Page 1

Таблиця 6 Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів):

технологія деревообробки

на період з 01.09.2011-30.06.2012 р. 1 НПП

2 Дисципліна, семестр, курс, кількість годин

Зайня -тість (F, P)

Назва дисципліни навчального плану підготовки фахівців ОКР «Магістр»

Сторожук Світлана Володимирівна

F

Філософія науки

Лехман Степан Дмитрович

F

Охорона праці в галузі

П.І.Б.

Дата заповнення: 27.04.2012 3 Кваліфікація НПП Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено Цикли Загальна Скла(відповідно до Курс підгокількість дова дисциплін, що Тема дисертації товки годин (І, ІІ) викладаються), та, (A,B,C) за необхідності, інформація про додаткове навчання кандидат Історіософія І.ЛисякаІ 54 A 1

І

144

A

1

філософських наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рудницького в контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні

кандидат технічних наук, Українська сільськогосподарсь ка академія

Дослідження процесів абразивного зношування робочих органів ґрунтообробних машин у зв’язку з

4

Інші характеристики і примітки, пов’язані з дисциплінами, що викладаються

Чекаль Л.А. Павлова О.Ю. Сторожук С.В. та інші. Філософія науки та інноваційного розвитку.Ч.2. – К., Міленіум, 2011. – 407 с.

Підвищення кваліфікації за наказом ректора з видачею посвідчення у Головному


Олійник Ростислав Васильович

P

Наукові дослідження і патентознавство в деревообробці

ІІ

72

B

1

дією робочого навчальносередовища методичному центрі з охорони праці Держгірпромнагляд у (наказ Держгірпромнагляд у №51 від 30.03.11) України, 2011 р. м. Київ. кандидат фізико- Темна і фото- 1.Олійник Р.В.. механічних наук, стимульована Особенности сушки НУБіП України нуклеаційна пилопродукции из активність аерозолів древесины ясеня йодистого срібла /Р.В.Олійник, О.О.Пінчевс-ька, С.М.Компанець// Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology. – 2010. – №71. – С. 136-140 2. Олійник Р.В.. Повнофакторний експеримент: обробка результатів та перевірка адекватності Методичні вказівки до практикних робіт з дисципліни «Оптимізація технологічних


Марченко Наталя Валентинівна

F

Технологія столярнобудівельних виробів та дерев'яного домобудування

І

180

C

1

процесів деревообробки»..- 2011.НУБіП. - 35 с. кандидат технічних Технологічні аспекти 1.Марченко Н.В. наук, ефективності Визначення норм НУБіП України використання витрат круглих сировини в процесі лісоматеріалів у виготовлення виробництві радіальних пиломатеріалів / пиломатеріалів .В.Марченко, Г.Б.Іноземцев // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористуван ня України. – 2010. – Вип.147. – С.406– 412 2. Марченко Н.В. Вплив форми деревного стовбура на фактичний об’єм сортиментів та на об’ємний вихід пиломатеріалів / Н.В.Марченко, С.Г.Зражва // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий науково-технічсний


Марченко Наталя Валентинівна

F

Проектування деревообробних підприємств

І

216

C

1

збірник. – Львів:НЛТУ України. – 2011. – Вип.37.1. – С.45–49. кандидат технічних Технологічні аспекти 1.Марченко Н.В. наук, ефективності Визначення норм НУБіП України використання витрат круглих сировини в процесі лісоматеріалів у виготовлення виробництві радіальних пиломатеріалів / пиломатеріалів .В.Марченко, Г.Б.Іноземцев // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористуван ня України. – 2010. – Вип.147. – С.406– 412 2. Марченко Н.В. Вплив форми деревного стовбура на фактичний об’єм сортиментів та на об’ємний вихід пиломатеріалів / Н.В.Марченко, С.Г.Зражва // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий


Зражва Сергій Григорович

F

Домашовець Галина Степанівна

F

Технологія спеціальних деревообробних виробництв

ІІ

Маркетинг в деревообробній галузі

ІІ

72

C

1

к.с.-г. н., НУБіП

України

90

C

1

к.с.-г.н., НУБіП

науково-технічсний збірник. – Львів:НЛТУ України. – 2011. – Вип.37.1. – С.45–49. Особенности 1.Зражва С.Г. выращивания лесных Сировинні ресурси культур в Прут- деревини дуба Днестровском Волинської області лесохозяйственном для використання в районе технологічних процесах виноробства/С.Г.Зр ажва //Науковий вісник НУБ іП України, Вип. 147, 2010. – С. 387-391. 2. Зражва С.Г.Технологическа я оценка древесины дуба Кировоградской области для виноделия./ С.Г.Зражва, М.С.Костенко//Ann als of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 73, 2011 Зональна Конспект лекцій біопродуктивність «Маркетинг в


