Page 1

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА (Будь ласка, надішліть цю картку до 24 лютого 2014 р.)

Прізвище Ім'я По-батькові Посада Вчене звання, ступінь Організація (повна назва)

НАЦІОНАЛЬ НИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ АСОЦІАЦІЯ «ЗЕМ ЕЛЬ НА СПІЛКА УКРАЇНИ» ВСЕУКРАЇНСЬ КА ГРОМ АДСЬ КА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ЗЕМ ЛЕВПОРЯДНИКІВ УКРАЇНИ»

СТ РУКТ УРА РУКОПИСУ:

Адреса організації (з поштовим індексом) Web-сайт організації Контактні телефони Факс E-mail Назва доповіді Технічні засоби, необхідні при виступі Чи потрібний готель? Передбачувана дата прибуття в готель « вибуття з готелю «

МАТ ЕРІ АЛИ КОНФЕРЕНЦІ Ї

Доповіді конференції будуть розміщені на сайті www.nubip.edu.ua і видані окремим збірником після проведення конференції. Рукопис доповіді повинен відповідати таким вимогам:  обсяг – повних 2-4 сторінки формату А4 з полями 30 мм з усіх боків;  текст доповіді, анотація (до 50 слів), таблиці і рисунки становлять один об`єкт;  текстовий редактор – Microsoft Word з автоматичним розставленням переносу слів, шрифт Times New Roman, кегль 12, з одинарним міжрядковим інтервалом.

» ___________ 2014 року » ___________ 2014 року

Примітка Заявку надсилати за адресою: Україна, 03040, Київ, вул. Васильківська, кім. 17 E-mail: denzemlevporyadnika@mail.ru

шифр УДК – вирівнювання по лівому краю; відомості про авторів – ініціали, прізвище, науковий ступінь, (в дужках організація, місто) – кегль 12, курсив, вирівнювання по правому краю; назва доповіді (повинна бути стислою і відповідати тематиціі конференції) – кегль 12, жирний, вирівнювання по лівому краю, всі букви великі, без переносу частин слів; анотація – кегль 12, курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу, відступи – 30 мм, обсяг не більше 5 рядків; текст доповіді – Times New Roman, кегль 12, відступ першого рядка абзацу 10 мм, вирівнювання по ширині; підписи до рисунків, тематичні заголовки таблиць – кегль 8, вирівнювання по центру; нумерація таблиць – кегль 8, курсив, вирівнювання по правому краю; формули – вбудований редактор формул із використанням таких стилів: Text, Function, Variable, Number – Times New Roman. висновки – назва кегль 12, напівжирним, окремим розділом; список використаної літератури - кегль 12, напівжирним. Рукописи подаються українською, російською або англійською мовою в одному примірнику в роздрукованому варіанті (формат А4), а також на CD або на електронну пошту denzemlev poryadnika@mail.ru На CD або у листі повинно бути записано (прикріплено):  текст статті з анотацією (мовою статті), таблицями, рисунками, списком літератури;  файл анотації з УДК, назвою статті, відомостями про авторів – все англійською мовою.

Кожний учасник може бути автором (співавтором) не більше двох доповідей. Рукописи не редагуються, за науковий викладання матеріалу відповідає автор.

зміст

і

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів, присвячена Дню землевпорядника «Проблеми завершення земельної реформи в Україні: економічні, екологічні та правові аспекти» 6-7 березня 2014 року

м. Київ І нформаційний лист


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Щиро запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів, присвяченій Дню землевпорядника «Проблеми завершення земельної реформи в Україні: економічні, екологічні та правові аспекти», яка відбудеться 6-7 березня 2014 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Офіційні мови конференції – українська, російська та англійська.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ Обговорення перспективних напрямків розвитку земельних відносин та завершення земельної реформи, землеустрою, охорони земель, економіки землекористування, оцінки земель та топографогеодезичного забезпечення землевпорядних робіт.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Ку рило В.І ., д.ю.н., проф. – перший проректор НУБіП України, голова комітету Рідей Н.М., д.п.н., проф. – проректор з навчальної і ку льту рнових овної роботи НУБіП України Дорош О.С., д.е.н., доц. – директор ННІ земельних ресу рсів та правознавства НУБіП України Вовк А.І . – Голова Ради ВГО «Спілка землевпорядників України» Кошиль А.Г. – президент Асоціації «Земельна спілка України» Мартин А.Г., д.е.н., доц. – завіду вач кафедри землевпорядного проекту вання НУБіП України Добряк Д.С., членкор. НААНУ, д.е.н., проф. – завіду вач кафедри у правління земельними ресу рсами НУБіП України Ковальчу к І .П., д.г.н., проф. – завіду вач кафедри геодезії та картографії НУБіП України Кох ан С.С., д.т.н., доц. – завіду вач кафедри геоінформаційних систем і тех нологій НУБіП України Лоїк Г.К., к.е.н., проф. – завіду вач кафедри земельного кадастру НУБіП України Ку стовська О.В., к.е.н., доц. – доцент кафедри землевпорядного проекту вання НУБіП України НУБіП України, відповідальний секретар комітету

