Page 1

Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра агробіотехнологій

“ЗАТВЕРДЖУЮ” Декан економічного факультету _____________ Камінська Т. Г. “______”_______________2013р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ напрям підготовки __

6.030509 – «Облік і аудит»__________________

спеціальність ______

Облік і аудит»_________________________

спеціалізація______________________________________________________________ факультет __________

Економічний____________________________

Київ – 2013 р.


Форма № Н - 3.04

Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра агробіотехнологій

“ЗАТВЕРДЖУЮ” Декан економічного факультету _____________ Камінська Т. Г. “______”_______________2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ

напрям підготовки __

6. 030509 – «Облік і аудит»__________________

спеціальність ______

Облік і аудит»_________________________

спеціалізація______________________________________________________________ факультет __________

Економічний____________________________

Київ – 2013 р.


Робоча програма «Основи біотехнології» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» . „___” ________, 2013 р. − 20 с.

Розробники: Антіпов І.О. доцент, кандидат сільськогосподарських наук Лобова О. В. доцент, кандидат біологічних наук

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри агробіотехнологій Протокол від “___” ________ 2013 р. № _____ Завідувач кафедри агробіотехнологій _____________ (Оверченко В. В.) (підпис)

“_____”___________________ 2013 р. Схвалено вченою радою Економічного факультету Протокол від “____”___________2013 р. № ___ “_____”________________2013 р.

Голова

__________ (Камінська Т.Г.) (підпис)

Антіпов І. О., 2013 р.  Лобова О.В., 2013 р.


1. Опис навчальної дисципліни «Основи біотехнології» Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Галузь знань Напрям підготовки

6.030509 – «Облік і аудит»

Спеціальність Освітньо-кваліфікаційний рівень

Облік і аудит» ОКР «Бакалавр»

Характеристика навчальної дисципліни Вид Загальна кількість годин Кількість кредитів ECTS Кількість змістових модулів Курсовий проект (робота)

Вибіркова 106 3 2,0 ________________________________________

(якщо є в робочому навчальному плані)

Форма контролю

залік

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання Рік підготовки Семестр Лекційні заняття Практичні, семінарські заняття Лабораторні заняття Самостійна робота Індивідуальні завдання Кількість тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних самостійної роботи студента −

денна форма навчання 2 4 36 год . 54 год.

1 год. 54 год.

заочна форма навчання


2. Мета та завдання навчальної дисципліни Метою даного курсу - поглиблений аналіз стану і тенденцій розвитку біотехнологічного ринку і виробництва продукції біотехнологій Завдання курсу:  Вивчення особливостей біотехнологічного ринку і виробництва продукції біотехнологій;  З’ясування структури біотехнологічного ринку і особливостей його сегментації;  Аналіз особливостей державного регулювання біотехнологічного ринку і виробництва продукції біотехнологій;  Вивчення актуальних проблем розвитку біотехнологічної промисловості. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  Особливості біотехнологічного ринку і виробництва продукції біотехнологій;  Структуру біотехнолічного ринку і особливості його сегментації;  Особливості державного регулювання біотехнологічного ринку і виробництва продукції біотехнологій;  Актуальні проблеми і шляхи їх рішення у біотехнологічній промисловості  Інформаційні джерела біотехнологічного ринку. вміти:  Аналізувати стан біотехнологічного ринку і біотехнологічної промиловості;  Оцінювати перспективи розвитку біотехнологічного ринку і біотехнологічної промиловості;  Користуватись джерелами інформації про біотехнологічний ринок і біотехнологічну промисловість. 3. Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. Тема лекційного заняття 1. Не передбачено робочим навчальним планом Змістовий модуль 2. Тема лекційного заняття 1. Не передбачено робочим навчальним планом


4. Структура навчальної дисципліни Кількість годин Денна форма Заочна форма усього у тому числі усього у тому числі л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Змістовий модуль 1. Тенденції розвитку біотехнологічного ринку Тема 1 Історія 12 4 8 виникнення і розвитку біотехнології як науки Тема 2. Біоекономіка 12 4 8 Тема 3. Основні 12 4 8 поняття генетичної інженерії Тема 4. Харчова 12 4 8 біотехнологія Разом за змістовим 48 16 32 модулем 1 Змістовий модуль 2. Ринок біотехнологічної продукції Тема 1. Біотехнологія 8 4 4 в медицині Тема 2. Біотехнологія 12 6 6 в сільському господарстві Тема 3 Екологічна 12 6 6 біотехнологія Тема 4 ГМО. 10 4 6 Біобезпека Разом за змістовим 42 20 22 модулем 2 Усього годин 90 36 54 Курсовий проект (робота) з__________ Усього годин 90 36 54 Назви змістових модулів і тем

