__MAIN_TEXT__

Page 1

5

Inhoud

Inhoud Voorwoord 3 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting Wettelijk kader Ingrijpende hervormingsoperatie Belang van het nieuw vennootschapsrecht (WVV) Terminologische aanpassingen Fiscale neutraliteit Belang van het boekhoudrecht in fiscale zaken Belang van de boekhouding en jaarrekening Alle inkomsten van de vennootschap zijn beroepsinkomsten Kapitaal van een vennootschap

21 21 21 22 23 23 23 24 26 27

1 Grootte van de vennootschap 1 Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen 2 Definitie kleine vennootschap 2.1 Groottecriteria 2.2 Consistentiebeginsel 2.3 Startende vennootschap 2.4 Boekjaar met abnormale duurtijd 2.5 Berekening aantal werknemers 2.6 Berekening omzet 2.6.1 Algemene regel omzet 2.6.2 Afwijkende regeling omzet 2.7 Balanstotaal 2.8 Geconsolideerde berekening 2.8.1 Methode 1: consolidatiemethode 2.8.2 Methode 2: de geaggregeerde methode (= optelmethode) 2.9 Wat zijn verbonden ondernemingen? 2.9.1 Controlebevoegdheid 2.9.2 Consortium 2.10 Afwijking op geconsolideerde berekening 2.11 Fiscale doorwerking van de vennootschapsrechtelijke bepalingen 2.12 Cijfervoorbeeld 3 Definitie van microvennootschappen 3.1 Microcriteria 3.2 Consistentiebeginsel 3.3 Startende vennootschap 3.4 Boekjaar met abnormale duurtijd 3.5 Berekening aantal werknemers 3.6 Omzet: principe en afwijkende regeling 3.7 Fiscale doorwerking van de vennootschapsrechtelijke bepalingen 4 Oefeningen

30 30 32 32 32 33 33 34 34 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40 40 41 42 42 42 43 43 43 43 44 44

2 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 1 Toepassingsvoorwaarden 1.1 Rechtspersoonlijkheid 1.1.1 Belgische vennootschappen 1.1.2 Uitgesloten van rechtspersoonlijkheid 1.1.3 Buitenlandse vennootschappen 1.2 Fiscale woonplaats in BelgiĂŤ 1.3 Exploitatie van een onderneming of winstgevende verrichtingen

46 46 46 46 47 48 48 50


6

Inhoud

2 Uitgesloten rechtspersonen 2.1 Onvoorwaardelijk uitgesloten rechtspersonen 2.2 Voorwaardelijk uitgesloten rechtspersonen 2.3 Toegelaten verrichtingen 2.3.1 Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen 2.3.2 Het beleggen van fondsen ingezameld binnen de statutaire opdracht 2.3.3 Verrichtingen die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking hebben of niet volgens nijverheidsof landbouwmethoden worden uitgevoerd 3 Schematisch denkschema 4 Overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting 4.1 Fiscale gevolgen van de overgang 4.2 Overgang van intercommunales 4.3 Overgang van havenbedrijven 4.4 Wat als de vzw een aangifte in de RPB blijft indienen? 5 Overgang van vennootschapsbelasting naar rechtspersonenbelasting 6 Bijzondere entiteiten 6.1 De erkende landbouwonderneming (erkende LO) 6.2 De erkende coöperatieve vennootschap (erkende cv) 6.3 De erkende sociale onderneming (cv erkend als so) 6.4 Het economisch samenwerkingsverband (esv) 6.5 Ofp’s

51 51 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 56 56 57 58 59 59

3 De aangifteprocedure in de vennootschapsbelasting 60 1 Aanslagjaar en boekjaar 60 2 Begin en einde van de belastingplicht 61 3 De aangifteplicht 62 3.1 Aangifteformulier en verplichte bijlagen 62 3.2 Elektronische aangifte vennootschapsbelasting via BIZTAX 62 3.3 Aangiftetermijn 62 3.4 Geldigheid van de aangifte 64 3.5 Bewijskracht van de aangifte 64 3.6 Sancties i.v.m. de aangifte 64 4 Vaststelling van de belastbare grondslag 1 Indeling van de winst volgens bestemming 1.1 Correcties op het niveau van de kosten en opbrengsten 1.2 Correcties op het niveau van de resultaatverwerking 2 Belastbare basis via de 14 bewerkingen 3 Supplementen n.a.v. een fiscale controle 4 Overzicht 5 Forfaitaire minimumgrondslag

66 66 66 67 68 70 70 72

5 De aftrekbare beroepskosten van vennootschappen 1 Voorwaarden voor aftrekbaarheid 1.1 Tijdens het belastbaar tijdperk gedaan of gedragen 1.1.1 Moment van aftrek 1.1.2 Matchingprincipe en gebruik van overlopende rekeningen 1.2 Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden 1.3 Bewijs van de echtheid en het bedrag van de kosten 1.4 Bezoldigingstheorie bij privaat gebruikte woningen en VAA 1.5 Meerwaardetheorie bij vastgoed 1.6 Huur betalen voor privégebruik van woningen in vennootschappen 1.7 Boeking van het voordeel op RC bedrijfsleider 2 Overzicht van de voornaamste soorten beroepskosten 3 Huisvestingskosten 3.1 Betaalde huurwaarborg 3.2 Betaling van huurgelden aan bedrijfsleiders

74 74 74 75 76 78 79 80 81 81 82 82 83 83 83


7

Inhoud

4 Intresten van leningen 4.1 Beperking van de aftrekbaarheid 4.2 Onbeperkt aftrekbare intresten 4.3 Intresten betaald aan buitenlanders in belastingparadijzen 4.4 EBITDA-intrestaftrekbeperking 4.5 Intresten betaald aan bedrijfsleiders 4.6 In te houden roerende voorheffing 4.7 Oefening 5 Bezoldigingen van werknemers 5.1 Formele verantwoordingsvoorwaarde 5.2 Voorziening voor vakantiegeld 5.3 Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing 5.3.1 Overzicht 5.3.2 IPA-korting 5.3.3 Vrijstelling doorstorting BV voor startende ondernemingen 6 Bezoldigingen van bedrijfsleiders 6.1 Aftrekbaarheid van de bezoldigingen 6.2 Formele verantwoordingsvoorwaarde 6.3 Bestuurders- en managementvergoedingen betaald aan vennootschappen 7 Kosten om voordelen van alle aard te verschaffen 7.1 Voordelen verstrekt aan naasten van de bedrijfsleider of de werknemer 7.2 Formele verantwoordingsvoorwaarde 7.2.1 Algemene regel 7.2.2 Afwijking 7.3 Verstrekking van voordelen aan derden zonder beroepsrelatie 8 Kosten eigen aan de werkgever 8.1 Bewijslast 8.2 Forfaitaire kostenvergoedingen 8.2.1 Verplaatsingskosten met auto, motorfiets of bromfiets 8.2.2 Forfaitaire vergoeding voor dienstreizen in BelgiÍ 8.2.3 Forfaitaire vergoeding voor dienstreizen in het buitenland 8.2.4 Forfaitaire vergoedingen voor gebruik eigen pc en internet 8.2.5 Forfaitaire bureauvergoeding 8.2.6 Forfaitaire RSZ-vergoedingen 8.2.7 Forfaitaire vergoedingen uit de Rulingpraktijk 8.2.8 Jaarlijkse bijdrage gereglementeerd beroep 8.2.9 Kostenvergoedingen voor autocarchauffeurs 9 Loonbonussen voor werknemers 10 Werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekeringen 10.1 Aanvullende verzekering ten voordele van de werknemers 10.1.1 Formele voorwaarden voor de aftrekbaarheid van premies 10.1.2 Begrenzing van de aftrekbaarheid 10.2 Aanvullende verzekering ten voordele van de bedrijfsleiders 10.2.1 Wettelijke aftrekbaarheidsvoorwaarden voor de premies 10.2.2 Begrenzing van de aftrekbaarheid 10.2.3 Klassieke bedrijfsleidersverzekering 10.2.4 Externe IPT 10.2.5 Premietaks van 4,4 % 10.2.6 Wyninckx-bijdrage op hoge pensioenverzekerings­premies 11 Pensioenen toegekend aan gewezen personeelsleden 12 Commissies en erelonen betaald aan derden 12.1 Wanneer moet een fiche 281.50 worden opgesteld? 12.2 Wanneer moet er geen fiche 281.50 worden opgesteld? 12.3 Buitenlandse genieters 12.4 Praktische richtlijnen voor de vermeldingen op de fiches 13 Afschrijvingen 13.1 Afschrijfbare basis 13.2 Fiscaal aanvaarde afschrijvingsmethoden 13.2.1 Lineaire afschrijvingsmethode

84 84 84 85 86 86 86 86 87 88 88 89 89 90 90 92 92 92 93 94 94 96 96 96 96 97 97 97 98 98 101 103 104 104 104 104 105 105 106 106 106 106 106 106 107 107 107 108 108 109 110 110 111 112 112 113 114 115 115


8

Inhoud

13.2.2 Degressieve afschrijvingsmethode (art. 64 WIB 1992) 13.2.3 Afschrijving naar wens 13.3 Gebruikelijke afschrijvingspercentages 13.3.1 Materiële vaste activa 13.3.2 Immateriële vaste activa 13.3.3 Bindend karakter van het toegepaste percentage 13.4 Begin van de afschrijvingen 13.4.1 Tijdstip van aanvang van de afschrijvingen 13.4.2 Vooruitbetalingen 13.5 Eerste afschrijvingsbedrag 13.6 Boekjaar korter of langer dan één jaar 13.7 Bijkomende aankoopkosten 13.8 Einde van de afschrijvingen 13.9 Afschrijvingsexcedenten 13.10 Afschrijvingstekorten 13.11 Terugneming van afschrijvingen 13.12 Afschrijvingen op de herwaarderingen van vaste activa 14 Waardeverminderingen 15 Vennootschapsbijdrage 16 Uitgaven in het kader van een pc-bonus 17 Giften in natura in kader van COVID-19 18 Consumptiecheques 19 Oefeningen 6 De belastbare reserves 1 Overzicht van de belaste reserves 2 Beweging van de belaste reserves 3 De zichtbare reserves 3.1 Belastbare reserves in kapitaal en de belastbare uitgiftepremies 3.1.1 Belang van het gestorte kapitaal 3.1.2 Kapitaalverhogingen door incorporatie van belaste reserves 3.1.3 Vermindering van geïncorporeerde reserves zonder terugbetaling 3.2 Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden 3.2.1 Boekhoudkundige bepalingen 3.2.2 Fiscaal regime 3.2.3 Bijkomende mogelijkheden 3.2.4 Verkoop van geherwaardeerde activabestanddelen 3.3 Wettelijke reserve, beschikbare reserves en onbeschikbare reserves 3.3.1 Wettelijke reserve 3.3.2 Onbeschikbare reserves 3.3.3 Beschikbare reserves 3.3.4 Overgedragen winst of verlies 3.4 Liquidatiereserve 3.4.1 Enkel voor kleine vennootschappen 3.4.2 Afzonderlijke aanslag van 10 % vennootschapsbelasting 3.4.3 Welke winst kan bestemd worden als liquidatiereserve? 3.4.4 Maximaal aan te leggen liquidatiereserve 3.4.5 Boeking van de liquidatiereserve en de 10 %-heffing 3.4.6 Impact op de aangifte vennootschapsbelasting 3.4.7 Onaantastbaarheidsvoorwaarde 3.4.8 Voordeel van de aanleg van de liquidatiereserve 3.4.9 Uitkering van de liquidatiereserve bij vereffening 3.4.10 Uitkering van de liquidatiereserve vóór liquidatie 3.4.11 In 2020: eerste uitkering aan 5 % 3.4.12 Reële belastingdruk 3.4.13 Formaliteiten bij de aanleg van de liquidatiereserve 3.4.14 Vennootschap in vereffening 3.4.15 Belastingvrije inbreng 3.4.16 Wanneer is de liquidatiereserve niet interessant?

