__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Speciaal ontw ikk eld vo or de B st - r o om

Engels voor de B- stroom

BUCKLE UP ! get r eady for the time of your life

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 1

20/01/20 11:35


WAAR STAAT BUCKLE UP! VOOR? Inspelen op specifieke leerbehoeftes in de B-stroom We hebben goed geluisterd naar de noden en wensen van leerkrachten in de B-stroom. De diversiteit aan leerlingen in je klas is enorm, met grote verschillen in achtergrond, (voor)kennis van de Engelse taal, leerbehoefte en motivatie. Dat vraagt veel van jou als leerkracht: je moet snel kunnen schakelen, je leerlingen motiveren en de juiste ondersteuning bieden bij elke stap van hun leerproces. Bovendien moet je constant op de hoogte zijn van de vorderingen die iedereen maakt en waar nodig remediĂŤring aanbieden.

Optimale ondersteuning van leerkracht en leerling

2

2 BUCKLE UP !

Buckle Up!, de nieuwe reeks Engels, is speciaal ontwikkeld voor de B-stroom. De reeks helpt je rekening te houden met de specifieke leerbehoeften van je leerlingen. Je zet Buckle Up! snel naar je hand en speelt zo handig in op de noden van je leerlingen. Je hebt de mogelijkheid om je leerlingen klassikaal te begeleiden of zelfstandig te laten werken. Op diddit kun je hun individuele vorderingen perfect volgen en kun je makkelijk toetsen samenstellen.

Conform nieuw leerplan

Engels voor het 2de jaar B

Buckle Up! biedt lesmateriaal voor 1 Ă 2 uur Engels per week en is ontwikkeld conform de nieuwe eindtermen en leerplannen. Je kunt met ingang van september 2020 aan de slag met de leerwerkboeken van Buckle Up! voor jaar 1 en 2.

BUCKLE UP !

Engels voor het 2de jaar B

vanin.be

2

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 2

20/01/20 11:35


TROEVEN Op maat van leerlingen eerste graad B Elke unit heeft een heldere, consequente structuur. De moeilijkheidsgraad wordt doorheen de unit geleidelijk opgebouwd. Zo houdt Buckle Up! een duidelijke scheiding aan tussen receptieve en productieve vaardigheden. Elke unit besteedt veel aandacht aan woordenschat en schooltaalwoorden. Grammatica wordt in communicatieve context aangeboden. Om de leerlingen geleidelijk aan te laten wennen aan het Engels als instructietaal wordt in de eerste drie units het Nederlands nog ingezet als steuntaal.

Focus op succeservaringen Succeservaringen voor alle leerlingen staan in Buckle Up! centraal en bepalen het ritme van de klas doorheen het leerproces. Tal van spelletjes in het onlinelesmateriaal stimuleren de leerlingen om op een andere manier de nieuwe leerstof in te oefenen. Naast oefeningen op basisniveau bieden we ook remediërings- en uitbreidingsoefeningen aan. Daardoor kunnen leerlingen hun eigen leertraject mee in handen nemen. De checklists aan het eind van elke unit zijn een praktische manier voor leerlingen om hun eigen voortgang te (leren) beoordelen.

Gemotiveerde leerlingen Buckle Up! sluit aan bij de belevingswereld van jongeren. Centraal in de units staan Sam en Dario, twee vrienden die heel wat meemaken in hun dagelijkse leven. Die verhaallijn en de herkenbare thema’s maken van Buckle Up! een aansprekende reeks die Engels op een heel concrete manier aan de leerlingen aanreikt.

3

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 3

20/01/20 11:35


Grote variatie aan werkvormen en taalspellen De afwisseling zorgt ervoor dat je leerlingen gemotiveerd blijven om met Engels aan de slag te gaan. Er is aandacht voor klassikaal werken, maar met Buckle Up! worden ook de taalzwakkere leerlingen gestimuleerd om zelfstandig aan de slag te gaan. De vele taalspelletjes maken van Engels leren met Buckle Up! een leuke ervaring.

Ondersteuning op Vanaf het tweede jaar voorziet diddit ‘drill & practise’oefeningen voor het inslijpen van kennis en vaardigheden waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag gaan. In het eerste jaar is er een beperkt aanbod aan digitale oefeningen, zodat de leerlingen alvast wennen aan het werken op het online leerplatform diddit.

Plannen en evalueren Buckle Up! besteedt structureel aandacht aan plannen en evalueren voor leerlingen: • feed up: waar werk ik naartoe? • feedback: hoe heb ik het gedaan? • feed forward: wat moet ik nog doen?

4

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 4

20/01/20 11:35


OPBOUW VAN EEN UNIT

1

OVERZICHTSPAGINA • Leertraject van de leerlingen.

2

ONCE UPON A TIME • Voorkennis activeren.

3

STORY TIME • Receptieve vaardigheden: de nieuwe leerstof wordt aangebracht via eenvoudige lees- en luisteroefeningen.

4

TIME TO PRACTISE • Nieuwe leerstof inoefenen. Time to catch up (herhaling). • Start: basisoefening Time to get ahead (verdieping).

5

YOUR TIME • Productieve vaardigheden: de leerlingen passen de nieuwe leerstof toe in korte spreek- en schrijfopdrachten.

6

SUMMARY • Leerbladen met een overzicht van de woordenschat en grammatica.

7

TIME'S UP! • De leerlingen beoordelen hun afgelegde leertraject.

5

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 5

20/01/20 11:35


CONCREET AAN DE SLAG MET EEN UNIT

OVERZICHTSPAGINA • •

Elke unit begint met een overzicht van de weg die de leerlingen tijdens de unit afleggen. Dit is een handige tool om de leerlingen bewust te maken van hun leertraject.

UNIT 1: NICE TO MEET YOU once upon awtime p. 10

Meeting someone p. 11

story time p. 11

Introducing yourself p. 14

time to practise p. 21

Time to catch up p. 23

Time to get ahead p. 25

your time p. 28 summary p. 33

time's up! p. 36 •

De schooltaalwoorden van deze unit staan onderaan overzichtelijk op een rij.

markeer de instructietaal in het hoofdstuk. wat betekenen de woorden? bespreek. listen watch

read

talk about

write

ask (a question) answer (a question)

highlight play look

match circle complete

6

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 6

20/01/20 11:35


ONCE UPON A TIME • • •

In Once upon a time maken de leerlingen kennis met hoofdpersonen Sam en Dario. De ontdekplaat introduceert het thema van de unit. De bijbehorende vragen activeren de voorkennis van de leerlingen.

ONCE UPON A TIME

1

What do you see in the picture?

2

Which words that are related to the picture do you already know?

3

What are Sam and Dario going to do next?

thirty-eight

38

UNIT 4

W HAT A DAY

7

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 7

20/01/20 11:35


STORY TIME In Story time komen de leerlingen meer te weten over Sam en Dario. De leerlingen verwerken de nieuwe leerstof stap voor stap via lees- en luisteroefeningen (receptieve vaardigheden). Er zijn veel oefenkansen voor het inoefenen van leerstof. De leerwerkboeken bieden veel schrijfruimte. De teksten zijn afgestemd op het niveau van leerlingen in de B-stroom.

• • • • •

STORY TIME 1 1

Learning about family Listen to the conversation between Sam and Dario. Luister naar het gesprek tussen Sam en Dario.

a What is the conversation about? Circle the picture that matches the conversation. Waarover gaat het gesprek? Omcirkel de tekening die bij het gesprek past.

b Read the dialogue.

Dario Sam Dario Sam Dario 9

Read the dialogue again.

Sam Dario Sam

Lees het gesprek opnieuw.

a Circle the correct form of the verb to be. Omcirkel de juiste vorm van het werkwoord ‘to be’.

1 Sam

Dario, am / is / are you OK?

2 Dario

Yes, I am / is / are.

Dario

3 Sam

Look at Layla. She am / is / are laughing.

4 Dario

And look at Lee Ching. She am / is / are playing with the ball.

5 Sam

A ball? Where am / is / are it?

6 Dario

And what about Ali and Morgan? What am / is / are they doing?

7 Sam

Let’s go to them. We can ask them.

8 Dario

Hi! What am / is / are you doing?

9 Ali

We am / is / are talking about the funny teacher.

b Use exercise 8 to check your answers. Gebruik oefening 8 om je antwoorden te controleren.

