Page 1

ПРОГРАМА співбесіди з питань державного управління для вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців ОКР "Магістр" із спеціальності Державна служба Державне управління - системне суспільне явище Поняття управління; системи, в яких здійснюється управління. Основні теорії (класична, людських відносин, мотивації, теорія бюрократизації, загальна теорія систем) та школи управління (американська, європейська, японська). Сутність, зміст та специфіка державного управління. Класифікація державного управління за сферами суспільної діяльності, структурою суспільних відносин, за об'єктом управління; специфічні риси державного управління; поняття "управління", "керівництво", "регулювання" в державному управлінні. Поняття принципу державного управління; основи для систематизації принципів державного управління та види принципів. Структурні принципи державного управління. Державна влада та державне управління Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру. Об'єктивні детермінанти змісту виконавчо-розпорядчої діяльності; елементи суб'єктивного фактору у виконавчо-розпорядчій діяльності (потреби - інтереси цілі - воля - норми - мотиви -стимули). Поняття державно-владного механізму. політичний режим; суб'єктивний фактор в державно-владному механізмі; форми демократії; бюрократія. Об'єктивні і суб'єктивні труднощі демократизації державного управління. Об'єкти управлінської діяльності; властивості об'єктів управлінської діяльності виконавчої влади. основні рівні об'єктів управлінської діяльності виконавчої влади -людина, колективи, суспільство; видові групи об'єктів державного управління (економічні, соціальні, духовні). Цілі та функціональна структура державного управління Формування ―дерева цілей‖ державного управління. Види цілей державного управління (суспільно-політичні, соціальні, духовні, економічні, виробничі, організаційні, дієво-праксеологічні, інформаційні, роз'яснюючі, стратегічні, оперативні та тактичні); класифікація цілей за обсягом, часом, результатами; ієрархія цілей в державному управлінні. Юридичне та ресурсне забезпечення цілей державного управління. предмет функцій управління та їх зміст. Спосіб реалізації функцій, функції державного управління за суб'єктами дії, обсягом впливу, характером, за спрямованістю (внутрішні, зовнішні), за обсягом впливу (загальні, специфічні), за характером і послідовністю дії. Сутність функціональної структури державного управління; умови побудови функціональної структури державного управління; типові моделі управлінських функцій для різних ланок організаційної структури державного управління. 1


Організаційна структура державного управління Сутнісні характеристики організаційної структури державного управління; елементи організаційної структури державного управління ( державний орган, організаційні зв'язки); характеристики державного органу. Державний устрій як визначальний фактор побудови організаційної структури державного управління. Унітарна та федеральна організація державного управління. Національний компонент в державному управлінні. Основи побудови організаційної структури державного управління. Сутність і зміст управлінської діяльності Загальні риси управлінської діяльності: інтелектуальний зміст управлінської діяльності, інформаційний зміст управлінської діяльності; соціально-психологічний характер управлінської діяльності; юридична заданість, чіткість, виразність як риси управлінської діяльності. Форми управлінської діяльності як зовнішні постійні і типізовані прояви практичної діяльності державних органів. Методи управлінської діяльності. Стадії управлінської діяльності з набором форм і методів. Стадії управлінської діяльності. Управлінські технології – способи досягнення поставлених цілей. Процедури і операції. Види управлінських технологій. Підготовка та прийняття рішень в державному управлінні Поняття та суть управлінського рішення. Функція прийняття рішень в державному управлінні. Процес підготовки управлінського рішення. Структура процесу підготовки рішень. Державні і відомчі інтереси при підготовці рішень. Поняття оптимального управлінського рішення та його вибір. Процедура та модель прийняття рішень. Лобізм при прийнятті управлінських рішень. Етапи та механізми реалізації прийнятих рішень. Законність та відповідальність в державному управлінні Законність дій влади як вимір досконалості дій державних органів. Законність — механізм і засоби доведення в життя законів; об'єктивованість законодавства, властивості законності. Побудова державної влади по вертикалі та горизонталі як основа забезпечення законності в державному управлінні. правопорядок - система стабільних правових зв'язків і відносин з реалізації права; суперечності "законності і доцільності"; проблеми підвищення законності державного управління; судочинство в забезпеченні законності. Дисципліна як засіб забезпечення законності в державному управлінні; інституціональний зміст поняття ―дисципліна‖. Види відповідальності (персональна і колективна); види і процедури юридичної відповідальності. Контроль в державному управлінні Ключові поняття контролю; контроль як функція державного управління; реальний та формальний контроль в управлінні. Загальні та специфічні риси 2


