Page 1

Форма № Н- 3.01

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Розглянуто і схвалено вченою радою НУБіП України «____» ______________ 20__ р. (Протокол №______)

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Ректор НУБіП України _________________акад. Д. Мельничук «____» _________________ 20__ року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців 2013 року вступу Освітньо-кваліфікаційний рівень

«Бакалавр»

Галузь знань

0401 "Природничі науки" (Шифр та найменування галузі знань)

Напрям підготовки

6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" " (Код та напрям підготовки)

Форма навчання Термін навчання Кваліфікація

ННІ Факультет

денна 4 роки 3439 організатор природокористування Реалізують підготовку бакалаврів Рослинництва, екології і біотехнологій Екології і сталого розвитку


Курс

I. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ а) підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» 2013 року вступу напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Вересень 30 Жовтень 2 9 16 23 IX 7 14 21 5 7 14 21 28 X 12 19 26 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 рік 28 Листопад X 4 11 18 25 2 XI 9 16 23 30 9 10 11 12 13

Грудень 30 Січень 2 9 16 23 XII 6 13 20 4 7 14 21 28 І 11 18 25 14 15 16 17 18 19 20 21

А А

І

-

-

:

Умовні позначення: - теоретичне навчання : w А

-

екзаменаційна сесія канікули VІ Міжнародний бакалаврський семінар проміжна атестація

27 Лютий І 3 10 17 1 ІІ 8 15 22 22 23 24 25

24 Березень ІІ 3 10 17 24 1 ІІІ 8 15 22 29 26 27 28 29 30

31 III 5 IV 31

2014 рік Квітень 28 Травень Червень 7 14 21 IV 5 12 19 26 2 9 16 23 3 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

А А

30 VI 5 VII 44

Липень 28 7 14 21 VII 4 2 12 19 26 VIIІ 9 45 46 47 48 49

: О О О О -

:

:

:

Х

-

виробнича (науково-дослідна) практика

О ІІ //

-

навчальна практика підготовка бакалаврської роботи державна атестація (державний екзамен та захист бакалаврської роботи)

-

-

Серпень 11 18 25 16 23 30 50 51 52

-

-

-

Курс

б) підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» на 2013-2014 навчальний рік напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

І ІІ III IV

Вересень 30 Жовтень 2 9 16 23 IX 7 14 21 5 7 14 21 28 X 12 19 26 1 2 3 4 5 6 7 8

А А А А

Х Х Х Х

2013 рік 28 Листопад X 4 11 18 25 2 XI 9 16 23 30 9 10 11 12 13

Грудень 30 Січень 2 9 16 23 XII 6 13 20 4 7 14 21 28 І 11 18 25 14 15 16 17 18 19 20 21

А А А А

Умовні позначення: - теоретичне навчання : w А

-

екзаменаційна сесія канікули VІ Міжнародний бакалаврський семінар проміжна атестація

-

-

: : : :

27 Лютий І 3 10 17 1 ІІ 8 15 22 22 23 24 25

24 Березень ІІ 3 10 17 24 1 ІІІ 8 15 22 29 26 27 28 29 30

31 III 5 IV 31

2014 рік Квітень 28 Травень Червень 7 14 21 IV 5 12 19 26 2 9 16 23 3 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

А А А А А А

: О О О О : О О О О : О/w О/w О О // В

: : : :

: О

Х

-

виробнича (науково-дослідна) практика

О ІІ //

-

навчальна практика підготовка бакалаврської роботи державна атестація (державний екзамен та захист бакалаврської роботи)

А А

Декан факультету екології і сталого розвитку

:

: : : : ІІ ІІ ІІ ІІ //

30 Липень VI 7 14 21 5 VII 12 19 26 44 45 46 47

__________________

Ю.В. Рибалко

28 VII 4 2 VIIІ 9 48 49

-

-

Серпень 11 18 25 16 23 30 50 51 52

-

-

-


II. План навчального процесу

1 2 3 4 5 6 7 8 І. Нормативні навчальні дисципліни 1.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки Українська мова за проф. 1 108 3 1 34 спрямуванням 2

Іноземна мова за проф. спрямуванням

306

8,5

3

Історія української культури

54

1,5

4

Історія України

108

3

5

Філософія

108

3

6

Політологія

72

2

7

Соціологія

72

8

Фізичне виховання

9

1

9

10

17

Розподіл годин в тиждень за курсами і семестрами 3 курс

14

6

7

8

17

18

17

18

15

19

15

13

15

16

17

18

19

20

21

22

3

2

0

0

12

17

74

2

153

2

3

153

1

34

17

17

20

2

1

51

34

17

57

3

1

60

30

30

48

4

1

30

15

15

42

2

2

1

38

19

19

34

216

6

4

176

176

40

Психологія та педагогіка

72

2

1

38

19

19

34

Всього

1116

31

614

151

310

502

140

70

70

68

34

68

34

60

30

140

70

4

11

0

153

4 курс

1 2 3 4 5 Кількість тижнів у семестрі

11

153

13

2 курс

семестр Виробнича практика

Самостійна робота

Навчальна практика

1 курс Практичні заняття (семінарські заняття)

