__MAIN_TEXT__

Page 1

Inhoud 5

Inhoud

HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 Accountinginformatie, financial en management accounting en de betrokken partijen 2 Management accounting 2.1 Cost accounting of kostprijsberekening 2.2 Cost management 2.3 Strategische langetermijnplanning 2.4 Operationele planning en budgettering 2.5 Managementcontrole 3 De wijzigende rol van de management accountant

9 12 14 14 15 16 17 18 19

HOOFDSTUK 2 KOSTENBEGRIPPEN EN KOSTPRIJSCOMPONENTEN 21 1 Kosten en kostprijs 24 2 Kostenindeling 25 2.1 Directe en indirecte kosten 25 2.2 Vaste en variabele kosten 26 2.3 Cost drivers 32 2.4 Productiekosten en niet-productiekosten 32 2.5 Waardebepaling van voorraden 34 3 Totale kostprijs 35 4 Integrale productiekostprijs 38 4.1 Principe 38 4.2 Illustratie integrale productiekostprijs 38 4.3 Verdeling van indirecte productiekosten over kostenplaatsen 40 5 Different costs for different purposes 47 6 Schatten van kostenfuncties 49 6.1 Classificatiemethode 50 6.2 Engineering 51 6.3 Kwantitatieve analyse 52 7 Samenvatting 56 8 Opgave voor zelfstudie 57 9 Oefeningen 60 Appendix 65 HOOFDSTUK 3 BREAK-EVENANALYSE 1 Basismodel 2 Sensitiviteitsanalyse 3 Uitbreidingen op het basismodel 4 Meerdere kostenveroorzakers 5 Opgave voor zelfstudie 6 Samenvatting 7 Oefeningen

77 79 84 86 90 92 93 94

HOOFDSTUK 4 JOB ORDER COSTING 1 Job order costing 2 Capaciteitskosten 2.1 Capaciteitsverschillen 2.2 De verschillende capaciteitsdefinities

97 99 104 107 108


6 Inhoud

2.3 Beslissingen 3 Samenvatting 4 Opgave voor zelfstudie 5 Oefeningen

109 110 111 113

HOOFDSTUK 5 KOSTPRIJSBEREKENING BIJ MASSAPRODUCTIE: 119 PROCESS COSTING 1 Inleiding: stukproductie versus massaproductie 121 2 Kostprijsberekening bij massaproductie 122 2.1 Process costing: uitgewerkt voorbeeld 122 2.2 Process costing: betekenis 129 3 Kostprijsberekening bij massaproductie met gebruik van equivalente eenheden 130 3.1 Het gebruik van equivalente eenheden 130 3.2 Kostprijsberekening met equivalente eenheden bij meerdere productiestappen 139 3.3 Kostprijsberekening met equivalente eenheden bij een productieproces met meerdere productiestappen met beginvoorraad 145 4 Opgave voor zelfstudie 158 5 Oefeningen 163 Appendix 169 HOOFDSTUK 6 ACTIVITY BASED COSTING 1 Tekortkomingen van bestaande kostprijssystemen 2 Activity based costing 3 Time-driven activity based costing 3.1 Rate-based activity based costing 3.2 Time-driven activity based costing 3.3 Voor- en nadelen van time-driven activity based costing 4 Activity based management 4.1 Waardetoevoegende en niet-waardetoevoegende activiteiten 4.2 Analyse van de winstgevendheid van een klant 5 Samenvatting 6 Opgave van zelfstudie 7 Oefeningen

173 176 178 186 187 188 190 191 192 193 196 197 201

HOOFDSTUK 7 STANDAARDKOSTENCALCULATIE/ KOSTPRIJSBEREKENING 209 OVEREENKOMSTIG HET TIJDSASPECT 1 Actual costing versus standard costing 211 1.1 Kenmerken van actual en standard costing 211 1.2 Het vaststellen van de standaardkostprijs 212 1.3 Kostprijsberekening volgens standard en actual costing 217 1.4 Doelstellingen van standaardkostencalculatie 219 2 Normal costing 222 2.1 Kostprijsberekening volgens normal costing 222 2.2 Kenmerken van normal costing 223 2.3 De problematiek van de verdeelsleutels 224 2.4 Het gebruik van een geschat indirect kostentarief i.p.v. een werkelijk tarief bij jobordercosting 227 3 Samenvatting 229 4 Opgave voor zelfstudie 230 5 Oefeningen 232 Appendix: boekhoudkundige verwerking backflush costing 234