Розвод Сергій Володимирович

F

Планування на підприємствах деревообробної галузі

ІІ

180

C

1

к.е.н., НУБіП

Лащенко Андрій Григорович

F

Зовнішньоекономічна діяльність на деревообробних підприємствах

І

90

C

1

к.с.-г.н., НУБіП

Бала Олександр Петрович

P

Бухгалтерський облік та аудит на підприємствах деревообробної галузі

І

72

C

1

к.с.-г.н., НУБіП

І

216

C

1

Пилипенко Андрій Петрович

Коваль Валерій Степанович

F

Механіко-технолгічні властивості матеріалів Теплові процеси деревообробки

лісів Львівщини та її деревообробній динаміка галузі» (електронні лекції) Економічний механізм Методичні поради регулювання попиту і до курсового пропозиції проекту матеріали матеріальних ресурсів для студентів ОКР (на прикладі «Магістр» зі лісоматеріалів) спеціальності «Лісове господарство» - К., 2011 Продуктивність, Конспект лекцій фітомаса та «Зовнішньоекономі депонований вуглець чна діяльність на штучних дубових деревообробних деревостанів Поділля підприємствах» К., 2011 Система моделювання Типова програма з оцінки та прогнозу дисципліни росту штучних мішаних "Бухгалтерський дубових деревостанів облік у лісовому Лісостепу України господарстві", 2010

кандидат технічних Исследование наук, НУБіП процесса сушки України приторцовых участков пиломатериалов твердых лиственных пород

1.Коваль В.С. Складання і розрахунок поставів для виробництва пиломатеріалів [монографія] / В.С.Коваль О.О. Пінчевська – Київ.ТОВ «Аграр Медіа


Груп».– 2010. – 100 с. 2. Коваль В.С. Виробництво пиломатеріалів [монографія] / В.С.Коваль О.О. Пінчевська – Київ.ТОВ «Аграр Медіа Груп».– 2011. – 184 с. Зражва Сергій Григорович

F

Модифікація деревини

І

144

C

1

к.с.-г. н., НУБіП

України

Особенности выращивания лесных культур в ПрутДнестровском лесохозяйственном районе

1.Зражва С.Г. Сировинні ресурси деревини дуба Волинської області для використання в технологічних процесах виноробства/С.Г.З ражва //Науковий вісник НУБ іП України, Вип. 147, 2010. – С. 387-391. 2. Зражва С.Г.Технологическа я оценка древесины дуба Кировоградской области для виноделия./ С.Г.Зражва, М.С.Костенко//Ann


Малахова Ольга Сергіївна

F

Сучасні технології меблевих виробництв

ІІ

72

C

1

кандидат технічних Совершенствование наук, НУБіП методов оценки України качества древесных материалов с учетом их структурномеханических параметров

Пінчевська Олена Олексіївна

F

Проектування пристроїв для сушіння деревини

І

144

C

1

доктор технічних Ресурсозберігаюча наук, НУБіП технологія України конвективного сушіння пиломатеріалів із заданими показниками його якості

als of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 73, 2011 1.Малахова О.С. Аналіз шипових з’єднань у ґратчастих меблях / О.С.Малахова, Ю.П.Лакида // Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – Вип. 152. – С.334-338. 2.Малахова О.С. Аналіз залежності пружних властивостей пиломатеріалів від параметрів сучків / О.С. Малахова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3 – С.127 – 130. 1. Пінчевська О.О. Новий підхід до регулювання процесу сушіння пило продукції / О.О Пінчевська, В.С.Коваль,


В.М.Головач // Науковий вісник НУБіП України. – 2011. – Вип.164. – С.255-261 2. Пінчевська О.О. Прогно-зування якості сушіння пиломатеріалів: [монографія] / О.О. Пінчевська – Київ.ТОВ «Аграр Медіа Груп».– 2010. – 228 с. Петлюк Юрій Степанович

F

Лісове, земельне та екологічне право

Зібцев Сергій Вікторович

Р

Світове лісове господарство та лісові ресурси

Піскунова Лариса Едуардівна

F

Стратегія сталого розвитку природи та суспільства

36

C

2

кандидат юридичних Правовий режим земель Петлюк Ю.С. (2010) наук, доцент оздоровчого НМК дисципліни кафедри аграрного, призначення «Актуальні проблеми земельного та земельного права екологічного права України» ім. академіка В.З. Янчука

І

36

C

2

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник з спеціальності екологія НУБіП України

Вплив забруднення повітря від теплових електростанцій на соснові ліси Лівобережного Лісостепу України

Наукова стаття: Охорона лісів від пожеж в світі та в Україні - виклики 21 сторіччя та перспективи розвитку, 2012 р.

