Page 1

FREE COPY

Freshy Boy & Girl

aug _ 2012


การประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ถือเปนอีกหนึ่งกิจกรรม ในการสานความสัมพันธทีดีระหวางรุนพี่ รุนนอง อีกทั้งยัง เปนเวทีใหเหลาบรรดาเฟรชชี่นองใหมที่มีบุคลิกหนาตาดีได ประกวดประชันแสดงความสามารถกัน เมื่อพูดถึงดาวเดือนของมหาวิทยาลัยแลว ก็คงไมพนดาวใน แวดวงบันเทิง ซึ่งในแตละปก็จะมีดาวคนเกงทีี่สอบติดไดเปน เฟรชชีใ่ นรัฐสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล โดยถือวาเปนเรือ่ ง ที่นายินดียิ่ง และควรใหนองๆ ไดปฏิบัติเปนแบบอยาง ฉบับนีท้ มี งานจึงไดหยิบยกทัง้ ดาวในวงการทีส่ อบติดสถาบัน ของรัฐบาลและหนุม สาวหนาใสเพียบพรอมดวยความสามารถ ทีเ่ พิง่ ไดรบั ตำแหนงดาวเดือนไปหมาดๆ โดยทัง้ นีน้ ำมาเพียง สวนหนึง่ ใหยลโฉมกันเทานัน้ อยากรูว า มีใครบาง..พลิกเขา ไปดูในเลมกันไดเลย

5

New Product

6

Cover

16 Around 18 นั�งเมาท์กับ..ดาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 20 CSR

ลอลิเอะสรางกิจกรรม 1 wish 1 share

21 Share 22 Scoop 24 Trip

บรรณาธิการบริหาร

FRESHY BOY & GIRL

คำสอนของทานพุทธทาสภิกขุ การศึกษาไทยแขงขันไดในอาเซียน

ไปสวนรถไฟกันไหม

26 Zoom

หุนเลาเรื่องที่สวนรถไฟ

27 DIY แปลงขวดนมเปลาเปนที่โกยเศษผง 28 Chill Chill ujunctionm

agazine

onmag ujuncti

29 Calendar 30 Horo

CONTACT US

บริษทั ทีพี คอนเวอรเจนซ จำกัด 89/167 พฤกษาวิลล 23 เฟส 3 ซอยพระยาสุเรนทร 21 แยก 3 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท / โทรสาร 0-2691-9306 Email : ujunction@gmail.com

ติดตอโฆษณา : 089-7617073


New Products “ฮาวสบรันท (Hausbrandt)” กาแฟแคปซูลรสชาติอิตาเลียนแท จัดโปรโมชั่นสุดคุมเพียงซื้อกาแฟแคปซูล 20 แพค ราคาพิเศษสุด 5,000 บาทและสั่งซื้อกาแฟแคปซูลจำนวน 10 แพคตอเดือนราคา 2,200 บาท ติดตอกัน 6 เดือน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องชงกาแฟแคปซูล มูลคา 14,900 บาท ในราคาเพียง 9 บาท

New Products

ฮาวส์บรันท์ กาแฟแคปซูลจากอิตาลี

“บราเดอร์” เปิดตัวแคมเปญ “Be Yourself, Be Unique by Brother HSM” ผลิตภัณฑจักรเย็บผาจากประเทศญี่ปุน “บราเดอร” เปดตัวแคมเปญ “BE yourself, Be Unique by Brother HSM” ใหลูกคาที่ซื้อจักรเย็บ ผาบราเดอรทุกรุนที่รวมรายการ สงคูปองชิงโชคเพื่อลุนรางวัลผลงาน ออกแบบเสื้อตัวเดียวในโลก โดยเขียนชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพทให ชัดเจน ระบุรานคาที่ซื้อ เลขที่ใบเสร็จ Serial Number ของจักรและ รุนที่ซื้อ ลงวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555 สงมาที่ ตูปณ.76 ปณศ.นนทบุรี 11000 หมดเขตสงชิ้นสวนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/BrotherSewingClub

‘มูชิ’ ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวที่แปรรูปจาก เนื้อหมูและไกดวยวิธีการปรุงแบบทอดกรอบ มี 2 รสชาติ ขนาด 16 กรัม ราคา 20 บาท