115 118 120 120 121 122 122 122 123 123 124 126 126 127 127 127 128 128 128 129 130 132 132 136 137 138 138 139 139 139 142 143 143 143 145 146 147 147 149 149 149 151 151 151 151 152 152 153 153 153 153 154 154 156 156 157 157 157


9

Inhoud

3.4.17 Uitgewerkt cijfervoorbeeld 3.4.18 Bijzondere liquidatiereserve voor winst uit aanslagjaar 2013 en 2014 (en soms aanslagjaar 2012) 3.5 Belastbare voorzieningen 3.6 Andere in de balans vermelde reserves 3.7 Andere belastbare reserves 4 Daling van belastbare reserves ingevolge vervroegde verliesaftrek 5 De onzichtbare of verdoken reserves 5.1 Onderwaarderingen van activa 5.1.1 Afschrijvingsexcedenten 5.1.2 Rechtstreeks in kosten geboekte activa 5.1.3 Belastbare waardeverminderingen 5.1.4 Onderwaardering van de voorraad 5.1.5 Onderwaardering van vorderingen 5.1.6 Onderwaardering van de overlopende actiefrekeningen 5.1.7 Gratis verworven opstallen 5.2 Overwaarderingen van passiva 5.2.1 Overschatting van leveranciersschulden 5.2.2 Overdreven waarborg- of garantieverplichtingen 5.2.3 Andere overwaarderingen van passiva 6 Aanpassingen in meer van de begintoestand van de belastbare reserves 6.1 Meerwaarden op aandelen 6.2 Terugneming van waardeverminderingen op aandelen 6.3 Meerwaarden op personenwagens 6.4 Terugbetalingen en regularisaties van niet-aftrekbare belastingen 6.5 Kapitaalverminderingen ter aanzuivering van boekhoudkundige verliezen 6.6 Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken 6.7 Definitieve vrijstelling tax shelter erkende podiumwerken 6.8 Gewestelijke premies en kapitaal- en intrestsubsidies 6.9 Definitieve vrijstelling van opbrengst uit schuldkwijtschelding via WCO 6.10 Definitieve vrijstelling voor innovatie-inkomsten 6.11 Negatieve correctie in toepassing van het Diamant Stelsel 6.12 Belastingvrije inbrengmeerwaarden op aandelen in eigen vennootschap 6.13 Vrijgestelde groepsbijdrage vergoeding 6.14 Verkregen vergoeding in uitvoering van een intrestaftrek-overeenkomst 6.15 Aftrek overgedragen financieringskostensurplus 7 Aanpassingen in min van de begintoestand van de reserves 8 Oefeningen 7 De vrijgestelde reserves 1 Overzicht 2 Waardeverminderingen op handelsvorderingen 2.1 Definitief verloren vorderingen 2.2 Waarschijnlijke verliezen op handelsvorderingen 2.2.1 Fiscale vrijstellingsvoorwaarden 2.2.2 Boekhoudkundige en fiscale verwerking 2.2.3 Speciaal geval: kwijtgescholden schuld via WCO 3 Voorziening voor risico’s en kosten 3.1 Fiscale vrijstellingsvoorwaarden 3.2 Boekhoudkundige en fiscale verwerking 3.3 Toepassingsgevallen 4 Uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarden 4.1 Fiscale vrijstellingsvoorwaarde: onaantastbaarheidsvoorwaarde 4.2 Drie uitzonderingen op de vrijstelling 4.3 Afschrijvingen op geherwaardeerde activa 4.4 Uitgedrukte meerwaarden door wijziging van de muntpariteit 4.5 Verschil met niet-uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarden 5 Vrijgestelde verwezenlijkte meerwaarden andere dan de gespreid te belasten 5.1 Monetair gedeelte van de verwezenlijkte meerwaarde 5.2 Meerwaarden n.a.v. belastingvrije fusie, splitsing, omzetting

158 164 164 165 165 166 167 168 168 172 174 174 176 177 178 178 179 180 180 181 181 188 189 190 191 194 195 195 198 199 199 199 199 200 200 200 201 207 207 208 208 208 209 209 211 211 212 214 215 216 216 217 217 218 219 219 221 222


10

Inhoud

6 Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 222 6.1 Toepassingsgebied 222 6.2 Wederbeleggingsverplichting 223 6.3 Werking van het gespreid taxatiestelsel 228 6.4 Boekhoudkundige verwerking 229 6.5 Formulier 276K 230 6.6 Voorbeelden 230 6.7 Deel van de meerwaarde gespreid belasten 233 6.8 Vervreemding van een herbeleggingsactief 233 6.9 Verdeling bij fusie en splitsing 233 6.10 Toepassingen 233 6.11 Overzicht van de belastbaarheid van verwezenlijkte meerwaarden 234 7 Verwezenlijkte meerwaarden op bedrijfsvoertuigen 235 8 Verwezenlijkte meerwaarden op binnenschepen 239 9 Verwezenlijkte meerwaarden op zeeschepen 240 10 Investeringsreserve 240 10.1 Onaantastbaarheidsvoorwaarde 240 10.2 Investeringsverplichting en behoudingsverplichting 240 10.3 Formaliteiten 241 10.4 Latere belastbaarheid van de reserve 241 10.5 Nalatigheidsintresten 242 11 Tax shelter erkende audiovisuele werken 242 11.1 Werking van het tax sheltersysteem voor de investeerder 243 11.2 Erkend audiovisueel werk 243 11.3 De raamovereenkomst 244 11.4 Voorlopige fiscale vrijstelling 244 11.4.1 In principe vrijstelbaar bedrag 244 11.4.2 Boeking van een belastingvrije reserve 245 11.4.3 Bepaling van de tax sheltercapaciteit 246 11.4.3 Overdraagbaarheid van de vrijstelling 246 11.5 Definitieve fiscale vrijstelling 247 11.6 Nalatigheidsintresten 247 11.7 FinanciĂŤle vergoeding 248 11.8 Boekhoudkundige verwerking van een tax shelter 248 12 Tax Shelter erkende podiumwerken 251 13 Tax Shelter erkende videogames 252 14 Reserve voor innovatie-inkomsten 254 15 Vrijgestelde winst die in het vermogen van een erkend inschakelingsbedrijf wordt gehouden 254 16 Voorlopige vrijstelling winst voortvloeiend uit schuldkwijtschelding via WCO 256 17 Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie 258 17.1 Voor welke boekjaren? 258 17.2 Uitgesloten vennootschappen 259 17.3 Vrijgestelde reserve 259 17.4 Maximumbedrag van de vrijgestelde reserves 260 17.5 Aanvraagprocedure 261 18 Andere vrijgestelde bestanddelen 261 18.1 Kapitaalsubsidies 261 18.1.1 Boekhoudkundige behandeling 262 18.1.2 Fiscale behandeling 263 18.2 20 % van kosten gemeenschappelijk woon-werkvervoer 264 18.3 20 % extra aftrek voor kosten van beveiliging 266 18.4 20 % extra aftrek voor kosten van bedrijfsfietsen 267 18.5 Mobilisatie van bepaalde vrijgestelde reserves tegen een gunsttarief 268 18.5.1 Voor welke reserves en meerwaarden? 269 18.5.2 Niet beoogde reserves en meerwaarden 269 18.5.3 Gunsttarieven 270 18.5.4 Ingeval optie gunsttarief: aftrekverbod 270


