Page 1

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ для вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців ОКР "Магістр" з французької мови Розширення Європейського Союзу призвело до радикальних змін у сфері освіти. З метою створення загальної європейської зони вищої освіти до 2010 р. необхідно створити умови для розширення мобільності студентів, магістрів та педагогічних і науково-педагогічних працівників, що в свою чергу вимагає більш ефективного міжнародного спілкування та полегшення доступу до іноземних, в тому числі друкованих та електронних джерел інформації. Оскільки на сучасному етапі розвитку особливу увагу надано значенню іноземних мов у вирішенні міжнародних проблем та перспективам її розвитку з метою забезпечення потреб агропромислового комплексу, до навчальних планів підготовки магістрів у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України включено навчальну дисципліну “Французька мова” як нормативну. Необхідність високого рівня теоретичної та практичної підготовки сучасного фахівця для аграрної галузі, невід’ємним компонентом якої є й володіння іноземними мовами, зумовлює професійно-орієнтований характер навчальної дисципліни "Французька мова". Метою вивчення дисципліни є формування загальних та професійноорієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) у магістрів для забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Завдання дисципліни У результаті вивчення дисципліни студент повинен  знати: граматичні форми, структури і конструкції французької мови, необхідні для вираження відповідних понять, а також для розуміння широкої тематики текстів в професійній сфері; правила французького синтаксису; професійно-орієнтований лексичний мінімум; особливості монологічного повідомлення та діалогу професійно-орієнтованого характеру; мовні особливості ділового листування та мовленнєвий етикет спілкування; мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;  вміти: обговорювати питання професійно-орієнтованої тематики, досягаючи порозуміння зі співрозмовником; знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що міститься у франкомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією; писати професійні тексти і документи французькою мовою з низки галузевих питань; писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті; перекладати фахові тексти з французької мови на рідну, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням 1


перекладацького спрямування. Під час проведення занять з дисципліни “Ділова французька мова” передбачається використання сучасних технічних засобів (мультимедійний проектор, відеотека, епідіаскоп), комп’ютерних навчальних та контролюючих програм, електронних посібників із французької мови та широке використання на практичних заняттях і під час самостійної роботи студентів під керівництвом викладача фільмів та відео фрагментів французькою мовою. Навчальними планами підготовки магістрів у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України на вивчення ділової французької мови передбачено: - за умови 1 року навчання в магістратурі – 54 год, в тому числі 32 год – аудиторні заняття та 22 год – самостійна робота студентів; - за умови 1,5 року навчання в магістратурі – 54 год, в тому числі 36 год – аудиторні заняття та 18 год – самостійна робота студентів. Підсумковою формою контролю знань студентів є іспит. Основне завдання вивчення дисципліни “Ділова французька мова” студентами ОКР “магістр” у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України полягає в опануванні нею як засобом спілкування фахівців-аграрників у побутовій, загальноосвітній, науковій та професійних сферах на всіх підвищених рівнях володіння іноземною мовою (В2+, С1, С2). У процесі професійної адаптації та становлення фахівця-аграрника рівень володіння іноземною мовою (РВМ) підвищується, оскільки зростає складність виконуваних посадових обов’язків, що вимагає більш високого рівня комунікативної компетенції. Так, наприклад: бакалавр може виконувати професійні функції, володіючи РВМ В2 (незалежний користувач), а магістру, який повинен виконувати завдання творчого характеру, може бути необхідним РВМ С1 (досвідчений користувач). Вступний РВМ студентів магістратури у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України повен бути не нижчим В2 (незалежний користувач), оскільки саме він забезпечує незалежну комунікативну компетенцію фахівця з метою його ефективного функціонування в академічному та професійному середовищі. Водночас, в умовах постійного зростання міжнародної академічної мобільності РВМ С1/С2 (досвідчений користувач) відкриває нові можливості для студентів магістратури, що в свою чергу, передбачає інтеграцію національної системи освіти до загального європейського освітнього та науково простору.

2


Рівень володіння іноземною мовою С1/С2 (стандартні вимоги для ОКР “магістр”) В результаті вивчення дисципліни „Французька мова” студент повинен: Мовленнєві вміння Аудіювання

Говоріння Діалогічне мовлення

Монологічне мовлення  розуміти жваву  реагувати на основні ідеї та  чітко розмову носіїв мови; розпізнавати суттєво важливу виступати з підготовленими  слідкувати за змістом інформацію під час детальних поширеного мовлення на обговорень, дискусій, офіційних індивідуальними переговорів, лекцій, бесід, що презентаціями на абстрактні та складні пов’язані з навчанням та теми теми поза сферою академічного та професійної діяльності з професією; професійного розумінням окремих  чітко аргументувати деталей в умовах актуальність тем в академічному спрямування; незнайомої вимови; та професійному житті (напр., в  підтримувати семінарах, дискусіях); чіткий, детальний  розпізнати широке монолог на теми, коло ідіоматичних  поводитись адекватно у пов’язані з виразів та колоквіалізмів і типових світських, академічних зміну стилю; і професійних ситуаціях (напр., у навчанням та спеціальністю; засіданнях, перервах на каву,  розуміти поширене вечірках);  користуватися нечітко структуроване базовими мовлення та зв’язки між  реагувати на телефонні засобами зв’язку думками є лише розмови, які виходять за межі для поєднання імпліцитними та не типового спілкування; виражені експліцитно;  телефонувати з конкретними висловлювань у чіткий, логічно цілями академічного і  розуміти зміст об’єднаний більшості лекцій, професійного характеру; дискурс. дискусій та дебатів;  висловлювати думки щодо  здобувати спеціальну змісту автентичних радіо- і 3

Читання

Письмо

 розуміти будь-яку кореспонденцію, за умови використання словника;  розуміти складні інструкції поза сферою спеціальності;  розуміти й інтерпретувати всі форми писемного мовлення, включаючи абстрактні, складні за структурою або з великою кількістю колоквіалізмів, літературні та нелітературні письмові твори.  визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з навчанням та спеціальністю;  розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання (напр., службових записок, листів, звітів);  розуміти деталі у складних

 розширити і підтримати точки зору за допомогою додаткових аргументів та відповідних прикладів;  послідовно розвивати аргументацію з приданням відповідного наголосу значущим положенням та з наведенням відповідних деталей;  давати чітке детальне описання складних предметів;  продукувати адекватне й ефективне логічно структуроване мовлення, яке допомагає читачеві визначати значущі думки;  писати з високим ступенем граматичної коректності;  продукувати чіткі, логічні, складні


інформацію з оголошень;  розуміти складну технічну інформацію;  розуміти широкий діапазон записаних аудіо матеріалів та виокремлювати деталі, включаючи імпліцитні стосунки між мовцями;  розуміти фільми, які містять значну кількість сленгу або ідіоматичних виразів;  розуміти спеціалізовані лекції та презентації, в яких вживаються колоквіалізми, регіональні вирази та незнайома термінологія.

телевізійних програм, пов’язаних з академічною та професійною сферами;  реагувати на оголошення, доволі складні повідомлення та інструкції в академічному і професійному середовищах;  адекватно реагувати на позицію/точку зору співрозмовника;  пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних наголосів; виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами.

рекламних матеріалах, інструкціях, специфікаціях (наприклад, стосовно функціонування пристроїв/обладнання);  розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (напр., листи, факси, електронні повідомлення тощо);  розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу.

висловлювання – доповіді, статті або есе з презентацією теми або з наданням критичної оцінки пропозицій чи наукових праць;  користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс;  виконувати цілу низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами.

Уміння вчитися Пошук інформації

Академічне мовлення

Академічне письмо

 знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процесом або предметом навчання, користуючись бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або покажчиком, довідниками,

 виступати з презентаціями чи доповідями з питань, пов’язаних з навчанням  враховувати аудиторію і мету висловлювання;  викласти план-схему висловлювання та логічно структурувати ідеї;  користуватись відповідними правилами

 тлумачити, порівнювати і зіставляти таблиці, графіки та схеми;  узагальнювати, перефразовувати й синтезувати ідеї з різних типів текстів (напр., із статей, дослідницьких проектів);  фіксувати й письмово викладати результати досліджень (напр., опитування думки, огляд теми);  робити адекватні і придатні для 4

Організація та самоусвідомленн я  розробляти індивідуальні навчальні плани;  ефективно користуватися навчальними ресурсами (напр., словниками, довідниками, Інтернетом);

Оцінювання  розуміти вимоги щодо поточного та підсумкового оцінювання;  розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах у процесі виконання окремих завдань;  читати й розуміти


словниками та Інтернетом;  запитувати з метою отримання суттєво важливої інформації, пов’язаної з навчанням або спеціальністю;  прогнозувати інформацію, користуючись “ключами”, напр., заголовками, підзаголовками

презентації, мовою жестів;  коментувати таблиці, графіки і схеми;  користуватись адекватними стратегіями під час дискусій, семінарів та консультацій;  орієнтувати аудиторію щодо загальної побудови виступу;  дотримуватись теми виступу;  враховувати різні точки зору;  виділяти і розвивати ідею;

користування конспекти з різноманітних інформаційних джерел;  написати звіт (напр., згідно проекту);  враховувати аудиторію та мету висловлювання;  стисло викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї;  писати вступ/висновки;  організовувати текст як послідовність абзаців із заголовками та підзаголовками;  користуватися логічними сполучниками для поєднання абзаців в єдиний текст;  виправляти роботу;

5

 усвідомлювати індивідуальний стиль навчання/мисленн я;  вести навчальні/аналіти чні щоденники;  сумлінно вести облік прочитаного матеріалу, важливих посилань, цитат.

загальні інструкції щодо екзаменів;  ефективно готуватися до тестів та екзаменів (напр., повторення шляхом інтенсивного читання та з використанням різноманітних механізмів запам’ятовування;  ефективно використовувати час на екзаменах і тестах;  здійснювати самооцінювання

%D0%A4%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%97%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%90_2013_04_25_0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A4%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%97%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%90_2013_04_25_0...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you