Залік

Іспит

годин

кредитів

Дисципліни

у тому числі

Всього

Курсова робота (проект)

(за семестрами) № п/п

Практич на підготовк а

Аудиторні заняття (год)

Лабораторні заняття

Форми контролю знань

Лекції

Загальний обсяг

2

2 2

2

2

4 2

0

0

11

4

148

4

4

34

94

4

34

40

2

4

9

6

2

2

1.2. Цикл дисциплін математичної, природничо-наукової підготовки 1

Вища математика

288

8

1

2

Фізика

162

4,5

1

3

Інформатика і системологія

108

3

1

4

Хімія з основами біогеохімії

162

4,5

1

5

Загальна екологія

216

6

1

1

1

1

1

30 70

36

102 76

4 36

4

4


9

Хімія (неорганічна) Хімія (біонеорганічна) Хімія (органічна і біоорганічна) Хімія (фізична і колоїдна)

10

Хімія (аналітична)

11 12

Біологія 1 (ботаніка) Біологія 2 (загальна) Геологія з основами геоморфології Гідрологія Грунтознавство Метеорологія і кліматологія

6 7 8

13 14 15 16

Всього

1

85 72

34 36

51 36

10 10

54

18

36

10

68

34

34

10

76

19

57

10

36

1

72 36

36 18

36 18

26 28

36 36

4 2

1

72

36

36

36

36

4

34 68 34

17 34 17

17 34 17

74 40 74

36 36

1147

537

510

100

788

288

19 15 17 30

70 63 20 48

34

94

30 34 36

54 102 3 36

1 252

7

1 1 1

1 1

162

4,5

108

3

108 108 108

3 3 3

1

1782

49,5

9

1 1 9

3

5 4 3 4 4

2 4 2 0

15

21

14

4

2

6

4

0

1.3. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Вступ до фаху Заповідна справа Безпека життєдіяльності Ландшафтна екологія Природоохоронне законодавство та екологічне право Техноекологія Екологічна безпека Охорона праці Екологія людини Моніторинг навколишнього середовища Екологічне право Нормування антропогенного навантаження на природне середовище Економіка природокористування Екологія міських систем Моделювання і прогнозування стану довкілля Екологічна експертиза Організація управління в екологічній діяльності

108 108 54 108

3 3 1,5 3

1 1 1 1

38 45 34 60

19 30 17 30

162

4,5

1

68

34

108 162 54 108

3 4,5 1,5 3

1

18 30 17 36

36

1 1

54 60 51 72

216

6

1

76

38

38

108

3

26

13

13

82

108

3

1

72

36

36

36

108

3

1

45

30

15

63

3

162

4,5

1

45

30

15

117

3

162

4,5

1

1

60

30

30

102

108

3

1

1

60

30

30

48

108

3

1

26

13

1 1 1

2 3 2 4 4 3 4 3 4

140

13

82

4 2 4

4 4 2


Всього

2052

57

9

8

3

892

451

200

241

1160

0

0

0

0

9

11

11

6

10

8

Разом по циклу І

4950

137,5

22

28

6

2653

1139

863

651

2450

288

0

26

25

25

19

22

18

14

8

1

51

17

34

57

1

36

18

18

16

1

36

18

18

16

1

60

30

30

16

1

90

45

45

60

1

108

36

72

10

26

13

13

30

1

76

38

38

42

1

51

17

34

25

1

65

26

13

1 1 1

72 30 17 45

36 15

36 15

15

30

ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни 1. Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ Інформатизація екологічної 1 108 3 освіти Екологія біологічних систем 2 (мікробіологія, екологія мікроорганізмів) Екологія біологічних систем 3 180 5 (вірусологія) Екологія біологічних систем 4 (екологія рослин, екологія тварин) Охорона навколишнього середовища (охорона та захист природних ресурсів, 5 збереження біорізноманіття, утилізація і рекуперація відходів, оцінка впливу на навколишнє середовище ) 324 9 Охорона навколишнього 6 середовища (екологічний аудит та інспектування) Охорона навколишнього 7 середовища (екологічна паспортизація територій) Збалансоване природокористування 8 (рекреаційні ресурси біосфери, управління екологічною безпекою) Збалансоване 9 природокористування 324 9 (природні ресурси України) Збалансоване природокористування 10 (рекультивація земель, концепція сталого розвитку, екологічна економіка) 11 Агроекологія 108 3 12 Основи наукової діяльності 108 3 13 Декоративна флористика 36 1 14 Екологічна токсикологія 108 3