11

Inhoud

18.5.5 Ingeval optie gunsttarief belasting­vermeerdering bij onvoldoende voorafbetaling 271 19 Oefeningen 271 8 Verworpen uitgaven 274 1 Overzicht 275 2 Niet-aftrekbare belastingen 276 2.1 Overzicht van de niet-aftrekbare belastingen 277 2.2 Niet-aftrekbare belastingen uit de boekhouding 280 2.2.1 Belastingen op het resultaat van het boekjaar 280 2.2.2 Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 282 2.2.3 Voorziening voor belastingen en de betwisting van een aanslag 284 2.2.4 Praktische werkwijze 286 2.3 Niet-aftrekbare belastingen buiten de boekhouding: FBB 287 2.4 Aftrekbare belastingen 287 2.5 Oefeningen 288 3 Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies 290 3.1 Geviseerde gewestbelastingen 290 3.2 Doorgerekende gewestbelastingen 290 3.3 Uitzondering: aftrekbare gewestbelastingen 291 4 Geldboeten 291 4.1 Principe 291 4.2 Uitzonderingen 292 4.3 Doorgerekende boeten 294 4.4 Terugbetaling van boeten 294 5 Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies 294 5.1 Niet-aftrekbare pensioenbijdragen 294 5.1.1 Principe 294 5.1.2 De 80 %-grens bij de aftrek van premies 295 5.1.3 Voorbeeld van 80 %-beperking 300 5.1.4 De 100 %-grens 301 5.1.5 Onbeperkt aftrekbare bijdragen 301 5.1.6 Pensioenbijdragen betaald vlak voor de ontbinding van de vennootschap 302 5.2 Niet-aftrekbare pensioenen 302 5.2.1 Principe 302 5.2.2 De 80 %-grens bij pensioenuitkeringen 303 5.3 Oefening 303 6 Niet-aftrekbare autokosten 304 6.1 Aftrekbaar percentage 304 6.2 Bedoelde voertuigen 307 6.3 Niet-geviseerde personenwagens 308 6.4 Bedoelde kosten 309 6.5 Niet-beoogde kosten 309 6.6 Autokosten eigen aan de werkgever 310 6.7 Doorgefactureerde autokosten 311 6.8 Invloed van het voordeel van alle aard op de verworpen uitgaven auto 311 6.9 Invloed van de eigen bijdrage op de verworpen uitgaven auto 315 6.10 Invloed van de btw-herzieningen op de verworpen uitgaven auto 317 6.11 Meer- en minderwaarden 317 6.12 Ontvangen schadevergoedingen 318 318 6.13 CO2-taks op firmawagens 6.14 Kosten van verdelers van nieuwe wagens 318 6.15 Kosten van vervangwagens 318 6.16 Onredelijke autokosten 318 6.17 Oefeningen 319 7 Niet-aftrekbaar gedeelte van de mobiliteits­vergoedingen 321 8 Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard 323 8.1 Berekening van het voordeel van alle aard personenwagen 323 8.2 Kostenverwerping voor VAA auto 325 8.3 Voordeel in PB of voordeel betalen of boeken op debet RC? 326


12

Inhoud

9 Kosten van de mobiliteitsvergoeding ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard 10 Niet-aftrekbare receptiekosten 10.1 Principe 10.2 Administratieve toegevingen 10.3 Doorgefactureerde receptiekosten 10.4 Receptiekosten n.a.v. verkoopsbevorderende evenementen 10.5 Oefening 11 Kosten van relatiegeschenken 11.1 Principe 11.2 Uitzonderingen 11.3 Relatiegeschenken en voordelen van alle aard 11.4 Oefening 12 Niet-aftrekbare restaurantkosten 12.1 Principe 12.2 Bewijs 12.3 Uitzonderingen 12.4 Personeelsrestaurant met bedrijfsruimte voor kaderleden/klanten 12.5 Doorgefactureerde restaurantkosten 12.6 Restaurantkosten in het kader van business seats en loges 12.7 Restaurantkosten in sterrenrestaurants 12.8 Restaurantbezoeken met louter privaat karakter 12.9 Oefening 13 Kosten van niet-specifieke beroepskleding 13.1 Principe 13.2 Specifieke beroepskledij 13.3 Voordelen van alle aard voor kledij? 13.4 Bestaansreden van code 1209 op de aangifte: wanneer VU? 14 Overdreven intresten 14.1 Hoeveel bedraagt de marktrente? 14.2 Fictieve debetintrest als marktrente? 14.3 Antimisbruikbepaling 15 Intresten voor een gedeelte van bepaalde leningen 15.1 Principe 15.2 Geviseerde intrestverkrijgers 15.3 De 5-grens 15.4 Uitzonderingen waarin de thin cap-maatregel niet geldt 16 Niet-aftrekbaar financieringskostensurplus 17 Toegekende abnormale of goedgunstige voordelen 17.1 Principe 17.2 Bedoelde abnormale of goedgunstige voordelen 17.3 Hoedanigheid van de verkrijger van het voordeel 17.4 Voorrang van artikel 54 op artikel 26 WIB 1992 17.5 Voorrang van artikel 49 op artikel 26 WIB 1992 17.6 Groepsvriendelijke houding van de Rulingdienst 17.7 Oefeningen 18 Sociale voordelen 18.1 Principe 18.2 Niet-aftrekbare sociale voordelen 18.3 Aftrekbare sociale voordelen 18.4 Oefening 19 Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques 19.1 Voordelen uit maaltijdcheques 19.2 Voordelen uit sport- en cultuurcheques 19.3 Voordelen uit ecocheques 20 Liberaliteiten 21 Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen 21.1 Principe 21.2 Uitzonderingen

