Page 1

Форма № Н-8.07

Національний університет біоресурсів і природокористування України АТЕСТАЦІЙНИЙ

ЛИСТ ЕКСТЕРНА №____

Напрям підготовки (спеціальність)____________________________________________________ (шифр і назва)

__________________________________________________________________________________ Екстерн ___

________________________________________________________________ (прізвище ім’я по батькові)

Навчальна дисципліна ______________________________________________________________ (назва)

Форма контролю ___________________________________________________________________ (екзамен, залік, захист курсового проекту (роботи), звіту про виробничу практику та ін.)

Кафедра __________________________________________________________________________ (повна назва)

Декан факультету __________________

_______________________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Дата «__» ____________20__ р. Реєстраційний № ____

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЬНОГО ЗАХОДУ Записуються поставлені екстерну запитання (тема курсового проекту (роботи)) та дається стисла характеристика відповідей

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Оцінка : за національною шкалою ________________________________ кількість балів ________________________________ за шкалою ECTS ________________________________ Голова екзаменаційної комісії: _______________________________________________________ (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада та підпис)

Члени екзаменаційної комісії: 1._______________________________________________________ (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада та підпис)

2._______________________________________________________ (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада та підпис)

_______________________________________________________ Дата проведення контрольного заходу «___» ____________20__ р. Завідувач кафедри _______________________ (підпис)

_________________________________ (прізвище та ініціали)

Forma%20H-8.07%20%20atestacijnyj%20lyst_0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Forma%20H-8.07%20%20atestacijnyj%20lyst_0.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you