Page 1

5

INHOUD Woord vooraf

11

Inleiding: welke vlag dekt welke lading?

13

Hoofdstuk 1: Diverse aspecten van de controle 17 1 Doelstelling van de controle van de jaarrekening 18 1.1 Basisprincipes 18 1.2 De specifieke Belgische context 19 2 Andere controleopdrachten 22 2.1 De opdrachten zoals bepaald in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 23 2.2 Controle van welbepaalde ondernemingen 25 2.3 Controle van bepaalde rubrieken of delen van de jaarrekening 26 2.4 Een beperkt nazicht 26 2.5 Het onderzoek van de interne controlemaatregelen 27 2.6 Andere controleopdrachten 28 2.7 De continuïteit van ondernemingen: specifieke taken voor de cijferberoepsbeoefenaars 28 3 Controle en beheer 30 4 Fraude 31 4.1 Hoe worden vergissingen, fraude en andere onwettige handelingen gedefinieerd? 31 4.2 Boekhoudkundige fraude 32 4.3 Soorten fraude 32 4.4 Te volgen procedure bij aanwijzingen van fraude 33 4.5 Meldingen door de revisor 35 5 De strijd tegen het witwassen 37 6 Het onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van de onderneming, de interne auditor en de externe auditor 38 7 Controlestandaarden 39 7.1 Inleiding 39 7.2 Algemeen aanvaarde controlestandaarden 40 7.3 ISA’s 40 7.4 De standaarden bij de controlewerkzaamheden 43 7.5 De standaarden voor de verslaggeving 43 7.6 De bevestigingsbrief (letter of representation) 50 8 Interne controle 57 8.1 Inleiding 57 8.2 Begripsomschrijving 58 8.3 De voornaamste karakteristieken van de interne controle 59 8.4 De functie van de interne auditafdeling 59 8.5 De studie van het interne controlesysteem 60


6

INHOUD

8.6

Het verband tussen interne controle, onregelmatigheden en de externe revisor 61 9 Technologie in de controle 62 9.1 Inleiding 62 9.2 De complexiteit van IT-systemen 62 9.3 Technische complexiteit 63 9.4 De inherente risico’s van een IT-systeem voor de organisatie 63 9.5 Interne controles binnen een IT-omgeving 64 9.6 Audit met behulp van de computer 68 9.7 Audit rond de computer 69 10 Ondernemingen met continuïteitsproblemen en de impact daarvan op de externe controle 70 Hoofdstuk 2: Controle van de jaarrekening 71 1 Auditrisico en controledoelstellingen 72 1.1 Auditrisico 73 1.2 Controledoelstellingen 74 1.3 Verband tussen de controledoelstellingen en controlewerkzaamheden 76 2 Tijdspanne van de controlewerkzaamheden 77 3 Risicoprofiel van de onderneming 78 3.1 Belangrijkste bekommernissen bij de controle 78 3.2 Referentiekader voor risico-identificatie 79 4 Verwerven van het inzicht in de omgeving en kenmerken van de onderneming 81 4.1 Materialiteitsprincipe 81 4.2 Initiële risicobepaling 82 4.3 Begrijpen van de omgeving van de onderneming 83 4.4 Inzicht verwerven in de financiële positie van de onderneming 88 4.5 Begrijpen van de effectiviteit van het management van de onderneming 89 5 Verwerven van inzicht in de informatiestromen en procedures van de onderneming 89 6 Bepalen van de uit te voeren controlewerkzaamheden 93 6.1 Proceduretesten 93 6.2 Substantieve testen 94 7 Bijkomende voorafgaande controlewerkzaamheden 95 8 Eindejaarscontrolewerkzaamheden 96 Hoofdstuk 3: Organisatie van de controle 1 Controleprogramma 2 Controledossier 2.1 Het permanente dossier 2.2 De werkdossiers per jaar

99 100 102 103 104


INHOUD

7

Hoofdstuk 4: Testen van de basisprocedures 1 Inleiding 2 De test van de verkoopprocedures 2.1 Interne controleaspecten 2.2 Doelstellingen van de controle 2.3 Controlewerkzaamheden 3 De test van de uitgavenprocedures 3.1 Interne controleaspecten 3.2 Doelstellingen van de controle 3.3 Controlewerkzaamheden 4 De test van de procedure voor wedden en lonen 4.1 Interne controleaspecten 4.2 Doelstellingen van de controle 4.3 Controlewerkzaamheden 5 Praktijkstudie

115 116 116 116 118 119 121 121 123 123 125 125 127 127 129

Hoofdstuk 5: Controle van de balans 1 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 1.1 Oprichtingskosten 1.2 Immateriële vaste activa 1.3 Interne controleaspecten 1.4 Doelstellingen van de controle 1.5 Controlewerkzaamheden 2 Materiële vaste activa 2.1 Elementen van de jaarrekening 2.2 Interne controleaspecten 2.3 Doelstellingen van de controle 2.4 Controlewerkzaamheden 2.5 Modelbrief voor de aanschrijving van de hypotheekbewaarder 2.6 Praktijkstudie 3 Financiële vaste activa en geldbeleggingen 3.1 Financiële vaste activa 3.2 Geldbeleggingen 3.3 Interne controleaspecten 3.4 Doelstellingen van de controle 3.5 Controlewerkzaamheden 4 Vorderingen 4.1 Elementen van de jaarrekening 4.2 Interne controleaspecten 4.3 Doelstellingen van de controle 4.4 Controlewerkzaamheden 4.5 Modelbrief voor de aanschrijving van klanten voor saldobevestiging 4.6 Praktijkstudies 5 Voorraden 5.1 Elementen van de jaarrekening

137 138 138 139 139 140 140 141 142 143 145 146 150 150 155 155 156 157 157 157 161 161 162 164 164 172 173 187 188


8

INHOUD

5.2 Interne controleaspecten 189 5.3 Doelstellingen van de controle 193 5.4 Controlewerkzaamheden 193 5.5 Modelbrief voor de aanvraag tot opgave van goederen bij derden 205 5.6 Praktijkstudies 206 6 Liquide middelen 211 6.1 Elementen van de jaarrekening 211 6.2 Interne controleaspecten 211 6.3 Doelstellingen van de controle 213 6.4 Controlewerkzaamheden 214 6.5 Modelbrief voor de aanschrijving van banken 216 6.6 Attest 217 7 Overlopende rekeningen van het actief 219 7.1 Elementen van de jaarrekening 219 7.2 Interne controleaspecten 219 7.3 Doelstellingen van de controle 220 7.4 Controlewerkzaamheden 220 8 Eigen vermogen 221 8.1 Elementen van de jaarrekening 222 8.2 Interne controleaspecten 222 8.3 Doelstellingen van de controle 222 8.4 Controlewerkzaamheden 223 8.5 Modelbrief met opgave van de vergaderingen van de aandeelhouders en van de raad van bestuur 224 9 Schulden op meer dan een jaar en ontvangen kapitaalsubsidies 225 9.1 Elementen van de jaarrekening 225 9.2 Interne controleaspecten 226 9.3 Doelstellingen van de controle 226 9.4 Controlewerkzaamheden 227 9.5 Modelbrief voor de aanvraag tot bevestiging van leningen 230 10 Schulden op ten hoogste ÊÊn jaar 231 10.1 Elementen van de jaarrekening 231 10.2 Interne controleaspecten 232 10.3 Doelstellingen van de controle 232 10.4 Controlewerkzaamheden 233 10.5 Modelbrief voor de aanvraag van saldo-opgave aan leveranciers 237 10.6 Praktijkstudies 238 11 Voorzieningen voor risico’s, kosten en overlopende rekeningen 249 11.1 Elementen van de jaarrekening 249 11.2 Interne controleaspecten 250 11.3 Doelstellingen van de controle 251 11.4 Controlewerkzaamheden 251 12 Controle van de verschuldigde en terugvorderbare vennootschapsbelasting 253


INHOUD

9

12.1 Elementen van de jaarrekening 12.2 Interne controleaspecten 12.3 Doelstellingen van de controle 12.4 Controlewerkzaamheden

253 254 255 255

Hoofdstuk 6: Controle van de resultatenrekening 1 Elementen van de jaarrekening 2 Interne controleaspecten 3 Doelstellingen van de controle 4 Controlewerkzaamheden

259 260 261 262 262

Hoofdstuk 7: Controle van de toelichting 1 Inleiding 2 Specifieke aandachtspunten bij de controle van de toelichting 2.1 Controle op de volledigheid 2.2 Overeenstemming tussen toelichting, balans en resultatenrekening 2.3 Nazicht van de informatie over de waarderingsregels 2.4 Informatie over de hangende geschillen 2.5 Controle van de zekerheden en andere rechten en verplichtingen 2.6 Controle van de relaties met de verbonden partijen 3 Werkprogramma voor de toelichting

267 268 268 268 269 269 270 270 271 272

Hoofdstuk 8: Het controleverslag 1 Inleiding 2 Het controleverslag en het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 3 De eisen gesteld aan een degelijk controleverslag 4 De inhoud van het controleverslag 4.1 Inleiding van het controleverslag 4.2 Oordeel over de jaarrekening 4.3 Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen (Tweede deel van het commissarisverslag) 5 Niet-aangepast oordeel 6 Het tot uitdrukking te brengen oordeel in het kader van de continuĂŻteit 7 Voorbeelden van teksten met een aangepast oordeel 7.1 Oordeel met voorbehoud 7.2 Afkeurend oordeel 7.3 Oordeelonthouding 7.4 Praktijkstudies

277 278 279 282 282 283 283 291 292 298 299 299 300 302 305

Hoofdstuk 9: Bijzondere controlewerkzaamheden bij een eerste of eenmalige controleopdracht 309 1 Inleiding 310 2 De bijkomende controlewerkzaamheden 310 2.1 Het onderzoek van de werkpapieren van de vroegere revisor 310 2.2 De controle van bepaalde openingssaldi 311


Hoofdstuk 10: De controle van de geconsolideerde jaarrekening 1 Inleiding 2 De bepaling van de uit te voeren controlewerkzaam­heden betreffende de afzonderlijke jaarrekeningen 3 Interne controleaspecten 4 De controlewerkzaamheden betreffende de consolidatie 5 Het controleverslag over de geconsolideerde jaarrekening 5.1 Het controleverslag en het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 5.2 Voorbeeld van een tekst voor een oordeel zonder voorbehoud over een geconsolideerde jaarrekening 5.3 Voorbeeld van een oordeel als ondernemingen door een andere revisor gecontroleerd zijn

315 316 316 317 318 320 320 322 326

Profile for VAN IN

Externe controle in de praktijk - inhoudstafel editie 2020  

Surf naar hoger.deboeck.be voor meer info.

Externe controle in de praktijk - inhoudstafel editie 2020  

Surf naar hoger.deboeck.be voor meer info.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded