» 2013 року вступу напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” (з ознаками майбутньої спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування”) Вересень 30 Жовтень 2 9 16 23 IX 7 14 21 5 7 14 21 28 X 12 19 26 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 рік 28 Листопад X 4 11 18 25 2 XI 9 16 23 30 9 10 11 12 13

І

Грудень 30 Січень 2 9 16 23 XII 6 13 20 4 7 14 21 28 І 11 18 25 14 15 16 17 18 19 20 21 : : - -

Умовні позначення: - теоретичне навчання : - екзаменаційна сесія - - канікули

27 Лютий І 3 10 17 1 ІІ 8 15 22 22 23 24 25

24 Березень ІІ 3 10 17 24 1 ІІІ 8 15 22 29 26 27 28 29 30

31 III 5 IV 31

2014 рік Квітень 28 Травень Червень 7 14 21 IV 5 12 19 26 2 9 16 23 3 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 : : О О О

30 VI 5 VII 44 О

Липень 28 7 14 21 VII 2 12 19 26 VIIІ 45 46 47 48 О О -

4

Серпень 11 18 25

9 16 23 30 49 50 51 52 -

Х - виробнича практика О - навчальна практика підготовка бакалаврської роботи ІІ // - державна атестація (державний екзамен та захист бакалаврської роботи)

Курс

б) підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» на 2013-2014 навчальний рік напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” (з ознаками майбутньої спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування”) Вересень 30 Жовтень 2 9 16 23 IX 7 14 21 5 7 14 21 28 X 12 19 26 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 рік 28 Листопад X 4 11 18 25 2 XI 9 16 23 30 9 10 11 12 13

І ІІ III IV

Грудень 30 Січень 2 9 16 23 XII 6 13 20 4 7 14 21 28 І 11 18 25 14 15 16 17 18 19 20 21 : : - -

: : :

Умовні позначення: - теоретичне навчання : - екзаменаційна сесія - - канікули

: : :

-

-

27 Лютий І 3 10 17 1 ІІ 8 15 22 22 23 24 25

24 Березень ІІ 3 10 17 24 1 ІІІ 8 15 22 29 26 27 28 29 30

31 III 5 IV 31

2014 рік Квітень 28 Травень Червень 7 14 21 IV 5 12 19 26 2 9 16 23 3 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 : : О О О : : О О О : : Х Х Х

:

:

30 VI 5 VII 44 О О Х

Липень 28 7 14 21 VII 2 12 19 26 VIIІ 45 46 47 48 О О О О Х Х -

4

Серпень 11 18 25

9 16 23 30 49 50 51 52 -

-

-

-

-

П П П П // // //

Х - виробнича практика О - навчальна практика підготовка бакалаврської роботи ІІ // - державна атестація (державний екзамен та захист бакалаврської роботи) Декан факультету __________________ І.В.Охріменко


II. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Форми Загальний контролю знань обсяг за семестрами

Практична підготовка

Аудиторні заняття

Виробнича практика

5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки 3 5 48 16 32 60 3 1 48 32 16 60 2 3 32 16 16 40

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Філософія Історія України Історія української культури Українська мова (за професійним спрямуванням) Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Психологія Соціологія Політологія Фізичне виховання

1 2 3 4

108 108 72 108

3

2

288

8

4

72 72 72

2 2 2

1 3

216

6

36 1,2, 3 7

1,2, 3,4

18

254 32 32 48 136

практичні

лабораторні

лекції

Всього

Залік

4

Екзамен

3

18 254

16 16 32

I курс 1 с.

II курс III курс Семестри

2 с.

3 с.

4 с.

5 с.

6 с.

IV курс 7 с.

Кількість тижнів у семестрі

16

1 18

1 16

1 18

1 16

1 18

1 16

1 14

15

16

17

18

19

20

21

22

3 3 2

72

2

34

5

16 16 16

40 40 24

2

136

80

2

3

3

4 2

3 2

2

1116 31 666 146 254 266 450 12 7 10 1.2. Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки Вища та прикладна математика 216 6 1,2 116 66 50 100 5 2 Статистика 162 4,5 5 4 5 102 68 34 60 Інформаційні системи та технології 108 3 3,4 102 34 68 6 3 Економічна теорія: основи економ.теорії 108 3 2 1 102 68 34 6 3 3 Економічна теорія: макроекономіка 108 3 4 54 36 18 54 Економічна теорія: мікроекономіка 108 3 3 3 48 32 16 60 3 Всього 810 22,5 524 304 68 152 286 8 5 6 1.3. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки Державне та регіональне управління 108 3 6 36 18 18 72 Менедж.і адмінстр.: теорія організації 108 3 5 32 16 16 76 Менедж.і адмінстр.: менеджмент 108 3 5 32 16 16 76 Менедж.і адмінстр.: операційний менедж. 144 4 7 64 32 32 80

