Page 1

1

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ з комплексу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців ОКР "Магістр" з спеціальності Ветеринарна медицина (видами) Цикл дисциплін природничо-наукової підготовки, з яких у програмі передбачені змістові модулі Анатомія свійських тварин; біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії; цитологія, гістологія, ембріологія; фізіологія тварин; ветеринарна санітарія та гігієна; патологічна фізіологія. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки, з яких у програмі передбачені змістові модулі Біотехнологія у ветеринарній медицині; ветеринарна мікробіологія та імунологія; ветеринарна вірусологія; клінічна діагностика хвороб тварин; організація і економіка ветеринарної справи; ветеринарна токсикологія; акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин; ветеринарносанітарна експертиза; епізоотологія; загальна і спеціальна хірургія; оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіології; паразитологія; патологічна анатомія; внутрішні хвороби тварин; ветеринарна фармакологія. Дисципліни природничо-наукової підготовки та їх змістові модулі Дисципліна Анатомія свійських тварин Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії Цитологія, гістологія, ембріологія Фізіологія тварин

Змістові модулі Локомоторний апарат. Нутрощі. Ангіоневрологія, органи чуття та імунного захисту. Анатомія свійських птахів. Біохімічні методи дослідження обміну речовин. Фізикохімічні методи досліджень в біосистемах. Основи фізичної і колоїдної хімії. Гістологія апарату дихання, головного та спинного мозку, нервів та органів чуттів, ендокринних органів, апарату травлення, серця, кровоносної і лімфатичної систем, сечостатевих органів самців та самок свійських ссавців і птахів. Ембріологія. Загальна гістологія. Цитологія. Фізіологія тканин, органів та систем. Дихання, кров, кровообіг, нервово-м’язова фізіологія. Регуляція обміну речовин. Травлення, виділення, внутрішня секреція Фізіологія нервової системи.


2

Дисципліни професійної і практичної підготовки та їх змістові модулі Дисципліна Ветеринарна санітарія та гігієна Патологічна фізіологія Біотехнологія у ветеринарній медицині Ветеринарна мікробіологія та імунологія Ветеринарна вірусологія

Клінічна діагностика хвороб тварин Організація і економіка ветеринарної справи Ветеринарна токсикологія Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин Ветеринарносанітар-на експертиза

Змістові модулі Гігієна води, повітря, приміщень. Реактивність організму та її роль в патології .Типові патологічні процеси. Патофізіологія органів і систем організму. Молекулярна біологія. Клітинна та генна інженерія. Біотехнологія виробництва і застосування іммобілізованих препаратів. Біотехнологія виробництва незамінних амінокислот та білкових речовин. Біотехнологія виробництва лікарських речовин. Біоконверсійні технології. Морфологія, систематика, номенклатура мікроорганізмів. Фізіологія мікроорганізмів. Патогенні бактерії, бацили, клостридії та гриби. Мікози, мікотоксикози, актиноміцети. Ідентифікація вірусів та противірусних антитіл. Класифікація, репродукція, генетика і культивування вірусів. Морфологія та хімічна будова вірусів. Патогенез вірусної інфекції, противірусний імунітет РНК – та ДНК вмісні віруси хребетних. Загальна діагностика. Диспасеризація. Дослідження дихальної системи і рентгенологічне дослідження. Дослідження нервової системи і обміну речовин Дослідження серцево-судинної, сечової, травної, системи крові. Організаційні структури ветеринарної служби. Організація ветеринарних заходів та ветеринарного контролю. Планування та економіка ветеринарної справи. Ветеринарне діловодство. Ветеринарний облік. Економіка ветеринарних заходів. Фінансування та організація постачання в ветмедицині. Хіміко-токсикологічний аналіз. Загальні принципи діагностики та профілактики отруєнь тварин .Терапія тварин при отруєннях. Вагітність. Оперативне акушерство. Роди та післяродовий період. Хвороби молочної залози. Хвороби новонароджених. Андрологія. Гінекологія. Сперматологія. Транспортування та передзабійне утримання худоби і птиці. Забій худоби. Ветсанекспертиза м’яса та м’ясних виробів. Ветсаноцінка продуктів забою від вимушено забитих тварин. Ветсаноцінка продуктів забою при незаразних,


3

Епізоотологія

Загальна і спеціальна хірургія Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіології Паразитологія Патологічна анатомія

Внутрішні хвороби тварин

Ветеринарна фармакологія

інфекційних та інвазійних захворюваннях, отруєннях та радіоактивному ураженні. Основи технології зберігання і переробки м`яса і м`ясних продуктів. Способи знезараження м`яса і м`ясних продуктів. Харчові токсикоінфекції і токсикози. Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів. Харчові токсикоінфекції і токсикози. Ветсанекспертиза харчових продуктів на ринках. Епізоотичний процес. Епізоотологічне обстеження. Загальна профілактика інфекційних хвороб. Інфекція. Дезінфекція, дезінсекція і дератизація. Специфічна профілактика інфекційних хвороб. Інфекційні хвороби собак і хутрових звірів. Інфекційні хвороби спільні для декількох видів тварин .Інфекційні хвороби жуйних, коней, молодняка, птахів, риб, свиней, бджіл. Ураження локомоторного апарату. Травматизм. Хвороби кісток. Видалення сторонніх тіл. Операції на різних органах і ділянках тіла. Профілактика і лікування хвороб очей.. Загальні відомості про операцію та особливості її виконання. Хірургічні засоби для проведення операцій. Методики виконання хірургічних операцій. Анестезія. Профілактика інфікування ран. Хірургічна інфекція Ентомози. Акарози. Гельмінтози. Протозоози. Вади розвитку. Компенсаторно-пристосувальні та відновлювальні зміни. Органопатологія .Патологія клітин та тканин. Імуноморфологія та імунопатологія. Смерть і посмертні зміни. Патоморфологія інфекційних та паразитарних хвороб. Судово-ветеринарна експертиза. Загальна профілактика внутрішніх хвороб тварин. Методи та правила терапії. Терапевтична техніка. Фізіотерапія та фізіопрофілактика. Гемотерапія. Хвороби нервової, серцевосудинної, дихальної, травлення, сечової систем, крові, шкіри, кормові отруєння. Незаразні хвороби птахів та хутрових звірів. Патологія обміну речовин і хвороби новонароджених Рецептура. Загальна фармакологія. Засоби, що діють на нервову, серцево-судинну системи. Вітамінні, ферментні, гормональні та бактеріальні препарати. Протимікробні засоби.

%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you