Page 1

1. Основистійкогорозвитку:Підручник/ Зазаг.ред.проф.Л.Г.Мельника.– Суми:

“ Університетська книга”, 2005. – 654 с. (БоголюбовВ.М. - співавтор )

2. Основиекології. Екологічнаекономікатауправлінняприродокористуванням:

Підручник/ Зазаг.ред.проф.Л.Г.Мельникатапроф..М.К.Шапочки.– Суми: “ Університетська книга”, 2006. – 759 с. (БоголюбовВ.М. - співавтор ) 3. МельничукМ.Д., БоголюбовВ.М., ДегодюкЕ.Г. таін.. Управлінняповерхневимстоком сільськогосподарськихтериторійтавдосконаленнясистемимоніторингувбасейнах малихрічок. Методичнірекомендації. – К.: НАУ, 2007. – 58 с. 4. БоголюбовВ.М., СоломенкоЛ.І., ПредместніковО.Г., ПилипенкоЮ.В.Екологіяз основамизбалансованогоприродокористування:Навчальнометодичнийпосібник длясамостійноговивченнядисципліни.– Херсон:Айлант,2009. – 216 с. 5. ВойцицькийА.П., ДубровськийВ.П., БоголюбовВ.М. Техноекологія:Підручник/ За ред..В.М. Боголюбова.– К.: Аграрнаосвіта,2009. – 533 с. 6. БоголюбовВ.М., ПрилипкоВ.А. Стратегіясталогорозвитку/ Навч.посібник.– Херсон: Олді-плюс,2009. – 322 с. 7. Устойчивоеразвитие:теория,методология,практика:учебник/ подред.проф.Л.Г. Мельника.– Суми:Университетскаякнига,2009. – 1216 с. (БоголюбовВ.М. – соавтор) 8. ЛаврикВ.І., БоголюбовВ.М., ПолетаєваЛ.М., ЮрасовС.М., ІльїнаВ.Г. Моделюванняі прогнозування станудовкілля:підручник/ Заред.В.І.Лаврика.– К.: ВЦ«Aкадемія», 2010. – 400 с. 9. БоголюбовВ.М., КлименкоМ.О., МокінВ.Б. таін. Моніторингдовкілля:Підручник/ Заред..В.М.Боголюбова.– Херсон: ГріньД., 2011. – 532 с. 10. ЛаврикВ.И., БоголюбовВ.Н. Управление качеством поверхностного стокас помощью математическогомоделированияпроцессовсамоочищения// Гидробиологический журнал.– 2006. – 40, №1. – С.108-119. 11. БоголюбовВ.М., ЮхимчукІ.В. Підходидорозробкиметодівуправлінняповерхневим стокомсільськогосподарськихтериторій// ВісникХарківського національного університетуім.. В.Н. Каразіна.Серія:Екологія,2006. – №. 722– Харків:ХНУ, 2006. – С.9-15. 12. РибніковС.Р., РибніковаН.О., БоголюбовВ.М.Динамікарівнясистемногомислення майбутніхекологівякскладоваїх професійноуправлінськоїпідготовки// Науковий вісникНАУ, №105. – 2007. – С.306-315. 13. ЛаврикВ.И., БоголюбовВ.Н., ЮхимчукІ.В. Методикавизначеннязмивуґрунтуі добривз поверхніводозборуз використаннямметодівматематичного моделювання// Науковий вісникНАУ. – Вип. .№109, 2007. – С.135-139. 14. БоголюбовВ.Н. Вдосконаленнясистемимоніторингувбасейнахмалихрічок// НауковийвісникНАУ. – Вип. .№117, 2007. – С.83-87. 15. БоголюбовВ.М., ЛаврикВ.И., КартавцевО.М. Обґрунтуванняструктури геоінформаційноїсистемиуправлінняповерхневимстокому басейнахмалих річок// Екологічнабезпека.– Кременчук:КДПУ, 2008. – Вип.. 1/2008(1). – С.31-36. 16. РибніковС.Р., БоголюбовВ.М. Деякіпропозиції щодовдосконалення професійно управлінськоїпідготовкимайбутніхекологів// НауковийвісникНАУ, №118. – 2008. – С. 363-369. 17. ЛаврикВ.І., Боголюбов В.М. Впровадженняметодівматематичногомоделюванняв екологічнуосвіту/ ВісникХНУ, № 893, серія«Екологія »,вип. 5, 2010. – С 65-68.

/Bogolybov_literatyra  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Bogolybov_literatyra.doc

Advertisement