Page 1

ДОГОВІР про надання освітніх послуг Національним університетом біоресурсів і природокористування України м. Київ

„___”___________ 2013 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (надалі іменується „Виконавець”), в особі ректора Мельничука Дмитра Олексійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

та ______________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи)

(надалі іменується „Замовник”), в особі _________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

який діє на підставі __________________________________________________, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір (надалі іменується „Договір”) про таке: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу , а саме: навчання під час вирівнювального літнього семестру для молодших спеціалістів - вступників на 2-3 курси освітньо-професійних програм підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” у НУБіП України. 1.2. _____________________________________________________________________________________ місце та строки надання додаткової освітньої послуги

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 2.1. Надати Замовнику додаткову освітню послугу на рівні державних стандартів освіти. 2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства. 2.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання додаткової освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки Сторін під час надання та отримання такої послуги. 3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 3.1. Своєчасно внести плату за додаткову освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим Договором. 3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту і положень НУБіП України з організації надання освітніх послуг. 4. ОБОВ'ЯЗКИ ОСОБИ, ЯКА НАВЧАТИМЕТЬСЯ 4.1. Виконувати всі умови цього Договору, дотримуватися Статуту НУБіП України, а також, вимог інших нормативно-правових актів про освіту в Україні. 5. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 5.1. Загальна вартість додаткової освітньої послуги, згідно кошторису, становить ________ (___________________________) грн._____ коп. 5.2. Замовник вносить плату до __________________ поточного року в безготівковій формі на умовах 100% передоплати. 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 6.2. В разі не внесення плати за надання додаткової освітньої послуги Замовником відповідно до п. 5.2. Договору, додаткова освітня послуга не надається. 7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками, а закінчується „____” _____________ 2013 р.

1


7.2. Дія Договору припиняється: - за згодою Сторін; - якщо виконання Cтороною Договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо додаткової освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору; - у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони; - у разі відрахування Замовника – фізичної особи з навчального закладу згідно з законодавством; - за рішенням суду в разі невиконання умов Договору. 7.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору, укладені за взаємною згодою Сторін, є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін. 7.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН Замовник:

Виконавець:

___________________________ ___________________________ ___________________________ Адреса:

Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041 р/р №31253272211547 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві Код банку 820019, ЄДРПОУ 00493706 особовий рахунок 16.03.01.06

_______________________ _______________________ _______________________ Банківські реквізити:

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ Підпис

Ректор, академік _______________ Д. Мельничук Головний бухгалтер _______________ Т. Кондрицька

2

Особа, яка навчатиметься: ________________________ ________________________ ________________________ Адреса:

______________________ ______________________ ______________________ Паспортні дані:

______________________ ______________________ ______________________ Ідентифікаційний номер:

______________________ ______________________ Підпис

dogovir  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/dogovir.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you