5

New Products


Freshy boy & girl เหมือนเปนธรรมเนียมของทุกมหาวิทยาลัยที่เมื่อเปดเทอมแลว จะตองมีการจัดประกวดดาว เดือนมหาวิทยาลัย หรือการประกวด Freshy boy & girl เพื่อเฟนหาหนุม สาวหนาตาดี บุคลิกดี โดยเริ่มจากการประกวดระดับคณะ เมื่อไดดาวเดือนของแตละคณะแลวจากนั้นมา ประชันกันตอระดับมหาวิทยาลัย โดยในรอบนี้จะเชิญผูมีเกียรติจากหนวยงานที่มีชื่อเสียง ตางๆ รวมเปนกรรมการตัดสิน โดยใชเกณฑจากบุคลิก หนาตา ความสามารถ และจุดนี้ ก็ถอื เปนอีกจุดหนึง่ ในการเขาวงการบันเทิงบานเราดวย เพราะเมือ่ หนุม สาวคนไหนทีไ่ ดเปน ดาวเดือนมหาวิทยาลัย ก็มีสื่อตางๆ ขอสัมภาษณลงเผยแพรผานทางสาธารณชน จากนั้น บรรดาเหลาแมวมองพบเห็นก็ดึงเขาไปอยูในวงการ ทั้งพรีเซนเตอรสินคา นักรอง นักแสดง เปนตน เนือ่ งจากการทีใ่ นประเทศไทยมีมากมายหลายสถาบันการศึกษา จะใหนำมาทัง้ หมดคงไมได ดังนัน้ ทางทีมงานขออนุญาตหยิบยกเพียงแคตวั อยางดาวเดือนมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั ตำแหนง ในปนี้ของบางมหาวิทยาลัยเทานั้น และนอกจากนี้ทีมงานยังแอบหยิบรูปเหลาดาราเฟรชชี่ มาใหดูกันดวย มาดูกันสิวา ..จะมีใครหรือเพื่อนใครกันบาง... มุก กฤตพร มณฑีรรัตน นักรองวง Olives เฟรชชี่คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ภาพจาก www.facebook.com/sananthachat

ฝน ศนันธฉัตร ธนพัฒนพิศาล นักแสดงจากภาพยนตรเรื่อง ATM เออรัก เออเรอ และภาพยนตรเรื่องรัก 7 ป ดี 7 หน เฟรชชี่คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6

มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพจาก www.facebook.com/public/กฤตพร-มณฑีรรัตน


ภาพจาก www.facebook.com/.../เกล-ณัชชา-เอกแสงกล

วง Kiss Me Five

แบม ภคกัญญา เจริญยศ

เกล ณัชชา เอกแสงกล

เฟรชชี่คณะศิลปศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)

เฟรชชี่คณะเศรษฐศาสตร

โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ

ภาพจาก www.facebook.com/.../แบม-ภคกัญญา-เจริญยศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วง Candy Mafia ภาพจาก www.facebook.com/BamBamCandyMafia

ภาพจาก www.facebook.com/CandyMafiaFamily

แบมแบม วรุณธร เทียมศักดิ์ เฟรชชี่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7

มิลค ณัฐนรี อนันตลักษณ เฟรชชี่คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rmutt Freshy Boy 2012

นายโฆษิต ตั้งปติ (ตน) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

Rmutt Girl 2012

9 นางสาวเนาวรัตน จิตตะยโศธร (โบลว) คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล า พระนครเหนื อ นางสาวสรัณยา จำปาทิพย (นิ้ง) นายกัณฐเอนก นัยนาประเสริฐ (ช็อปเปอร)

Mr & Miss ประดูแดง (พระนครเหนือ)

10

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขต ปราจีนบุรี


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : https://www.facebook.com/kusab.bk

เต-เตวิช ทองนวล คณะวิทยาศาสตร

เฟรน-เพ็ญพิชชา บอเพทาย คณะเศรษฐศาสตร 11


12

ภาพประกอบจาก https://www.facebook.com/CMLIVE.IN.TH

มหาวิทยาลัยเชียงใหม


มหาวิทยาลัยรามคำแหง พี - ชาติกุล วัฒนศัพท

น้ำมน - พัชรวลัย พงษภมร ภาพประกอบจาก https://www.facebook.com/rcsfclub

13 7


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ภาพประกอบจาก www.facebook.com/dpu.ac.th