GRAMMAR

How to use to be? I am You are He is She is It is We are You are They are

a girl. from the UK. born in Brazil. my best friend. September. students. twelve years old. my classmates.

I’m You’re He’s She’s It’s We’re You’re They’re

Sam Dario Sam Dario Sam Dario Sam Dario Sam Dario Sam Mum Dario Sam

a boy. British. Brazilian. friendly. the first day of school. in class. thirteen. cool.

Hi Sam! Come in! Hello. What’s up? I need your help. Oh? Really? What’s the problem? I need to choose a photo for my student card. I have taken two pictures but I don’t know which one is best. Show me what you have. Here they are. Oh, you look just like your father! You have got the same hair and your eyes are also brown. Do you think so? Look at these old family photos here. Can you find my father? Oh, there’s a picture of a mother with two teenage sons. Is this him? Haha! No it isn’t, it’s my uncle! Well, this is hard. Yes, it is! Do you look like your mother? No, not at all. She has got long straight blond hair and mine is curly and red! I like red better. But I still haven’t chosen a photo for my student card! What about this one? Your smile looks nice here. No, I’m not happy with this one, my eyes are closed. Let’s take a new one. What about a selfie of the two of us? Great! Let’s make a funny face! Ready?? One two… Oh hi, Sam, you’re here too! But what are you doing???? Mum, leave us alone! Haha!

UNIT UNIT2:2

FAMILY PORTRAIT

thirty-nine

Lees de dialoog.

39

10 Listen to Sam and Dario presenting themselves on the school radio. Luister naar Sam en Dario die zichzelf voorstellen op de schoolradio.

a Complete the student identity cards. Choose words from the box. Vul de studentenkaarten aan. Kies uit de volgende woorden.

12 – 13 – Brazilian – Brighton – British – Dario – Peacehaven – Sam STUDENT IDENTITY CARD Name

S T U D E N T I D E N T I T Y CA R D Name

Surname

Surname

City Age

Nationality

City Age

Nationality

b The surnames are not written in the box. Listen carefully to the spelling of the surnames. De familienamen ontbreken in het kader. Luister goed naar het spellen van de familienamen.

sixteen

16

UNIT 1

NICE TO MEET YOU

• •

Sommige woorden in de unit horen bij de woordenschat van het thema. Andere maken deel uit van de grammatica. We duiden ze daarom aan in kleur. Grammaticale regels staan altijd in een kader, met een duidelijk voorbeeld erbij. Alle grammaticakaders van de unit vind je ook terug in de Summary.

8

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 8

20/01/20 11:35


TIME TO PRACTISE • • • • • •

In Time to practise oefenen de leerlingen de leerstof in op hun eigen niveau. Dit onderdeel start altijd met een of meer oefeningen op basisniveau. Afhankelijk van het resultaat volgen er herhalings- of verdiepingsoefeningen. De oefeningen kunnen zelfstandig, in groepjes en/of klassikaal gemaakt worden. Het leerwerkboek biedt afwisselende werkvormen en taalspelletjes. Vooral vanaf jaar 2 zijn er ‘drill & practise’-oefeningen op .

TIME TO PRACTISE 1

Look at Sam’s family tree. Kijk naar Sams stamboom.

Graham

Thomas

Mary

Claire

Max

Alice

David

Laura

Liam

Sam

a Write the family words where they belong. Schrijf de familiewoorden op de juiste plaats.

1 Laura is Sam’s

.

2 Alice is Claire’s

.

3 Max is Thomas’

. .

4 Thomas is Alice’s .

5 Graham is Max’ . .

.

8 Max, Alice and Liam are Sam’s

Score ex. 1a

<6

>/=6

Time to catch up: ex. 2 (p. xx)

Time to get ahead: ex. 5 (p. xx)

UNIT 2

FAMILY PORTRAIT

fourty-nine

6 Alice is Max’ 7 Max is Alice’s

49

9

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 9

20/01/20 11:35


TIME TO PRACTISE •

Na de basisoefening(en) gaan de leerlingen, afhankelijk van het resultaat, aan de slag met herhaling in het onderdeel Time to catch up of met verdieping in het onderdeel Time to get ahead.

time to 2

catch up

Complete the family tree with the missing family words. Choose from these words: Vul de stamboom aan met de ontbrekende familiewoorden. Kies uit deze woorden:

aunt – brother – cousin – father – grandfather – grandmother – mother – sister – uncle

aunt

cousin me

Score ex. 2

<6

>/=6 Well done!