Inhoud 7

HOOFDSTUK 8 STANDAARDKOSTENCALCULATIE: VERSCHILLENANALYSE 1 Inleiding 2 Verschillenanalyse van de directe productiekosten 2.1 Verschillenanalyse van de materiaalkosten 2.2 Verschillenanalyse van de directe arbeidskosten 2.3 Samenvatting 3 Verschillenanalyse van de indirecte productiekosten 3.1 Verschillenanalyse van de variabele indirecte productiekosten 3.2 Verschillenanalyse van de vaste indirecte productiekosten 3.3 Samenvatting 4 ABC-verschillenanalyse 5 Samenvatting 6 Opgave voor zelfstudie 7 Oefeningen Appendix: boekhoudkundige verwerking van standaardkosten

237 239 241 241 244 247 249 249 252 256 258 262 263 268 276

HOOFDSTUK 9 VARIABELE KOSTPRIJSBEREKENING 285 1 Inleiding 287 2 Variabele kostprijsberekening 288 3 Invloed van de kostprijsberekeningsmethode op het resultaat 290 4 Throughput costing 297 5 Different costs for different purposes 298 6 Samenvatting 299 7 Opgave voor zelfstudie 300 8 Oefeningen 303 Appendix: boekhoudkundige verwerking 306 HOOFDSTUK 10 DE VERWERKING VAN KOSTEN VAN AFGEKEURDE 313 PRODUCTEN 1 Inleiding 315 2 Definities en methoden 316 3 Afgekeurde producten bij massaproductie 317 3.1 Situatie zonder beginvoorraad en met afgekeurde producten (enkel normaal uitvalpercentage) 318 3.2 Situatie zonder beginvoorraad en met afgekeurde producten (zowel normaal als abnormaal uitvalpercentage) 320 3.3 Situatie met beginvoorraad en met afgekeurde producten (zowel normaal als abnormaal uitvalpercentage) 322 4 Afgekeurde producten bij stukproductie 326 5 Herstelde producten of ‘reworked units’ 326 6 Samenvatting 327 7 Opgave voor zelfstudie 329 8 Oefeningen 344 HOOFDSTUK 11 DIENSTVERLENENDE AFDELINGEN EN HUN KOSTEN 1 Inleiding 2 Definities en methoden voor de allocatie van de kosten van dienstverlenende afdelingen 2.1 Allocatiemethoden wanneer er geen onderlinge dienstverlening is 2.2 Allocatiemethoden bij dienstverlenende afdelingen met onderlinge dienstverlening 3 Dienstverlenende afdelingen: planning en controle 4 Dienstverlenende afdelingen: besluitvorming

347 349 351 351 354 359 361


8 Inhoud

5 Samenvatting 6 Opgave voor zelfstudie 7 Oefeningen

363 364 366

HOOFDSTUK 12 DE KOSTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE PRODUCTIE- PROCESSEN EN HUN VERWERKING 1 Inleiding 2 Definities 3 Kostprijsberekening van hoofdproducten 3.1 De kostenverdeling op basis van een fysische maatstaf (= de fysische methode) 3.2 De kostenverdeling in verhouding tot de opbrengstwaarde 4 De kostprijsberekening van hoofd- en bijproducten 5 De verwerking van de kosten van afval 6 Besluitvorming bij de gemeenschappelijke producten 7 Verdeling van gemeenschappelijke productiekosten bij externe contracten 8 Samenvatting 9 Opgave voor zelfstudie 10 Oefeningen

371 373 374 375 375 376 380 383 384 387 389 390 391

Literatuur 397

Profile for VAN IN

Inhoudsopgave cost accounting  

Inhoudsopgave cost accounting