14

ดาวและเดือนเปนนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร


มหาวิทยาลัยศรีปทุม น.ส.ลักษมี แซวอง สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร นายปยะพันธ ขำกฤษ สาขาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร

15


AROUND >>

บอลการกุศลนัดพิเศษ 20 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ทีม “ดาราสิงหยสู ตาร” พบทีมประชาคมนคร สือ่ มวลชน และ ม.วลัยลักษณ ในการแขงขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ 20 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยไดรบั เงินบริจาค เพือสนับสนุนทุนการศึกษาแกนกั ศึกษามหาวิทยาลัย วลัยลักษณทม่ี คี วามสามารถพิเศษดานการกีฬาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย และรวมกองทุนสนับสนุนอุปกรณทางการศึกษาและ อุปกรณการกีฬาแกสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 119,000 บาท

บริติช เคานซิล ประเทศไทย เตรียมพรอมนักกีฬาพาราลิมปกสูกรุงลอนดอน

นางสาวพัฒนวิมล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูจัดการโครงการสอนภาษาอังกฤษ พรอมดวยทีมผูเชี่ยวชาญดานภาษา และวัฒนธรรมจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดกิจกรรมใหคำแนะนำเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ และฝกทักษะ ภาษาอังกฤษแบบเรงรัดเตรียมความพรอมแกนักกีฬาพาราลิมปกไทย รวม 50 ทาน โดยใหความรูเบื้องตนในการ ใชชีวิตในกรุงลอนดอนกอนเดินทางเปนตัวแทนประเทศไทยเพื่อเขาแขงขันพาราลิมปกเกมส 2012 ที่กำลังจะมาถึง


มทส. ทูลเกลาฯถวายตำราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจดานฟสกิ สพลังงานสูง และฟสกิ สดาราศาสตร ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ศ.ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เขาเฝาฯทูลเกลาฯ ถวายตำราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) โดยตําราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เปนการรวบรวมและ คัดสรรองคความรูใ นศาสตรสาขาวิชาตางๆ ของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ทัง้ หมด 7 เรือ่ ง จัดพิมพเรือ่ งละ 99 เลม เพือ่ รวมเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพรไปยัง หอสมุดแหงชาติหอสมุดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ เปนสมบัตขิ องแผนดินตอไป

หนังสือดีสรางคนดี

คุณดนัย จันทรเจาฉาย ประธานกรรมการมูลนิธมิ ลู นิธธิ รรมดี และ คุณณัชชา จันทรเจาฉาย ผูอ ำนวยการสำนักพิมพดเี อ็มจี รับมอบเงิน สนับสนุนโครงการ‘หนังสือดี สรางคนดี’ จากคุณสรรเสริญ กาญจนเกียรติกลุ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั แอกเซส แอนด แอสโซซิเอทสจำกัด พรอมดวย คุณพิมพสริ า พีรธรรมานนท ผูอ ำนวยการสือ่ บริษทั แอกเซส แอนด แอส โซซิเอทส จำกัด มีแผนทีจ่ ะลงพืน้ ที่ ในจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี 5 โรงเรียน เพือ่ นำหนังสือดีจำนวน 109 เลม พรอมตูห นังสือรวมชวยเหลือ และฟน ฟูหอ งสมุดโรงเรียนทีไ่ ดรบั ความเสียหายจากอุทกภัยทัว่ ประเทศ

ดร.ทัศนัย วงศพเิ ศษกุล ผูอ ำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู มอบสือ่ การเรียนรูอ าเซียน หรือ “ASEAN Knowledge Corner” พรอมชุดนิทรรศการพิพธิ อาเซียน และสือ่ ดิจติ อล เพือ่ การเรียนรู เกีย่ วกับ 10 ชาติสมาชิกอาเซียนใหแกอทุ ยานการเรียนรู จังหวัด สมุทรสาคร โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ นายกองคการบริหาร สวนจังหวัดสมุทรสาครใหเกียรติเปนประธานรับมอบ เพือ่ ใหเปน แหลงเรียนรูเกี่ยวกับสมาชิกเพื่อนบานอาเซียนแกเยาวชน และ ประชาชนไดศกึ ษาคนควา เพือ่ เตรียมความพรอมเขาสูก ารเปน ประชาคมอาเซียนในป 2558

