Page 1

Таблиця 2.1.1. Якісний склад НПП станом на 1.01.2013 р.

1

2

сумісниками

всього

ННІ

НППштатними

Загальна кількість ставок НПП у т.ч. зайнятих

3

4

Кількість штатних НПП, які мають звання академіка, академіка, членачленакореспондента кореспондента академій наук, державних створених на академій наук громадських засадах 5

Кількість НПП, Кількість які беруть участь НПП, які є у роботі співавторами експертних рад типових ВАК, ДАК, навчальних НМК та інших програм рад, комісій і комітетів

6

7

Кількість НПП, які мають державні нагороди та почесні звання

8

Кількість НПП, які підвищували кваліфікацію

9

10

Таблиця 2.1.2. Склад НПП за віком

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Разом (7+13+19+25)

фізичних осібВсього

званнябез ступеня і

кандидатів наук

доцентів

докторів наук

професорів

фізичних осібВсього

старші 60 років званнябез ступеня і

9

кандидатів наук

8

доцентів

7

докторів наук

докторів наук

6

професорів

професорів

5

фізичних осібВсього

фізичних осібВсього

4

51 – 60 років званнябез ступеня і

званнябез ступеня і

3

кандидатів наук

кандидатів наук

2

доцентів

доцентів

1

докторів наук

ННІ

36 – 50 років

професорів

до 35 років

26


Таблиця 2.2.1. Кількість виданої навчально-методичної літератури, розроблених мультимедійних та комп’ютерних програм у 2012 р.

ННІ

1

Навчально-методична література, кількість найменувань/друк. арк. підручники навчальні посібники з грифом з грифом з грифом з грифом МОН МАП МОН МАП 2

3

4

5

Мультимедійні методичні програми, шт. розробки 6

7

Комп’ютерні програми, шт., у т. ч. навчаючі

контролюючі

довідкові

розрахункові

АРМ фахівця

8

9

10

11

12

Таблиця 2.2.2. Підготовка навчально-методичної літератури в електронній формі у 2012 р.

ННІ

Підручники, навчальні посібники, шт

Методичні розробки, шт

Лекції з дисциплін, шт

WEB-сторінок, Mb

Методичні рекомендації з дипломного проектування, шт


Таблиця 2.2.3. Якісний склад навчально-наукових інститутів станом на 01.01.2013 р.

6

7

спеціалізаційКількість

5

Кількість спеціальностей

3

доценти

2

професори

в т.ч. соціально-гуманітарних дисциплін

1

Кількість випускаючих кафедр з них очолюють:

всього

ННІ

всього

Кількість кафедр

8

9

Таблиця 2.2.4. Наявність інформаційно-дорадницької служби (центру)

ННІ

Кількість НПП, які беруть участь у роботі служб (центрів)

Кількість звернень за консультаційними послугами

1

2

3


Таблиця 2.4.1. Прийом на програми підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» у 2012 р. Форми навчання

4

5

навчанняскорочений термін

3

навчанняповний термін

2

всього

навчання скорочений термін

1

навчання повний термін

Напрям підготовки

заочна

всього

денна

6

7

Разом по денній і заочній формам (2+5)

8

Таблиця 2.4.2. Прийом на програми підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» і «Магістр» у 2012 р. Форми навчання денна

заочна

Спеціальність

1

спеціаліст

магістр

спеціаліст

магістр

2

3

4

5

Разом по денній і заочній формам (2+4)/ (3+5) 6

Таблиця 2.4.3. Кількість студентів, які навчаються на програмах підготовки фахівців ОКР «Бакалавр», на 1.10.2012 р.


всього

жінок

чоловіків

всього

жінок

чоловіків

Форми навчання

Разом по денній і заочній формам (2+5)

2

3

4

5

6

7

8

денна Напрям підготовки

1

заочна

Таблиця 2.4.4. Кількість студентів, які навчаються на програмах підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» і «Магістр», на 1.10.2012 р.

чоловіків

6

7

8

(7+8)Всього

5

магістр

4

спеціаліст

3

чоловіків

магістр

2

Разом по денній і заочній формам (4+9)

10

11

12

заочна жінок

спеціаліст

1

(2+3)Всього

Спеціальність

жінок

Форми навчання денна

9

Таблиця 2.4.5. Кількість студентів, які навчаються за контрактом на програмах підготовки фахівців ОКР «Бакалавр», на 1.10.2012 р. Форми навчання Напрям підготовки

денна

заочна

1

2

3

Разом по денній і заочній формам 4

Таблиця 2.4.6. Кількість студентів, які навчаються за контрактом на програмах підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» і «Магістр», на 1.10.2012 р. Спеціальність

Форми навчання денна

заочна

Разом по


спеціаліст

магістр

(2+3)Всього

спеціаліст

магістр

(5+6)Всього

денній і заочній формам (4+7)

2

3

4

5

6

7

8

1

Таблиця 2.4.7. Кількість студентів випускного курсу, які були відраховані до закінчення терміну навчання за неуспішність Форми навчання

Магістр

(2+3+4)Всього

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

(6+7+8)Всього

(для спеціалістів і магістрів) 1

Спеціаліст

(для бакалаврів)

Спеціальність

заочна

Бакалавр

денна Напрям підготовки

2

3

4

5

6

7

8

9

Разом по денній і заочній формах (5+9) 10

Таблиця 2.4.8. Прийом сільської молоді на програми підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» у 2012 р. Форми навчання Напрям підготовки

1

денна

заочна

2

3

Разом по денній і заочній формам 4

Таблиця 2.4.9. Конкурс абітурієнтів на програми підготовки бакалаврів у 2012 р.


