Page 1

ย ั ล า ย ท ิ ว า ห ..ม

. ร ไ า ห า ม

? ? ? า ่ ว ก ก า

ม อ ื ร ห � ี น ง � ิ ส ่ ค แ

may_ราคา 2012 �� บาท


U-JUNCTION ฉบับเดือน 5 ป 55 นี้เปนฉบับปรับโฉมใหม

เปนอีบุคแจกฟรีตอนรับเดือนแรกแหงการเปดเทอมของบรรดา นองๆ นักเรียน แตสำหรับนองๆ นักศึกษายังคงเปนอีกหนึง่ เดือน แหงการพักผอน แตนอ งทีก่ ำลังเปนเฟรชชีบ่ างคน อาจจะกำลัง วุน วายหาสถานทีเ่ รียนกันอยู ก็ขอเปนกำลังใจใหไดคณะไดที่ เรียนสมหวังดังใจกันทุกคน เมื่อเกริ่นกันมากมายถึงขนาดนี้แลว.. Theme ในเลมนี้ก็คงไม พนแหลงการศึกษา นัน่ คือ “มาหาไร..มหาวิทยาลัย” ซึง่ จากปก ไดถามวา “แคสิ่งนี้หรือมากกวา” โดยใชภาพนักศึกษากำลัง เดินแถวขึ้นรับปริญญา.. ลองถามตัวเองสิวานองๆ ตางเลือก เรียนมหาวิทยาลัยที่โนนที่นี่ คณะโนนคณะนี้เพื่ออะไร เพียง แคตองการกระดาษสี่เหลี่ยมเล็กๆ เพื่อเปนใบเบิกทางในการ ประกอบอาชีพ หรือตองการอะไรมากกวานั้น ซึ่งถาหากวา คำตอบคือตองการมากกวานัน้ ก็จงทำใหสำเร็จโดยใชชวี ติ ใน มหาวิทยาลัยใหคุมคา เพราะทุกมหาวิทยาลัยตางพรอมที่จะ ใหประสบการณชีวิตที่มากกวาในหองเรียนทั้งนั้น.. อยูที่ใคร จะรับมันไวไดมากแคไหน ... สูๆ ขอใหประสบความสำเร็จ ทุกคนนะคะ LUCKY..... GET “A” FOR YOUR STUDY & LIFE บรรณาธิการบริหาร

ujunctionm

agazine

onmag

ujuncti

5

New Product

6

Cover มาหาไร..มหาวิทยาลัย

16 Around 18 Re-Tweets มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 20 CSR ทองเที่ยวเรียนรู หองสมุดมุมทองเที่ยว 20 LiFe มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 22 Scoop สิ่งประดิษฐชนะเลิศจากเศษวัสดุ 23 Share เรื่องเลาจากหญิงชรา 24 Trip ตลาดน้ำสามพันนาม 26 Zoom แหลงการศึกษา 27 DIY แกงเลียงชะอม 28 Chill Chill 29 Calendar 30 Horo

CONTACT US

บริษทั ทีพี คอนเวอรเจนซ จำกัด 89/167 พฤกษาวิลล 23 เฟส 3 ซอยพระยาสุเรนทร 21 แยก 3 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท / โทรสาร 0-2691-9306 อีเมลล : ujunction@gmail.com


New Products New Products

New I

New Products

ีดำ ละส ท แ ว า งสีข ,500 บา อ ่ ื ร ีทั้งเค GB : 26 ม . ย 4 ม. 27 เ บาท 6 ่ ี ท ัน 0 มื่อว : 23,50 เ ร า างก 32 GB ท น  เป ยาง 00 บาท อ ว ั 5 เปดต B : 20, 16 G

pad

5

กลับมาใหคุณ หอมกรุนกันอีกครั้ง กับกาแฟมอคโคนา ทรีโอ”

ตอนรับการกลับมาของกาแฟมอคโคนา ทรีโอ หลังเผชิญอุทกภัยสินคาขาดตลาด ดวยโปรโมชั่นราคาพิเศษ เพียง 82 บาท ตั้งแตวันนี้ - 6 พ.ค. 55 กับรานคาที่รวมรายการ และยังมีสวนรวมบริจาคเงินชวยเหลือเด็ก ที่โรงเรียนประสบอุทกภัยกับ “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” จำนวน 1 ลานบาท เพียงซื้อกาแฟ มอคโคนา ทรีโอ ขนาด 28 ซอง ทุก 1 หอ ก็มีสวนรวมบริจาค 1 บาท ตั้งแตวันนี้- 18 พ.ค. 2555

New Products


Y T I S R E V I N U

ITY S R VE UNI

มาหาไร มหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาทีผ่ คู นเสาะแสวงหา เพือ่ ศึกษาเพิม่ พูนความรูใ หตนเอง” นีค่ อื สิง่ หลักทีผ่ คู นสวนมากนึกถึง เมือ่ พูดถึงมหาวิทยาลัย.. แตยงั มีอกี หลายเรือ่ งราวในหลากหลายแงมมุ ทีไ่ ดรบั จากสถานทีแ่ หงนี้ แลวคุณละ.. มาหาอะไร ในมหาวิทยาลัย

สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึกตอมหาวิทยาลัยในแตละชวงวัย อายุ 10 ป

อายุ 20 ป

อายุ 30 ป

อายุ 40 ป

“แหลงทีใ่ หความรูท ง้ั ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ “ที่เรียนสำหรับคนโตๆ” “สำหรับหาความรู เพื่อน ทัง้ ยังใหมติ รภาพ ทัง้ “เปนสิง่ จำเปนอยางยิง่ ใน ทำกิจกรรม” ประสบการณทห่ี าจาก ยุคปจจุบัน” “สถานที่ ที่จำเปนตองไป ทีไ่ หนไมได” “แหลงความรู และเปด โอกาสสูสังคมที่ดีกวา” เรียน”

“ยังไมไดคิด อีกตั้งนาน”

อายุ 50 ป “เรียนเพื่อไดวุฒิในการ ทำงาน” “สถาบันการศึกษาในอีก ระดับชั้นหนึ่ง”

Y T I S R E V I UN เรื่องนารู

6

มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในประเทศไทยคือ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กอตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1916) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สถาปนา "โรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว" ขึ้นเปน "จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" มหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย โดยมี 4 คณะแรกตั้ง ไดแก คณะรัฐประศาสนศาสตร คณะแพทยศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ( คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปจจุบัน) คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร

Y T I S R E V I N U

Y T I S R E V I UN


รับนอง ประเพณีดีๆ ที่ควรสืบทอด ประเพณีการรับนองจัดขึน้ เพือ่ ตองการใหนกั ศึกษาใหม ไดปรับตัวเรียนรูส ง่ิ ใหมๆ และสิง่ ทีจ่ ำเปนเกีย่ วกับสถาบันการศึกษา ที่จะตองเรียนและเปนการเปดโอกาสใหรุนพี่และรุนนองไดรูจักกัน เพื่อปลูกฝงความสามัคคี โดยใหรุนพี่และรุนนองไดทำ กิจกรรมรวมกัน ซึ่งในกิจกรรมตาง ๆ ควรงดใชความรุนแรง ทั้งวาจาการกระทำ และตองมีความปลอดภัยเปนหลัก

แพทยศิริราชฯ “รับนองขามฟาก” วิศวะ ม.บูรพา รับนองสรางสรรคเตรียมสูอาเซียน

รุนพี่จากคณะแพทยศาสตร ศิริราช พยาบาล รับนองนักศึกษาชั้นปที่ 1

“การรับนองเเชิงสรางสรรคควบคูก บั การสงเสริมดานวิชาการ

ที่จบวิชาพื้นฐานที่วิทยาเขตศาลายา

ซึ่งทำกิจกรรมโดยใชผลจากการประเมินตามระบบ KPI เพื่อ

เมื ่ อ ขึ ้ น ชั ้ น ป ท ี ่ 2 จะมาศึ ก ษาต อ ที ่

เตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน ทุกกิจกรรมเนนประโยชน

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงเรือขามฟาก

ที่นองเปนหลัก เชน การปรับตัวเขากับสังคมใหมๆ การทำ ประโยชนใหกบั สังคม การอยูร ว มกับผูอ น่ื ทีม่ ที ง้ั นิสติ ไทยและ ตางชาติ เปนตน กิจกรรมเหลานีส้ ว นหนึง่ ทีช่ ว ยพัฒนานิสติ

