Page 1

Наукові публікації Підручники, навчальні посібники 1. Адаменко О.М., Рудько Г.І., Ковальчук І.П. Екологічна геоморфологія. Підручник.Івано-Франківськ, 2000. 411 с. 2. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології: Навч. посіб./За ред. О.М.Маринича. – К.: Вища шк.., 2005. – 495 с. 3. Рельєф України. Навчальний посібник/[Б.О.Вахрушев, І.П.Ковальчук, О.О.Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т.Палієнко, Г.І.Рудько, В.В.Стецюк.];За заг. ред. В.В.Стецюка. – К.: Видавничий дім «Слово», 2010. 688 с. 4. Стацiонаpнi, напiвстацiонаpнi та експеpиментальнi дослiдження еpозiйних пpоцесiв: Текст лекцiй. — Львiв: Вид-во Львiв. ун-ту, 1992. — 72 с. 5. Ковальчук І.П. Флювiальна геомоpфологiя: Текст лекцiй. — Львiв: Вид-во Львiв. ун-ту, 1992. — 54 с. 6. Ковальчук І., Каганов Я., Сливка Р. Прикладна гідроекологія: Навчальний посібник. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. — 228 с. 7. Петровська М.А. Охорона вод (санітарні норми і правила). Навчальний посібник/ За ред. проф. І.П.Ковальчука – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. 205 с 8. Ковальчук І., Робак В. Екологія. Підручник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 325 с 9. Конкурсні тестові завдання з географії./ М. Р. Влах, І.П.Ковальчук, Я. С. Кравчук, та ін. — Львів: Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1995-2007. — 162 с. 10. Курганевич Л.П. Водний кадастр: Навч. .посібник/ За ред. проф. І.П.Ковальчука – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - 116 с. 11. Павловська Т.С. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): навч.посіб. для студентів вищих навч. закладів / Тетяна Сергіївна Павловська; за ред. проф. І.П. Ковальчука. - Луцьк: Волинський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2009. – 284 с. 12. Гідроекологічний словник / М.А. Петровська: за ред. проф. І.П. Ковальчука – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с. 13. Ковальчук І.П., Курганевич Л.П. Гідроекологічний моніторинг: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 315 с. Монографії 1. Ландшафтно-гидрологический анализ теppитоpии. — Новосибиpск: Наука, 1992. — 168 с. (співавтор І.П.Ковальчук). 2. Ковальчук І. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. — Львів: Вид-во Інту Українознавства, 1997. — 440 с. 3. Denudacja stoków w górnych odcinkach zlewni rzek karpackich. Studia, Rozprawy, Monografie, 47. — Kraków: Wydawnictwo CPPGSMIE PAN, 1997. — 145 S (співавтор І.П.Ковальчук). 4. Euroregion Bug. Skała przeksztalceń środowiska i polityka ekologiczna. Euroregioun Bug. – Lublin: Norbertinum, 1997. Т.15. – 356 с (співавтор І.П.Ковальчук). 5. Водний моніторинг річки Свиня (Жовківський район Львівської області). — Жовква, 1999. — 120с (співавтор І.П.Ковальчук). 6. Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) /За ред. М. І. Долішнього, В.С.Кравціва. — Львів, 1999.- 243 с. (співавтор І.П.Ковальчук) 7. Історія Гуцульщини. — Львів: Логос, 1999. Т. IV. – 457 с. (співавтор І.П.Ковальчук) 8. Гірські автомобільні дороги Українських Карпат: Аналіз пошкоджень паводком 1998 р. автомобільних доріг Закарпаття і рекомендації по попередженню


руйнувань гірських автомобільних доріг Українських Карпат / Під ред. В. О. Герасимчука. — Ужгород: Закарпаття, 2000. — 272 с. (І.П.Ковальчук - співавтор). 9. Bogacki M., Kowalczuk I. Geomorfologia ekologiczna systemów fluwialnych. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. — Warszawa, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2000.– 122 s. 10. Історія Гуцульщини. —Львів: Логос, 2001. Т. VI. — 389 с. (співавтор І.П.Ковальчук). 11. Клєстов М.Л., Щербак В.І., Ковальчук І.П. та ін. Сучасний стан водно-болотних угідь регіонального ландшафтного парку “Прип’ять–Стохід” та їх біорізноманіття // За ред. д.б.н. В.І.Щербака. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. — 108 с. 12. Roztocze. Środowisko przyrodnicze. /Pod redakcją Jana Buraczyńskiego. — Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 2002. — 442 s. (І.П.Ковальчук - співавтор). 13. Проектування, будівництво та експлуатація річкових укріпних споруд на гірських автомобільних дорогах України. Методичні вказівки. Колектив авторів (М. Д. Круцик, Н. П. Попиченко, А. В. Білоус, В. О. Семенов, І. П. Ковальчук). — ІваноФранківськ, 2002. — 166 с 14. Bug River valley as the ecological corridor: state – threats – protection. Edited by A. Dombrowski, Z. Glowacki, I. Kovalchuk, M. Nikiforov, Z. Michalczyk, W. Szwajgier, K.-H. Wojciechowski. Warsaw, 2002. — 130 s. 15. Korytarz ekologiczny doliny Bugu: Stan – Zagrożenia – Ochrona. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Dombrowskiego, Zygmunta Głowackiego, Wojciecha Jakubowskiego, Ivana Kowalczuka, Zdzisława Michalczyka, Michaila Nikiforowa, Wojciecha Szwajgiera oraz Krzysztofa H. Wojciechowskiego. Warszawa, 2002. — 350 s. 16. Ковальчук І., Петровська М. Геоекологія Розточчя. Монографія. — Львів: Редакційно-видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. — 192 с. 17. Теоретичні та методичні засади вивчення природничо-математичних дисциплін у професійних закладах освіти: перспективи +ХХІ століття: Колективна монографія / Ємчик Л. Ф., Кміт Я. М., Ковальчук І. П., Мокрик Р. І., Робак В. Є., Сікорський П. І., Черепанова С. О. (упоряд. і відп. ред.). — Львів: Сполом, 2004. — 200 с. 18. Професор Петро Цись / Упорядник І. Ковальчук. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. — 433 с. 19. Геоекологічний моніторинг Хмельницької урбосистеми: Монографія / Дзюблюк Т., Ковальчук І., Колтун О. та ін.; За ред. проф. І. Ковальчука. — Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — 108 с. 20. Z biegiem Dniestru. Studium krajoznawcze doliny Dniestru od źródeł rzeki do Chocimia. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Gudowskiego. Warszawa. Wzdawnictwo Academickie Dialog, 2007. — 150 s.(Співавтор І.Ковальчук). 21. Ковальчук І.П. Павловська Т.С. Річково-басейнова система Горині: структура, функціонування, оптимізація: Монографія. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. унту ім. Лесі Українки, 2008. – 244 с. 22. Transformation processes in the Western Ukraine. Concepts for sustainable land use. – Berlin, Weiβensee Verlag, 2008. -648 р. (співавтор І.П.Ковальчук) 23. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування/ За ред д. геогр. н. І. Ковальчука /І. Ковальчук, П. Волошин, А. Михнович, Й.Вишневський, С.Кукурудза, А.Мельник, Б. Муха, М.Петровська, Р. Пронишин, С. Вербицький, Я. Бень, І. Ярема , І. Горбань, Р. Волчанський , С. Кравців, Л. Курганевич. – Львів: ГО “Опілля-Л”, 2009. - 608 с.


24. Іванов

Є., Ковальчук І., Терещук О. Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району: монографія. - Луцьк: Волинський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2009. - 208 с. 25. Іванов Є. Геокадастрові дослідження гірничопромислових територій: монографія / Євген Іванов. Наук. ред. І.П. Ковальчук. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 373 c. 26. Природні ресурси Львівщини/ Матолич Б.М., Ковальчук І.П., Іванов Є.А. та ін. Львів: ПП. Лукащук В.С., 2009. – 120 с. 27. Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії = Geoecologic modelling of the condition of nature and historic monuments : [монографія] / [Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.] / за заг. ред. І. П. Ковальчука, Є. А. Іванова. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. − 214 с. 28. Гуманітарні і ресурсні проблеми національної безпеки України: монографія. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2011. – 400 с. (співавтор І.П.Ковальчук). 29. Ковальчук І.П., Юровчик В.Г. Конструктивна географія лісів і лісового господарства Волинської області:Монографія / І.П.Ковальчук, В.Г.Юровчик. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – 204 с. Статті В українських та зарубіжних виданнях опубліковано понад 600 статей і понад 240 тез доповідей. Методичні матеріали 1. Ковальчук І. П., Іваник М.Б. Програма та лабораторнi роботи з курсу "Геоморфологiя". — Львiв: Вид-во Львiв. ун-ту, 1996. — 54 с. 2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Технологічні аспекти використання земель» для студентів денної форми навчання (магістрів) зі спеціальності 8.07904 – Землевпорядкування та кадастр. – Київ, 2009. – 23 с. Інші 1. Кафедра конструктивної географії і картографії / упорядники: Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук, В.М. Петлін - Львів: Простір-М, 2010. – 56с. Всього публікацій - 880

/Kovalchuk_puplications  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u31/Kovalchuk_puplications.doc

/Kovalchuk_puplications  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u31/Kovalchuk_puplications.doc

Advertisement