Page 1

!"#


!

"#"$%&'()*%'(*"+',%-+("%.'("/) "("$'012'+"$%)3("'$,%&-+"%456789:8%7847:;5%."+(3)<='="+ 0">2'/"('+"$%?@A%"12*2)'%2+'&'+(*"$A%9"2'012%>)$"$%.2('+("*, *-"$%."+(3)<B'+(*'20"%3"$'%=2*(-%&-+'%1-&-,%0">"$12/%.-+-'$ .-"0('/'% 1'.20*/2*-"$% ."+(3)'/% "1)% )+'2$12/% .-+-+'("*% *'2*/2*-"$'/% ='="+"+'(-% 12(*'*-"$A% 9-"0'% .2% -+(", ."+(3)%-*('%"*2$%)='+)'&)'%B'3)%&"$-"$%"('%'-+("$&)'$%"* 1-&-%&-(C2'&)%"3="+)A%D)&)'$%2*'$%456789:8%7847:;5 *"$'+"$%)#"$"*/)%0">2'/"('%-+("%.2+2/%.">2$%2*'("$%1"0'A !)+('*,%"/2$%21'*("'+2%"('%"*%&'01-%'-/"+'E

.'0"$12$"$."2('H@??N&#'20AO)#

7='2#'>'2'%5647/%"+'(-/)%1-%"('%3'+2'/%50&)+('$, R200'#)$("/)%S-0(-+%7(C"'$%"&2$&)%1"$%5!M4:"$%D565 "/2('012'+"$%.'++-'$%"#'$&)%12+'A

456789:8%7847:;5%?@A%P5Q:5 F'+(2/)"$'%?G,%HA%=23-'%<%IJKKH%D7;LM

20110909-enbeita-saria-2011  

2011ko irailaren 9an, Algortako Bertsolari Eskolak (ALBE) X. Balendin Enbeita Bertsopaper Saria deitu zuen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you