327 327 327 328 328 328 329 329 329 330 332 332 333 333 333 334 335 335 337 337 337 338 338 338 338 339 339 340 340 341 341 342 342 342 343 344 345 348 348 349 349 351 351 352 352 353 353 353 355 360 361 361 363 364 366 366 366 367


13

Inhoud

21.3 Verlies uit wisselkoersverschillen op aandelen 21.4 Oefening 22 Terugnemingen van vroegere vrijstellingen 23 Werknemersparticipaties en winstpremies 23.1 Winstpremies 23.2 Werknemersparticipaties 24 Vergoeding ontbrekende coupon 25 Kosten tax shelter erkende audiovisuele werken 26 Gewestelijke premies en kapitaal- en intrestsubsidies 27 Vergoedingen betaald in uitvoering van een intrestaftrek-overeenkomst 28 Vergoedingen betaald in uitvoering van een groepsbijdrage-overeenkomst 29 Niet-aftrekbare betalingen aan belastingparadijzen 29.1 OESO-landenlijst 29.2 Belgische landenlijst 29.3 Relevante ontvangers 29.4 Beoogde betalingen 29.5 Sancties 30 Niet-aftrekbare betalingen gedaan in het kader van bepaalde hybridemismatches 31 Inkomsten die verwezenlijkt werden in het kader van een hybridemismatch en niet opgenomen zijn in de winst 32 Niet-verantwoorde kosten 33 Terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten ingeval van spreiding van de historische kosten 34 Terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten ingeval van niet-herbelegging in kwalificerende uitgaven 35 Niet-uitgekeerde winst van een gecontroleerde buitenlandse vennootschap 36 Positieve correcties in toepassing van het Diamant Stelsel 37 Verhoging van de belastbare grondslag ter neutralisering van de tariefdaling m.b.t. vorig boekjaar vrijgestelde COVID-19-reserve 37.1 Geen toepassing van het verlaagd VenB-tarief 37.2 Toepassing van het verlaagd VenB-tarief 38 Andere verworpen uitgaven 38.1 Kosten voor jacht, visvangst, yachten of andere pleziervaartuigen en lusthuizen 38.1.1 Principe 38.1.2 Uitzondering 38.2 Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen 38.3 Intresten, retributies en prestatievergoedingen betaald aan belastingplichtigen in een belastingparadijs 38.4 Steekpenningen 39 Globale oefening op de verworpen uitgaven 9 Uitgekeerde dividenden 1 Gewone dividenden (code 1301) 1.1 Voordelen toegekend aan aandelen en winstbewijzen 1.1.1 Bijzondere regeling voor erkende cv’s 1.1.2 Belastbaar bedrag in de vennootschapsbelasting 1.2 Interimdividend versus tussentijds dividend 1.3 Terugbetalingen van kapitaal, uitgiftepremies en winstbewijzen 1.3.1 Fiscale pro-rata-regeling op terugbetalingen van kapitaal 1.3.2 Terugbetaling van vastklikkapitaal 1.4 Geherkwalificeerde intresten van voorschotten 2 Uitgekeerde dividenden bij de verkrijging van eigen aandelen (code 1302) 3 Uitgekeerde dividenden bij de gedeeltelijke verdeling van het vermogen (code 1303) 4 Uitgekeerde dividenden bij de gehele verdeling van het vermogen (code 1304) 5 Tarief van de RV voor toegekende dividenden 5.1 Verplichtingen van de schuldenaar van de RV 5.2 Basistarief RV = 30 % 5.3 Verlaagd RV-tarief voor uitbetaald vastgeklikt gestort kapitaal 5.4 Verlaagd RV-tarief = 20 % of 15 % (‘VVPRbis’-regime)

370 370 371 372 372 375 377 378 378 378 378 379 379 379 380 380 380 381 381 381 382 383 383 383 384 384 385 385 386 386 386 387 387 388 388 392 393 394 395 395 397 399 400 404 405 411 412 412 413 413 413 413 414


14

Inhoud

5.5 5.6 5.7 5.8

Verlaagd RV-tarief voor de uitkering van liquidatiereserves Vrijstelling van RV via Moeder-dochterrichtlijn Vrijstelling RV voor dividenden aan buitenlandse vennootschap Vrijstelling RV voor aandelen in natura ingevolge een spin-off

416 417 418 418

6 Verplichting tot indiening van aangifte in de roerende voorheffing 419 7 Oefeningen 420 10 Eerste bewerking: fiscale winst/verlies 1 Negatief fiscaal resultaat 2 Positief fiscaal resultaat

423 423 424

11 Afzondering zeescheepvaartwinst 1 Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van de tonnage 2 Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage

427 427 429

12 Aftrekbeperking 430 1 Geviseerde bestanddelen 430 1.1 Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen 431 1.2 Verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard 433 1.3 Belastbaar geworden investeringsreserve 433 1.4 Autokosten ten belope van een deel van het voordeel alle aard firma­wagen 433 1.5 Kosten van de mobilteitsvergoeding ten belope van een gedeelte van het voordeel alle aard 434 1.6 Werknemersparticipaties en winstpremies 434 1.7 Afzonderlijk belastbare landbouwsteun 434 1.8 Gedeelte van de groepsbijdrage dat het negatief resultaat, vastgesteld vóór de opname van die groepsbijdrage als winst van het belastbaar tijdperk, overschrijdt 434 1.9 Verhogingen belastbare basis n.a.v. een belastingcontrole 435 2 Resterend resultaat (code 1430) 435 3 Gedeelte van het resterend resultaat dat in principe aan de exit tax is onderworpen (code 1429) 435 4 Cijfervoorbeeld 1 436 5 Cijfervoorbeeld 2 437 5 Overdracht van overdraagbare aftrekken 443 6 Minimale belastbare basis ingevolge korfbeperking 443 7 Oefeningen 444 13 Tweede bewerking: verdeling volgens oorsprong 445 1 Principe 445 2 Rol van de dubbelbelastingverdragen 445 3 Belang van het geografische onderscheid 446 3.1 Inkomsten uit landen zonder dubbelbelastingverdrag 446 3.2 Inkomsten behaald of verkregen in landen waarmee België wel een verdrag heeft afgesloten tot vermijding van dubbele belasting 446 4 Wijze van omdeling naar oorsprong 446 4.1 Bepaling van de belastbare winst of verlies per land 447 4.2 Onderlinge verliescompensatie 450 4.2.1 Aanrekeningsvolgorde van artikel 75 KB/WIB 1992 451 4.2.2 De recapture-regeling 452 4.2.3 Velasquez-doctrine (Cassatie-arrest 29-06-1984) en AMID-arrest (14-12-2000) 457 4.2.4 SIAD-arrest (17-09-2009) 459 5 Oefening op tweede bewerking 459


