Page 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ П.І.Б. учасника_______________________________ _____________________________ Науковий ступінь _______________________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНИЙ ННІ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вчене звання ___________________________ Посада____________________ Назва організації _______________________ Адреса (з індексом) ________________________ ___________________________________________

Міжнародна конференція

__________________________________________ Контактний телефон ____________________ E-mail_________________________________ Обраний напрям________________________ Назва доповіді ___________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________ Публікація наукової статті у фаховому виданні НУБіП України ___ ТАК ___НІ___ (вказати назву):_________________________ _______________________________________ Публікація тез доповідей ___ ТАК ___НІ___ (вказати назву):_________________________ _______________________________________ Планую (необхідне підкреслити)

– виступити з доповіддю до 5 хв.; – взяти участь як слухач.

«ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА ВІКТОРА СИДОРЕНКА» ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 26-27 лютого 2014 року

м. Київ


Шановні колеги 26-27 лютого 2014 року запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної конференції : «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА ВІКТОРА СИДОРЕНКА»

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, французька Тематичні напрями роботи конференції:

1. Фундаментальна і соціально-гуманітарна підготовка в професійній освіті. 2. Професійна педагогічна освіта у поліпрофільному навчальному закладі Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Героїв Оборони 16, НУБіП України, навчальний корпус № 15-А, Тел. (044)5278050 Умови участі в конференції: Надіслати заявку на участь у конференції до 31 січня 2014 р., на електронну адресу socpedagogy@ukr.net Реєстрація учасників конференції буде проводитися: 26 лютого 2014 р. з 900 до 930 у вестибюлі навчального корпусу № 15-А НУБіП України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16). Початок конференції: 26 лютого 2014 р. о 930 у ауд. 231, навчального корпусу № 15-А НУБіП України. 03041 м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16. Контактний телефон: (044)5278050; (044)5278083; (044)5278357 Відповідальний за публікацію збірника: Романюк І.М. тел. +38(098)5411143 Бойчук В.Ж. тел. +38(067)2624955

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: Приймаються тези наукових доповідей обсягом до 4-х повних сторінок тексту формату А4, набрані в текстовому редакторі Microsoft Word, у форматі *.doc або *.rtf., відступи зверху та знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 2 см., шрифтом Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацні відступи – 1,25 см. На першій сторінці назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; вище назви праворуч прізвище та ініціали автора, науковий ступінь (без скорочень), вчене звання, посада, місце роботи (або навчання); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (оформлений згідно з наказом ВАК України від 26.01.2008 р. №63), у разі необхідності, подається в кінці тексту під назвою «Література» (до 5 посилань). У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки. Відповідальність за зміст та якість тез несуть автори. Тези доповідей необхідно представити у роздруковану вигляді та в електронному варіанті файлом, що названий прізвищем автора. Тези, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення, не розглядаються. Термін подачі тез – до 31.01.2014 р. Вартість однієї сторінки у збірнику тез доповідей становить 10 грн. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ: Статті будуть надруковані у фаховому збірнику наукових праць з педагогічних наук НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ, Серія: «Педагогіка, Психологія, Філософія» 1. Набір тексту виконується у редакторі Word 1997-2003, шрифт Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри : абзац – 1,25 см.; поля зліва – 2,5 см, зверху, знизу, праворуч – 2 см; від верхнього та нижнього зрізу колонтитула – 1,25 см.; нумерація сторінок по середині під текстом. При

наборі формул використовується вмонтований в Word 1997-2003 редактор формул. 2. Стаття має бути написана українською або російською, англійською, німецькою, французькою мовами й оформлена відповідно таким вимогам: • ліворуч від середини аркуша індекс УДК, нижче, посередині аркуша друкується назва статті великими літерами (14 кегль, напівжирний); • нижче, посередині аркуша друкуються прізвище, ініціали, науковий ступінь автора статті – українською, російською та англійською мовами; • після назви статті друкується анотація (14 кегль, курсив) українською (500 знаків). російською (500 знаків) та англійською (від 900 до 1500 знаків) мовами, через 1,5 інтервал ключові слова (українською, російською та англійською мовами); • через 1,5 інтервал друкується текст статті з відображенням в ній обов’язкових елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1): постановка проблеми; аналіз останніх джерел чи публікацій; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з проведеного дослідження, перспективи подальших досліджень (14 кегль, напівжирний); • в кінці статті, через 1,5 інтервал вказується бібліографічний список. Посилання на літературу повинні позначатися у тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел – до 15 посилань (оформлення згідно Вимог ВАК України від 26.01.08 р., № 63); • обсяг статті – до 12 сторінок; • для магістрів та аспірантів додатково надається рецензія наукового керівника. Пакет документів, що подаються для друку статті: електронний варіант статті; рецензія, завірена належним чином; відомості про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон). Файли назвати прізвищем автора (наприклад: ivanov_zayavka.doc; ivanov_teza.doc; ivanov_stattya.doc; ivanov_retsenziya.doc). Термін подачі статей – до 26.02.2014 р.


Вартість однієї сторінки у фаховому збірнику становить 25 грн.

Information%20list  
Information%20list  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/Information%20List.doc

Advertisement