Page 1

Додаток

ННІ __________________________________________________________________________ Факультет ____________________________________________________________________ Напрям підготовки _____________________________________________________________ Галузь знань _______________________ Код напряму підготовки _______________ Форма навчання/термін навчання, роки денна _____ заочна ______

Обсяг, кредити ЕСТS ________

Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): - базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (____ / ____); - Південному філіалі НУБіП України «КАТУ» (м. Сімферополь) ( ____/ ____); - ВП НУБіП України «___________________» ( ____/ ____) Анотація напряму підготовки ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо-професійної програми підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за напрямом «_________________________». Нормативна складова навчального плану складається з 3-х циклів підготовки − гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-наукової, професійної та практичної, загальним обсягом _____ год., ____ кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором університету ____ год. та за вибором студента _____ год. загальним обсягом _____ год., ____ кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо-професійною програмою становить _____ год., _____ кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: - виконання___курсових робіт (проектів) з дисциплін: ________________________ _______________________________________________________________________ - проходження __ практик: навчальних (__________________________________), виробничих ( ___________________________________ ). Державна атестація передбачає складання державного екзамену та/чи підготовку та захист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________


Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт (не більше 10 тем) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Кваліфікація випускників Бакалавр _______________ Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в області гуманітарних, соціально-економічних знань) ______________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Фундаментальні (в області математичних та природничо-наукових знань) ________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Професійні та практичні _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.хххххххх - «____________________________________________________________» чи спеціальностями напряму підготовки «Специфічні категорії»: 8.18010010 − «Якість, стандартизація та сертифікація» 8.18010018 − «Адміністративний менеджмент» 8.18010020 − «Управління навчальним закладом» 8.18010021 − «Педагогіка вищої школи» Працевлаштування ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%9D%D0%86_%D1%84%D0%B0%D0%BA%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%9D%D0%86_%D1%84%D0%B0%D0%BA%...