6

3

3 3

3

Всього

1 2 3 4 5 6

кредитів

1

годин

Назва навчальної дисципліни

Курсова робота (проект)

№ № п/п

Самостійна робота

Навчальна практика

у тому числі

Розподіл тижневих годин за курсами та семестрами

2

2

3 9

3 2 2 2 4

1


1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 Менедж.і адмінстр.: управління персонал. 144 4 Менедж.і адмінстр.: самоменеджмент 108 3 Менедж.і адмінстр.: управління інноваціям 144 4 Менедж.і адмінстр.: стратегічне управлінн 108 3 Менедж.і адмінстр.: адміністративний мен. 108 3 Право: правознавство 108 3 Право: адміністративне право 108 3 Право: трудове право 108 3 Право: господарське право 108 3 Фінанси, гроші та кредит 162 4,5 Економіка і фінанси підпр.: економіка під. 108 3 Економіка і фінанси підпр.: фінанси під. 108 3 Облік і аудит 162 4,5 Маркетинг 162 4,5 Логістика 108 3 Зовнішньоекономічна діяльність 108 3 підприємства Міжнародні економічні відносини 108 3 Безпека життєдіяльності 108 3 Основи охорони праці 108 3 Всього 2538 76,5

5 8

6

7 8

7 8 8 6 5 8 7 7 7

5 5 6

5 5 7 4

7

7

8 56 32 42 42 54 48 28 32 64 64 64 32 132 48 54

9 28 16 28 28 36 32 14 16 32 32 32 16 66 16 36

48

32

10

11 28 16 14 14 18 16 14 16 32 32 32 16 66 32 18

12 88 76 102 66 54 60 80 76 44 164 44 76 30 114 54

16

60

13

14

15

16

56 28 28 52 32 16 16 76 32 16 16 76 1028 538 50 440 1576 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 2.1. Дисципліни за вибором університету 2.1.1. Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки Економічна інформатика 252 7 3 1,2 132 32 100 12 108 3 2 Технологія виробництва прод.рослинництв 144 4 1,2 100 50 50 8 36 4 2 Сільськогосподарські машини 108 3 2 54 18 36 36 18 3 Основи захисту рослин та агрохімія 108 3 3 64 32 32 44 Технологія виробництва прод.тваринництв 108 3 2 72 36 36 18 18 4 Механізація в тваринництві 108 3 2 36 18 18 54 18 2 Технолог.зберіг.та переробки сільгосппрод 108 3 3 32 16 16 58 18 Економетрія 108 3 6 36 18 18 72 Логіка 108 3 6 36 18 18 72 Економіко-математичне моделювання 108 3 6 36 18 18 72 Дослідження операцій 108 3 8 28 14 14 80 Всього 1368 38 626 270 288 68 526 216 7 13 2.1.2. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки Вступ до фаху 108 3 1 32 16 16 22 54 2 Менеджмент в АПК 216 6 6 6 54 36 18 18 144 Економіка сільського господарства 216 6 6 6 72 36 36 144 Організація сільськогосподарського вироб. 108 3 6 54 18 36 54 Основи біржової діяльності 108 3 8 56 28 28 16 36 Основи аграрного консалтингу 108 3 8 28 14 14 80 Економіка світового сільського господарст 108 3 7 48 32 16 60

17

18

19

20

21 2

3 3 3 3 2 2 4 2

2 4

2 4

4 3 3 3

8

3 3

22 4

4 2 2 4

4

20

8

19

16

3

4

2 2 2 2 9

2 2

6 3 4 3

4 2 3


1 8 9 10 11

2 Аналіз господарської і комерц.діяльності Організація підприємницької діяльності Національна економіка Біосоціальна економіка Всього