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ до 24 лютого 2014 р. – подання заявок на участь у конференції та матеріалів 6 березня 2014 р. - пленарне засідання та круглий стіл 7 березня 2014 р. – робота в секціях Доповіді конференції будуть розміщені на сайті www.nubip.edu.ua і видані окремим збірником після проведення конференції.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 1. Земельна реформа в Україні та проблеми її завершення 2. Прогнозування, планування раціонального використання та охорони земельних ресурсів; 3. Методи складання і обґрунтування регіональних програм використання та охорони земель; 4. Обґрунтування ефективності проектних рішень у землеустрої щодо забезпечення охорони земель; 5. Удосконалення методології формування об’єктів нерухомого майна та методологія їх реєстрації; 6. Удосконалення методичних підходів щодо інвентаризації земель; 7. Розробка та удосконалення методик одержання, обробки, зберігання земельно-кадастрової інформації; 8. Формування меж та організація територій природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; 9. Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень; 10. Методи виконання топографо-геодезичних й інших видів вишукувальних і дослідницьких робіт при проведенні землеустрою; 11. Управління земельними ресурсами на регіональному та муніципальному рівні; 12. Сучасні методи оцінки якості робіт із землеустрою, їх приймання та експертизи; 13. Моніторинг земель із застосуванням даних дистанційного зондування Землі; 14. Методи агроґрунтового, агрохімічного та інших обстежень земельних ресурсів; 15. Формування сталих агроландшафтів; 16. Методи виконання топографо-геодезичних робіт для цілей земельного кадастру; 17. Удосконалення методів економічної і грошової оцінки земель; 18. Використання матеріалів оцінки земель для цілей оподатковування, купівлі-продажу нерухомості тощо; 19. Економічний механізм регулювання земельних відносин; 20. Вивчення ролі землеустрою в організації раціонального й ефективного землекористування; 21. Дослідження дії економічних законів у землеустрої; 22. Критерії й методи оцінки землевпорядних рішень по видах землеустрою. 23. Масова оцінка нерухомості, методи оцінки землі й нерухомості; 24. Створення моделей поведінки земельного ринку, ринків нерухомості, оцінних моделей для масової оцінки; 25. Прогнозування бюджетної ефективності використання земель державної та комунальної власності; 26. Розробка планів, програм і методик створення міських і кадастрових інформаційних систем і технологій. 27. Питання організації і планування землевпорядних і земельно-кадастрових робіт, в т.ч. нормування, організації й оплати праці.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ Для організаційних витрат, пов'язаних із проведенням конференції та виданням програми і матеріалів, необхідно перерахувати внесок за кожного доповідача чи учасника до 24 лютого 2014 року. Форма участі

Оргвнесок, грн.

Очна участь Заочна участь (публікація матеріалів конференції)

200 50

Комісія банку сплачується за рахунок учасника. Копію квитанції надіслати на пошту denzemlev poryadnika@mail.ru

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: Перерахування у гривнях. Одержувач: Приватбанк, Колос Анна Андріївна. Рахунок: 5167 9872 0024 7548. Призначення платежу: “Прізвище І.Б., оргвнесок за участь у конференції та публікацію. ТРАНСПОРТ 

Від залізничного вокзалу: маршрутним таксі №458 до зупинки «Автопарк» або на метро до станції «Васильківська».

ПРЕЗЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ОБЛАДНАННЯ Організаціям і підприємствам, які бажають представити на конференції виставку продукції або розмістити рекламу, можуть бути надані відповідні площі (за погодженням з Оргкомітетом конференції). АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 03040, Україна, Київ, вул. Васильківська, 17, НУБіП України, корпус 6, кім. 117. Тел./факс: (044) 259-97-31, denzemlevporyadnika@mail.ru Контактна особа: Анна Колос, тел. (096) 913-58-37.

Conf03 2014%202%20%281%29  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u31/Conf03-2014%202%20%281%29.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you