จากทามหาราชไปขึน้ ฝง ยังทาศิรริ าช โดยมีอาจารยแพทยจับมือนักศึกษา แพทยนองใหม และจูงขึ้นทา ถือเปน นักศึกษาแพทยศิริราชเต็มตัว

ใหมีคุณภาพและศักยภาพสูง พรอมออกไปทำงานในโลกที่ กาวเขาสูการคาเสรีอาเซียน”

7

ม.ราชภัฏอุบลฯ เนนรับนองสรางสรรค สรางสามัคคี มุงเนนวิธีการที่สรางสรรค สรางความสามัคคี ซึ่งแตละคณะจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ อาทิ พิธีทำบุญ ตักบาตร พานองเขาวัด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย และการรองเพลงเชียร เปนตน


มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : กลางวันมืด กลางคืนกลับสวาง เปนชื่อของเครือขายวิชาการและเว็บไซตที่นำเสนอการสนทนาแลกเปลี่ยนจากเครือขายวิชาการในชื่อเดียวกัน เพื่อใหทกุ คน สามารถเขาถึงอุดมศึกษาไดโดยไมจำกัดคุณวุฒิ เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนรวบรวมบทความทางวิชาการหลายสาขา ทั้ง วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร รวมทั้งมีกระดานขาวสาธารณะใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีสารานุกรม “การเรียนของมหาวิทยาลัยเทีย่ งคืน พยายามมุง เนนปญหาเปนตัวตัง้ (problem oriented) ไมใชเอาศาสตรเปนตัวตัง้ ปญหา ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม ไมวาปญหาระดับโลก ปญหาระดับประเทศ และปญหาทองถิ่น ลวนอยูในความสนใจของเรา สิ่งเหลานี้ ทำใหเราไดคิดและแกปญ  หาทีม่ ากระทบกับผูค นจริง ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยกลางวัน มุง เอาศาสตรเปนตัวตัง้ “ที่เรียนสำหรับคนโตๆ” ดังนัน้ นักศึกษาจึงไมเคยรับรูอ ะไรเลยเกี่ยวกับปญหาสังคมรอบตัวพวกเขา”

.. เร

. .  ู ร า  น ง ื่อ

พ ี ช า อ

.m

า ษ ก ึ ักศ

.org

น ง อ ข ต ิ ฮ ด www

อ ย ม ิ เสร

tuniv h g i n id

อาชีพเสริมยอดฮิต

T R PA

E M I -T

จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ทำใหนักศึกษามหาวิทยาลัยหลายๆ คนตองหาอาชีพเสริม เพื่อเปนการแบงเบาภาระของ ผูปกครองและเพิ่มรายไดใหกับตนเอง โดยทำงานในเวลาวางจากการเรียน สำหรับใชเปนทุนการศึกษาหรือนำไปใชเปน คาใชจายสวนตัว ซึ่งตรงจุดนี้เราจึงสรรหาอาชีพเสริมยอดฮิตที่นิยมกันในหมูนักศึกษามาแชรรวมกัน พนักงานเสิรฟอาหาร

ขายสินคาในอินเตอรเนต

เปดแผงขายสินคา TA teacher Assistant ผูชวยสอน

ทำธุรกิจขายตรง

พนักงานขายตามรานคาสะดวกซื้อ

8

นักเขียนออนไลน

HIT!!!

ในทุกอาชีพเหลานี้จะเห็นไดวามีความหลากหลายแตกตางกันไป ทั้งงานวิชาการ งานบริการ งานขาย แตทั้งหมดก็มีสิ่งที่เหมือนกันคือประสบการณที่สรางคุณคาอยางแทจริง


พิธีประสาทปริญญาบัตร พิธีประสาทปริญญาบัตร เปนประเพณีปฏิบัติของสถาบัน อุดมศึกษาที่จัดขึ้น เพื่อเปนเกียรติแกผูสำเร็จการศึกษาใน สถาบันของตน ซึ่งพิธีประสาทปริญญาบัตรนี้เปนประเพณี ที่ถือปฏิบัติกันมาชานานกวา 800 ป แลว โดยมีตนกำเนิด มาจากมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป ในสมัยกอนพิธีประสาทปริญญาบัตร จะจัดใหแกผูที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไปเทานั้น เนื่องจากเห็นวาเปนผูที่จะสามารถเริ่ม งานไดจริงๆ แตในปจจุบันเปลี่ยนมาใชกับผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีดวย

เสื้อครุย (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสร)ี ครุย เปนเสื้อคลุมประเภทหนึ่ง มีลักษณะหลวม ยาวถึง เขาหรือทั้งตัว ใชสวมหรือคลุมทับดานนอก ทั้งชายและ หญิงในยุโรปใสครุยกันมาตั้งแตยุคกลางตอนตนจนถึง คริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันครุยยังคงใชเพื่อแสดงถึง ตำแหนงฐานะในอาชีพที่มีรากฐานยอนไปถึงยุคกลาง เชน ผูพิพากษา ในวงวิชาการ ครุยยังใชเพื่อแสดง วิทยฐานะอีกดวย

9

ครุยวิทยฐานะในประเทศไทย นับวาเปนชุดพิธีการถือ ธรรมเนียมปฏิบัติมาจากพิธีการสำเร็จการศึกษาของ มหาวิทยาลัยในประเทศตะวันตก และมาประยุกตใช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อแสดงถึงปริญญา วิทยฐานะทางการศึกษาตามที่ตนสำเร็จการศึกษา ซึ่ง การที่มหาวิทยาลัยใดจะกำหนดชุดครุยเปนเครื่องแสดง วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยไดนั้น ตองตราเปนกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา วาดวยครุยแสดงวิทยฐานะบัณฑิตขึ้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนั้นๆ ผูใดไมไดสำเร็จ การศึกษาในปริญญานั้น หากมีการนำชุดครุยมาใชโดย ไมไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยถือเปนโทษอาญา มีโทษสูงสุดถึงจำคุก


มหาวิทยาลัยภายในประเทศ สถาบันอุดมศึกษา รัฐบาล

10

www.chula.ac.th www.ku.ac.th www.tu.ac.th www.swu.ac.th www.nida.ac.th www.kmitnb.ac.th

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart University) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Thammasat University) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (Srinakharinwirot University) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (National Institute of Development Administration) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok) www.kmitl.ac.th สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang) www.mahidol.ac.th มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) www.su.ac.th มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakoen University) www.buu.ac.th มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University) www.nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) www.mju.ac.th มหาวิทยาลัยแมโจ (Maejo University) www.cmu.ac.th มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Chiang Mai University) www.kku.ac.th มหาวิทยาลัยขอนแกน (Khon Kaen University) www.ubu.ac.th มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University) www.msu.ac.th มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University) www.psu.ac.th มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (Prince of Songkls University) www.tsu.ac.th มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University) www.pnu.ac.th มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (Princess of Narathiwat University) www.npu.ac.th มหาวิทยาลัยนครพนม (Nakhon Phanom University) www.sut.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of technology) www.wu.ac.th มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Walailak University) www.kmutt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi) www.mfu.ac.th มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (Mae Fah Luang University) www.ru.ac.th มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ramkhamhaeng University) www.stou.ac.th มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothaihammathirat Open University) www.ricr.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Chiangrai Rajabhat University) www.cmru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (Chiangmai Rajabhat University) www.lpru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Lampang Rajabhat University) www.uru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (Uttaradit Rajabhat University)


