Page 1

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «БІОРЕСУРСИ ПЛАНЕТИ ТА БІОБЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» присвячена 115-річчю НУБіП України та 15-річчю GCHERA, м. Київ, 4-8 листопада 2013 СЕКЦІЯ №4

«Біосоціальна економіка. Глобальна аграрна і продовольча політика. Державне управління системою сталого розвитку природи» Керівники секцій: проф. А. Діброва, проф. П. Бєлік, проф. Б.Клепацький, проф. В.Майерс. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Пленарні засідання, підведення підсумків конференції (5 та 7 листопада 2013 р.) Адміністративний корпус (3-й корпус) НУБіП України, вул. Героїв Оборони, 15, 03041, м. Київ Секція №4 : навчальний корпус № 10, аудиторія № 228; Постерна презентація : навчальний корпус № 10. НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ (ПІДСЕКЦІЇ)

1. Біоекономіка, продовольча безпека; 2. Біоекономічні моделі у сільському господарстві; 3. Аграрна політика та регулювання аграрних ринків; 4. Зовнішньоекономічна діяльність, менеджмент та маркетинг в агробізнесі; 5. Економічні, соціальні та екологічні аспекти сталого розвитку сільських територій; 6. Конкурентоспроможність організаційно-правових форм на селі; 7. Облік, аналіз і контроль у сільському господарстві; 8. Фінанси, податки та страхування у сільському господарстві; 9. Економіка природокористування; 10. Державне регулювання сталого природокористування, правових, земельних відносин та навколишнього природного середовища.


СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ:

Матеріали конференції українською мовою будуть опубліковані у збірнику наукових праць “ Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес ”. Збірник праць цієї серії включений ВАК України до переліку фахових видань із економічних наук. Статті подаються: українською мовою (друкована та електронна версії) і англійською мовою (електронна версія) – згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1111 від 17.10.2012р. До публікації у збірнику приймаються статті (обсягом 5-12 сторінок), набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір 14 pt (таблиці – 12 pt), через 1,5 інтервала, без переносів, сторінка А4 з полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, нижнє, верхнє – 20 мм, сторінки без нумерації) в паперовому та електронному вигляді. Графіки в текст мають бути вставлені як об'єкт Excel. Таблиці, графіки тощо повинні мати тематичний заголовок і номер арабськими цифрами, (якщо дане зображення одне, номер не ставиться). В тексті на кожну таблицю, графік, формулу, малюнок повинні бути посилання в круглих дужках. Структура статті: УДК, назва статті, ініціали, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання (або аспірант, здобувач) та місце роботи, стисла анотація українською, російською, англійською мовою та з нового рядка – ключові слова (не менше 3, але не більше 10). Якщо автор є аспірантом, здобувачем, або докторантом на першій сторінці внизу тексту під рискою подається прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання. Примірник статті підписується автором(-ами), а статті аспірантів і здобувачів додатково - науковим керівником. До статті додаються внутрішня та зовнішня рецензії! Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вказаним вимогам та тематиці конференції, редагувати та скорочувати представлені матеріали. Статті, що надійшли пізніше встановленого строку, оргкомітетом не розглядаються й до публікації не приймаються.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА, СТАТТЮ ТА КВИТАНЦІЮ ПРО ОПЛАТУ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ ДО 10.09.2013р. ЗА АДРЕСОЮ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра світового сільського господарства та менеджменту ЗЕД (10-й навчальний корпус, кімн. 302), вул. Героїв оборони, 15, м. Київ, 03041 (стаття українською мовою) та на e-mail: business.nubip@yahoo.com (українською та англійською мовами) Телефон для довідок: +38 (097) 909-39-79 - Файчук Олександр Михайлович Вартість публікації статті: для співробітників, студентів, аспірантів НУБіП України - 15 грн. /сторінку, для інших учасників - 25 грн. /стор. РЕКВІЗИТИ НА ОПЛАТУ СТАТТЕЙ: Одержувач: Національний університет біоресурсів і природокористування України Адреса: м.Київ, вул. Героїв Оборони,15 Розрахунковий рахунок №31252273211547 Банк ГУ ДКУ у м.Києві, код банку 820019 ЄДРПОУ 00493706 Призначення платежу: код: 16.06.03.09, за статтю № 5376 (ОБОВ’ЯЗКОВО вказувати саме таке призначення платежу)


СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ: Анотації та статті англійською мовою (відмінні від україномовної статті) будуть опубліковані у друкованій версії Міжнародного наукового електронного журналу: “Earth Bioresources and Life Quality” і будуть доступними в режимі онлайн на сайті журналу:

http://gchera-ejournal.nubip.edu.ua. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ СТАТТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНІ НА САЙТІ КОНФЕРЕНЦІЇ - http://nubip.edu.ua/node/7941 Оргвнесок за участь у конференції для учасників з України становить 500 грн. Оргвнесок не включає вартості проживання та харчування учасників. РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГВНЕСКУ: Отримувач: Національний університет біоресурсів і природокористування України ЄДРПОУ-00493706, рахунок № 31252277221577 в ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019, Призначення платежу: Оргвнесок за участь у конференції «…..» згідно запрошення Перерахування в національній валюті України в гривнях. ВАЖЛИВІ ДАТИ: Кінцевий термін подання заявок на участь і анотацій -ПРОДОВЖЕНО!

1 вересня 2013р.

Повідомлення про прийняття анотацій

9 вересня 2013р.

Кінцевий термін подання статті

23 вересня 2013р.

Повідомлення про прийняття статті

30 вересня 2013р.

Кінцевий термін оплати за участь в конференції

15 жовтня 2013р.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ: http://nubip.edu.ua/115yearsnubip

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ !

[Title will be auto-generated]  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_115.doc