15

Inhoud

14 Derde bewerking: aftrek van niet-belastbare bestanddelen 1 Aftrek van de bij verdrag vrijgestelde winst 2 Aftrek van vrijgestelde giften 2.1 Vrijstellingsvoorwaarden 2.2 Erkende instellingen 2.3 Giften via online betaalplatformen 2.4 Giften in natura in tijden van coronavirus 2.5 Maximaal aftrekbaar bedrag 3 Vrijstelling aanvullend personeel 3.1 Berekening van de personeelsaangroei 3.2 Terugname van een vroeger verleende vrijstelling 3.3 Te vervullen formaliteiten 4 Vrijstelling voor bijkomend personeel kmo 4.1 Beoogde vennootschappen 4.2 Beoogde personeelsleden 4.3 Berekening van de personeelsaangroei en de vrijstelling 4.4 Terugname van de vrijstelling 4.5 Praktisch werkschema 4.6 Toepassing 5 Vrijstelling stagebonus 6 Vrijstelling sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut 6.1 Bedrag van de fiscale vrijstelling 6.2 Gespreide belastingvrijstelling 6.3 Formaliteiten 6.4 Boekhoudkundige gevolgen 6.5 Terugname van de vrijstelling 7 Vrijstelling gewestelijke inkomenscompensatie­vergoedingen bij openbare werken 8 Aftrek van andere niet-belastbare bestanddelen 9 Volgorde van aanrekening 10 Oefeningen

461 462 462 462 462 464 464 465 465 466 466 467 467 468 468 469 470 472 473 473 475 476 477 477 477 478 478 480 480 481

15 Vierde bewerking: aftrek van DBI en VRI 484 1 Aftrek van definitief belaste inkomsten (DBI) 484 1.1 Aftrekprincipe 484 1.2 Beoogde inkomsten 485 1.3 Voorwaarden voor de DBI-aftrek 486 1.3.1 De deelnemingsvoorwaarde 486 1.3.2 De taxatievoorwaarde 488 1.4 Aftrekbaar bedrag 498 1.4.1 Aftrekpercentage = 100 % 498 1.4.2 Basisbedrag 498 2 Aftrek van vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) 499 3 Beperking van van de DBI-aftrek in functie van bepaalde verworpen uitgaven 500 3.1 Principe van de beperking 500 3.2 Uitzondering: géén beperking voor ‘gewone’ EER-dividenden 500 4 Schematische werkwijze 501 5 Overdraagbaarheid van DBI-overschotten 501 5.1 Overdracht voor dividenden uit EER-landen 502 5.2 DBI-overdracht voor dividenden uit derde landen 502 5.3 DBI-overdracht voor niet-aftrekbare deel ingevolge slechte VU 502 5.4 Géén DBI-overdrachten voor ontvangen liquidatiebonussen en verkrijgingsbonussen 503 5.5 Overgedragen DBI-aftrek bij belastingvrije reorganisaties 503 5.6 Overzicht 503 5.7 Aanrekeningsvolgorde 504 6 Volgorde van aftrek bij buitenlandse winsten 504 7 Cijfervoorbeeld 505 8 Oefening 511


16

Inhoud

16 Vijfde bewerking: aftrek voor octrooi-inkomsten

513

17 Zesde bewerking: aftrek voor innovatie-inkomsten 1 Kenmerken innovatieaftrek 2 Welke intellectuele eigendomsrechten? 3 Soorten innovatie-inkomsten 3.1 Licentievergoedingen 3.2 Inbegrepen royalty’s 3.3 Hypothetische royalty’s 3.4 Schadevergoedingen 3.5 Opbrengsten bij vervreemding van een intellectueel eigendomsrecht 4 Berekening van de netto-innovatie-inkomsten 4.1 Aftrek van historische O&O kosten 4.2 Optionele spreiding van historische kosten 5 Nexus-breuk 5.1 Teller 5.2 Noemer 6 Overdraagbaarheid van innovatieaftrek 7 Documentatieplicht voor innovatieaftrek 8 Voorwaardelijke vrijstelling voor lopende aanvragen 9 Combinatie van octrooiaftrek en innovatieaftrek 10 Behoud van innovatieaftrek bij reorganisaties 11 Formaliteit

514 514 514 515 515 515 516 516 516 516 517 517 518 518 518 519 520 520 520 521 521

18 Zevende bewerking: investeringsaftrek 1 In aanmerking komende activa 2 Uitgesloten investeringen 3 Eenmalige investeringsaftrek 3.1 Gewone eenmalige investeringsaftrek 3.1.1 Begunstigde vennootschappen 3.1.2 Voor welke investeringen? 3.1.3 Niet cumuleerbaar met de aftrek voor risicokapitaal 3.1.4 Slechts één jaar overdraagbaar 3.2 3 % eenmalige aftrek voor herbruikbare verpakkingen 3.3 13,5 % eenmalige investeringsaftrek 3.3.1 Energiebesparende investeringen – typevoorbeeld: zonnepanelen 3.3.2 Octrooien en milieuvriendelijke O & O-investeringen 3.3.3 Digitale vaste activa 3.4 20,5 % eenmalige investeringsaftrek 3.5 30 % eenmalige investeringsaftrek 4 Gespreide investeringsaftrek 4.1 Gewone gespreide investeringsaftrek 4.2 Verhoogde gespreide investeringsaftrek van 20,5 % 5 Overzicht van de percentages 6 Overdracht of buitengebruikstelling van de actiefbestanddelen 6.1 Eenmalige investeringsaftrek 6.2 Bijkomende gespreide investeringsaftrek 7 Overdraagbaarheid van de investeringsaftrek 8 Gebruik van de overgedragen investeringsaftrek 8.1 Beperking van het te benutten bedrag van de overgedragen aftrek 8.2 Verlies van de overgedragen investeringsaftrek 9 Te vervullen formaliteiten 9.1 Algemeen 9.2 Specifieke formaliteiten voor de verhoogde aftrek 10 Oefeningen

522 522 523 526 526 527 527 528 528 528 528 529 529 529 531 532 533 533 533 534 534 534 535 536 536 536 536 537 537 537 538


17

Inhoud

19 Achtste bewerking: aftrek groepsbijdrage 1 Doel van de wetgever 2 Fiscale kenmerken 2.1 Verliesverschuiving 2.2 Vergoeding 3 Beoogde vennootschappen 3.1 Binnenlandse of buitenlandse vennootschappen 3.2 Minimumdeelnemingsvereiste 3.3 Minimumhoudperiode 4 Uitgesloten vennootschappen 5 Groepsbijdrage-overeenkomst 6 Groepsbijdrage-vergoeding 7 Buitenlandse definitieve verliezen 8 Boekhoudkundige gevolgen 9 Bijlage 275 CTIG bij aangifte 10 Uitgewerkt cijfervoorbeeld 11 Specifieke bepalingen voor herstructureringen 12 Verlies van het belastbaar tijdperk

540 540 541 541 541 542 542 542 543 545 545 546 547 549 550 550 553 553

20 Negende bewerking: aftrek voor risicokapitaal 555 1 Toepassingsgebied 555 2 Cumulatieverbod met eenmalige investeringsaftrek 556 3 Cumulatieverbod met de vrijgestelde investeringsreserve 556 4 Berekeningswijze 556 4.1 Aangroei eigen vermogen 556 4.2 Correctie-bestanddelen 558 4.3 Voorstellingswijze 559 4.4 Vertrekpunt = boekhoudkundig eigen vermogen 560 4.5 Eerste correctie: aandelen 561 4.6 Tweede correctie: ‘vermogensbesmettende activa’ 561 4.7 Derde correctie: herwaarderingsmeerwaarden, kapitaalsubsidies, belastingkrediet en voorraadactualisering 565 4.8 Vierde correctie: kapitaalinbreng via double dip 565 4.9 Vijfde correctie: kapitaalinbreng door en vorderingen op niet-inwoner in land zonder gegevensuitwisseling 566 4.10 Geen wijzigingen in de loop van het boekjaar 566 5 Tarief van de aftrek voor risicokapitaal 566 6 Vermindering m.b.t. buitenlandse vaste inrichtingen en buitenlandse onroerende goederen 567 6.1 Inrichting of vastgoed in de EER 568 6.2 Inrichting of vastgoed buiten de EER 569 6.3 Schematische voorstelling 570 7 Niet-overdraagbaarheid 570 8 Aftrekbeperking 571 9 Oefeningen 571 21 Tiende bewerking: overgedragen DBI-aftrek 573 1 Korfbeperking 573 2 Beperking DBI-overschotten na een belastingvrije reorganisatie 573 2.1 Aftrekbeperking bij overnemende vennootschap/inbrengverkrijgende vennootschap 574 2.2 Overdrachtregeling bij overgenomen vennootschap 574 2.3 Belastingvrije inbreng tak van werkzaamheid of bedrijfsafdeling 575 2.4 Definitie van fiscale nettowaarde 575 3 Verlies van de overgedragen DBI-aftrek 576 22 Elfde bewerking: overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten 1 Korfbeperking 2 Verlies van de overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten

577 577 577


18

Inhoud

23 Twaalfde bewerking: aftrek van vorige verliezen 578 1 Korfbeperking 578 2 Carry-forwardprincipe 579 3 Carry-back in de landbouwsector 579 4 Bewijs van vorige verliezen 581 5 Onderzoek van vorige verliezen 581 6 Door de bedrijfsleiders ten laste genomen verliezen 582 7 Verliesaftrek ingeval van controlewijziging 582 8 Verliesaftrek en verkregen abnormale of goedgunstige voordelen 583 9 Vennootschappen met buitenlandse inkomsten 583 9.1 Aanrekeningsvolgorde (art. 78 KB/WIB 1992) 583 9.2 Recapture van buitenlandse vorige verliezen 586 9.3 AMID-arrest en SIAD-arrest 588 9.4 Verstrengde internationale verliesverrekening vanaf aanslagjaar 2021 588 10 Beperkte verliesrecuperatie bij Belgische belasting­vrije reorganisaties en inbrengverrichtingen 589 10.1 Aftrekbeperking van de verliezen van een overnemende vennootschap/ inbrengverkrijgende vennootschap 589 10.2 Overdrachtregeling van de verliezen van een overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap 590 10.3 Overgedragen verliezen van een vennootschap die belastingvrij een tak inbrengt 590 10.4 Definitie van fiscale nettowaarde 591 11 Verliesverrekening bij grensoverschrijdende belastingneutrale fusies en splitsingen 591 12 Vorige verliezen en forfaitaire minimumwinst 593 13 Oefeningen 594 24 Dertiende en veertiende bewerking: overgedragen aftrek voor risicokapitaal 1 Overgedragen, beperkt overdraagbare aftrek voor risicokapitaal 2 Overgedragen, onbeperkt overdraagbare aftrek voor risicokapitaal

596 596 596

25 Controlewijziging 1 Begrip ‘controle’ 2 Rechtvaardiging 3 Bewijslast 4 Timing van de weigering

598 599 599 599 600

26 Tarief van de vennootschapsbelasting 1 Basistarief 2 Verminderd basistarief 2.1 Algemene regel 2.2 Uitsluitingen van het verminderde basistarief 2.2.1 Financiële vennootschappen 2.2.2 Vennootschappen in het bezit van andere vennootschappen 2.2.3 Vennootschappen met onvoldoende bedrijfsleidersbezoldigingen 2.2.4 Beleggingsvennootschappen, vastgoed­vennootschappen en OFP’s 2.3 Vermeldingen op de aangifte 2.4 Fout tarief vennootschapsbelasting en belastingverhoging 3 Tarief van 25 % op meerwaarden op aandelen 4 Verwezenlijkte meerwaarden, voorzieningen voor risico’s en kosten, investeringsreserve en tax shelter belastbaar tegen 33,99 %/29,58 % 4.1 Gespreide taxatie meerwaarden 4.2 Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen, binnenschepen en zeeschepen 4.3 Voorzieningen voor risico’s en kosten 4.4 Investeringsreserve 4.5 Tax Shelter 5 Belastbaar tegen exit tax tarief 6 Landbouwsteun belastbaar tegen 5% 7 Correctie van het tarief als gevolg van een vanaf 26.07.2017 aangebrachte wijziging aan de afsluitdatum van het boekjaar

601 601 601 601 602 602 605 606 609 609 610 610 614 615 615 616 616 616 617 617 618


19

Inhoud

8 Afzonderlijke aanslag geheime commissielonen (artikel 219 WIB 1992) 8.1 Kenmerken van deze afzonderlijke aanslag 8.2 Toepassingsgebied 8.3 Tarief van de bijzondere aanslag 8.4 Niet-verantwoorde kosten en voordelen van alle aard 8.4.1 Uitgangspunt: ficheverplichting 8.4.2 Eerste wettelijke uitzondering: tijdige aangifte door de genieter 8.4.3 Tweede wettelijke uitzondering: tijdige identificatie van de genieter 8.4.4 Uitzondering bij effektieve taxatie van de genieter 8.4.5 Synthese voor niet-verantwoorde kosten en voordelen 8.4.6 Cijfervoorbeeld 8.5 Verdoken meerwinsten 8.5.1 Begrip meerwinsten 8.5.2 Bewijslast 8.5.3 Tarief van de bijzondere aanslag op verdoken meerwinsten 8.5.4 Belastingverhoging, administratieve boete en strafsanctie 8.5.5 Btw-aspecten 8.5.6 Cijfervoorbeeld 8.5.7 Synthese verdoken meerwinsten 8.6 Betaalde steekpenningen 9 De afzonderlijke aanslag op de liquidatiereserve 10 Afzonderlijke aanslag van de overschatting van de winst die is vrijgesteld ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie 11 Exitheffing bij emigratie 11.1 Keuze voor gespreide betaling 12 Oefeningen 27 Verrekening van voorheffingen en voorafbetalingen 1 Stadia in de berekening van de vennootschaps­belasting: overzicht 2 Principe van de verrekenbaarheid van voorheffingen 3 Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) 3.1 FBB voor buitenlandse royalty’s 3.2 FBB voor buitenlandse octrooi-inkomsten en innovatie-inkomsten 3.3 FBB voor buitenlandse intresten 3.4 Behoort FBB tot de belastbare grondslag? 3.5 Verenigbaarheid van het Belgische FBB-regime met de dubbel­belastingverdragen 4 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en octrooien 4.1 Beoogde investeringen 4.2 Keuzestelsel 4.3 Eenmalig of gespreid belastingkrediet 4.4 Belastingbesparing 4.5 Overdraagbaarheid van het belastingkrediet 4.6 Terugbetaalbaarheid van het niet-verrekende belastingkrediet 4.7 Te vervullen formaliteiten 4.8 Boeken van het belastingkrediet 4.9 Controlewijziging 4.10 Invloed op de aftrek van risicokapitaal 4.11 Keuzeprobleem: investeringsaftrek of belastingkrediet? 4.12 Terugbetaling van een gedeelte van het voorheen verleende belastingkrediet O & O 4.13 Oefening 5 Buitenlands belastingkrediet voorzien bij bepaalde dubbelbelastingverdragen 6 Verrekening van de terugbetaalbare roerende voorheffing 6.1 Verrekenbaar bedrag 6.2 Beperkingen op de verrekenbaarheid van roerende voorheffing 7 Voorafbetalingen 7.1 Jonge kleine vennootschappen 7.2 Vennootschappen die boekhouden volgens kalenderjaar 7.2.1 Vervaldagen van de voorafbetalingen 7.2.2 Belastingvermeerdering bij ontoereikende voorafbetalingen

618 619 619 620 620 620 621 622 623 624 624 625 626 626 627 628 628 628 629 629 630 630 633 634 634 638 639 640 641 642 642 643 646 647 647 647 648 648 649 649 650 650 650 650 650 651 651 651 652 652 652 653 654 655 655 655 656


20

Inhoud

7.3

Vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren 7.3.1 Boekjaar van twaalf maanden 7.3.2 Boekjaar van meer dan twaalf maanden 7.3.3 Boekjaar van minder dan twaalf maanden wegens aanvang van de activiteit 7.3.4 Boekjaar van minder dan twaalf maanden als gevolg van een gewijzigde afsluitdatum van het boekjaar of afsluiting van de vereffening 8 Algemeen voorbeeld belastingberekening 9 Oefeningen

658 658 659 659 661 662 663

28 Wijziging aan de afsluitdatum van het boekjaar

665

29 Bescheiden en opgaven 1 Verplichte bescheiden en opgaven 2 Documentatieverplichting transferpricing 2.1 Landenrapport 2.2 Groepsdossier 2.3 Lokaal dossier 2.4 Sancties 3 Aangifteplicht m.b.t. betalingen aan belasting­paradijzen 3.1 De OESO-lijst van onwillige landen 3.2 De Belgische lijst van landen zonder of met een lage belasting 3.3 Relevante ontvangers

666 666 666 667 667 668 668 668 669 669 670

30 Inkoop van eigen aandelen 1 Motieven 2 Vennootschapsrechtelijke regeling 3 Fiscale regeling

671 671 672 672

31 Liquidatie van de vennootschap 1 Aangifteplicht 2 Bepaling van de belastbare grondslag 2.1 Belastbare winst 2.2 Uitgekeerd dividend 3 Berekening van de belastbare grondslag 3.1 Vaststelling van de beweging van de reserves 3.2 Vaststelling van de uitgekeerde dividenden 4 Berekening van de belastingen 5 Roerende voorheffing 6 Simulatie 7 Met ontbinding en vereffening gelijkgestelde verrichtingen 8 Cijfervoorbeeld 1: ontbinding in 2019 (geen opt-in) en sluiting van de vereffening in 2020 9 Cijfervoorbeeld 2: trapsgewijze vereffening met voorschot in natura

674 674 676 676 678 679 679 679 679 680 681 681

Globale ­oefeningen 31 Globale oefening 1 32 Globale oefening 2

695 697 708

682 685

Bijlagen 717 1 Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting 719 733 2 Opgaves

Profile for VAN IN

Praktisch vennootschapsbelasting inhoudstafel editie 2020  

Surf naar hoger.deboeck.be voor meer info.

Praktisch vennootschapsbelasting inhoudstafel editie 2020  

Surf naar hoger.deboeck.be voor meer info.