І

36

C

2

к.с.-г. н., доцент. Екотоксикологічне Інститут агроекології обґрунтування УААН застосування пестицидів при вирощуванні зернових культур за різними технологіями в

Піскунова Л.Е. Валеологія. / Прилипко В.А., Піскунова Л.Е. Навчальнометодичний посібник.


Слива Юлія Володимирівна

F

Міжнародна стандартизація та сертифікація технологій, сировини і готової продукції

І

36

C

2

Олійник Ростислав Васильович

P

Оптимізація технологічних процесів деревообробки

ІІ

108

C

2

умовах лісостепу України кандидат технічних Розроблення способу наук, доцент одержання дифузійного кафедри соку з використанням стандартизації та електроіскрових сертифікації с-г розрядів продукції

К.: ТОВ ДІА, 2011. – 80с. Навчальний посібник. Міжнародна стандартизація та сертифікація технологій, сировини і готової продукції, 2011

кандидат фізико- Темна і фотомеханічних наук, стимульована НУБіП України нуклеаційна активність аерозолів йодистого срібла

1.Олійник Р.В.. Особенности сушки пилопродукции из древесины ясеня /Р.В.Олійник, О.О.Пінчевс-ька, С.М.Компанець// Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology. – 2010. – №71. – С. 136-140 2. Олійник Р.В.. Повнофакторний експеримент: обробка результатів та перевірка адекватності Методичні вказівки до практикних робіт з дисципліни «Оптимізація технологічних процесів дерево-


Бехта Павло Антонович

P

Фізико-хімічні основи утворення деревинноклейових композицій

ІІ

72

C

2

Малахова Ольга

F

Сучасні технології

І

108

C

2

Доктор технічних Науково-технічні наук, НУБіП основи виробництва України деревинностружкових плит із заданою структурою та властивостями

кандидат технічних Совершенствование

обробки»..- 2011.НУБіП. - 35 с. 1.Бехта П.А. Зменшення корозійної активності антипіренів у виробництві вогнетривкої фанери шляхом їх модифікування /П.А.Бехта, О.І.Бринь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господдарства ім.. Петра Василенка. Харків, 2011.Вип.111. - С.-31-37. 2. Bekhta P.A. Effect of Relative Humidity on Some Physical and Mechanical Properties of Different Types of Fibreboard / P.A. Bekhta, P. Niemz // European Journal of Wood Products.2009.- 67.р. 339-342. 1.Малахова

О.С.


Сергіївна

Зражва Сергій Григорович

конструкційних виробів з деревини

F

Стандартизація і кваліметрія у деревобробці

наук, НУБіП України

ІІ

72

C

2

к.с.-г. н., НУБіП

України

методов оценки качества древесных материалов с учетом их структурномеханических параметров

Аналіз шипових з’єднань у ґратчастих меблях / О.С.Малахова, Ю.П.Лакида // Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – Вип. 152. – С.334-338. 2.Малахова О.С. Аналіз залежності пружних властивостей пиломатеріалів від параметрів сучків / О.С. Малахова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3 – С.127 – 130.

Особенности 1.Зражва С.Г. выращивания лесных Сировинні ресурси культур в Прут- деревини дуба Днестровском Волинської області лесохозяйственном для використання в районе технологічних процесах виноробства/С.Г.Зр ажва //Науковий вісник НУБ іП України, Вип. 147, 2010. – С. 387-391. 2. Зражва С.Г.Технологическа я оценка древесины дуба


Кировоградской области для виноделия./ С.Г.Зражва, М.С.Костенко//Ann als of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 73, 2011 Малахова Ольга Сергіївна

F

Сучасні методи проектування столярнобудівельних виробів та дерев'яних будівель

ІІ

72

C

2

кандидат технічних Совершенствование наук, НУБіП методов оценки України качества древесных материалов с учетом их структурномеханических параметров

1.Малахова О.С. Аналіз шипових з’єднань у ґратчастих меблях / О.С.Малахова, Ю.П.Лакида // Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – Вип. 152. – С.334-338. 2.Малахова О.С. Аналіз залежності пружних властивостей пиломатеріалів від параметрів сучків / О.С. Малахова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3 – С.127 – 130.

Малахова Ольга Сергіївна

F

Сучасні методи конструювання виробів з деревини із застосуванням традиційних і

ІІ

72

C

2

кандидат технічних Совершенствование наук, НУБіП методов оценки України качества древесных материалов с учетом

1.Малахова О.С. Аналіз шипових з’єднань у ґратчастих меблях /


нетрадиційних матеріалів

Пінчевська Олена Олексіївна

F

Наукові основи сушіння деревини

ІІ

108

C

2

их структурно- О.С.Малахова, механических Ю.П.Лакида // параметров Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – Вип. 152. – С.334-338. 2.Малахова О.С. Аналіз залежності пружних властивостей пиломатеріалів від параметрів сучків / О.С. Малахова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3 – С.127 – 130. доктор технічних Ресурсозберігаюча 1. Пінчевська О.О. наук, НУБіП технологія Новий підхід до України конвективного регулювання сушіння процесу сушіння пиломатеріалів із пило продукції / заданими показниками О.О Пінчевська, його якості В.С.Коваль, В.М.Головач // Науковий вісник НУБіП України. – 2011. – Вип.164. – С.255-261 2. Пінчевська О.О. Прогно-зування якості сушіння пиломатеріалів: [монографія] / О.О.


Пінчевська Олена Олексіївна

F

Управління якістю сушіння пилопродукції

ІІ

72

C

2

доктор технічних Ресурсозберігаюча наук, НУБіП технологія України конвективного сушіння пиломатеріалів із заданими показниками його якості

Пінчевська Олена Олексіївна

F

Ресурсоощадні технології сушіння деревини

ІІ

72

C

2

доктор технічних Ресурсозберігаюча наук, НУБіП технологія України конвективного сушіння пиломатеріалів із заданими показниками його якості

Пінчевська – Київ.ТОВ «Аграр Медіа Груп».– 2010. – 228 с. 1. Пінчевська О.О. Новий підхід до регулювання процесу сушіння пило продукції / О.О Пінчевська, В.С.Коваль, В.М.Головач // Науковий вісник НУБіП України. – 2011. – Вип.164. – С.255-261 2. Пінчевська О.О. Прогно-зування якості сушіння пиломатеріалів: [монографія] / О.О. Пінчевська – Київ.ТОВ «Аграр Медіа Груп».– 2010. – 228 с. 1. Пінчевська О.О. Новий підхід до регулювання процесу сушіння пило продукції / О.О Пінчевська, В.С.Коваль, В.М.Головач // Науковий вісник


Малахова Ольга Сергіївна

F

Інформаційні технології проектування конструкцій і технологій виробництва виробів з деревини

ІІ

108

C

2

кандидат технічних Совершенствование наук, НУБіП методов оценки України качества древесных материалов с учетом их структурномеханических параметров

Малахова Ольга

F

Ресурсоощадні технології у

ІІ

72

C

2

кандидат технічних Совершенствование

НУБіП України. – 2011. – Вип.164. – С.255-261 2. Пінчевська О.О. Прогно-зування якості сушіння пиломатеріалів: [монографія] / О.О. Пінчевська – Київ.ТОВ «Аграр Медіа Груп».– 2010. – 228 с. 1.Малахова О.С. Аналіз шипових з’єднань у ґратчастих меблях / О.С.Малахова, Ю.П.Лакида // Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – Вип. 152. – С.334-338. 2.Малахова О.С. Аналіз залежності пружних властивостей пиломатеріалів від параметрів сучків / О.С. Малахова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3 – С.127 – 130. 1.Малахова О.С.


Сергіївна

Малахова Ольга Сергіївна

виготовленні виробів з деревинт

F

Сучасні методи конструювання виробів з деревини із застосуванням традиційних і нетрадиційних матеріалів

наук, НУБіП України

ІІ

72

C

2

методов оценки качества древесных материалов с учетом их структурномеханических параметров

кандидат технічних Совершенствование наук, НУБіП методов оценки України качества древесных материалов с учетом их структурномеханических параметров

Аналіз шипових з’єднань у ґратчастих меблях / О.С.Малахова, Ю.П.Лакида // Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – Вип. 152. – С.334-338. 2.Малахова О.С. Аналіз залежності пружних властивостей пиломатеріалів від параметрів сучків / О.С. Малахова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3 – С.127 – 130. 1.Малахова О.С. Аналіз шипових з’єднань у ґратчастих меблях / О.С.Малахова, Ю.П.Лакида // Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – Вип. 152. – С.334-338. 2.Малахова О.С. Аналіз залежності пружних властивостей


пиломатеріалів від параметрів сучків / О.С. Малахова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3 – С.127 – 130. Занятість: повна - (F), часткова - (P); Цикли підготовки: гуманітарний та соціально-економічний цикл природничо-науковий цикл професійний та практичний цикл Складова навчального плану: нормативна - (І) вибіркова - (ІІ) Курс: - бакалавр (І, ІІ, ІІІ, ІV) - магістр (І, ІІ)

- (А), - (В), - (С).

%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%206_%D0%A2%D0%94  
%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%206_%D0%A2%D0%94  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%206_%D0%A2%D0%94.pdf

Advertisement