__MAIN_TEXT__

Page 1

Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL Voorwoord3 Lijst van verkort aangehaalde wetten

9

HOOFDSTUK 1 Inleiding

11

1

Algemene inleiding

13

2

Situering en vindplaats van het verbintenissenrecht

15

2.1

Situering in het recht

15

2.2

Vindplaats van het verbintenissenrecht in de Belgische wetgeving

15

3

Begripsomschrijving en karakteristieke eigenschappen van de verbintenis

23

3.1

Het begrip verbintenis

23

3.2

Karakteristieke eigenschappen van de verbintenis

23

3.2.1

Een verbintenis creĂŤert een rechtsband tussen personen

23

3.2.2

Een verbintenis ontstaat krachtens de wet

24

3.2.3

Een verbintenis heeft in geld waardeerbare aanspraken tot voorwerp

27

3.2.4

Een verbintenis afdwingbaar maken

27

4

Terminologie en schematische voorstelling

29

5

Indeling van verbintenissen

31

5.1

Verbintenissen en de bron waaruit zij ontstaan

32

5.2

Verbintenissen en hun aard

33

5.2.1

Verbintenis met economisch karakter – verbintenis met burgerlijk karakter

33

5.2.2

Verbintenissen met een persoonsgebonden karakter (intuitu personae)

34

5.3

Verbintenissen en hun voorwerp

36

5.3.1

Verbintenissen om iets te geven, om iets te doen of om iets niet te doen

36

5.3.2

Resultaatsverbintenissen versus inspanningsverbintenissen

36

5.3.3

Deelbare en ondeelbare verbintenissen

41

5.3.4

Verbintenis met meerdere voorwerpen

43

5.3.5

Hoofdverbintenis versus secundaire verbintenis

43

5.4

Verbintenissen met meerdere schuldeisers of schuldenaars

43

5.4.1

Deelbare verbintenissen

45

5.4.2

Ondeelbare verbintenissen

48

5.4.3

Hoofdelijke verbintenissen

48

5.4.4

Verbintenissen in solidum

52

5.5

Verbintenissen met bijzondere modaliteiten

53

5.5.1

Verbintenissen onder voorwaarde

53

5


Inhoudstafel

5.5.2

Verbintenissen met tijdsbepaling

58

6

Test jezelf

60

HOOFDSTUK 2 Verbintenissen uit rechtshandelingen

63

1

Verbintenissen uit meerzijdige rechtshandeling: de overeenkomst

66

1.1

Het begrip overeenkomst en diverse indelingen van de overeenkomsten

66

1.1.1

Het begrip overeenkomst

66

1.1.2

Diverse indelingen van de overeenkomsten

67

1.1.2.1 Consensuele overeenkomsten, zakelijke overeenkomsten en plechtige overeenkomsten

68

1.1.2.2 Eenzijdige overeenkomsten versus wederkerige of tweezijdige overeenkomsten

71

1.1.2.3 Overeenkomsten onder bezwarende titel, vergeldende overeenkomsten, kanscontracten en  overeenkomsten uit vrijgevigheid

6

72

1.1.2.4 Benoemde overeenkomsten, onbenoemde overeenkomsten en gemengde overeenkomsten

74

1.1.2.5 Andere indelingen

77

1.2

Basisbeginselen van het contractenrecht

78

1.2.1

Contractvrijheid en wilsautonomie

78

1.2.2

Bindende kracht van de overeenkomst

80

1.2.3

De goede trouw

81

1.3

Totstandkoming van de overeenkomst

83

1.3.1

De precontractuele fase en precontractuele aansprakelijkheid

83

1.3.2

De fase van de daadwerkelijke totstandkoming van de overeenkomst

85

1.3.2.1 Aanbod en aanvaarding

85

1.3.2.2 De vier geldigheidsvoorwaarden van overeenkomsten nader bekeken

89

1.3.3

De sanctionering van een probleem bij de totstandkoming van een overeenkomst

111

1.4

Nakoming en andere vormen van tenietgaan van verbintenissen uit overeenkomst

115

1.4.1

De vrijwillige betaling

116

1.4.2

De niet-nakoming van de overeenkomst

117

1.4.2.1 De niet-toerekenbare niet-nakoming

117

1.4.2.2 De toerekenbare niet-nakoming: contractuele aansprakelijkheid

122

1.4.3

162

Andere vormen van tenietgaan van verbintenissen uit overeenkomst

1.4.3.1 Nietigverklaring of vernietiging

162

1.4.3.2 Verbreking

163

1.4.3.3 Herroeping

164

1.5

Draagwijdte van overeenkomsten ten aanzien van derden

165

1.5.1

De relativiteit van de overeenkomst

166

1.5.1.1 Principe van de relativiteit

166

1.5.1.2 Nuances en uitzonderingen op het principe van de relativiteit

167

1.5.1.3 Het beding ten gunste van een derde

168

1.5.1.4 De rechtstreekse vordering

169

1.5.1.5 Sterkmaking

172


Inhoudstafel

1.5.1.6 Kettingbedingen

172

1.5.2

173

De tegenwerpelijkheid aan derden van het bestaan van de overeenkomst

1.5.2.1 Principe en voorwaarden van de tegenwerpelijkheid aan derden van het bestaan  van de overeenkomst

173

1.5.2.2 Derdemedeplichtigheid aan contractbreuk

174

1.5.2.3 Uitzonderingen op de tegenwerpelijkheid aan derden van het bestaan van de overeenkomst

178

2

Verbintenissen uit eenzijdige rechtshandeling: de eenzijdige wilsuiting

185

3

Test jezelf

187

HOOFDSTUK 3 Verbintenissen uit rechtsfeiten

189

1

192

Verbintenissen uit oneigenlijke overeenkomst

1.1 Zaakwaarneming

192

1.2

Onverschuldigde betaling

194

1.3

Verrijking zonder oorzaak

195

1.4

Test jezelf

199

2

Verbintenissen uit onrechtmatige daad

200

2.1 Situering

200

2.1.1

Soorten aansprakelijkheid

200

2.1.2

Overzicht van de buitencontractuele aansprakelijkheidsregimes

205

2.2

Aansprakelijkheid voor eigen foutieve daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid

207

2.2.1

Een onrechtmatigheid (objectief element)

207

2.2.2

Schuldbekwaamheid en toerekenbaarheid (subjectief element)

210

2.2.2.1 Schuldbekwaamheid

210

2.2.2.2 Toerekenbaarheid

214

2.3

Kwalitatieve aansprakelijkheid

217

2.3.1

De aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen

218

2.3.2

De aansprakelijkheid van onderwijzers en ambachtslieden voor hun leerlingen en leerjongens

222

2.3.3

De aansprakelijkheid van aanstellers voor hun aangestelden

225

2.3.4

De aansprakelijkheid voor zaken en dieren die men onder zich heeft

228

2.3.4.1 Algemene aansprakelijkheid voor zaken die men onder zijn bewaring heeft

228

2.3.4.2 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren

231

2.3.4.3 De aansprakelijkheid voor schade berokkend door de instorting van gebouwen

236

2.4

De schade

239

2.5

Het oorzakelijk verband

245

2.6

Test jezelf

253

HOOFDSTUK 4 Regels gemeenschappelijk aan de verschillende verbintenissen

257

1

259

Bewijs en interpretatie van verbintenissen

7


Inhoudstafel

1.1

Het bewijs van de verbintenissen

259

1.1.1

Het bewijs van de verbintenissen naar vigerend recht

259

1.1.2

Het bewijs van de verbintenissen naar toekomstig recht

268

1.2

Interpretatie van verbintenissen en overeenkomsten

270

1.3

Test jezelf

271

2

Overdracht van verbintenissen en overeenkomsten

272

2.1

De actieve overdracht

273

2.1.1

De overdracht van schuldvordering of cessie

273

2.1.1.1 Algemene principes

273

2.1.1.2 Totstandkoming en tegenwerpbaarheid van de overdracht van schuldvordering

274

2.1.2

De subrogatie of indeplaatsstelling

275

2.2

De passieve overdracht

277

2.3

Actieve en passieve overdracht gecombineerd: contractoverdracht

279

2.4

Test jezelf

279

3

Tenietgaan van verbintenissen

280

3.1

Schuldvernieuwing of novatie

280

3.2

Schuldvergelijking of compensatie

281

3.3 Schuldvermenging

282

3.4

Kwijtschelding van schuld

282

3.5

Afstand van recht

282

3.6 Rechtsverwerking

283

3.7

Bevrijdende verjaring

284

3.8

Test jezelf

285

Bibliografie287 1 Basiswerken

287

2

287

Tips voor verdere verdieping

2.1 Rechtsleer

287

2.2 Rechtspraak

287

2.3 Modellen

288

trefwoordenregister289

8

Profile for VAN IN

Praktisch verbintenissenrecht - inhoudstafel editie 2019  

Surf naar www.vanin.be/nl/hoger-onderwijs voor meer informatie.

Praktisch verbintenissenrecht - inhoudstafel editie 2019  

Surf naar www.vanin.be/nl/hoger-onderwijs voor meer informatie.