3

Rewrite the sentences with the verb not to be. Choose from: Schrijf de zinnen opnieuw met het werkwoord ‘not to be’. Kies uit:

am not – is not – are not 1 My sister is Grace. 2 I am Wilson. 3 His father is Belgian. 4 You are cousins. 5 We are children. 6 They are brothers. Score ex. 3

<6

>/=6 Well done!

5

get ahead

fifty-one

time to

Look at Will Smith’s family tree. Write 5 negative statements and correct them. Use at least 5 different family words.

UNIT 2

FAMILY PORTRAIT

51

Bekijk de stamboom van Will Smith. Schrijf vijf ontkennende zinnen en verbeter de zinnen. Gebruik minstens vijf verschillende familiewoorden.

Sheree

Jada

Will

Trey

Jaden

Willow

1 Jada and Will are not engaged. They are married. 2 3 4 5 6

Score ex. 5

6

<7

>/=7

Nice try!

Well done!

Rewrite the sentences with the verb not to be. Use the short form. Herschrijf de zinnen met het werkwoord ‘not to be’. Gebruik de verkorte vorm van het werkwoord.

1 My sister is not Grace.

My sister isn’t Grace.

2 I am not Wilson. 3 His father is not Belgian. 4 You are not cousins. 5 We are not children.

Score ex. 6

<3

>/=4

Nice try!

Well done!

UNIT 2

fifty-three

6 They are not brothers.

FAMILY PORTRAIT

53

10

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 10

20/01/20 11:35


YOUR TIME • • •

In Your time zetten de leerlingen voor het eerst de nieuwe leerstof in en gaan ze zelf spreken en schrijven (productieve vaardigheden). Je vindt hier korte spreek- en schrijfopdrachten. Er worden voldoende voorbeelden aangereikt die de leerlingen op weg helpen.

YOUR TIME 1

Play ‘Guess who?’ Read the rules. Speel ‘Wie is het?’ Lees de spelregels.

Guess who? - Pupil A: choose a person. - Pupil B: ask yes/no-questions to find out who your partner has chosen. - Pupil A: choose an answer from the box. Yes, he is. No, he isn’t.

Yes, she is. No, she isn’t.

Yes, he has. No, he hasn’t.

Yes, she has. No, she hasn’t.

- Switch rolls.

2

Pair up. Choose a family you want to present: your own family or a famous family. Zit per twee. Kies een familie die je wilt voorstellen: je eigen familie of een beroemde familie.

Luke

Lucy

Julia

Jonah

a Write at least 6 sentences about this family. Use at least 6 family words. Schrijf minstens 6 zinnen over die familie. Gebruik minstens 6 familiewoorden.

Is your person a boy?

Yes, he is.

Has he got brown hair?

Yes, he has.

Has he got brown eyes?

No, he hasn’t.

Is your person Jonah?

Yes, he is

b Present your family to your partner. Use physical appearances in your presentation. Stel je familie voor aan je partner. Beschrijf hun uiterlijk in je presentatie.

Tip: you can use one of these words: Tip: je kunt een van deze woorden gebruiken:

2

Pair up. Choose a family you want to present: your own family or a famous family.

bald – blond – brown hair – grey hair – long hair – overweight – short – short hair –

Zit per twee. Kies een familie die je wilt voorstellen: je eigen familie of een beroemde familie.

tall –words. thin a Write at least 6 sentences about this family. Use at least 6 family

e.g. My mother is Ann. She has got short, wavy hair.

Schrijf minstens 6 zinnen over die familie. Gebruik minstens 6 familiewoorden. fifty-five

c Use a negative statement in your presentation.

UNIT 2

2

FAMILY PORTRAIT

Gebruik een ontkennende zin in je voorstelling.

e.g. My mother is Ann. She isn’t tall. She is short.

d Switch roles. Listen to your partner. 55 Draai de rollen om. Luister naar je partner.

Pair up. Choose a family you want to present: your own family or a famous family. Zit per twee. Kies een familie die je wilt voorstellen: je eigen familie of eenTick beroemde familie. off the 6

family words you have used in your presentation.

Then tickwords. off the family words your partner has used. a Write at least 6 sentences about this family. Use at least 6 family Kruis de 6 familiewoorden aan die je in je voorstelling hebt gebruikt. Kruis daarna de familiewoorden aan die Schrijf minstens 6 zinnen over die familie. Gebruik minstens 6 familiewoorden. je partner heeft gebruikt.

Me

My partner

brother

b Present your family to your partner. Use physical appearancessister in your presentation. Stel je familie voor aan je partner. Beschrijf hun uiterlijk in je presentatie.

father

Bij sommige opdrachten kunnen deTip: je kunt een van deze woorden gebruiken: wife husband b Present family – to brown your partner. physical in your presentation. baldyour – blond hair Use – grey hairappearances – leerlingen kiezen: e.g. My mother is Ann. She long hair – overweight – short – short hair – has gotson short, wavy hair. Tip: you can use one oftall these words: – thin daughter • eenvoudigere oefeningen – blond – brown hair – grey hair –presentation. e.g. My mother is Ann. She c Usebald a negative statement in your e.g. My mother is Ann. • moeilijkere oefeningen long hair – overweight – short – short hair – has got short, wavy hair. Gebruik een ontkennende zin in je voorstelling. tall – thin She isn’t tall. She is short. Je herkent ze aan de pictogrammen d Switch roles. Listen to your partner. c Use a negative statement in your presentation. e.g. My mother is Ann. Draai de rollen om. Luister naar je partner. She isn’t tall. She is short. in het boek. PORTRAIT d Tick Switch to your partner. offroles. the Listen 6 family words you have used inFAMILY your presentation. 56 mother

Tip: you can use one of these words:

Stel je familie voor aan je partner. Beschrijf hun uiterlijk in je presentatie.

Tip: je kunt een van deze woorden gebruiken:

fifty-six

Gebruik een ontkennende zin in je voorstelling.

UNIT 2

Draai detick rollenoff om. the Luister naar je partner. Then family words your partner has used.

Kruis de 6the familiewoorden aan diehave je inused je voorstelling hebt gebruikt. Kruis daarna de familiewoorden aan die Tick off 6 family words you in your presentation. jeThen partner gebruikt. tickheeft off the family words your partner has used. Kruis de 6 familiewoorden aan die je in je voorstelling hebt gebruikt. Kruis daarna de familiewoorden aan die Me je partner heeft gebruikt.

brother

Me

My partner

My partner

brother

sister

sister

father

father

mother mother

11

wife wife husband

husband

son

son daughter

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 11

daughter

20/01/20 11:35


SUMMARY • • •

In de Summary vind je alle woordenschat, grammatica en veelgebruikte uitdrukkingen uit de basisleerstof van de unit terug. Het gaat om concrete uitwerkingen met duidelijke voorbeelden. Deze leerbladen zijn makkelijk terug te vinden dankzij de gekleurde pagina’s.

VOCABULARY

SUMMARY

fifty-six

56

ROUTINES

wake up wakker worden

get up opstaan

wash your face je gezicht wassen

have a shower douchen

get dressed zich aankleden

brush your hair je haar borstelen

brush your teeth je tanden poetsen

go downstairs naar beneden gaan

have breakfast ontbijten

leave for school naar school gaan

have lunch lunchen

come home thuiskomen

do homework huiswerk maken

have dinner avondmaal eten

watch TV tv-kijken

listen to music naar muziek luisteren

play (computer) games (computer)spellen spelen

go upstairs naar boven gaan

have a bath in bad gaan

go to bed gaan slapen

UNIT 4

W HAT A DAY

12

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 12

20/01/20 11:35


TIME'S UP! Time’s Up! is een checklist met de belangrijkste kennis en vaardigheden uit de unit. Aan het einde van de unit beoordelen de leerlingen zelf welke onderdelen ze al goed beheersen en waarop ze nog verder moeten oefenen. Het is belangrijk dat de leerlingen de leerdoelen goed begrijpen. Daarom zijn de checklists in het Nederlands. Op kun je het leren van de leerling individueel opvolgen.

• •

• •

TIME S UP! Checklist: school is cool 1 Grammatica Ik kan het juiste Engelse lidwoord ‘a’ of ‘an’ bij zelfstandige naamwoorden gebruiken. Ik kan het juiste demonstrative pronoun (‘this’, ‘that’, ‘these’, ‘those’) in een zin gebruiken. Ik kan ‘there is’ en ‘there are’ correct gebruiken in mededelende zinnen. Ik kan in het Engels vragen welk schoolvak iemand heeft. Ik kan in het Engels vragen wanneer iemand een schoolvak heeft. 2 Woordenschat Ik begrijp in het Engels de woorden die schoolvoorwerpen aanduiden. Ik begrijp in het Engels de woorden die schoolvakken aanduiden. Ik begrijp een Engelse tekst waarin schoolvoorwerpen en schoolvakken aan bod komen. Ik kan de woorden die schoolvoorwerpen aanduiden, gebruiken. Ik kan de woorden die schoolvakken aanduiden, gebruiken. Bij het studeren ga ik extra letten op:

one hundred and thirty-six

136

UNIT 5

SCHOOL IS COOL

13

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 13

20/01/20 11:35


WOORDTRAINER APP

Met de gratis woordtrainer-app van VAN IN oefenen de leerlingen de Engelse woordenschat van Buckle Up! waar ze maar willen: op de bus naar en van school, â&#x20AC;&#x2DC;s avonds in de zetel â&#x20AC;Ś De app is gratis beschikbaar voor Android en iOS.

Apple, the Apple logo, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, the iTunes logo, Mac, and QuickTime are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Multi-Touch is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

14

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 14

20/01/20 11:35


HET ONLINE LEERPLATFORM

Maximale ondersteuning van de leerkracht •

• • • • • • •

Uitgebreide handleiding met o.a. toelichting over differentiatie op basis van de taxonomie van Bloom. Eenvoudige authentieke teksten en origineel audio- en videomateriaal. De mogelijkheid om alle audio- en videofragmenten met de leerlingen te delen. Handige correctiesleutels. De leerbladen uit de Summary en vanaf jaar 2 de instructiefilmpjes op maat van Buckle Up! Bordboek met slimme functionaliteit. Optimale begeleiding van de leerling: remediëringstraject op maat. Een online versie van de leerwerkboeken.

NIEUW ateriaal je eigen lesm opladen

Adaptieve oefeningen • • •

De oefeningen worden aangepast op basis van het niveau van de leerlingen. De leerlingen krijgen feedback aan de hand van theoriekaders en instructiefilmpjes (vanaf jaar 2). De leerlingen kunnen zelf vrij oefenen of je kunt als leerkracht opdrachten, taken en toetsen klaarzetten voor hen.

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 15

20/01/20 11:36


BEKIJK OOK WWW.VANIN.BE/BUCKLEUP Op www.vanin.be/buckleup vind je actuele informatie over Buckle Up! voor leerjaar 1 en 2 van de B-stroom. Je kunt hier o.a. de verschijningsplanning zien en een unit bekijken.

EEN PRESENTATIE OP SCHOOL We komen graag persoonlijk onze reeksen, handleidingen, boeken en digitaal lesmateriaal voorstellen op school. Contacteer je educatief adviseur per mail of via telefoon voor een voorstelling op maat.

Ingrid Stes 0496 12 95 07 ingrid.stes@vanin.be

Tim Verbergt 0476 21 08 86 tim.verbergt@vanin.be

Diane Segers 0478 80 90 14 diane.segers@vanin.be

Jean-Pierre Deklerck 0478 80 90 15 jean-pierre.deklerck@vanin.be

Stijn Forier 0498 91 19 10 stijn.forier@vanin.be

WIL JE W ETEN WIE DE EDUCATIEF ADVISEUR VAN JOUW REGIO IS? KIJK DAN OP WWW.VANIN.BE/CONTACT-SO. Uitgeverij VAN IN – Nijverheidsstraat 92/5 – 2160 Wommelgem – tel. 03 432 95 02 secundair.onderwijs@vanin.be – www.vanin.be – @vaninsecundair

BuckleUp_folder_A4_v5.indd 16

20/01/20 11:36

Profile for VAN IN

Buckle Up! - Folder  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded