Page 1

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ з комплексу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців ОКР "Магістр" з спеціальності "Фінанси і кредит" (за спеціалізованими програмами) 1. Теорія граничної корисності та поведінки споживача. 2. Ординалістська теорія поведінки споживача. 3. Аналіз поведінки споживача. 4. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини. 5. Мікроекономічна модель підприємства. 6. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробникам. 7. Витрати виробництва. 8. Ринок досконалої конкуренції. 9. Монопольний ринок. 10. Олігополія та монополістична конкуренція. 11. Ринок факторів виробництва. 12. Загальна ринкова рівновага та економіка доброботу. 13. Інституціональні аспекти ринкового господарства. 14. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 15. Макроекономічна нестабільність. 16. Ринок праці. 17. Товарний ринок. 18. Сукупні витрати і ВВП. 19. Економічна динаміка. 20. Держава в системі макроекономічного регулювання. 21. Національний дохід і його розподіл. Споживання і заощадження. 22. Економічне зростання та його фактори. 23. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою. 24. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси. 25. Основи підприємництва. 26. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. 27. Зовнішнє середовище господарювання підприємства. 28. Структура та управління підприємством. 29. Ринок і продукція. 30. Капітал підприємства. 31. Інвестиційні ресурси підприємства. 32. Інноваційна діяльність. 33. Техніко-технологічна база виробництва і виробнича потужність підприємства. 34. Організація виробництва. 35. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. 1


36. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. 37. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація 38. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. 39. Економічна безпека та антикризова діяльність. 40. Персонал підприємства, продуктивність, мотивація та оплата праці. 41. Товарна та цінова політика підприємства. 42. Грошовий обіг і грошова маса. 43. Грошові системи. 44. Інфляція і грошові реформи. 45. Валютний ринок і валютні системи. 46. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. 47. Кредит у ринковій економіці. 48. Фінансові посередники грошового ринку. 49. Центральні банки. 50. Комерційні банки. 51. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною. 52. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах. 53. Бухгалтерський баланс, рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 54. Документація, інвентаризація. 55. Оцінювання і калькуляція. 56. Облік основних господарських процесів. 57. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на сільськогосподарських підприємствах. 58. Облік основних засобів. 59. Облік нематеріальних активів. 60. Облік виробничих запасів. 61. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості. 62. Облік фінансових інвестицій. 63. Облік власного капіталу. 64. Облік зобов'язань. 65. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. 66. Облік витрат діяльності підприємства. 67. Облік доходів і фінансових результатів. 68. Фінансова звітність. 69. Облік на підприємствах малого бізнесу. 70. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 71. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення. 72. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. 73. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю. 74. Аудит фінансової звітності. 75. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. 76. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. 77. Предмет фінансової науки. 78. Становлення та розвиток фінансової науки. 2


79. Фінансове право і фінансова політика. 80. Бюджет і бюджетна система. 81. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання. 82. Бюджетний дефіцит. 83. Державний кредит і державний борг. 84. Фінансова політика місцевих органів влади. 85. Формування дохідної бази місцевих бюджетів. 86. Система видатків місцевих бюджетів. 87. Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства. 88. Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу. 89. Управління місцевими фінансами в Україні. 90. Світовий досвід організації місцевих фінансів. 91. Основи фінансів підприємств. 92. Організація грошових розрахунків підприємств. 93. Зміна вартості грошових платежів у часовому інтервалі. 94. Грошові надходження підприємств. 95. Формування і розподіл прибутку підприємств. 96. Оподаткування підприємств. 97. Обігові кошти та їх організація на підприємстві. 98. Кредитування підприємств. 99. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. 100. Оцінка фінансового стану підприємства. 101. Фінансове планування на підприємствах. 102. Фінансова санація та банкрутство підприємств. 103. Фінансові інвестиції. 104. Інвестиції в засоби виробництва. 105. Інноваційна форма інвестицій. 106. Залучення іноземного капіталу. 107. Обгрунтування доцільності інвестування. 108. Інвестиційні проекти. 109. Менеджмент інвестицій. 110. Використання інвестицій. 111. Страхування і страховий ринок. 112. Фінансовий ринок. 113. Фінансові посередники. 114. Фондовий ринок. 115. Ринок капіталів. 116. Ризик та ціна капіталу. 117. Ринок похідних фінансових інструментів. 118. Грошовий ринок та ринок банківських позичок. 119. Валютний ринок. 120. Фондова біржа та біржові операції. 121. Міжнародні фінанси. 122. Фінансування суб‘єктів підприємництва різних форм організації бізнеса. 123. Формування власного капіталу підприємства. 124. Внутрішні джерела фінансування підприємства. 3


125. Дивідендна політика підприємства. 126. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів. 127. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства. 128. Фінансове інвестування підприємства. 129. Оцінювання вартості підприємства. 130. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин. 131. Фінансовий контролінг на підприємстві. 132. Організація податкової системи. 133. Державна податкова служба України. 134. Облік платників і надходжень податків до бюджету. 135. Податок з доходів фізичних осіб. 136. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва. 137. Плата за ресурси та послуги. 138. Ухиляння від податків і перекладання податків. 139. Податкова політика в системі державного регулювання економіки. 140. Неподаткові платежі в бюджет. 141. Страхові послуги. 142. Порядок укладання та ведення страхової угоди. 143. Страхування життя і пенсій. 144. Страхування майна та відповідальності підприємств. 145. Страхування майна та відповідальності громадян. 146. Страхування фінансово-кредитних ризиків. 147. Сільськогосподарське страхування. 148. Державне регулювання соціального страхування. 149. Управління коштами соціального страхування. 150. Страхування тимчасової втрати працездатності. 151. Медичне страхування. 152. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професіійних захворювань. 153. Страхування на випадок безробіття. 154. Державне пенсійне страхування. 155. Недержавне пенсійне страхування. 156. Зарубіжний досвід соціального страхування. 157. Метод і методичні прийоми економічного аналізу. 158. Теоретичні основи фінансового аналізу. 159. Аналіз майна підприємства. 160. Аналіз оборотних активів 161. Аналіз джерел формування капіталу підприємства. 162. Аналіз грошових потоків. 163. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 164. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 165. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 166. Аналіз ділової активності підприємства. 167. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства. 168. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. 4


169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179.

Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства. Створення та організація діяльності комерційного банку. Формування ресурсів комерційного банку. Розрахунково - касові операції банків. Операції банків з векселями. Кредитні операції банків. Операції банків із цінними паперами. Банківські інвестиції. Операції банків у іноземній валюті. Нетрадиційні банківські операції та послуги. Забезпечення фінансової стійкості банку.

5

%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%28%D0%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%28%D0%...

%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%28%D0%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%28%D0%...

Advertisement