Page 1

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.03050401 „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” Магістерські програми виробничої спеціалізації ННЦ економіки та підприємництва

Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК Передбачає вивчення теоретичних аспектів бізнес-планування, сутність та організацію бізнес-планування на аграрному підприємстві, структуру і зміст бізнес-плану, технологію розробки різних видів бізнес-планів; презентація та експертиза бізнес-плану; комп’ютеризація процесу бізнес-планування. Виробниче обслуговування в АПК Економіка і організація виробничого обслуговування та матеріальнотехнічного забезпечення аграрних підприємств, що передбачає вивчення наукових основ організації системи аграрного сервісу; економічні відносини між виробничою та обслуговуючою сферами АПК; бізнес-планування, оптимізація системи функціонування та стратегія розвитку підприємств обслуговуючої сфери на основі сучасних методів і прийомів (методології управління якістю, реінжинірингу бізнес-процесів, інформаційних технологій і систем тощо). Координатор – Ільчук М.М., д.е.н., професор кафедри організації агробізнесу (навч. корп. №10, кім. № 418, тел. 527-86-60)

Соціально-економічний розвиток сільських територій Передбачається вивчення й дослідження структури сільського сектора, демографічної і поселенської бази, формування трудового потенціалу сільських територій. Програма включає й такі проблемні питання: сільське життєве середовище, соціальна сфера села, потреби, доходи та видатки сільського населення, розвиток форм господарювання, фермерських і особистих селянських господарств, кооперативних формувань, кредитних спілок, сільського зеленого туризму тощо. Координатор – Терещенко В.К., д.е.н., професор кафедри аграрної соціології та розвитку села (навч. корп. №10, кім. № 403, тел. 527-82-69)

Аналіз та обґрунтування стратегічного розвитку аграрних формувань Передбачає дослідження методології формування стратегії розвитку суб’єктів господарювання і ролі та значення для цього аналізу та прогнозування; діагностування стану і оцінку тенденцій розвитку аналізованих об’єктів; розробку методичних підходів та практичних рекомендацій щодо аналітичного забезпечення стратегічного розвитку аграрних формувань. Координатор – Савчук В.К., д.е.н., професор кафедри статистики та економічного аналізу (навч. корп. №10, кім. №603, тел. 527-82-36) 1


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Економіка аграрного сектору Вивчається система аграрних виробничих відносин у зв’язку з розвитком форм власності на селі. В ньому розглядаються критерії і показники, що характеризують розвиток аграрного виробництва, шляхи і способи раціонального використання нагромадженого потенціалу. Розкривається і обґрунтовується необхідність розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрного сектора України, подається методика визначення його економічної ефективності. Вивчаються проблеми інтенсивного розвитку галузей на основі широкого використання досягнень науково-технічного прогресу. Координатор – Збарський В.К., д.е.н., професор кафедри аграрної економіки (навч. корп. №10, кім. № 506, тел. 527-85-75)

Біржова діяльність на аграрному ринку Підготовка високоосвічених, професійних кадрів нового стилю мислення, які глибоко розуміють особливості ринкової економіки, володіють спеціальними знаннями і навичками організації і функціонування біржової інфраструктури, необхідними для підготовки і укладання біржових угод, спеціалістів, здатних бути лідерами біржової індустрії у нашій країні та ефективно працювати для розвитку суспільства. Координатор – Солодкий М.О., к.е.н., професор кафедри біржової діяльності (навч. корп. №10, кім. № 507, тел. 527-81-31)

2


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Магістерські програми дослідницької спеціалізації ННЦ економіки та підприємництва

Проектування підприємницької діяльності в АПК Проектування підприємницької діяльності в АПК, що забезпечує комплексну оптимізацію системи функціонування аграрних підприємств у відповідності з вимогами зовнішнього середовища і виробленої стратегії розвитку, яка сприяє принциповому поліпшенню управління, підвищенню ефективності виробництва продукції на основі сучасних методів і прийомів (методології управління якістю, реінжинірингу бізнес-процесів, інформаційних технологій і систем тощо). Координатор – Ільчук М.М., д.е.н., професор кафедри організації агробізнесу (навч. корп. №10, кім. № 418, тел. 527-86-60)

Удосконалення системи самоврядування сільськими територіями Загальмувати процеси деградації і занепаду сіл (сільських територій) можливо лише на основі комплексу різноманітних заходів, серед яких особливе місце належить забезпеченню кваліфікованими спеціалістами органів місцевого самоврядування. Сучасний керівник сільської (селищної) ради повинен мати відповідну професійну підготовку з питань виробничо-господарської бази сільських територій місцевого самоврядування, розвитку соціальної сфери сільських територій, володіти основами організаційно-економічних та правових засад функціонування малих форм господарювання на селі, становлення соціального партнерства та системи соціально-трудових відносин, формувати сучасне життєве середовище населення сільських громад. Координатор – Терещенко В.К., д.е.н., професор кафедри аграрної соціології та розвитку села (навч. корп. №10, кім. № 403, тел. 527-82-69)

Економіка інноваційної діяльності Вивчаються науково-методологічні засади інновацій в агропромисловому виробництві. Визначається стан і шляхи удосконалення організаційноекономічного механізму здійснення інноваційної діяльності. Обґрунтовуються подальші напрями інноваційного розвитку аграрного сектора України. Розкриваються методичні підходи щодо формування інноваційної стратегії розвитку агропромислових підприємств. Розглядаються критерії і показники оцінки економічної ефективності інноваційної стратегії з використанням квазіренти. Висвітлюється механізм проведення оцінки ефективності та ризиків інноваційних проектів на територіях пріоритетного розвитку. Обґрунтовуються напрями державної підтримки розвитку інноваційного підприємництва в агропромисловому виробництві та удосконалення механізму організації інформаційного забезпечення розвитку агропромислових підприємств. Координатор – Збарський В.К., д.е.н., професор кафедри аграрної економіки (навч. корп. №10, кім. № 506, тел. 527-85-75)

3

/Ekonomika%20pidpryemnictva  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Ekonomika%20pidpryemnictva.pdf