5. Теми семінарських занять № з/п 1

Назва теми

Кількість годин

Не передбачено робочим навчальним планом

6. Теми практичних занять № з/п 1

Назва теми

Кількість годин

Змістовий модуль 1. Тенденції розвитку біотехнологічного ринку Історія виникнення і розвитку біотехнології як науки

4


2 3 4 1 2 3 4

.Біоекономіка Основні поняття генетичної інженерії Харчова біотехнологія Змістовий модуль 2. Ринок біотехнологічної продукції Біотехнологія в медицині Біотехнологія в сільському господарстві Екологічна біотехнологія ГМО. Біобезпека.

4 4 4 4 6 6 4

7. Теми лабораторних занять № з/п 1

Назва теми

Кількість годин

Не передбачено робочим навчальним планом

8. Самостійна робота під керівництвом НПП № з/п 1

Назва теми

Кількість годин

Не передбачено робочим навчальним планом

9. Індивідуальні завдання Не передбачено робочим навчальним планом 10. Методи навчання Успіх навчання загалом залежить від внутрішньої активності студентів, від характеру їхньої діяльності, то саме характер діяльності, ступінь самостійності та творчості мають бути важливими критеріями у виборі методу. Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, слухаючи розповідь, лекцію, з навчальної або методичної літератури, через екранний посібник у "готовому" вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, висновки, вони залишаються в межах репродуктивного (відтворювального) мислення. Такий метод якнайширше застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків. Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі зразка або правила. Діяльність тих, кого навчають, є алгоритмічною, тобто відповідає інструкціям, розпорядженням, правилам - в аналогічних до представленого зразка ситуаціях. Метод проблемного викладення. Використовуючи будь-які джерела й засоби, педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює


пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання. Студенти стають ніби свідками і співучасниками наукового пошуку. Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть - в організації активного пошуку розв'язання висунутих педагогом (чи самостійно сформульованих) пізнавальних завдань або під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває продуктивного характеру, але його поетапно скеровує й контролює педагог або самі студенти на основі роботи над програмами (зокрема й комп'ютерними) та з навчальними посібниками. Такий метод, один з різновидів якого є евристична бесіда, - перевірений спосіб активізації мислення, спонукання до пізнання. Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань та короткого усного або письмового інструктажу ті, кого навчають, самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження й виміри та виконують інші пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної роботи безпосередньо переходять у методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий пошук. Отже, розглянуто шість підходів до класифікації методів навчання, шість 11. Методи контролю Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни здійснюють згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів. Критерiї оцiнки рiвня знань на лабораторних, семiнарських та практичних заняттях. На лабораторних заняттях кожен студент з кожної теми виконує iндивiдуальнi завдання. Рiвень знань оцiнюється: “відмінно” – студент дає вичерпнi, обгрунтованi, теоретично i практично вiрнi вiдповiдi не менш нiж на 90% запитань, рiшення задач та лабораторнi вправи вiрнi, демонструє знання пiдручникiв, посiбникiв, iнструкцiй, проводить узагальнення i висновки, акуратно оформляє завдання, був присутнiй на лекцiях, має конспект лекцiй чи реферати з основних тем курсу; “добре”– коли студент володiє знаннями матерiалу, але допускає незначнi помилки у формуваннi термiнiв, категорiй i розрахункiв, проте за допомогою викладача швидко орiєнтусться i знаходить правильнi вiдповiдi, був присутнiй на лекцiях, має конспект лекцiй чи реферати з основних тем курсу; “задовільно”– коли студент дає правильну вiдповiдь не менше нiж на 60% питань, або на всi запитання дає недостатньо обгрунтованi, невичерпнi вiдповiдi, допускає грубi помилки, якi виправляє за допомогою викладача. При цьому враховується наявнiсть конспекту за темою завдань та самостiйнiсть; “незадовiльно з можливiстю повторного складання” – коли студент дає правильну вiдповiдь не менше нiж на 35% питань, або на всi


запитання дає необгрунтованi, невичерпнi вiдповiдi, допускає грубi помилки. Має неповний конспект лекцiй. Пiдсумкова (загальна оцiнка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцiнок (балiв), одержаних за окремi оцiнюванi форми навчальної дiяльностi: поточне та пiдсумкове тестування рiвня засвоєностi теоретичного матерiалу пiд час аудиторних занять та самостiйної роботи (модульний контроль); оцiнка (бали) за виконання лабораторних дослiджень. Пiдсумкова оцiнка виставляється пiсля повного вивчення навчальної дисциплiни, яка виводиться як сума промiжних оцiнок за змiстовнi модулi. Остаточна оцiнка рiвня знань складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів. 12. Розподіл балів, які отримують студенти Поточний контроль Змістови й модуль 1

Змістови й модуль 2

Змістови й модуль 3

Змістови й модуль 4

Рейтинг з навчально ї роботи R НР

0-100

0-100

0-100

0-100

0-70

Рейтинг з додатково ї роботи R ДР

Рейтинг штрафни й R ШТР

Підсумков а атестація (екзамен чи залік)

Загальна кількіст ь балів

0-20

0-5

0-30

0-100

Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою 0,7· (R(1)ЗМ · К(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ · К(n)ЗМ ) RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР, КДИС де R(1)ЗМ, … R(n)ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою; n − кількість змістових модулів; К(1)ЗМ, … К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля; КДИС = К(1)ЗМ + … + К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі; R ДР − рейтинг з додаткової роботи; R ШТР − рейтинг штрафний. Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ = …= К(n)ЗМ. Тоді вона буде мати вигляд


0,7· (R(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ ) RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР. n Рейтинг з додаткової роботи R ДР додається до R НР і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни. Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від R НР. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо. 2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового проекту (роботи) оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

Шкала оцінювання: національна та ECTS Сума балів за всі види навчальної діяльності 90 – 100 82-89 74-81 64-73 60-63 35-59

0-34

Оцінка ECTS А В С D Е

Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового для заліку проекту (роботи), практики відмінно добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з можливістю повторного складання не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: державні стандарти освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої та інших видів практик; підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні навчально-дослідні завдання; контрольні роботи; текстові та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю, методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів.


14. Рекомендована література Базова 1. Andrews C. Low-temperature stress in field and forage crop production / Can. journal of plant science. – 1987. V67, №4. – p.1121– 1131. 2. Delogu C., Yatti A., Ferri Z., Firelli J. Il ristagno dell`acgua e la productivita nell`orzo // L` informatore agrario. – 1988. – №33. – p.31– 33. 3. Reid W.J. Biotechnology an breeding team upin agriculture / Biotechnology. – 1987. – V5, №9. – p. 899– 906. 4. Бойлс Д. Биоэнергия: технология, термодинамика, издержки. / Перевод с англ. – М.: Агропромиздат, 1987 – 151 с. 5. Бутенко Р.Г. Биология культивируемых клеток и биотехнология растений. – М.: Наука, 1991. – 280 с. 6. Глеба Ю.Ю., Сытник К.М. Клеточная инженерия растений. – К., 1984. – 160 с. 7. Пирог Т.П., О.А.Ігнатова Загальна біотехнологія. – К.:НУХТ, 2009. – 336 с. Допоміжна 1. Дубровін В.А. Біопалива: технології, машини і обладнання – К., 2004 – 250 с. 2. Комплект обладнання для виробництва мікробіопрепаратів / Номенклатурний каталог ІТІ “Біотехніка". – Одеса, 2004. – 25 с. 3. Левенко Б.А., Новак Т.В. Культура клеток и тканей в селекции основных сельскохозяйственных культур. – К., 1987. – 40 с. 4. Маруненко И.М., Кучко А.А., Олейник Т.Н. Методические рекомендации для получения исходного селекционного материала картофеля с помощью методов клеточной селекции. – К., 1991. – 26 с. 5. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. – К.: Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 6. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Левенко Б.О. Основи біотехнології рослин. – К., 2000. – 248 с. 7. Методические указания по клеточной селекции. – М., 1984. – 36 с. 8. Методы клеточной биотехнологии растений. – К., 1987. – 53 с. 9. Методы культивирования растительных объектов in vitro. – К., 1988. – 37 с. 10.Муромцев Г.С., Бутенко Р.Г., Тихоненко Т.И., Прокофьев М.И. Основы сельскохозяйственной биотехнологии. – М., 1990. – С. 176 – 218. 11.Ніколайчук С.І., Горбатенко І.Ю. Генетична інженерія. – Ужгород, 1999. – 101 с. 12.Новак Т.В. Селекция сельскохозяйственных культур на устойчивость к стрессовым условиям среды. – К., 1989. – 20 с. 13.Рудишин С.Д. Основи біотехнології рослин. – Вінниця, 1998. – 272с. 14.Сельскохозяйственная биотехнология: Учебник / В.С. Шевелуха, Е.А. Калашникова, Е.С. Воронин и др.; Под ред В.С. Шевелухи – 2-изд., перераб и доп. – М.: Высш. шк., 2003 – 469 с.