17

มอบมุมความรูอาเซียน


นั�งเมาท์กับ...ดาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แคร์ - นางสาวกิตติญา นิ�งน้อย สาวสวยเศรษฐศาสตร์ อนาคตสาวแบงค์ เปดหนาพิเศษใหสำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในฉบับนี้ ที่มีโอกาสไดนั่งคุยกับนองแคร - นางสาวกิตติญา นิ่งนอย นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร ชั้นปที่ 2 เลาใหฟงวาตนเปนคนจังหวัดภูเก็ต เรียนมัธยมปลายจบจากโรงเรียน ดาวรุงวิทยา จากนั้นก็ไดเขามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ดวยการสอบ โควตา ดวยมุงหวังวาในอนาคตจะทำงานการธนาคาร และเขารวมการ ประกวดดาวมหาวิทยาลัยโดยการที่รุนพี่แนะนำ ซึ่งเปนเวทีแรกที่ ประกวดเพราะไมเคยประกวดที่ไหนมากอนเลย และคิดวาการที่ตน ไดรับตำแหนงดาวมหาวิทยาลัยมาในครั้งนี้เปนเพราะความมั่นใจ และเต็มที่ในทุกกิจกรรม ยิ้มและหัวเราะมันไปทุกกิจกรรมอยาง มีความสุข สำหรับประกวดเวทีนี้ตนแสดงอูคูเลเลเพลงสุพรรณหงส และเพลงคางคาวกินกลวยมาผสมผสานกันจนไดรับรางวัลดาว ประดับประจำป 2554 ซึ่งเมื่อไดรับตำแหนงคิดวาตนตองเปน แบบอยางที่ดีกับเพื่อนๆ นักศึกษา เพราะทุกคนสามารถมองเรา ไดทั้งในแงบวกและลบตลอดเวลา จากนั้นเมื่อไดรับตำแหนง ดาวมหาวิทยาลัยจะตองมีหนาที่เปนตัวแทนถือพระเกี้ยว ถือปาย แหขบวนตางๆ ฯลฯ เมื่อตองเรียนไปดวย ทำกิจกรรมไปดวย สิ่งสำคัญคือตองแบงเวลาเรียนกับชวยงานมหาวิทยาลัยใหเปนระบบ โดยจะตองคำนึงถึงการเรียนเปนหลักแตในขณะเดียวกันก็ชวยงาน มหาวิทยาลัยอยางเต็มที่โดยไมใหกระทบกับการเรียน อีกทั้งยังฝากให คนที่เรียนควบคูกับทำกิจกรรมวาไมจำเปนตองเกงหรือเดนทุกดาน ขอเพียงแคพอประมาณ “ทุกคนดีได แตอยาคิดวาตนเองดีเลิศ ควรดีพอประมาณ”

18


19


CSR >> ลอรีเอะ สร้างสรรค์กิจกรรม � Wish � Share ทุกคำอวยพรคือการแบ่งปันผ้าอนามัยแก่น้องๆ บ้านราชวิถี บริษัท คาโอ คอมเมอรเชียล (ประเทศไทย)

20

ผูผลิตและจัดจำหนายผาอนามัย “ลอรีเอะ” ฉลองครบรอบ 15 ป จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมตัวเขาสูวัยสาวในโครงการลอรีเอะ SIS ACT ดวยการเชิญชวนเยาวชน รวมกิจกรรม 1 Wish 1 Share เพื่อเขียนคำอวยพรในโอกาสครบรอบ 15 ปของโครงการ โดยทุกคำอวยพร คือการแบงปนผาอนามัย 1 ชิ้นแกนองๆ สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี และรวมลุนเปน 1 ใน 15 ผูโชคดีที่ไดไปมอบผาอนามัยลอรีเอะรวมกับพรีเซนเตอรคนสวย “พลอย-เฌอมาลย” โดยตลอดระยะเวลา 15 ปที่ผานมา โครงการลอรีเอะ SIS ACT เปนแคมเปญที่มอบความรู อันเปนประโยชนใหแกนองๆ ในชวงอายุ ระหวาง 12 – 15 ป หรือวัยที่เริ่มมีประจำเดือนรวมกวาลานคนทั่วประเทศ ดวยการบูรณาการวิชาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนอยูแลว ถายทอดผานกิจกรรมเชิง Edutainment ที่ทำใหการเรียนเนื้อหา ของวิชาการ มีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น ผูสนใจสามารถรวมโครงการกับลอรีเอะไดที่ www.lauriermybrand.com หรือ www.facebook.com/lauriermybrand


