Page 1

Прийом студентів на навчання у 2011 р. на програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" денної форми навчання Терміни вступної кампанії Прийом документів – з 1 до 31 липня 2011 р. (для вступників, які повинні брати участь у вступних випробуваннях у НУБіП України – до 22 липня 2011 р.)

Вступні випробування: з 23 до 31 липня 2011 р. Оприлюднення рейтингового списку: 1-й етап – 1 серпня 2011 р.; 2-й етап – 6 серпня 2011 р.; 3-й етап – 8 серпня 2011 р. Зарахування до числа студентів: за державним замовленням – до 10 серпня 2011 р.; за умов договору – до 25 серпня 2011 р. Вступники особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:  заяву про вступ, в якій вказують напрям підготовки та форму навчання;  документ

державного зразка про повну загальну середню освіту

(документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;  медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);  6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;  сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (або завірену

копію), видані у 2008-2011 р.р., з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до НУБіП України для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки;  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (3 екземпляри);  копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації у 3 екземплярах).

Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за


кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про освіту і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти, медичну довідку за формою 086-о і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради міністрів автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви не більше ніж на 3 напрями підготовки бакалаврів. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Фінансування підготовки фахівців •

за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів (якщо

такі кошти будуть надані державою); •

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Конкурсний відбір Здійснюється за рейтингом відповідно до конкурсного балу вступників за

категоріями: • цільовий прийом; • зарахування поза конкурсом;


• зарахування за співбесідою; • зарахування учасників міжнародних олімпіад; • зарахування за загальним конкурсом.

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; Енергетика та електротехнічні системи в АПК; Комп’ютерні науки; Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; Транспортні технології Деревооброблювальні технології; Електротехніка та електротехнології; Машинобудування; Харчові технології та інженерія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Економіка підприємства; Економічна кібернетика; Маркетинг; Облік і аудит; Фінанси і кредит Лісове і садово-паркове господарство Менеджмент Агрономія; Захист рослин Ветеринарна медицина Водні біоресурси та аквакультура Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Право Соціальна педагогіка Геодезія, картографія та землеустрій Біотехнологія Філологія (англійсько-український переклад) Філологія (німецько-український переклад)

1

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) 2 (профільний) 3 фізика або іноземна мова

фізика або хімія математика українська мова та література

Напрям підготовки

хімія або географія

біологія

історія України або географія біологія або іноземна мова географія або іноземна мова хімія або математика хімія або фізика математика або географія математика або фізика

історія України географія хімія англійська мова німецька мова

іноземна мова або математика іноземна мова або біологія історія України або математика біологія або математика історія України історія України

Значення мінімальної кількості балів із конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якими вступник допускається до участі в конкурсі, становить 124 бали, за винятком профільного предмету при вступі на денну форму навчання: –

не нижче 140 балів – для напрямів підготовки "Право" і "Соціальна

педагогіка"; –

не нижче 135 балів – для напрямів підготовки "Економіка підприємства",


"Облік і аудит", "Фінанси і кредит", "Економічна кібернетика", "Маркетинг", "Менеджмент". За рішенням приймальної комісії до участі у конкурсному відборі допускаються

вступники,

які

подають

сертифікат

Українського

центру

оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета становить не нижче 170 балів. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Правилами прийому до НУБіП України. Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди), особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше та громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном, за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір – за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НУБіП України. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НУБіП України в разі їх неучасті у зовнішньому незалежному оцінюванні мають громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до НУБіП України. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра (магістра за спеціальністю "Ветеринарна медицина") на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються на навчання на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання) за умови вступу на споріднений

напрям

підготовки.

Конкурсний відбір

зазначеної

категорії

вступників здійснюється за кількістю балів, отриманих на фахових вступних


випробуваннях в НУБіП України. До участі в конкурсі, за всіма напрямами підготовки допускаються вступники-випускники вищих навчальних закладів І - ІІІ рівнів акредитації, які на іспиті з фахових дисциплін отримали не нижче 124 балів. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки чи на різні форми навчання в НУБіП України, впродовж визначеної Правилами прийому до НУБіП України кількості днів після прийняття рішення про рекомендацію до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів до приймальної комісії НУБіП України. Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсівзахистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал (50 балів – диплом І ступеня; 40 балів – диплом ІІ ступеня; 30 балів – диплом ІІІ ступеня) за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси НУБіП України, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки, при вступі на відповідний напрям підготовки НУБіП України додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації. Кількість місць для осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, становить 10 % обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (за винятком таких напрямів підготовки: "Право" – 20%, "Соціальна педагогіка" – 15%).

Навчання англійською мовою


Для окремих напрямів підготовки (агрономія; біотехнологія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; геодезія, картографія та землеустрій; економіка підприємства; облік і аудит; фінанси і кредит; менеджмент; лісове і садово-паркове господарство та ветеринарна медицина), здійснюється підготовка фахівців в окремих групах з викладанням низки дисциплін англійською мовою.

Графік роботи приймальної комісії: Щоденно з 830 до 1700, у суботу – з 900 до 1400. Неділя – вихідний. Адреса приймальної комісії: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кімната № 12. Тел.: (044) 258-42-63, 527-83-08. E-mail: commission@twin.nauu.kiev.ua

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/5  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/5.doc