15.Сидоров В.А. Биотехнология растений. Клеточная селекция. – К., 1990. – 280 с. 16.Сидоров В.А., Пивень Н.М.,Глеба Ю.Ю., Сытник К.М. Соматическая гибридизация пасленовых. – К., 1985. – 192 с. 17.Сытник К.М., Глеба Ю. Изолированные протопласты высших растений и конструирование растительной клетки. – К., 1973. – 34 с. 15. Інформаційні ресурси 1. http://eknigi.org/ 2. http://www.twirpx.com/


Форма № Н-5.05 Національний університет біоресурсів і природокористування України Факультет

Економічний

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Напрям підготовки (спеціальність) Форма навчання

Денна

Семестр, курс

4 семестр, курс 2

Навчальна дисципліна

Основи біотехнології

Затверджено на засіданні кафедри

______________агробіотехнологій_______________ (назва кафедри)

Протокол № ___ від «____» ____________ 2013 р. Завідувач кафедри __________ (підпис)

Екзаменатор

_________ (підпис)

_В.В.Оверченко__ (прізвище та ініціали)

_О.В.Лобова____ (прізвище та ініціали)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1. Фактори, що визначають сорт сиру: а) мікроорганізми, температура б) температура, закваска в) вторинна мікрофлора, температура, мікроорганізми г) наявність вторинної мікрофлори 2. М'які сири є: а) класичні, традиційні б) дозрілі, недозрілі в) готові, не готові 3. У процесі виробництва на поверхню м'яких сирів додають: а) Penicillium б) Propionibacterium shermanii в) Penicillium roqueforti 4. Вміст вологи у твердих сирах становить: а) 55 % б) 35 % в) 40 % г) 42 % 5.Виробництво кисломолочних напоїв складається з: а) 3 етапів б) 4 етапів в) 5 етапів

г) 6 етапів 6. Вкажіть відповідність визначень: а) вакцини а) органічні речовини, що синтезуються мікроорганізмами в природі для захисту від інфекції інших видів мікроорганізмів, та володіють здатністю пригнічувати розвиток, або вбивати цих мікробів б) вітаміни б) необхідні для життєдіяльності низькомолекулярні органічні сполуки, синтез яких в організмі даного виду відсутній або обмежений в)антибіотики в) препарати, що складаються з


ослаблених, вбитих збудників хвороб чи продуктів їхньої життєдіяльності 7. Біотехнологія - це 8. Пробіотики в Україні виробляють: а) Біофарма, Біолек, Дніпрофарм б) Лаферон, Хумодар в) Фармбіотек, Біостимулятор 9. Процес денатурації - : а) розрив водневих зв'язків між комплементарними азотистими основами б) розрив водневих зв’язків між РНК і ДНК в) розрив молекул ДНК 10. Модель просторової структури ДНК було запропоновано: а) Крик, Уотсон б) Пастером, Чаргаффом в) Докучаєвим, Костичевим 11. При якій температурі дріжджі розчеплюють цукри: а) 15 0С б) 25 0С в) 27 0С 12. При якій температурі відбувається зброджування виноградного соку: а) 6 до 16 0С б) 5 до 10 0С в) 7 до 14 0С 13. Третій історичний період розвитку біотехнології розпочинається: а) 1930 р. б) 1933 р. в) 1935 р. 14. З яким вченим повязаний другий історичний період: а) Уйтом б) Готре в) Пастером 15. Поділ біотехнології: а) біотехнологічна, молекулярна б) новітня, традиційна в) класична, традиційна 16. Мономерами нуклеїнових кислот є а) пентоза б) рибоза в) нуклеотид 17. Залишок якої азотистої основи відсутній у РНК:

а) тимін б) урацил в) гуанін 18. Вкажіть співвідношення аотистих залишків між собою Аденін, Цитозин, Тимін, Урацил, Гуанін 19. Який процесс лежить в основі одержання біогазу: а) педогенез б) мутаногенез в) метаногенез 20. Вміст метану в біогазі: а) 65 % б) 60 % в) 70 % 21. Які зв’язки притаманні структурі нуклеїнових кислот : а) кислотні б) водневі в) подвійні 22. Кількість стадій утворення біогазу: а) 2 б) 4 в) 3 г) 5 23. Коли в Україні принята постанова про маркування «без ГМО» а) 18 грудня 2009 р. б)19 грудня 2009 р. в) 25 грудня 2009 р. б) генетично модернізований організм в) генетично молекулярний ораганізм 24. Харчові ризики ГМО: а) токсична та алергічна дія трансгенних білків ГМО б) негативна дія на людину в) накопичення гербіцидів у стійких до них сортах ГМ рослин г) віддалений канцерогенний та мутагенний ефект 25. Загальна площа засіяна трансгенними культурами становить: а) 52, 6 млн. га б) 60 млн. га в) 51, 7 млн. га 26. Основна площа засіяних ГМрослин припадає на: а) США, Україну, Аргентину, Росію, Францію б) США, Канаду, Японію, Індія в) Канаду, США, Аргентина, Китай, ПАР 27. Найбільш поширені ГМ-культури у


світі: а) соя, кукурудза, ріпак, б) бавовник, пшениця, соя в) соя кукурудза, ріпак, бавовник г) ріпак, соя, рис 28. Дайте визначення екологічної біотехнології 29. ГМО а) генетично модифікований організм б) генетично модернізований організм в) генетично молекулярний ораганізм 30. Організми, які розщеплюють цукри привиробництві вина: а)гриби б)дріжджі в)бактерії


НУБіП України

Ф-7.5-2.1.8-04

«Структурно-логічна схема викладання дисципліни» Основи біотехнології Номер змістового модуля І

І

І

І

ІІ ІІ ІІ II

Розділ дисципліни Тенденції розвитку біотехнологічн ого ринку Тенденції розвитку біотехнологічн ого ринку Тенденції розвитку біотехнологічн ого ринку Тенденції розвитку біотехнологічн ого ринку Ринок біотехнологічн ої продукції Ринок біотехнологічн ої продукції Ринок біотехнологічн ої продукції Ринок біотехнологічн ої продукції

Тема лекції

Тема практичного (лабораторного) заняття Історія виникнення і розвитку біотехнології як науки

Форма контролю знань Контр. роб

Біоекономіка Контр. роб Основні поняття генетичної інженерії

Контр. роб

Харчова біотехнологія Контр. роб Біотехнологія в медицині Контр. роб Біотехнологія в сільському господарстві

Контр. роб

Екологічна біотехнологія Контр. роб ГМО. Біобезпека Контр. роб


НУБіП України

Ф-7.5-2.1.8-05 «Календарний план навчальних занять» ЗАТВЕРДЖУЮ: Декан факультету ___________________/ Камінська Т. Г.

Практичні заняття Історія виникнення і розвитку біотехнології як науки

4

Біоекономіка

4

Основні поняття генетичної інженерії

4

Харчова біотехнологія

4

Біотехнологія в медицині Біотехнологія в сільському господарстві

4 6

Екологічна біотехнологія

6

ГМО. Біобезпека

4

36 54 90

Самостійна робота Світова кольорова класифікація біотехнології Основні складові біотехнологічного процесу Етапи біотехнологічного процесу Біотехнологія продуктів мікробного синтезу Біотехнології і вакцини майбутнього Біотехнологія виробництва білка Оцінка ризику використання трансгенних рослин Шляхи розвитку біотехнології в Україні

Викладач _______________/ Лобова О.В./ В.о. завідувача кафедри______________ / Оверченко В.В./

2

18

Кількість годин

Лектор: доц. Лобова О.В. Число тижнів Лекцій Практичні заняття Самостійна робота Всього Кількість годин