ScooP>> การศึกษาไทยแข่งขันได้ในอาเซียน นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ปาฐกถา พิเศษเรือ่ ง “การศึกษาไทยแขงขันไดในอาเซียน” ใน งานวลัยลักษณวิชาการ 2555 เปดบานวลัยลักษณ เกษตรแฟร ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดขึ้น เพื่อ เฉลิมฉลองในโอกาสครบ 20 ป แหงการสถาปนา มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.กีรร ตั น สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ กลาวรายงาน ซึ่งไดรับความสนใจ จากนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ผูประกอบการ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเขาฟง จำนวนมาก

22

นายชวน หลีกภัย กลาววา การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 แมวาดานภาษาอังกฤษของ เด็กไทยจะยังดอยกวาประเทศอื่นๆ เชน มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซียหรือเวียดนาม แตมั่นใจวา เยาวชนไทยมีความสามารถดานอื่นๆไมแพชาติใดในอาเซียน ซึ่งหากถามวาการศึกษาไทยสามารถ แขงกับมหาวิทยาลัยอื่นในอาเซียนไดหรือไม คำตอบคือกอนที่จะไปแขงขันกับประเทศอื่นนั้นจะตอง แขงขันกับตัวเองกอน ซึ่งหากดูโดยภาพรวมแลวคุณภาพของมหาวิทยาลัยในเมืองไทยไมดอยไปกวา มหาวิทยาลัยอื่นในอาเซียนเลย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไทยตองรูจักการแบงปน รวมมือกัน พึ่งพาอาศัย กัน มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะทำใหมหาวิทยาลัยกาวหนาตอไปได


สิ่งสำคัญนอกจากการใหความรู มหาวิทยาลัยตอง ปลูกฝงอุดมการณใหเยาวชนยึดถึงความถูกตอง ความชอบธรรม คิดเพื่อสวนรวม มีการสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรมเขาไปดวย นักศึกษาตองรูจัก แบงเวลาทำกิจกรรมเพื่อเรียนรูประสบการณชีวิต เรียนรูขอผิดพลาดจากการทำกิจกรรม และเมื่อ กาวเขาสูชีวิตการทำงานก็ทำใหชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้น

23

“ผมคิดวาประเทศไทยเปนประเทศที่นาอยูที่สุดในอาเซียน เนื่องจากประชาชนในเมืองไทยมีรอยยิ้ม มีประเพณีวัฒนธรรม มีมารยาทที่ดีงาม รวมถึงการมีระบบครอบครัวที่ดี จึงอาจจะดึงดูดใหประชาชนจากหลายประเทศเขามาทำงานในไทยมากขึ้น ทั้งนี้สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือเศรษฐกิจ และการคา แตการศึกษาอาจไมกระทบมากนัก”


By: Diy maven (MFA Hamline University, BA University) Photos : created

แปลงขวดนมเปลา

DIY

ที่โกยเศษผง 27


80 พรรษา ม จพ. เทิดแมฟ า มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพร มหาราชินี ะจอ รวมกับหนวย งานภาครัฐแล มเกลาพระนครเหนือ ะเอกชน จัดง รอยรัก รอยด านสัปดาห วงใจ สานสา ยใยจากใจ แ “80 พรรษา ม มถึงลูก จพ. เทิดแมฟ ามหาราชินี” กิจกรรมในงา ประจำป นอ การถวายพระ าทิ นิทรรศการเฉลิมพระเก  2555 พรช ียรติ และถวายสังฆ ัยมงคล พิธีทำบุญตักบาต ร ทาน การไถ ชีวิตโค-กระบ ในวันที่ 6-13 ือ เปนต สิงห ณ ลานอเนก าคม 2555 เวลา 09.00 – น ประส 17.0 พระเกียรติสม งค อาคารอเนกประสงค 0 น.  หอเฉลิม เด็จพระนางเจ าสิริกิติ์นวมิน และศูนยศิลป ทรบรมราชิน วัฒนธรรมมง ีนาถ กุฎนฤบดี อา มหาวิทยาลัย คารนวมินทร เทคโนโลยีพร ราชินี ะจอ ดูรายละเอียด เพิ่มเติมที่ ww มเกลาพระนครเหนือ w.kmutnb.ac .th