контролю; види контролю. Контроль, інституціолізований за гілками державної влади. цілі, об'єкти, контрольно-забезпечуючий блок президентського контролю. Цілі, об'єкти, контрольні функції парламентського контролю. Характер контролю виконавчої влади. види контролю органів виконавчої влади, об'єкти, функції. Поняття громадського контролю та його цілі. об'єкти громадського контролю; форми громадського контролю; суб'єкти громадського контролю; структури громадського контролю. Ефективність державного управління Загальна соціальна ефективність державного управління. Критерії загальної соціальної ефективності. Поняття ефективності організації і ефективності суб'єкта державного управління; спеціальні критерії ефективності організації і ефективності суб'єкта державного управління. Поняття ефективності діяльності управлінських органів і посадових осіб; критерії ефективності діяльності управлінських органів і посадових осіб. Об'єкти порівнянь в оцінці ефективності державного управління; звітність державних органів і посадових осіб; референдуми; оцінка суспільної думки; статус засобів масової інформації в оцінці ефективності державного управління. Конституційні засади побудови структур державної влади в Україні Конституція України про гілки влади в Україні. Гілки державної влади в Україні, законодавча влада, виконавча влада, судова влада. Верховна Рада та державне управління. Функції Верховної Ради в сфері державного управління; повноваження Верховної Ради щодо формування структур виконавчої влади. Інститут Президента та державне управління. Законодавчі засади виконавчої влади в Україні. Акти законодавства про органи виконавчої влади; зв'язок між організацією державної влади і державним управлінням. Система органів виконавчої влади України: загальна характеристика, управлінські зв'язки Органи виконавчої влади - основа організаційної структури державного управління; основні органи виконавчої влади України; вертикальна структура виконавчої влади; трьохступенева структура системи організації виконавчої влади і державного управління в Україні. Динамізм структури виконавчої влади в Україні; причини та тенденції динамізму. Управлінські зв'язки в системі органів виконавчої влади: внутрішні і зовнішні, вертикальні і горизонтальні. взаємозв'язки Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України; взаємодія Кабінету Міністрів з місцевими органами виконавчої влади; взаємодія органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування. Центральні органи виконавчої влади: права, компетенція, функції Кабінет Міністрів України: структура і компетенція. Міністерства України та їх повноваження. Відомства України, статус, функції. Кабінет Міністрів України; склад Кабінету Міністрів (повноваження, компетенція); 3


Прем'єр-міністр України (повноваження, компетенція). Міністерства України; склад міністерств; функції міністерств; повноваження міністерств; зміна статусу міністерств в новій моделі державного управління. Відомства України; статус, функції відомств; склад відомств, національні агентства; головні управління. Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади: права, компетенція, функції Централізація та децентралізація (поняття, проблеми); принцип вертикалі в побудові організаційних структур управління; принцип розподілу повноважень між владними структурами різних рівнів. Органи міністерств: управління та відділи; правовий статус територіальних структур міністерств; функції, взаємовідносини. Органи відомств, комітетів (територіальні відділення); повноваження органів відомств на територіальному рівні. Функції органів та взаємовідносини з вищестоящим центральним органом; взаємовідносини з місцевими органами влади. Місцеві державні адміністрації в системі державного управління Основні завдання, принципи діяльності, правовий статус, компетенція місцевих державних адміністрацій. Структура місцевих державних адміністрацій; порядок формування місцевих державних адміністрацій; формування апарату місцевих державних адміністрацій. Управлінські функції місцевих державних адміністрацій; об'єкти управління місцевих державних адміністрацій; галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій; делеговані повноваження місцевих державних адміністрацій. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами державної виконавчої влади. Місцеве самоврядування та його особлива роль в державному управлінні Місцеве самоврядування; суть місцевого самоврядування; моделі місцевого самоврядування; особлива роль місцевого самоврядування в системі державного управління; повноваження власної сфери компетенції; повноваження делегованої сфери компетенції. Система місцевого самоврядування; органи і посадові особи місцевого самоврядування; повноваження і функції місцевих рад; повноваження і функції виконавчих комітетів місцевих рад; комунальна власність; фінансова база місцевого самоврядування; відносини місцевого самоврядування з вищестоящими органами влади та управління. Реформування організаційної структури державного управління в Україні Напрями удосконалення системи державного управління з урахуванням світового досвіду. Концепція адміністративної реформи; мета адміністративної реформи; основні аспекти реформування організаційних структур державного 4


управління та їх функцій; етапи адміністративної реформи в Україні. Муніципальна реформа в Україні; напрямки муніципальної реформи в Україні; зв'язок муніципальної і адміністративної реформи. Організаційна структура державного органу Поняття структури державного органу; проста і складна структура державного органу; вимоги до побудови державного органу: мобільність, оперативність, економічність; поняття потенційної норми керованості державного органу; фактори, що визначають структуру державного органу: залежні від завдань, залежні від керівника, залежні від персоналу, технічного характеру; раціональність і ефективність в побудові державного органу; організаційно-правова (нормативна) форма реалізації компетенції державного органа; керівна ланка в структурі державного органу; структурні підрозділи, підходи до їх побудови; горизонтальна структура державного органу; державна посада і робоче місце в структурі державного органу. Типові структури: міністерства, державного комітету, національного агентства, головного управління, місцевої державної адміністрації, територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади. Внутрішня організація державного органу Онтологічні елементи державного управління: "природа - цілі - функції структура - процес - (принципи)"; ієрархічність онтологічної структури; елементи онтологічної структури як підсистеми: підсистема цілей, функціональна структура, організаційна структура, підсистема управлінської діяльності; система гносеологічних елементів державного управління. Пірамідальна побудова суб'єкта державного управління як відображення багатоманітності організації управління в структурі організації діяльності суб'єкта управління; аспекти дослідження внутрішньої організації органу управління: побудова апарату, трудові процеси і службові відносини, відносини із суспільством; функції, що забезпечують функціонування суб'єкту управління (органу): організація роботи, планування роботи, підготовка актів та інформаційних матеріалів. Менеджмент як мистецтво організаційного управління Менеджмент - спосіб спілкування з працівниками; менеджмент – мистецтво керівництва; менеджмент - вміння організувати ефективну роботу. Поняття функцій менеджменту; планування як функція менеджменту; стратегічне планування, планування реалізації стратегій; організація взаємодії як функція менеджменту; проектування організаційних структур управління; органіграмма. Умови успішного виконання операцій в управлінській діяльності. Сутність методів менеджменту; класифікація методів менеджменту: економічні, технологічні, адміністративні, соціально-психологічні; кваліфікаційні характеристики методів менеджменту.

5


Стратегічне та ситуаційне управління Суть та основні складові стратегічного управління. Визначення статусу організації - основа стратегічного управління; основа та елементи статуту державного органу (підрозділу); визначення завдань та цінностей організації; положення про місію організації. методи пошуку потенційних змін; основні види змін, що впливають на стратегію організації; метод "білої картки", мозковий штурм для формування стратегії організації; види ресурсів, які є визначальними для діяльності організації: фізичні, фінансові, людські ресурси. Ситуаційне управління; оперативне управління; методи ситуаційного управління; технологія прийняття рішення в ситуаційному управлінні. Функціональний аналіз та контролінг у діяльності державного органу Аналіз організаційних цінностей; вплив норм і цінностей на діяльність організації; гармонія норм і цінностей; основні питання для розробки положень про місію організації; поняття "детальний концептуальний аналіз"; детальний аналіз — виявлення можливих сильних та слабких сторін, можливостей та зв'язків; мета концептуального аналізу; фази проведення детального аналізу. Визначення основних концептуальних положень організації; визначення сфери відповідальності; методика Аналізу силового поля. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації державного управління Поняття комунікації; види комунікацій; комунікація як обмін інформацією; поняття інформації; види інформації; класифікація видів інформації за ознаками; документація як письмове подання інформації за змістом, за складністю, за призначенням, за місцем у організації. Поняття інформаційно-комунікаційних потоків; вимоги до інформаційнокомунікаційних потоків у складній системі; види інформаційно-комунікаційних потоків. Сутність комунікаційного процесу; складові елементи процесу комунікацій; модель процесу комунікацій; види комунікацій - основа комунікаційного процесу. Зв'язки з громадськістю в системі управлінської діяльності державного органу Громадянин у системі державного управління. Паблік Рилейшнз – природа і сутність громадської думки; види та форми Паблік Рилейшнз; функції Паблік Рилейшнз; соціальне призначення Паблік Рилейшнз. Суб'єкт і об'єкт Паблік Рилейшнз. Інформованість суспільства; види засобів інформації; гласність, свобода друку – атрибут демократії; державне регулювання реклами; кореспонденція в Паблік Рилейшнз. Опитування громадської думки; державний контроль за діяльністю засобів масової інформації.

6

%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%...

Advertisement