Page 1

Кабінет Міністрів України

Національний університет біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)

прийом студентів на навчання у 2014 р. на програми підготовки бакалаврів за такими формами навчання: денна, заочна, заочна з елементами дистанційного навчання, екстернатна. Підготовка фахівців ОКР "Бакалавр" здійснюється за напрямами підготовки:                            

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; агрономія; біотехнологія; будівництво; ветеринарна медицина; водні біоресурси та аквакультура; геодезія, картографія та землеустрій; деревооброблювальні технології; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; економіка підприємства; економічна кібернетика; електротехніка та електротехнології; енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі; захист рослин; комп’ютерні науки; лісове і садово-паркове господарство; маркетинг; машинобудування; менеджмент; облік і аудит; правознавство; процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; соціальна педагогіка; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; транспортні технології (за видами транспорту); філологія (переклад); фінанси і кредит; харчові технології та інженерія.

Провадження освітньої діяльності здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серії АЕ №270579 від 02.07.2013 р. Постановою Кабінету Міністрів України №76 від 03.02.2010 р. НУБіП України надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету. Фінансування підготовки фахівців:  за державним замовленням;  за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;  за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Терміни прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування Форма навчання

Денна

Заочна; екстернатна

Прийом документів 

01.07 - 31.07.2014 р.

17.07 - 15.08.2014 р.

***

Вступні випробування

Рейтинговий список

Зарахування

21.07 - 31.07.2014 р.

01.08.2014 р., 05.08.2014 р., 08.08.2014 р.

за держзамовленням – 12.08.2014 р., за умов договору – до 26.08.2014 р.

13.08 - 15.08.2014 р.

16.08.2014 р., 20.08.2014 р., 23.08.2014 р.

за держзамовленням – до 27.08.2014 р., за умов договору – до 30.08.2014 р.

якщо такі кошти будуть надані університету державою.



для вступників, які мають право брати участь у вступних випробуваннях в НУБіП України – до 20.07.2014 р. для вступників, які мають право брати участь у вступних випробуваннях в НУБіП України – до 12.08.2014 р.

***


Вступники особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:  заяву про вступ, в якій вказують напрям підготовки та форму навчання;  документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;  медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);  6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;  сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (або завірену копію), видані у 2008-2014 р.р., з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до НУБіП України для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки;  копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації у 3 екземплярах). Усі копії документів завіряються за оригіналом у НУБіП України або в установленому законодавством порядку. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про освіту і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти, медичну довідку за формою 086-о і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради міністрів автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви не більше ніж на 3 напрями підготовки бакалаврів.

Документи, що дають право на вступ за результатами вступних випробувань в НУБіП України, у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) наведено в таблиці. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань) Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань)

Напрям підготовки

Агрономія; Водні біоресурси та аквакультура; Захист рослин; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; Лісове і садово-паркове господарство; Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Ветеринарна медицина Правознавство Соціальна педагогіка Біотехнологія Філологія (англійсько-український переклад) Філологія (німецько-український переклад)

українська мова та література

1 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; Будівництво; Деревооброблювальні технології; Електротехніка та електротехнології; Енергетика та електротехнічні системи в АПК; Комп’ютерні науки; Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; Транспортні технології Геодезія, картографія та землеустрій; Економіка підприємства; Економічна кібернетика; Маркетинг; Менеджмент; Облік і аудит; Фінанси і кредит Машинобудування Харчові технології та інженерія

2 (профільний)

3

математика

фізика або іноземна мова

математика

географія або іноземна мова

математика математика

фізика або біологія хімія або іноземна мова

біологія

математика або іноземна мова

біологія

хімія або іноземна мова

історія України

математика або іноземна мова cвітова література або іноземна мова біологія або іноземна мова

історія України хімія англійська мова або німецька мова

історія України або cвітова література

Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних випробувань), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Правилами прийому до НУБіП України.


Значення мінімальної кількості балів із конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якими вступник допускається до участі в конкурсі, становить: з профільного предмету – не нижче 140 балів; з непрофільних предметів – не нижче 124 балів.

За рішенням приймальної комісії до участі у конкурсному відборі допускаються вступники, які подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета становить не нижче 170 балів. Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди), особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше та громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном, за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір – за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у НУБіП України. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у НУБіП України в разі їх неучасті у зовнішньому незалежному оцінюванні мають: – громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до НУБіП України; – військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються на навчання на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання) за умови вступу на споріднений напрям підготовки. Конкурсний відбір зазначеної категорії вступників здійснюється за кількістю балів, отриманих на фахових вступних випробуваннях в НУБіП України. До участі в конкурсі, за всіма напрямами підготовки допускаються вступники-випускники вищих навчальних закладів І - ІІІ рівнів акредитації, які на іспиті з фахових дисциплін отримали не нижче 124 балів. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки чи на різні форми навчання в НУБіП України, впродовж визначеної Правилами прийому до НУБіП України кількості днів після прийняття рішення про рекомендацію до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів до приймальної комісії НУБіП України.

Конкурсний відбір та зарахування вступників до числа студентів НУБіП України Цільовий прийом до НУБіП України Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. №1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості", зараховуються за окремим конкурсом. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах. Зарахування поза конкурсом Поза конкурсом при поданні сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях) не нижче встановленої НУБіП України мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом, зараховуються: особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами); інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом підготовки, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право; діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді"; члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників". Кількість місць для осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, становить 10% обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки.


Зарахування за співбесідою За результатами співбесіди зараховуються до НУБіП України особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти не нижче встановленої НУБіП України мінімальної кількості балів з конкурсних предметів. Зарахування учасників міжнародних олімпіад Зараховуються до НУБіП України за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді. Зарахування за конкурсом Інші особи, допущені приймальною комісією до участі у конкурсі, зараховуються до НУБіП України з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (або кількості балів отриманих на вступних випробуваннях із загальноосвітніх предметів), середнього бала документа про повну загальну середню освіту та додаткових балів. Особи, які вступають на основі неповної вищої освіти зараховуються за результатами фахових вступних випробувань. Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал (70 балів – особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення; 50 балів – диплом І ступеня; 40 балів – диплом ІІ ступеня; 30 балів – диплом ІІІ ступеня) за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси НУБіП України, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки, при вступі на відповідний напрям підготовки НУБіП України додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації Особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки, можуть зараховуватись на вакантні місця на старших курсах за кількістю балів, набраних на фахових вступних випробуваннях. За рівних умов право на першочергове зарахування до НУБіП України мають: особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право; особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право; особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році" надане таке право; випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти; випускники ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і мають диплом з відзнакою (при вступі на основі неповної вищої освіти); випускники ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, які мають вищий середній бал додатку до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень; випускники загальноосвітніх шкіл, які мають вищий середній бал додатку до атестата.

Апеляція на результати вступних випробувань повинна подаватись вступником особисто не пізніше наступного дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання. Документи вступники подають за адресою: 03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1. Їхати від станції метро "Либідська" мікроавтобусом № 212. Прийом документів щоденно з 900 до 1800, у суботу – з 900 до 1400. Неділя – вихідний. Обідня перерва – з 1230 до 1330. Телефони: (044) 258-42-63, 527-83-08 Http: www.nubip.edu.ua

Bachalor 2014  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Bachalor_2014.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you