ังสือราชการ อบรมการเขียนหน ิงปฏิบัติการเรื่อง เช า น ม ม ั ส รม บ รอ า ิณ โครงก ายงานการประชุม ะร ล มหาวิทยาลัยทักษ แ บ อ ต  โต อ ื ส ง ั ชการ หน งแรม การเขียนหนังสือรา าดขลา 1 ชั้น H โร งห อ  ห ณ 5 5 5 2 น าย ไดที่ ในวันที่ 10-12 กันย า สอบถามเพิ่มเติม ล งข ส ด ั ว ห ง ั จ  ญ ลา ดให เอเชียน อำเภอหา ักษิณ วิทยาเขตสงข ท ย ั ล า ย ท ิ ว า ห ม ร ิชากา กลุมภารกิจบริการว 103 ตอ 7 โทร. 0-7431-7600

อพวช. ชวนครูพัฒนาการสื่อสารวิทยฯ ดวย Science Sho

w

ษโลก” และมูลนิธิ ม อ  ล “ปลูกใจ..รัก ด ว แ ง ่ ิ ส ร คกร รวมภาคีอง ัด (มหาชน) จัดโครงกา ย ท ไ น ุ ท ง ก มูลนิธิกอ พาณิชย จำ ิ่งแวดลอมของกลุม ย ท .ไ ธ ล จ สยามกัมมา ก” เปดรับโครงการส การ เพื่อใหการ ง ษโล วน 20 โคร 0,000 บาท น ำ “ปลูกใจ..รัก จ  ป 5 2 ยุ 15 ๆ ละ 3 ที่ เยาวชน อา ะมาณดำเนินโครงการ ถามเพิ่มเติม บ อ ร ส ป 5 บ 5 ง 5 น ุ 2 น สนับสน ี้ -15 กันยาย น ด ั บ  ต แ ง ้ ั ต  2 สมัครได ตอ 301, 30 3 2 11 4 14 3 โทร. 0-2

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดเวิรคช็อป “การพัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร” เพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสารวิทยาศาสตรดวยการแสดงใหแกครูไทย วันที่ 25 – 27 ก.ย. 55 ณ อพวช. ต. คลองหา จ.ปทุมธานี สมัครดวน ! รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเทานั้น สอบถาม โทร. 0-2577-9999 ตอ 1472

ิ ประจำป 2555

าสตรแหงชาต งานสัปดาหวิทยาศ

ึกษา เชิญนักเรียน นักศ อ ข น  ก แ น อ ข ย ั ล มหาวิทยา ศการตางๆ ในงาน รร ท ิ ะน คณะวิทยาศาสตร ล แ ม รร ก จ ิ ก เขารวมชม ประกาย และประชาชนทั่วไป ชาติประจำป 2555 ภายใตหัวขอจุด 5 ตรแหง -18 สิงหาคม 255 16 ่ ี ท น ั ว สัปดาหวิทยาศาส ใน ร ต ส ีวิตดวยวิทยาศา ามเพิ่มเติมไดที่ ถ บ อ ส น  ความคิด พัฒนาช ก แ น อ ข ตร มหาวิทยาลัย ร. 0-4320-2371-2 โท ณ คณะวิทยาศาส น  ก แ น อ ข ย ั ล า มหาวิทย คณะวิทยาศาสตร


HORO >>

HORO>>

การเงิน รายไดกับรายจายไมคอย สมดุลกันเลย รับนอยแต จายมากนะเรา ..เพลาๆ ลงหนอยก็ดี การเรียน อยาเหลวไหลเยอะนัก เดี๋ยวเกรดจะรวงเอานะ ความรัก คนโสดจะไดพบรักอัน