1

1

26

17

3 2 36

2 4

6

6

2

4

3

65

36 78 19 63

5

108

4 2 1 3


15 16 17 18 19

20

21 22 23

24

Міжнародна екологічна діяльність

108

3

Екологічні біотехнології Управління якістю сільськогосподарської продукції Соціальна екологія Радіобіологія та радіоекологія Основи ГІС-технологій (геобази екологічних даних геоінформаційного моніторингу) Топографія з основам картографії (картографічні методи в екології) Культура сім'ї та побуту Державне регулювання інноваційною і природоохоронною діяльністю Екологічна стандартизація і сертифікація

72

2

108

Всього

1

26

13

1

38

19

3

1

34

17

17

74

108

3

1

38

19

19

70

108

3

60

30

30

48

90

2,5

1

26

13

13

64

108

3

1

57

19

38

51

36

1

1

19

36

1

108

3

1

2178

60,5

5

1

1

18

1

13

82 19

2

34

19

17

2 2 2 36

4

2

36

3 1

30

15

15

6

39

26

13

69

1130

495

109

1048

26

13

13

82

2

26

13

13

154

2

526

2

3 216

0

4

4

5

10

8

12

13

14

2.2. Цикл дисциплін самостійного вибору студентів БЛОК "Екологія агросфери" Екологічний захист 1 агроекосистем (інтегрований захист) 2 Біотехнологія в агросфері

108

3

1

180

5

3

Екологічний захист агроекосистем (екол. землеробство, екол.тваринництво)

180

5

1

26

13

13

154

2

4

Агрохімія

108

3

1

26

13

13

82

2

5

Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів

180

5

1

45

30

15

135

Всього

756

21

0

4

0

149

82

0

67

607

0

0

0

0

0

0

0

0

3

8

Разом по циклу ІІ

2934

81,5

5

22

1

1279

577

526

176

1655

216

0

4

4

5

10

8

12

16

22

Разом

7884

219

27

50

7

3932

1716

1389

827

4105

504

0

30

29

30

29

30

30

30

30

3


ІІІ. Інші види навчання 1 Військова підготовка

216

6

2

Культурно-просвітницька підготовка

180

5

3

Школа автоводіння

108

3

4

Навчальна загальноекологічна практика

252

7

5

Навчальна ландшафтноекологічна практика

252

7

6

Виробнича (Науководослідна) практика

144

4

7

Підготовка бакалаврської роботи

144

4

8

Державна атестація

108

3

Всього годин навчальних занять (без військової підготовки)

8640

240

27

50

7

3932

1716

1389

827

4105

504

0

30

29

30

29

30

30

30

30


ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ Навчальні дисципліни 1. Нормативні навчальні дисципліни 1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін* 1.2. Цикл дисциплін природничонаукової (фундаментальної) підготовки* 1.3. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки* 2. Вибіркові навчальні дисципліни 2.1. Дисципліни за вибором університету 2.2. Дисципліни за вибором студента 3. Інші види навантаження Разом за ОКР

Години

Кредити

IV. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, ТИЖНІ %

Екзаменаційна сесія

Практична підготовка

35 35 34 28

4 3 4 4

5 6 6 4

4

132

15

21

4

Рік Теоретичне навчання навчання

1296

36

15

1458

40,5

16,9

1944

54

22,5

1 2 3 4 Разом за ОКР

62,5

26,05

756

21

8,75

936 8640

26 240

10,8 100

Державна атестація

Канікули

Всього

2

8 8 8 2

52 52 52 44

2

26

200

V. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА №

2250

Підготовка бакалаврської роботи

Вид практики

1 2 3 4 5 6 7

Семестр

Години

Кредити

Кількість тижнів

2 3 4 4 6 6 5,7,8

180 36 72 180 180 36 216

5 1 2 3 3 1 6

5 1 2 3 3 1 6

Курсова робота

Курсовий проект

Навчальна Навчальна Навчальна Виробнича практика з агроекології Науково-дослідний практикум Навчальна Виробнича практика VI. КУРСОВІ РОБОТИ І ПРОЕКТИ

Назва дисципліни

Години

Кредити

1 2 3

Комплексна з хімії Загальна екологія Моніторинг довкілля Моделювання і прогнозування стану довкілля Екологічна експертиза Радіобіологія та радіоекологія

144 144 144 126

4 4 4 3,5

126 126

3,5 3,5

Х Х Х Х Х Х

VІІ. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ №

Складова атестації

Години

Кредити

Кількість тижнів

1 2

Державний атестаційний іспит Захист бакалаврських робіт

18 90

0,5 2,5

1 2


«ПОГОДЖЕНО» Проректор з навчальної і культурно-виховної роботи

________________ПІБ

Начальник навчальної частини

________________ ПІБ

Директор ННІ

________________ ПІБ

«РОЗРОБЛЕНО» Декан факультету ____________ ПІБ


Ecology ua bak  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Ecology_UA_bak.pdf

Advertisement