Форма навчання Напрям підготовки

денна

заочна

Таблиця 2.4.10. Конкурс абітурієнтів на програми підготовки магістрів у 2012 р. Форма навчання Спеціальність

денна

заочна


Таблиця 2.5.6.1. Загальна кількість випускників у 2012 р. Форми навчання денна

(для спеціалістів і магістрів)

Спеціаліст

Магістр

(2+3+4)Всього

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

(6+7+8)Всього

заочна

Бакалавр

Напрям підготовки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(для бакалаврів),

спеціальність

Разом по денній і заочній формах (5+9)

10


Таблиця 2.5.6.2. Середній бал з дисциплін, що входять у додаток до диплома випускників Форми навчання Спеціаліст

Магістр

1

Бакалавр

(для спеціалістів і магістрів)

Магістр

(для бакалаврів)

Спеціальність

Спеціаліст

Напрям підготовки

заочна

Бакалавр

денна

2

3

4

6

7

8

Таблиця 2.5.6.3. Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою Форми навчання Напрям підготовки

денна Магістр

(2+3+4)Всього

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

(6+7+8)Всього

1

Спеціаліст

Спеціальність (для спеціалістів і магістрів)

заочна

Бакалавр

(для бакалаврів)

2

3

4

5

6

7

8

9

Разом по денній і заочній формах (5+9) 10

Таблиця 2.5.6.4. Кількість студентів, які виконали диплом на замовлення підприємств або отримали рекомендації ДЕК на впровадження

Форми навчання денна

(для спеціалістів і магістрів)

Спеціаліст

Магістр

(2+3+4)Всього

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

(6+7+8)Всього

заочна

Бакалавр

Напрям підготовки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(для бакалаврів)

Спеціальність

Таблиця 2.5.6.5. Кількість студентів, які склали державний екзамен,

Разом по денній і заочній формах (5+9) 10


захистили дипломний проект (роботу) на “4” і “5”

Форми навчання денна

(для спеціалістів і магістрів)

Спеціаліст

Магістр

(2+3+4)Всього

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

(6+7+8)Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(для бакалаврів)

Спеціальність

Разом по денній і заочній формах

заочна

Бакалавр

Напрям підготовки

(5+9) 10

Таблиця 2.5.6.6. Кількість замовлень з виробництва на випускників денної форми навчання 2012 р. Напрям підготовки (для бакалаврів)

Спеціальність (для спеціалістів і магістрів) 1

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Всього

2

3

4

5

Таблиця 2.5.6.7. Кількість випускників 2012 р. денної форми навчання, працевлаштованих за фахом Напрям підготовки (для бакалаврів)

Спеціальність (для спеціалістів і магістрів) 1

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Всього

2

3

4

5


Додаток 1

Перелік підручників, навчальних посібників, типових програм і методичних розробок, виданих співробітниками ННІ _____________________________________ у 2012 р. № з/п 1 1 1 1 1 1 1 2 10

3

К-ть друк. арк. 4

Прізвище та ініціали автора(ів) 5

20 мм

20 мм

30 мм

Видавництво

Назва 2 Підручники з грифом МОН ... Підручники з грифом МАП ... Навчальні посібники з грифом МОН ... Навчальні посібники з грифом МАП … Типові програми ... Методичні розробки ... ... 90 мм

Додаток 2

Забезпеченість дисциплін, що викладаються в ННІ _________________________________________________ підручниками та навчальними посібниками (з грифом МОН або МАП) Кафедра

Дисципліна

1 …

… … 50 мм

2 1. … 2. … … В середньому по кафедрі 1. … 2. ... ... В середньому по кафедрі … В середньому по ННІ 100 мм Примітки

Забезпеченість, % 3 ХХ ХХ ... ХХ ХХ ХХ ... ХХ ХХ 20 мм


1. Таблиці у редакторі “Word” для “Windows-95(98)”; шрифт “Times New Roman”, його розмір – 12 пт. (у додатках 1, 2 – 10 пт.); міжрядковий інтервал – одинарний. 2. Статус «підручник» чи «навчальний посібник» надає виданню гриф Міністерства освіти та науки, молоді та спорту (МОН) України або Міністерства аграрної політики та продовольства (МАП) України. Без такого грифу статус видання – «методична розробка». 3. До додатку 1 слід подати в навчальну частину (кімн. 33-А, корп. 3, Тракаю В.Г.) ксерокопію 1-ї (1-ї та 2-ї) сторінки кожного підручника (навчального посібника), де зазначено його назва, автори та гриф МОН або МАП. 4. У додатку 1, якщо авторів видань більше 3, слід зазначити ПІБ перших трьох, а далі зазначити − та ін. 5. Забезпеченість “З”, %, дисципліни навчальною літературою обчислюється за формулою та округлюється до цілого числа З = 300 · Кприм /Кстуд, де Кприм − кількість примірників підручників (навчальних посібників) у науковій бібліотеці НУБіП України, які видані українською мовою після 1991 р. (якщо з дисципліни є декілька найменувань навчальної літератури, кількість їх примірників сумується); Кстуд − кількість студентів, які одночасно вивчають дисципліну. За наявністю 1 примірника підручника (навчального посібника) на 3-х студентів − З=100%. 6. В середньому по кафедрі забезпеченість дисциплін обчислюється як сума забезпеченостей по всіх дисциплінах, що викладаються на кафедрі, поділена на кількість дисциплін. 7. В середньому по ННІ забезпеченість дисциплін обчислюється як сума забезпеченостей в середньому по кожній кафедрі, що входять до складу ННІ, поділена на кількість кафедр.

%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%...

%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%...

Advertisement