Лекції

Кількість годин

Тижні

Національний університет біоресурсів і природокористування України КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ для студентів ОКР «Бакалавр» З дисципліни «Основи біотехнології» Факультет «Економічний» 5 семестр 2013-2014 навчальний рік

8

8

8

8 4 6

6

6


НУБіП України

Ф-7.5-2.1.8-03

«Протокол погодження навчальної дисципліни з іншими дисциплінами» Протокол погодження навчальної дисципліни «Основи біотехнології» з іншими дисциплінами спеціальності «Облік і аудит» Дисципліна та її розділи, що передують вивченню дисципліни «Основи біотехнології» Технологія виробництва продукції тваринництва Землеробство з основами грунтознавства Технологія виробництва продукції рослинництва

Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує попередню дисципліну

Дисципліна та її розділи, в яких використовуютьс я матеріали дисципліни «Основи біотехнології»

Підпис

Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує наступну дисципліну

Економіка сільського господарства Організація агробізнесу Аграрна політика

Голова вченої ради, доцент

Камінська Т.Г.

3

Підпис


Тезисний конспект практичних занять з дисципліни «Основи біотехнології» Змістовий модуль 1. «Тенденції розвитку біотехнологічного ринку». Тема практичного заняття 1. Історія виникнення і розвитку біотехнології як науки – 4 год./0,11 кредит Предмет і методи загальної біотехнології. Завдання біотехнології та історичні етапи розвитку біотехнології. Основні напрями біотехнології. Зв'язок біотехнології з біологічними, хімічними, технічними, економічними й іншими науками. Використання біотехнології в рослинництві, тваринництві, фармакології, та інших галузях народного господарства. Економічні аспекти розвитку біотехнології. Розвиток біотехнології в Україні та інших країнах світу. Тема практичного заняття 2. Біоекономіка – 4 год./0,11 кредит Визначення біоекономіки. Передумови виникнення біоекономіки. Продукція біотехнологічних виробництв. Ринки біотехнологічної продукції. Вплив біотехнології на економіку виробництва. Економічні переваги виробництв біотехнологічної продукції. Тема практичного заняття 3. Основні поняття генетичної інженерії – 4 год./0,11 кредит Історія розвитку вчення про нуклеїнові кислоти. Спільності та відмінності між ДНК та РНК. Просторова структура нуклеїнових кислот. Функції ДНК та РНК. Поняття про гени. Фукції генів. Методи використання трансгенних рослин. Методи створення трансгенних рослин. Використання трансгенних рослин. Тема практичного заняття 4. Харчова біотехнологія – 4 год./0,11 кредит Виробництво молочних продуктів: сири, кисломолочні напої. Консервування плодів та овочів. Ферментовані продукти, збагачені білком. Білок одноклітинних. Виробництво спиртних напоїв: пиво, технологія виробництва вина. Виробництво напоїв на основі ректифікованого спирту. Змістовий модуль 2. «Ринок біотехнологічної продукції». Тема практичного заняття 1. Біотехнологія в медицині – 4 год./0,11 кредит Вакцини. Антибіотики. Вітаміни. Одержання інсуліну. Гормани росту. Імуномодулятори. Імунодеприсанти. Медичні амінокислоти та ферменти. Косметичні трксини. Тема практичного заняття 2. Біотехнологія в сільському господарстві – 6 год./0,17 кредит Вакцини для тваринництва. Силосні закваски. Кормаві амінокислоти. Проботики. Підсилюачі росту для рослин. Ентомопатогенні препарати. Феромони. Бактеріальні добрива. Безвірусна розсада. Корм для риб. 4


Тема практичного заняття 3. Екологічна біотехнологія – 6 год./0,17 кредит Біотрансформація ксенобіотиків. Одержання екологічно чистої енергії. Біогаз. Біотехнологія перетворення сонячної енергії. Фотовиробництво водню. Очищення стічних вод: методи очищення стічних вод; осади міських стічних од та їх використання. Тема практичного заняття 4. ГМО. Біобезпека – 4 год./0,11 кредит Нормативно-правова база використання ГМО в світі та Україні. Закон України про ГМО. Закон України про біобезпеку.

5

%d0%9e%d1%96%d0%90 %d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%20%d0%b1%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9E%D1%96%D0%90_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you