การเงิน รายรับมาก รายจาย ก็ไมเบาเลยนะชวงนี้

การเงิน เรื่องเงินเรื่องทองจะ ทำอะไรตัดสินใจดีๆ

การเงิน ชวงนี้เริ่มมีเงินพิเศษเขา มาเยอะนะเนี่ย อยาใช จนเพลินละ

การเรียน ขยันทองตำรามากๆ

การเรียน เกรดพุง รุงจริงเชียว

การเรียน อยาทำงานหรือกิจกรรม

แลวเกรดจะดีกวาเดิม

ความรัก จะพูดอะไรคิดใหดีๆ

ระวังคำพูดใหมากๆ

ความรัก ชวงนี้เปนโอกาสอันดี

ของคนโสด เพราะจะ ไดพบรักอันเร็วไว

หวานชื่นในเร็วๆ นี้

การเงิน กระเปาเบาๆ เนอะ ไม คอยมีรายรับเขามาเลย แถมรายจายก็เยอะ นา สงสารจริงเชียว

การเงิน จอบเยอะ ตังคเยอะ แต รายจายสังสรรคก็เยอะ เหมือนกันนะเนี่ย

การเรียน ท.ทหาร อดทน ขยันๆ

การเรียน เกรดคราวนี้พุงฉลุย เชียวนะเรา

เขาไว

ความรัก ระวังรักสามเสาหนอย

นะจะ

30

การเงิน เรียบงายๆ อยูในเกณฑ ปกติ การเรียน อยูใ นชวงกลางๆ ไมมี หวือหวา ความรัก คนโสดลองเปดใจดูแลว

จะพบรักแท

ความรัก ชวงนี้เจาอารมณนะเรา

ใจเย็นๆ หนอย อยา หงุดหงิดกับคนรักให มากนัก เดี๋ยวจะหา วาไมเตือนนะ

การเงิน มีแตรายจายนะเนี่ย การเรียน มุงมั่น อดทน สิ่งที่ หวังอยูไมไกล ความรัก อยาโลเล เรื่องบางเรื่อง

ตองตัดสินใจใหแนวแน ขอใหโชคดี

การเงิน รับเยอะ จายเยอะ ไมมีเหลือเก็บเลย การเรียน เรียนดี กีฬาเดนจะ เปนใครอื่นไปได แต ควรหาเวลาพักผอน บาง เดี๋ยวสุขภาพจะ แย ความรัก ระวังเรื่องอารมณให

มากจนลืมการเรียนละ

ความรัก โสดยังไงก็ยังโสดยังงั้น

โชคยังไมเขาขางเลย เนอะ

การเงิน หมดเปลืองไปกับเรื่อง ไมเปนเรื่องเลยเนอะ.. สังเกตุมั่งมั้ย การเรียน ขยันมากๆ อยาเที่ยว ซะจนเพลิน ความรัก เอาใจใสคนรักดีจัง อยา

หวานมาก ระวังมดขึ้นนะ

มากๆ อยาใจรอน

การเงิน ชวงนี้รูสึกวาจะใชเงิน เกินตัว อดออมหนอย การเรียน อยาเที่ยวจนลืมเรียน อยาเลนจนลืมมาอาน หนังสือทบทวนนะ ความรัก น้ำในสระไมมีคลื่นฉันใด

ความรักของคนราศีนี้ก็ ราบเรียบฉันนั้น

การเงิน อยูในเกณฑดีเชียวแหละ การเรียน ไมมีอะไรที่ตองนาเปน หวงเลยซักนิด อยาวิตก ไปกอนสิ ความรัก มองดูดๆี มีคนแอบปลืม้

คุณอยูน ะ


tp_convergence@hotmail.com

0 2691 9306

D E I P S R P I I R M G N E C TP CONVERGENCE I M N N G S

I U M

89/167 pruksa ville 23 prayasuren soi 21 Bang Chun, klongsamwa, bangkok, thailand 10510

U-Junction ปีที่ 2 ฉบับ 4 เดือน สิงหาคม  

freshy boy & girl ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย

U-Junction ปีที่ 2 ฉบับ 4 เดือน สิงหาคม  

freshy boy & girl ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย