Page 1

Кабінет Міністрів України Міністерство аграрної політики України Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут бізнесу Науково-дослідний інститут економіки і менеджменту агропромислового виробництва

ЗАПРОШЕННЯ Міжнародна науково-практична конференція

"ЦІНА, ЯКІСТЬ, ВИТРАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА В АПК" 15 – 16 квітня 2010 р. м. Київ, Україна

Вельмишановний колего! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Ціна, якість, витрати та ефективність виробництва в АПК", яку проводить Науководослідний інституту економіки і менеджменту агропромислового виробництва ННІ бізнесу НУБіП України 15 - 16 квітня 2010 р. Оргкомітет конференції Голова оргкомітету МЕЛЬНИЧУК ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ – ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік НАН України і НААНУ, д.б.н., проф. Заступники голови оргкомітету МЕЛЬНИЧУК МАКСИМ ДМИТРОВИЧ – проректор з наукової та інноваційної діяльності, член-кореспондент НААНУ, д.б.н., проф.; ГАЛУШКО ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ – директор Навчально-наукового інституту бізнесу, член-кореспондент НААНУ, д.е.н., проф.; ШПИЧАК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – директор Науково-дослідного інституту економіки і менеджменту агропромислового виробництва, академік НААНУ, д.е.н., проф.


Члени комітету ЛИСЕНКО ВІТАЛІЙ ПИЛИПОВИЧ – перший проректор з навчальної та виховної роботи, к.т.н., проф.; КАЛЕНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ – проректор з міжнародної навчально-наукової діяльності, к.с.-г.н., проф.; ІБАТУЛЛІН ШАМІЛЬ ІЛЬДУСОВИЧ – декан економічного факультету, д.е.н., доц. КОВТУН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА – декан факультету аграрного менеджменту, к.е.н., доц. Секретар СТАСІНЕВИЧ СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА – провідний науковий співробітник Науководослідного інституту економіки і менеджменту агропромислового виробництва, к.е.н. Напрями наукової дискусії (секції): 1.Світовий досвід стимулювання якості продукції, менеджмент, маркетинг, інформаційне забезпечення, консалтинг в аграрній сфері України 2.Ціноутворення, якість продукції, витрати та ефективність агропродовольчого виробництва 3.Кредитування, страхування та оподаткування у витратах АПК 4.Облік, контроль та аналіз доходів і витрат в аграрному секторі економіки 5.Вплив рівня розвитку сільських територій та земельних відносин на підвищення ефективності аграрного виробництва Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Оргвнесок за участь у конференції Оргвнесок за участь у конференції становить 50 грн. Оргвнесок направляється Національному університету біоресурсів і природокористування України: код 00493706, ГУ ДКУ у м. Києві, код банку 820019, р/р 31252277220006 (код 30.92) з поміткою "Оргвнесок на проведення конференції "Ціна, якість, витрати та ефективність виробництва в АПК". (У разі неприйняття участі в конференції оргвнесок поверненню не підлягає). Публікація матеріалів Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику "Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України", який ВАК України включений до переліку фахових видань. Вартість опублікування статті становить для працівників НУБіП України – 10 гривень, для інших учасників – 20 гривень за сторінку. Вимоги до оформлення статей До публікації у збірнику приймаються статті (обсягом 5-12 сторінок), набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір 14 через 2 інтервала, без переносів, сторінка А4 з полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, нижнє, верхнє – 20 мм, сторінки без нумерації) і віддруковані на принтері на білому папері з додатком на дискеті 3,5 дюйма. Графіки в текст мають бути вставлені як об'єкт Excel з можливістю вносити в них правки. Представлені для опублікування статті мають відповідати вимогам Положення про «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України», затвердженого ректором НУБіП України 23.11.2009р. Структура статті: УДК, назва статті, ініціали, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання (або аспірант, здобувач) та місце роботи, стисла анотація українською мовою та з нового рядка – ключові слова (не менше 3, але не більше 10). Текст статті викладається у такій послідовності: 1) постановка проблеми та аналіз основних публікацій; 2) мета дослідження; 3) виклад основного матеріалу (результати досліджень); 4) висновки та перспективи подальших досліджень. Підзаголовок "Постановка


проблеми та аналіз основних публікацій" може не виділятись, підзаголовки інших структурних частин виділяються обов'язково (вказуються жирним шрифтом). У кінці статті подається список літератури (не менше 5 джерел), на яку робляться посилання в тексті статті (у квадратних дужках). Після статті додаються стислі анотації та ключові слова російською та англійською мовами, переклад назви статті та прізвище й ініціали автора на англійській мові. Якщо автор є аспірантом, здобувачем, або докторантом на першій сторінці внизу текста під рискою подається прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання. До статті обов'язково додаються дві рецензії: внутрішня, зовнішня, експертний висновок про можливість відкритої публікації і рекомендація до друку засідання кафедри або методичної ради інституту. Автори з інших наукових установ і навчальних закладів крім зазначених документів подають лист-клопотання на ім’я відповідального редактора (академіка НАНУ і НААНУ, д.б.н., проф. Мельничука Д.О.) або його заступника (академіка НААНУ, д.с.-г.н., проф. Ібатулліна І.І., або член-кореспондента НААНУ д.б.н. проф. Мельничука М.Д.) від установи за підписом її керівника з проханням опублікувати статтю. Примірник статті підписується авторами. Статті аспірантів візує науковий керівник. Для опублікування статті приймаються до 15 травня 2010 р. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вказаним вимогам та тематичній спрямованості секції наукового вісника «Економіка, аграрний менеджмент та бізнес». Умови участі у конференції! Для участі у конференції Вам необхідно до 25 березня 2010 р. оформити заявку на участь у конференції та відправити її на адресу оргкомітету. Заявка на участь у конференції "Ціна, якість, витрати та ефективність виробництва в АПК" Прізвище Ім'я та по батькові Науковий ступінь, вчене звання Місце роботи (навчання) Посада Поштова адреса Тел./факс E-mail Назва доповіді Номер секції Прошу забронювати мені місце для проживання з "__"квітня 2010 р. по "__"квітня 2010 р. у готелі (гуртожитку). Підпис Витрати на проїзд, проживання і харчування – за власний рахунок учасників конференції. Учасникам конференції з інших міст оргкомітет надає житло у гуртожитку (близько 50 грн на добу) або бронює місце у готелі згідно із заявкою (близько 120-150 грн за добу).


Адреса оргкомітету НДІ економіки і менеджменту агропромислового виробництва, корпус 10, к. 410-411a. Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв оборони, 15, м. Київ, 03041 Телефони:+38 044 527-87-93 +38 044 259-71-81 тел./факс +38 044 527-87-94 E-mail:menedg_reserch@twin.nauu.kiev.ua sv_pashko@mail.ru konstantine_r@ukr.net Транспортне сполучення Проїхати до Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв оборони, 11) можна:  від станції метрополітену "Либідська" маршрутним таксі № 212 до зупинки "10-й навчальний корпус"  або тролейбусами № 2, 4, 11, 12 до зупинки "Готель Голосіївський", а потім пішки до 10 корпусу ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ !

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/invitation_ukr  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/invitation_ukr.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you