8 9 10 11 12 13 14 15 16 56 28 28 52 6 36 18 18 72 6 36 18 18 36 6 36 18 18 36 508 262 60 186 446 90 288 2 2.2. Дисципліни за вибором студента 2.2.1. Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 1 Соціальні комунікації 1,2, 144 4 68 68 31 45 1 1 3,4 2 Прикладна математика в менеджменті 108 3 2 72 36 36 36 4 3 Теорія ймовірностей і матем.статистика 108 3 4 54 18 36 54 4 Математичне програмування 108 3 4 54 18 36 54 5 Теорія систем 108 3 5 32 16 16 76 Всього 576 16 280 88 192 251 45 1 5 2.2.2. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки 1 Економіка праці та соц.-труд.відносини 108 3 4 4 72 36 36 36 2 Контролінг 72 2 7 32 16 16 40 3 Теорія економічного аналізу 108 3 7 64 32 32 44 4 Економіка природокористування 72 2 5 32 16 16 40 5 Ризик-менеджмент 72 2 8 28 14 14 44 Всього 432 12 228 114 14 100 204 РАЗОМ 8388 233 3860 1722 734 1404 3739 351 288 30 30 Військова підготовка 675 19 450 225 225 225 Культурно-просвітницька діяльність 504 14 336 168 168 168 351 288 Практична підготовка Підготовка і захист бакалаврської роботи

3 108 108 72 72 1332

252

4 3 3 2 2 37

5 8

6

17

1

18

19

20

21

22 4

2 2 2 16

3

10

1 3 3

1

7

2 2

4 2 4 2

30

4 30

2 30

30

30

30

30

6 30

2 2 30

30

30

30

7 6

Кількість курсових робіт (проектів) 56

Кількість заліків Кількість екзаменів РАЗОМ ЗА ОКР

7

32 8640 240

3860 1722 734 1404 3739 351

288

30

30


ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ Навчальні дисципліни 1. Нормативні навчальні дисципліни 1.1. Цикл дисциплін соціальногуманітарної підготовки 1.2. Цикл дисциплін фундаментальної, природничонаукової та загальноекономічної підготовки 1.3. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки 2. Вибіркові навчальні дисципліни 2.1. Дисципліни за вибором університету 2.1.1. Цикл дисциплін фундаментальної, природничонаукової та загальноекономічної підготовки 2.1.2. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки 2.2. Дисципліни за вибором студента 2.2.1. Цикл дисциплін фундаментальної, природничонаукової та загальноекономічної підготовки 2.2.2. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки 3. Інші види навантаження Разом за ОКР

IV. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, ТИЖНІ

Години

Кредити

%

4680

130

54,2

1116

31

12,9

810

22,5

9,4

1 2 3 4 Разом за ОКР

2754

76,5

31,9

3708

103

42,9

2700

75

31,3

1368

38

15,8

1332

37

15,4

1008

28

11,7

8

6,7

9 10

576

16

Екзаменаційна сесія

Практична підготовка

34 34 34 30

4 4 4 4

6 6 6 0

132

16

18

Рік Теоретичне навчання навчання

Підготовка бакалаврської роботи

Державна атестація

Канікули

Всього

4

0 0 0 3

8 8 8 2

52 52 52 43

4

3

26

199

V. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА № 1 2 3 4 5 6 7

Вид практики

Семестр

Години

Кредити

Кількість тижнів

Навчальна з землеробства Навчальна з с/г машин Навчальна з тваринництва Навчальна з механізації твар. ферм Навчальна (Вступ до фаху) Навчальна з інформатики Навчальна з технології переробки і зберігання с.-г.продукції Навчальна з основ біржової діяльності Виробнича з менеджменту АПК Виробнича з економіки сільськ.госп.

2 2 2 2 2, 4 4

36 18 18 18 54 108

1,0 0,5 0,5 0,5 1,5 3,0

1 1 1 1 4 3

4

18

0,5

1

8

36

1,0

1

6 6

144 144

4,0 4,0

3 3

Курсовий проект

VI. КУРСОВІ РОБОТИ І ПРОЕКТИ 432

12

5,0

Назва дисципліни

Години

Кредити

Курсова робота

252 8640

7 240

2,9 100

1

Мікроекономіка Економіка праці і соціально-трудові відносини Статистика Менеджмент АПК, економіка та фінанси підприємства Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Управління персоналом

36

1

КР

36

1

КР

36

1

КР

36

1

КР

36

1

КР

36

1

КР

2 3 4 5 6


VІІ. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ № 1 2

Складова атестації Державний (і) екзамен(и) Захист бакалаврської роботи

«ПОГОДЖЕНО» Проректор з навчальної і культурно-виховної роботи

________________ Н.М.Рідей

Начальник навчальної частини

________________ О.В.Зазимко

Директор ННІ

________________ А.Д.Діброва

Години

Кредити

Кількість тижнів

36 216

1 6

1 6

«РОЗРОБЛЕНО» Декан факультету ____________ І.В.Охріменко


Menegment administruv ua bak  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Menegment_administruv_UA_bak.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you