มหาวิทยาลัยภายในประเทศ สถาบันอุดมศึกษา รัฐบาล ( ตอ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (Nakhon Sawan Rajabhat university) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Kamphaengphet Rajabhat university) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat university) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (Phetchaboon Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Loei Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (Udon thani Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (Rajabhat Maha sarakham University) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย (Buriram Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (Surindra Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Sisaket Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (Chaiyaphum Rajabhat University ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธิ์ (Kalasin Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (Roi-et Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (Rajanagarindra Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Thepsatri Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ (Valaylongkorn Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhaibarni Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Kanchanaburi Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Nakhon Pathom Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (PhetchaburiRajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (Muban Chom Bung Rajabhat University ) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Songkhla Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี (Surat Thani Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Chandrakasem Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Dhonburi Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (Rajabhat University) 11

www.nsru.ac.th www.rikp.ac.th www.psru.ac.th www.ripb.ac.th www.lru.ac.th www.snru.ac.th www.riudon.ac.th www.rmu.ac.th www.nrru.ac.th www.bru.ac.th www.srru.ac.th www.riubon.ac.th www.sskru.ac.th www.cpru.ac.th www.ksu.ac.th www.reru.ac.th www.rru.ac.th www2.rits.ac.th www.aru.ac.th www.vru.ac.th www.qru.ac.th www.rikc.ac.th www.rinp.ac.th www.pbru.ac.th www.mcru.ac.th www.pkru.ac.th www.yru.ac.th www.riska.ac.th www.nstru.ac.th www.sru.ac.th www.chandra.ac.th www.dru.ac.th เwww.bsru.ac.th


มหาวิทยาลัยภายในประเทศ สถาบันอุดมศึกษา รัฐบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Phranakhon Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (Suan Dusit Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangla University of Technology Thunyaburi) www.rmutk.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Rajamangla University of Technology Krungthep) www.rmutto.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Rajamangla University of Technology Tawan-ok) www.rmutp.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangla University of Technology Phranakon) www.rmutsv.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Rajamangla University of Technology Srivijaya) www.rmutl.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Rajamangla University of Technology Lanna) www.rmutsb.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangla University of Technology Suvanabhumi) www.rmutr.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (Rajamangla University of Technology Rattanakosin) www.rmuti.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Rajamangla University of Technology Isan) www.ptwit.ac.th สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Pathumwan Institute of Technology) www.mbu.ac.th มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Mahamakut Buddhist University) www.mcu.ac.th มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Mahachulalongkornrajavidyalaya University)

12

เwww.bsru.ac.th www.pnru.ac.th www.dusit.ac.th www.riss.ac.th www.rmutt.ac.th


มหาวิทยาลัยภายในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

13

www.bu.ac.th มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University) www.bkkthon.ac.th มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Bangkokthonburi University) www.kbu.ac.th มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Kasem Bundit University) www.krirk.ac.th มหาวิทยาลัยเกริก (Kirk University) www.christian.ac.th มหาวิทยาลัยคริสเตียน (Christian University) www.cpu.ac.th มหาวิทยาลัยเจาพระยา (Chaopraya University) www.siu.ac.th มหาวิทยาลัยชินวัตร (Shinawatra University) www.crc.ac.th มหาวิทยาลัยเชียงราย (Chaing Rai University) www.stjohn.ac.th มหาวิทยาลัยเซนตจอหน (Saint John’s University) www.mut.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology) www.thonburi-u.ac.th มหาวิทยาลัยธนบุรี (Thonburi University) www.dpu.ac.th มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (Dhurakijpundit University) www.nortbkk.ac.th มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ (North Bangkok University) www.nortcm.ac.th มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม (North-Chiang Mai University) www.stamford.edu มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด (Stamford International University) www.ptu.ac.th มหาวิทยาลัยปทุมธานี (Pathumthani University) www.payap.ac.th มหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University) www.fareastern.ac.th มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน (Far Eastern University) www.tuct.ac.th มหาวิทยาลัยภาคกลาง (Phakklang University) www.neu.ac.th มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern University) www.rtu.ac.th มหาวิทยาลัยราชธานี (Ratchatani College of Technology) www.rsu.ac.th มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University) www.rbac.ac.th มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (Rattana Bundit University) www.asianust.ac.th มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian University of Science and Technology) www.vu.ac.th มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (Vongchavalikut University) www.western.ac.th มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (Western University) www.webster.ac.th มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย) (Webster University (Thailand) www.siam.edu มหาวิทยาลัยสยาม (Saim University) www.spu.ac.th มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University) www.utcc.ac.th มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (University of the Thai Chamber of Commerce) www.hu.ac.th มหาวิทยาลัยหาดใหญ (Hatyai University)


มหาวิทยาลัยภายในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ( ตอ )

14

www.hcu.ac.th มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Hua Chiew Chalermprakiet University) www.au.edu มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) www.eau.ac.th มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (Eastern Asia University) www.sau.ac.th มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (South-East Asia University) www.kantanainstitute.ac.th สถาบันกันตนา (Kantana Institute) www.pit.ac.th สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน (Panyapiwat Institute of Technology) www.ckc.ac.th วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (Chalermkarnchana College) www.saintlouis.or.th วิทยาลัยเซนตหลุยส (Saint Louis College) www.sbc.th.edu วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก (South-East Bangkok College) www.dtc.ac.th วิทยาลัยดุสิตธานี (Dusitthani College) www.tapee.ac.th วิทยาลัยตาป (Tapee College) www.thongsook.ac.th วิทยาลัยทองสุข (Thongsook College) www.rtu.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร (Rachathani Udon College of Technology) www.sct.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (Southern College of Technology) www.nmc.ac.th วิทยาลัยนครราชสีมา (Nakhonratchasima College) www.stic.ac.th วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา (St Theresa International College) www.nation-u.com วิทยาลัยเนชั่น (Nation University) www.cas.ac.th วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (College of Bhandit Asia C.B.A.) www.bbc.ac.th วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ (Bundit Borihanturakit College) www.polytechnic.ac.th วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Polytechnic College) www.ibc.ac.th วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (International Buddhist College) www.plu.ac.th วิทยาลัยพิษณุโลก (Phitsanulok College) www.missioncollege.edu วิทยาลัยมิชชั่น (Mission College) www.rajapark.ac.th วิทยาลัยรัชตภาคย (Rajapark College) www.lpc.th.edu วิทยาลัยลุมน้ำปง (Lumnamping College) www.ssc.ac.th วิทยาลัยศรีโสภณ (Srisophon College)


นิสิต = นักศึกษา เคยสงสัยกันหรือไมวาทำไมบางมหาวิทยาลัยใชคำวา “นิสิต” บางมหาวิทยาลัยใชคำวา “นักศึกษา” สองคำนี้มีความแตกตางกันอยางไร สรุปใหเขาใจงายๆ

นิสิต

--> ใชกับมหาวิทยาลัยที่มีหอพัก

นักศึกษา --> ใชกับมหาวิทยาลัยที่ไมมีหอพัก คำวา “นิสิต” เปนภาษาบาลี แปลวา ผูอาศัยกับอุปชฌาย เนื่องจากแตเดิมสถาบันการศึกษาระดับสูง สวนใหญมีหอพักใหผูเรียนไดพักอาศัยภายในสถาบัน ประกอบกับความนิยมภาษาบาลีดวยจึงไดใชคำนี้โดยทั่วไป คำวา 'นักศึกษา' เปนคำใหมที่มีความเปนไทยมากขึ้น เกิดขึ้นในชวงที่กอตั้งมหาวิทยาลัยเปด ไมมีหอพักใหผูเรียน อยางไรก็ตามพบวามหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นภายหลังหลายแหง แมมีหอพักใหผูเรียนในมหาวิทยาลัย แตก็ไมนิยมใชคำวา 'นิสิต' และหันไปใชคำวา 'นักศึกษา' เหมือนกันแทบทุกแหง แมแตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งแตเดิมใชคำวา 'นิสิต' ก็ไดเปลี่ยนมาใชคำวา 'นักศึกษา' เชนกัน ดังนั้นจึงเรียกไดวามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัยที่เคยใชคำวา 'นิสิต' มากอน

8ม

หาว

ิทยา

จุฬา

ลัยท

ลงกร

ี่ปจจ

ุบันใ

ณมห

มหาวิท

าวิท

ยาล

ยาลัยเ

กษตรศ

มหาวิทย

ชคำ

ัย

วา

“นิส

ิต”

าลัยทักษ

าสตร

ิณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา สารคาม ย ั ล า ย ท ิ ว มหา วิโรฒ ร ท ิน ะยา รีนคร ร ศ ย ั พ ล า วิทยา ็จเจ ด เ มหา ม านส บ ชภัฎ า ร าลัย ย ท ิ าว มห


AROUND >>

พรอมเปนสื่อกลางนำผลงานวิจัยเคมีสูนานาชาติ

เตรียมยกระดับการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ

ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พรอมดวยคณาจารย รวมพิธรี บั มอบ ธงสัญลักษณจดั ประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2013 จากสมาคมเคมีแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภ ซึ่งคณะ ไดรับเกียรติเปนเจาภาพ โดยจัดในเดือนมกราคม 2556 เพือ่ เปดโอกาสใหนกั วิจยั และผูส นใจ ทัง้ ชาวไทยและชาว ตางประเทศ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเคมีที่จะ กาวสูผลงานระดับนานาชาติตอไป ณ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวยคณาจารยผทู รงคุณวุฒิ รวมหารือเพือ่ เตรียมความพรอมเปดตัวโครงการความรวมมือ กับภาคอุตสาหกรรม โดยขั้นตนครอบคลุม 6 กลุม ไดแก การผลิตชิ้นสวนรถยนต พลาสติก ปโตรเคมีคอล พลังงาน การกอสรางสิ่งแวดลอมและการจัดการ

เตรียมแขงขันสรางหุนยนตลดโลกรอนรองชิงชนะเลิศ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรว มกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดแถลงขาว เปดตัวเยาวชนที่ผานรอบคัดเลือก “การแขงขันออกแบบ และสราง หุนยนตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 5” เพื่อสงเสริมทักษะเยาวชนไทย ดานเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะแขงขันรอบชิง ชนะเลิศ ในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ ณ ชัน้ 1 พันธุท พิ ยพลาซาประตูนำ้ โดยผูชนะเลิศจะเปนตัวแทนประเทศไทยเขาแขงขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุน ในเดือนสิงหาคมนี้


ยินดีดวย นายวลัชพัฒน ศุภเมธาสวัสดิ์ ผูจัดการทั่วไป ศูนยการคาสง อินทราสแควร (INDRA Square) ตอนรับนักรองดังวง Sugar Eyes ไดแก ปุก กี้ (ณัฐพัสศ โอฬารกุลธรณ) มิส คาวาอิ. แพรวา (ณัฐชยาน รุงพสวัฒน และคุกกี้ (สุรภา ภัทร ประสิทธิ)์ มาพรอมคุณแม อริสา ภัทรประสิทธิ์ รวมแสดงความยินดีที่ อินทราสแควรประสบ ความสำเร็จจากงาน INDRA Stock on Sales เพื่อชวยเหลือผูเชาพื้นที่คาสงสินคาที่ประสบ ปญหาสินคาคางสตอคจากภัยน้ำทวมทีผ่ า นมา

สุดยอดแคมเปญการตลาด นายจักรพล จันทวิมล ผูบริหาร บริษัทนันยางมารเก็ตติ้ง จำกัด รับรางวัลบรอนซอวอรด งานมอบรางวัล “สุดยอดแคมเปญทาง การตลาดครัง้ ที่ 5 ประจำป 2554 (MAT Award)” จากนายตุลย วงศศุภสวัสดิ์ นายกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย จากการ แขงขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน “นันยาง โกลหนู ไทยแลนด เลเจนดคัพ ครั้งที่ 1” ซึ่งถือเปนความสำเร็จลาสุดดานกิจกรรม การตลาดเชิงสรางสรรคครัง้ แรกในเมืองไทยของรองเทานักเรียน นันยางทีม่ ผี เู ขารวมการแขงขันมากกวา 1,000 ทีมจากทุกภูมภิ าค ทัว่ ประเทศ

มอบหนังสือชวยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 17

นายกิตติชัย ไกรกอกิจ กรรมการผูจัดการ บริษัท โสสุโก แอนด กรุป (2008) จำกัด รวมมอบหนังสือดี 109 เลม พรอมตูหนังสือ 5 ตู ในโครงการ ‘หนังสือดี สรางคนดี’ แดมลู นิธชิ ยั พัฒนา โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เปนผูรับมอบ ในงานสัมมนา ‘ถอดรหัส...ธรรมดีทพ่ี อ ทำ พระผูท รงเปนครูแหง แผนดิน’ เพือ่ ชวยเหลือและฟน ฟูหอ งสมุดโรงเรียนทีไ่ ดรบั ความ เสียหายจากอุทกภัยและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ


Re-Tweets >> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เปนมหาวิทยาลัยทางดานการเกษตรแหงแรกของไทย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486

อัตลักษณ : สำนึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี

สีประจำสถาบัน คือ สีเขียว

ตนไมประจำมหาวิทยาลัย คือ ตนนนทรี

ปจจุบันมี 4 วิทยาเขต และ 1 โครงการจัดตั้ง ไดแก วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขต สุพรรณบุรี สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาจาก

18

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11

www.ku.ac.th


พระเจาอยูหัวทรงพระราชทานสระน้ำสำหรับสุนัขไวที่คณะสัตวแพทยศาสตร ใชชื่อวา “สระสุวรรณชาด” ซึ่งแปลวาทองแดง KFC ยอมาจาก Kasetsart Food Centre คือ โรงอาหารเดิม ปจจุบันเปนโรงอาหารกลาง 1 เรียกกันกวา บารใหม เพราะสรางใหมติดแอร ยายมาจากโรงอาหารเดิม ตรงขามสระวายน้ำ จุฬาภรณฯ และมีบารใหมกวา คือ โรงอาหารกลาง 2 สรางหลังจากบารใหม นิสิตใหมทุกคนปลุกตนนนทรีประจำรุน และแตงคำขวัญรวมกัน ซึ่งเมื่อจบการศึกษา ตนนนทรีจะออกดอกพอดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกป จะมี 2 งาน คือ งานเกษตรแฟร เพื่อขายสินคาเกษตร และงานเกษตรแหงชาติ เพื่อแสดงผลงานวิชาการเกษตร วินมอไซคจะมีชื่อเรียกแตกตางกันไป โดยใชชื่อพันธุไมมาเปนชื่อวิน ซึ่งวินที่ไดรับความนิยมมากที่คงจะเปน “วินจามจุรี” เนื่องจากอยูตรงประตูใหญ และวินที่นี่จะใสเสื้อวินสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเสาธงเปนรูปเมล็ดขาว

มีรถรับสงภายในมหาวิทยาลัย เรียกกันวา “รถตะลัย” มาจากคำวา รถตะลุยมหา'ลัย

19

นำตัวหนาคือ "ตะ" รวมกับตัวหลังคือ "ลัย" มารวมกันเปนชื่อรถ

ในชวงสอบนิสิตตางพากันนำดอกไมธูปเทียนไปไหวขอพรที่อนุสาวรียสามบูรพาจารย หรือ “สามเสือเกษตร” เปนฉายาที่เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ใชเรียกแทนบุคคลทั้งสาม คือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หลวงอิงคศรีกสิการ และพระชวงเกษตรศิลปการ เปนผูวางรากฐาน การเกษตรและการศึกษาดานเกษตรศาสตรของประเทศไทย ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน จะมีตลาดนัด

กระโปรงนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนแรกๆ เปนสีเขียว


CSR >>

ทองเที่ยวเรียนรู หองสมุดมุมทองเที่ยว คุณรัตนา ทรัพยประดิษฐ ผูอำนวยการกองตลาดภาคกลาง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปดโครงการ “ทองเที่ยวเรียนรู หองสมุดมุมทองเที่ยว” เสนทางที่ 2 แดนสวรรคตะวันตก “กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี” พรอมปลอยคาราวานแรลลี่หองสมุดเพื่อ ...นองแดนสวรรคตะวันตก สำหรับการเดินทางครั้งนี้มีนักทองเที่ยวเขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น 140 คน ซึ่งนอกจากนักทองเที่ยวจะไดทองเที่ยวแลวนั้น ยังมีโอกาสเปนสวนหนึ่งกับกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม โดยการรวมมอบมุมหองสมุดทองเที่ยวแกสถาบันการศึกษา จำนวน 2 แหง ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำหรับนักทองเที่ยวที่รักการขับรถยนตทองเที่ยวรูปแบบคาราวานแรลลี่ และพลาดโอกาสการเดินทางครั้งนี้ ยังมีกิจกรรม แรลลี่อีกครั้ง (ครั้งที่ 3) ระหวางวันที่ 27-28 พ.ค. 2555 เสนทางผจญภัยหัวใจสีเขียว กรุงเทพฯ-ลพบุรี-สระบุรี ซึ่งสามารถ ติดตามรายละเอียดและการรับสมัครไดที่ www.เที่ยวภาคกลาง.com หรือ Call Center 1672

CSR TRAVEL

20

CSR

L E V TRA


LiFe >>

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย การเดินทาง

การเรียนแบบ Hybrid มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มุงมั่นพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอน UTCC Hybrid Learning System ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 จากนโยบายทีช่ ดั เจนและการพัฒนาทัง้ ระบบเทคโนโลยี และพัฒนาอาจารย ทำใหปจจุบันมีบทเรียน e-Learning ให นักศึกษาดาวนโหลดอานกอนทุกรายวิชาจากอุปกรณไอทีที่ มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาใชงานตลอด 4 ป และจะไดรับเปน กรรมสิทธิเ์ มือ่ สำเร็จการศึกษา สวนอาจารยสามารถปรับเนือ้ หา ใหมีความทันสมัยไดตลอดเวลา โดยบรรยากาศในหองเรียน เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยกับนักศึกษา ทีไ่ ดอา นบทเรียนมาลวงหนา พรอมทัง้ สามารถทำแบบทดสอบ เพือ่ ประมวล ความรูแ ละเก็บคะแนนไดอยางรวดเร็วและถูกตอง โดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมุงหวังที่จะให UTCC Hybrid Learning System สามารถกอใหเกิดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แกนักศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ

หอพัก

กิจกรรม

มีบริการใหคำแนะนำเกีย่ วกับ หอพักบริเวณใกลเคียง โดย คัดเลือกหอพักที่มาตรฐาน มีใบอนุญาตตามกฎหมาย สะดวก ปลอดภัย

ชมรมเชียร ชมรมดนตรีสากล ชมรมการละคร ชมรมนาฏศิลป ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ชมรม อนุรักษธรรมชาติ ชมรมมุสลิม เปนตน

มหาวิทยาลัยจัดระบบพนักงานรักษาความปลอดภัยและระบบกลอง วงจรปดทั้งภายในและภายนอกทุกอาคาร เพื่อปองกัน ดูแลความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของนักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง

หองสมุดกลาง

เสนทางถนนวิภาวดีรังสิต•รถเมล สาย 24, 92, 69, 107, 129, 13, ปอ.24, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.4, ปอ.513, ปอ.138 , ปอ.พ.20 เสนทางถนนรัชดาภิเษก •รถเมล สาย137 , 136, 98, ปอ.22, ปอ.18 , ปอ.73 ปอ.514 เสนทางถนนประชาสงเคราะห •รถเมล สาย 12, 36, 204, 117, 13, 54

บริการคอมพิวเตอร/ระบบสารสนเทศ บริการอินเทอรเน็ต Wi-Fi ความเร็วสูง 100 MB ทั่วมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษา สามารถใหรหัสนักศึกษา log-in เพือ่ ใช งานอินเทอรเน็ตจาก iPad, Notebook ไดไมจำกัดเวลา และมีหองปฏิบัติการ คอมพิวเตอรในระบบ iMac และ PC ที่ ใชสำหรับการเรียนการสอน รวมถึงให บริการหองคอมพิวเตอรสำหรับนักศึกษา นอกเวลาเรียน และใหบริการตรวจเช็ค ซอมคอมพิวเตอรเบื้องตน ที่อาคาร 7 ชั้น 5 โดยมีคอมพิวเตอร 550 เครื่อง เปดใหบริการวันจันทร –วันเสาร เวลา 07.30-19.30 น.

บริการของหอสมุดกลาง ไดแก ตำราภาษาไทย ภาษาตางประเทศ จุลสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ วิทยานิพนธ CD-Rom บริการฐานขอมูลออนไลน หอง Study Room บริการจองหนังสือ บริการชวยคนควา ถายเอกสาร โดยใชระบบ Barcode ในการยืม-คืนหนังสือ ซึ่งเปดบริการวันจันทร - เสาร 8.30 – 20.00 น. และวันอาทิตยเวลา 10.00 – 15.00 น.

สุขภาพ/กีฬา

มหาวิทยาลัยจัดทำประกันอุบตั เิ หตุใหกบั นักศึกษาทุกคนในวงเงิน 36,000 บาทตอการรักษา 1 ครัง้ และไมจำกัดครัง้ นอกจากนีย้ งั มีหอ งพยาบาล พรอมแพทยประจำทุกวัน ณ อาคาร 11 ชัน้ 2 โดยมีบริการตรวจรางกาย ยารักษาโรค ปฐมพยาบาลเบือ้ งตน หองพักสำหรับผูป ว ย สวนในดานของกีฬามีบริการสนามบาส สนามเทนนิส โตะปงปอง และ บริการใหยมื อุปกรณกฬี า อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกวอลเลยบอล ลูกบาสเกตบอล ไม/ลูกเทเบิลเทนนิส เปนตน

21

ระบบรักษาความปลอดภัย

126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400


ScooP>>

Straw Design

สิ�งประดิษฐ์ชนะเลิศจากเศษวัสดุ “ความสำเร็จของพวกเราเริ่มมาจากวิชาเรียน การนำเศษวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐเปนเฟอรนิเจอร”

เสียงบอกเลา จากทีม Straw Design ไดแก นายวิชาญ ธีระภาพ นายปริญญา กันหริ นายนิติภูมิ เดชวงศยา และนาย ธวัชชัย อนันตพัฒนา นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผูชนะเลิศการ ประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ป 2554 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส)/อุดมศึกษา และไดรับถวยรางวัลประทาน จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่จัด โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 4 หนุม เลาวา ผลงาน “Straw Design” ไดแนวคิดมาจากตองการดีไซนของเหลือใชจากการทำนาขาวใหเปนเฟอรนิเจอร โดยเลือกวัสดุ คือ ฟางขาว ที่เปนของเหลือใชที่มีมากที่สุด ซึ่งเปอรเซ็นตในการโดนทำลายคอนขางสูงมาพัฒนา เพื่อเพิ่ม มูลคาใหกับฟางขาว โดยนำมาดีไซนเฟอรนิเจอร เปนโซฟาเดี่ยว ตองการโชวคุณสมบัติและขอดีของฟางขาว โดยมีจดุ เดน คือ โซฟานีไ้ มมโี ครงสรางอืน่ เลย แตสามารถอยูไ ดดว ยตัวฟางขาวเอง เนนเรียบงาย พืน้ บาน แตแฝงไปดวยความคิดทีย่ ง่ั ยืน สามารถตอยอดเพือ่ อนาคตได นอกจากนีย้ งั ไดนำแนวความคิดของพอหลวงทีว่ า “อยูอ ยางพอเพียง” มาใชในการออกแบบ อีกดวย

22

วัสดุและอุปกรณทใ่ี ชในการทำ Straw Design ประกอบดวย ฟาง เชือกเย็บกระสอบ เข็มเย็บกระสอบ และเล็กเกอร ขัน้ ตอน การทำเริ่มจากนำฟางเปนมัดๆ เริ่มจากขดเล็กๆบริเวณตรงกลาง เย็บวนไปเรื่อยๆ จนไดขนาด รอบวง 50 เซนติเมตร ตาม ที่กำหนดไว เมื่อไดขนาดที่นั่ง 50 เซนติเมตรแลว ใหดัดฟางและเย็บวนลงเปนฐานสตู ทำวงไปเรื่อยๆ จนไดความสูงที่ 45 เซนติเมตร ตามตองการ เย็บปดทาย ขั้นตอนเหมือนแรก เพียงแตเย็บจากดานนอกเขาดานใน เมื่อเสร็จแลวใชกรรไกรเล็ม บริเวณที่มีฟางโผลออกมา เพื่อไมใหทิ่ม ขณะนั่ง หรือทำใหคันได 7.ทาเล็กเกอร ทิ้งไวใหแหง แลวทาวนซ้ำ จนไดพื้นผิวที่ พอใจ คาใชจายในการผลิต เฟอรนิเจอร ตอ 1 ตัว ประมาณ 1590 บาท


SHARE >>

เรื่องเลาจากหญิงชรา

วันแรกที่พวกเราเริ่มการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น อาจารยของเราไดเขามาแนะนำตัว และบอกใหพวกเราทำความรูจักกับคนอื่นๆ ที่เราไมรูจักมากอน ผมยืนขึ้นแลวมองไปรอบๆ และมีมือๆ หนึ่งเอื้อมมาจับบาของผม ผมหันไปพบกับหญิงชรารางเล็ก ผิวหนังเหี่ยวยนที่สงรอยยิ้มอันเปนประกายมาใหผม รอยยิ้มนั้นทำใหเธอดูสดใสอยางยิ่ง หญิงชราคนนั้นกลาวขึ้นวา "สวัสดี รูปหลอ ฉันชื่อโรส อายุแปดสิบเจ็ดแลวมาใหฉันกอดสักทีสิ" ผมหัวเราะกับทาทางของเธอ และตอบอยางราเริงวา "แนนอน ไดสิครับ " แลวเธอก็กอด ผมอยางแรง ผมถามเธอวา "ทำไมคุณถึงมาเรียนมหาวิทยาลัย เอาตอนที่อายุนอยและไรเดียงสาอยางนี้ละ.. " เธอตอบดวยเสียงปนหัวเราะวา "ฉันมาหาสามีรวยๆ ที่ฉันจะไดแตงงานดวย แลวมีลูกสักสองสามคน... " ผมขัดจังหวะเธอ โดยถามวา "ไมเอาครับ.. ถามจริงๆ " ผมสงสัยจริงๆ วา อะไรทำใหเธอมาเรียนที่นี่ตอนที่อายุขนาดนี้ เธอตอบวา "ฉันฝนมานานแลว วาฉันจะไดปริญญา และตอนนี้ฉันก็กำลังจะไดปริญญาที่ฉันฝน" หลังเลิกเรียนวิชานั้น เราเดินไปที่อาคารสโมสรนักศึกษาดวยกัน และนั่งกินชอคโกแลตปนดวยกัน เรากลายเปนเพื่อนกันในทันที ตลอดสามเดือนหลังจากนั้น เราจะออกจากชั้นเรียนพรอมกัน และจะไปนั่งคุยกันไมหยุด ผมนั้นประหลาดใจเสมอ เมื่อไดฟง "ยานเวลา" ลำนี้ แบงปนความรู และประสบการณของเธอใหกับผม ตลอดปนั้น โรสไดกลายเปนสัญลักษณของมหาวิทยาลัยของเรา และเธอนั้นจะเปนเพื่อนไดกับทุกคนในทุกที่ที่เธอไป เธอรักที่จะแตงตัวดีๆ และดื่มด่ำอยูกับความสนใจ ที่นักศึกษาคนอื่นๆ มีใหกับเธอ เธอไดใชชีวิตอยางเต็มที่ เมื่อถึงตอนสิ้นสุดภาคการศึกษา เราไดเชิญโรสใหมาพูดที่งานเลี้ยงของทีมฟุตบอลของเรา ผมไมเคยลืมเลยวา เธอไดสอนอะไรใหกับเรา ... พิธีกรแนะนำตัวเธอ และเธอก็เดินขึ้นมาที่แทน ตอนที่เธอกำลังเตรียมตัวที่จะพูดตามที่เธอตั้งใจนั้น เธอทำการดที่บันทึกเรื่องที่เธอจะพูดตกพื้นเธอทั้งอาย ทั้งประหมา แตเธอโนมตัวเขาหาไมโครโฟนแลวบอกวา "ขอโทษดวยนะ ที่ฉันซุมซาม ฉันเลิกกินเบียรมาตั้งนานแลว แตวิสกี้พวกนี้มันแรงจริงๆ... ฉันคงจะเอาบทของฉัน มาเรียงใหมไมทันแลว ฉันคงไดแคบอก เรื่องที่ฉันรูใหกับพวกคุณก็แลวกัน" พวกเราทุกคนหัวเราะกันทองคัดทองแข็ง ตอนที่เธอเริ่มตนวา "พวกเราทุกคนนั้น ไมไดหยุดเลนเพราะเราแกหรอก แตเราแกเพราะวาเราหยุดเลน ที่จริงแลวมีเคล็ดลับสูการที่จะยังหนุม สาวอยูเสมอมีความสุข และประสบความสำเร็จอยู 4 ประการ

เธอจบการพูดของเธอดวยการรองเพลง "The Rose" อยางกลาหาญ และเธอไดแนะใหพวกเราทุกคนศึกษาเนื้อรอง ของเพลงนั้นและเอาความหมายเหลานั้นมา ใชกับชีวิตประจำวันของพวกเรา เมื่อสิ้นปการศึกษานั้น โรสไดรับปริญญาที่เธอไดเริ่มฝนไวเมื่อนานมาแลว หนึ่งสัปดาหหลังจบการศึกษา โรสจากไปอยางสงบ เธอนอนหลับไปและไมตื่นขึ้นอีกเลย นักศึกษากวาสองพันคนไปรวมพิธีศพของเธอ เพื่อแสดงความเคารพ ตอหญิงชราผูวิเศษ ผูไดสอนใหพวกเขาไดรู ดวยการทำใหเห็นเปนตัวอยางวา ....... ไมมีคำวาสายเกินไป ที่จะเปนทุกสิ่งที่คุณสามารถเปนได เรื่องราวเหลานี้สงตอกันมาเพื่อระลึกถึง หญิงชราที่ชื่อ โรส จงจำไววา

"การแกขึ้นนั้น เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตการเติบโตขึ้นนั้นเปนสิ่งที่เราเลือกได เราอยูไดดวยสิ่งที่เราไดรับ แตเราจะมีชีวิตอยูเพราะสิ่งที่เราใหไป"

23

1) พวกคุณจะตองหัวเราะ และมีเรื่องสนุกๆ ขำขันทุกวัน 2) พวกคุณจะตองมีความฝน เมื่อไรก็ตามที่คุณสูญเสีย ความฝนของคุณไป คุณจะตาย มีคนมากมายที่ยังเดินไป เดินมาอยูทั้งๆ ที่ตายไปแลวและไมรูตัวดวยซ้ำวาตายไป แลว.. 3) การที่คุณ "แกขึ้น" กับ "เติบโตขึ้น" นั้นมันตางกันมาก ถาคุณอายุสิบเกา แลวนอนอยูบนเตียงเฉยๆ ปหนึ่ง และไมทำอะไรเปนชิ้นเปนอันเลย ตลอดทั้งป คุณก็จะอายุยี่สิบ ถาฉันอายุแปดสิบเจ็ด แลวนอนเฉยๆ ไมทำอะไรเลยตลอดทั้งป ฉันก็จะอายุแปดสิบแปด ทุกๆ คนนั้นจะแกขึ้น ทั้งนั้น ไมจำเปนตองอาศัยความสามารถอะไรเลย ประเด็นของการ เติบโตขึ้น นั้นอยูที่การแสวงหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลง 4) อยาทิ้งอะไรไวใหเสียใจภายหลัง คนสูงอายุสวนใหญนั้น ไมเสียใจกับสิ่งที่ไดทำลงไปแลว แตมักจะเสียใจกับสิ่งที่ยังไมไดทำ คนที่กลัวความตายนั้น มีแตคนที่ยังมีสิ่งทีตองเสียใจคางอยู "


TRIP >>

ตลาดน้ำสามพันนาม

อากาศรอน ๆ ไปพักหลบลมรอนกันที่ไหนดีนะ? คงเปนคำถามในใจใครหลายคนในตอนนี้ เรามี สถานที่หนึ่ง สำหรับคนที่มีเวลาวางอันนอยนิด อยากหาทีพ่ กั ผอนเย็นใจ เดินเลนสบายๆ เหนือ่ ย นักก็พักหาอะไรนั่งทานเลน อีกทั้งยังมีการแสดง ใหไดชมเพลินตาดวย สถานที่นี้อยูไมใกลไมไกล กรุงเทพฯ แคขับรถประมาณ 3 ชั่วโมง เลยชะอำ ไปนิดหนอย เราก็มาถึง.... ตลาดน้ำสามพันนาม ตลาดน้ำบรรยากาศยอนยุคไปสูสมัยรัชกาลที่ 6 สำหรับใครที่เคยไป และชื่นชอบบรรยากาศแบบ ตลาดน้ำอโยธยาคงจะไมพลาดทีน่ ่ี เพราะทีมงาน ดำเนินการสรางเปนทีมเดียวกับตลาดน้ำอโยธยา แตตลาดน้ำสามพันนามนัน้ มีพน้ื ทีก่ วางขวางกวา ตลาดน้ำอโยธยา และถือไดวา เปนตลาดน้ำทีใ่ หญ ที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีเนื้อที่กวา 100 ไร และมีการ แสดงโชวแสง สี เสียง ในทุก ๆ วัน ภายในตลาด ยังมีรถไฟใหไดนั่งเลนในราคารอบละ 20 บาท หรือถาใครอยากจะปอนนมแกะที่นี้ก็มีใหบริการ ไวดวยราคาขวดละ 20 บาทเชนกัน


ที่จอดรถกวางขวาง มีเกาอี้เยอะใหไดนั่งพักกันสบายๆ มีรานคากระจายอยูทั่วตลาดทำใหนักทองเที่ยวไมแยงกันซื้ออาหารอยูจุดเดียว รถไฟไมไดวนรอบตลาดแตนั่งจากหนาตลาดไปลงศูนยอาหารกลางตลาด บริเวณจุดขายตั๋วรถไฟมีขายเฉพาะทางเขาหนาตลาด ทำใหไมสะดวกในการซื้อตั๋วภายหลัง


ZooM>> ฉบับนี้พาไป ZooM>> แหลงการศึกษา มาดูกันวาสถาบันไหน จะถูก ZooM กันบาง มาดูกันเลย!!!


แกงเลียงชะอม

DIY

DIY ฉบับนี้ชวนกันเขาครัว ทำอาหารทองถิ่นเมืองจันทบุรี “แกงเลียงชะอม“ ที่มีรสชาติเปรี้ยว เค็ม หวานเล็กนอย และปรุงรสใหเผ็ดรอนดวยพริกไทย เมนูอาหารที่ทำกันไดงาย ๆ ลองมาทำกันดูนะ สวนผสม กุงแหง 1 กำมือ หอมแดง 10 หัว

พระเอกของงานนี้

กะป 1 ชอนโตะ ระกำ (แลวแตความชอบ ชอบเปรี้ยวมากก็ใสมากหนอย)

ตามมาดวยนางเอก

กระชาย 3 หัว เครื่องปรุงรส พริกไทย น้ำตาล

น้ำปลา

วิธีทำ -

นำหอมแดง กุงแหง และ กะป ตำเขาดวยกันใหละเอียด

-

ตมน้ำใหเดือดใสสวนผสมขางบนที่ตำละเอียดแลวลงไป

-

ใสระกำที่แกะเม็ดเรียบรอยแลว ปรุงรสดวยเครื่องปรุงที่เตรียมไว

-

รอใหเดือดอีกครั้งแลวใสชะอม

27


Chill Chill

มอง

เอง จหมนห บบ ใ น ั ว ั ห ฉ ก ุ น  ล ท ี ฉันเป 165 บา สุดฮิตที่จะมาป มีชีวิตชีวาในแ เปน ก า ซ ู ค า ท ร น ห น : BOOK พ นานมีบุคสา รตูน + อีโมติคอมพลังใจใหฝาฟ หมาก รักตัวเองใ งใ ิม รอ บก สำนักพสอนใจในรูปแบางตัวเองใหม พ องคุณ รูจักตัวเอ ือ ข หนังส องใหมๆ สร ีวิตและตัวตน ม ใหมีมุม ั้นเอง" เขาถึงช ามสุขตลอดไป ว ช "ฉันเปน ๆที่รับประกันค ย เรื่องงา

App : Gardenscapes HD (Premium) เกมแนวหาของตกแตงสวน ผูเลนจะตองหาของในแตละ ดาน เพื่อขายสะสมเงินมา v.org i n u t h ฟน ฟูตกแตงสวนใหสวยงาม idnig m . w โดยราคาเกมนี้อยูwทwี่ $4.99 ซึ่งในบางชวงมีการแจกให ไดเลนกันฟรีๆ อีกดวยนะ

“ที่เรียนสำหรับคนโตๆ”

Movie : The Cabin in the Woods แยงตาย ทะลุตาย

Release Date: 10-05-55 Type : Thriller/Horror

Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison, Fran Kranz, Jesse Williams, Richard Jenkins, Bradley Whitford เปนเรือ่ งราวของเพือ่ น 5 คนทีอ่ อกเดินทางไปเทีย่ วพักผอนทีก่ ระทอมรางกลางปา แตแลว สิ่งที่พวกเขาตองเผชิญ คือปศาจรายที่ยากจะตอกร พรอมกับความลับที่ใครก็คาดไมถึง เมื่อแทจริงแลวความสยองเหลานั้น อาจเปน สิ่งที่มีคนบางกลุมบงการอยู http://discoverthecabininthewoods.com http://youtube/7ENUBUdFswM

App Story - มาชา Marsha 01: แฉ

HIT!!!

App Story Single ใหมจาก Marsha [มาชา วัฒนพานิช]

02: APP STORY http://itunes.apple.com/us/album/app-story-single/id517382516

28 28

03: สักวันคงไดเจอ (เพลงประกอบละคร ลิขิตเสนหา) 04: เสียใจที่สุด (เพลงประกอบละคร ลิขิตเสนหา) 05: ขาวลือหรือเรื่องจริง


ม.รังสิต จัด

EN DAY ม.ชินวัตร จัด OP เรียนระดับมัธยม ก ั น ญ ิ เช อ ข ร ต ั ว น ิ มหาวิทยาลัยช ใจเขารวมกิจกรรม น ส  ู ะผ ล แ ย า ล ป น อ ศึกษาต ในงานมีกิจกรรม ย า ภ ” 12 0 2 Y A D “SIU OPEN EMO TEACHING D ม รร ก จ ิ ก ย ั ล า พาทัวรมหาวิทย หาวิทยาลัยชินวัตร ม ณ 5 5 5 2 ม ค า ภ วันเสารที่ 26 พฤษ ร. 081-8136009 โท ม า ถ บ อ ส ี น า จังหวัดปทุมธ

ฝกวาดภาพ

ธรรมชาติ คณะวิทยาศ าสตร มหาว ิทยาลัยรังสิต วาดภาพธรร จัดฝกปฏิบัต มชาติและศิล ิการ ปเดคูพาจ (D ขั้นพื้นฐาน ร e coupage) ุนที่ 1 ในวันท ่ ี 2 7 พฤษภาคม ณ อาคารวิท 2555 ยาศาสตร ค ณะวิทยาศา สอบถามพิ่ม สตร ไมเสียค เติมไทร. 0-2 าใชจาย 997-2200-3 0 ตอ 1448

  ม.วลัยลักษณ ครบรอบ 20 ป ธรรมาธิราช ย ั ท ข โ ุ ส ย ั ล า วิทย ลัยราชภัฏ ลักษณ มหา า ย ั ย ล ท ิ ว ว ย ั า ล ห า ม ย ะ ท ิ ี แล มหาว นโลยีสุรนาร าลัย ประจำป 2555 โ ค เท ย ั ล า ย ิทย มหาวิท 4 สภามหาว าน เปนนายกสภา ม ุ ช ะ ร ป ด ั จ ี ร ศรีสอ เทพสต ง  ดร. วิจิตร ย ร า จ วมเฉลิมฉลอ า ร ร อ ่ ื ต เพ ส า ย ั ศ ี ล ม า ย ย โด วิท องทั้ง 4 มหา ารสถาปนามหาวิทยาลัย ข ย ั ล า ย ท ิ ว า มห หงก ครบ 20 ป แ านขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ส า ก อ โ น ใ ง ัดง เนื่อ ี้ ไดกำหนดจ องประชุม น ห ง ้ ั ท ณ  5 ณ 5 ษ 5 ก ั 2 ม วลัยล 18 พฤษภาค ยการประชุมอิมแพ็ค ่ ี ท  ร ก ุ ศ น ั ว ะ ศูน 17 แล ชั้น 1 อาคาร 4 10 1 ค อ.ปากเกร็ด 10 พ  แ ร ม ิ อ ก อ แซฟไฟ ค บง มโนโวเทล แ ร แ ง ร โ ม ่ ั ร อ ฟ จ.นนทบุรี

หนังสือเดินเท า เรื่องเลาเด อุทยานการ ินทาง เรียนรูTKpa r k จัดกิจกรรมเร อาเซียนผาน ีย กิจกรรม “พ ิพิธอาเซียนส นรูประเทศเพื่อนบาน ของชาติสมา ญ ั จร”เพื่อสัมผ ชิกอ ัสอัต เดินทาง (TK าเซียน ในโครงการหน ังสือเดินเทา ลักษณ M o b il e L ib เรื่อ rar ณ สวนสมเด ็จยา (พระร y) ในวันที่ 12 - 13 พฤษ งเลา าม ภ ณ สวนพระ นคร (ลาดก 2), วันที่ 19 – 20 พฤษ าคม 2555 ระบ ภาคม 2555 2555 ณ สว นลุมพินี ตั้ง ัง) และวันที่ 26 – 27 พ แตเวลา 13.0 02-270-135 0-18.00 น. ฤษภาคม 0-4ตอ 115 สอบถามโท ร.

เซียน รียมพรอมสูอา เต า พ ร ู .บ ม าสูประชาคม เข ม อ  วิศวะ ร พ ม า ว ค รียม ยาลัยบูรพา เต ท ิ 2555 ว า ห ม  ร ต ส ศา นปการศึกษา ม ใ ร า ร ษ ก ก ึ ว ศ ศ ิ ต ิ ว ะ ฑ ณ ณ ั ค ดับบ ด ียนการสอนระ เร ร า (ป.โท) กำลังเป ก บ ั ต ิ ร ฑ ป ย ณ ั ด บ โ า ห น ม ย ี ร เซ ต อา าส ีและ สูตรวิศวกรรมศ ก ั ล ห ง ่ ึ ซ าวิศวกรรมเคม ษ ข ฤ า ก ส ง ั  อ ก า แ  ษ ด า ไ ภ เปน วิชา ะ พิเศษ 5 สาขา ค า ภ ะ ล แ ิ กรรมโยธา แล ต ว ก ศ ิ ป ว ค ล า ก ภ ง ร อ ่ ื ค ั ร ม รับส รมเค 55 าหการ วิศวกร ส ต ุ อ ม ร ร ก ว ศ ิ พฤษภาคม 25 13 ่ ี ท น ั ว ง ึ ถ ้ ี น สิ่งแวดลอม ว ด ั ั้งแตบ g.buu.ac.th นใจสมัครไดต n ส  ู ผ .e w า  w ฟ w ฟ / ไ :/ ม p ร 9 htt วิศวกร 2222 ตอ 338 0 -1 8 3 0 . ร ท โ ิม สอบถามเพิ่มเต


HORO >>

HORO>>

การเงิน มีรายจายที่ไมคาดคิด ใหตองเสียเงินอยูเรื่อยๆ

การเงิน มีเหตุใหคุณตองเสีย เงินไปกับสิ่งเล็กนอย

การงาน จะไดเดินทางไกลที่มา พรอมกับขาวดี

การงาน มีหลายสิง่ หลายอยาง ใหคุณตองตัดสินใจ ควรรอบคอบและตอง ระมัดระวังใหมาก

ความรัก หลีกเลี่ยงเรื่องที่ตอง

ทำให ท ะเลาะกั น ใน ชวงนี้ เพราะจะทำให เปนปญหาใหญโต

ความรัก จะไดพบเนื้อคูจากคน

สูงวัย

การเงิน มีเงินเขามามาก แต คุณก็ตองใชจายมาก เชนกัน การงาน อยูในเกณฑที่ดี จะได รับโชคเล็กๆ นอยๆ ความรัก ปญหาตางๆ กำลังจะ

คลี่คลายไปไดดวยดี

การเงิน ในเดือนนี้มีเรื่องใหตอง จายเงินกับสิง่ ทีเ่ กีย่ วของ กับการเดินทาง การงาน จะไดรบั บางสิง่ บางอยาง จากการไปติดตองาน มีสิ่งดีๆ ในการเดินทาง และจะมีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้น ในที่ทำงาน ความรัก คนโสดมีแววไดพบรัก

สวนคนมีคูใหระวังเรื่อง การทะเลาะแบะแวง

การเงิน มีเงินใชไมติดขัด การงาน ถาคุณไดติดตองานกับ ชาวตางชาติ จะมีสง่ิ ดีๆ เกิดขึน้ ความรัก คนโสดมีแววตองโสด

ตอไป สวนคนมีคูอาจ มี ป  ญ หาให ต ั ด สิ น ใจ จะทำอะไรใหคิดดีๆ

30

การเงิน จะมีรายไดเขามานอย ทำใหตองใชเงินเกาที่ เก็บสะสมมา การงาน จะไดรบั ความชวยเหลือ จากเพื่อนตางเพศ ความรัก ควรมีเวลาใหกนั มากขึน้

การเงิน รายจายสูงกวารายได การงาน ชวงนี้งานมากมายรอ ใหคุณสะสาง ความรัก ใหระมัดระวังเกี่ยวกับ

คำพูด

การเงิน รายไดพอกับรายจาย ทำใหมเี งินเก็บ ควรจะ เริ่มตนลงทุนที่ไดผล ตอบแทนระยะยาว การงาน ไดเรียนรูง านใหมๆ และ มีโอกาสดีๆ รอคุณอยู ความรัก ในเดือนนี้ความรักอยู

การเงิน ใหระวังเรื่องรายจายที่ มากเกินไป การงาน เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ความรัก คนที่โสดจะไดสละโสด

แตควรใจเย็น จะทำอะไร ใหคิดหนาคิดหลังกอน

ในเกณฑที่ดีมากๆ ทำ อะไรก็ราบรื่นไปหมด

การเงิน มีรายรับที่ดี การงาน มีสิ่งใหมๆ หนาที่ใหม จะมีโอกาสไดลงทุน ทำอะไรใหม ๆ ความรัก เปนเดือนแหงการเริ่มตน

การเงิน รายไดดีเปนชวงๆ ควร ประหยัดเงินไวบาง

การเงิน จะมีรายจายที่เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ

การงาน ใจเย็นๆ และคุณจะได สิ่งที่คุณหวังไว

การงาน ไมควรลงทุนในชวงนี้

ความรัก ราบรื่นดีมาก

ความรัก ควรพูดคุยกันใหมากขึน้

ระวังมือที่สาม


รานหนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อไดที่สำนักพิมพทีพีบุค บริษัท ทีพี คอนเวอรเจนซ จำกัด


U-Junction  
U-Junction  

U-Junction magazie

Advertisement