Tuin van Heden.nu folder

Page 1

Godsdienstonderwijs voor kinderen en leerkrachten van NU!


Tuin van Heden.nu

voor kinderen en leerkrachten van NU!

Grote variatie aan werkvormen

Haalbaar en duidelijk

Tuin van Heden.nu kiest bewust voor een grote variatie aan werkvormen. Zo blijft het voor u én de leerlingen boeiend en uitdagend.

In Tuin van Heden.nu is de kern (wat verplicht is door het leerplan) duidelijk afgebakend. Elk thema telt een zestal kernlessen die het makkelijk haalbaar maken om de kerndoelen te realiseren binnen een lestijdenpakket van 2 uur per week. De tijd die overblijft, kunt u besteden aan wat uw school, klas of leerlingen nodig hebben. U kunt daarvoor een keuze maken uit het digitale aanbod. Het kerkelijk jaar wordt in samenhang aangebracht. De leerwerkbladen van het kerkelijk jaar zijn ook fysiek gebundeld vooraan in het leerwerkboek. Kinderen krijgen zo een beter inzicht in de cyclus van het kerkelijk jaar.

Doelgericht De concrete lesdoelen voor de leerkracht zijn in de handleiding opgenomen én digitaal beschikbaar op www.bingel.be. Voor de leerlingen zijn de doelen verwoord op hun niveau in een ‘ik vind mijn weg’- kader. Zo weten ze perfect waaraan ze werken en wat van hen verwacht wordt.

Vanaf september 2018 zijn de Zill-doelen aan Tuin van Heden.nu gekoppeld, beschikbaar in de digitale agenda’s, zoals Mijn Planner.


Nieuwe stijl

Mensen dragen mensen. God ook? 2

Tuin van Heden.nu kijkt naar de wereld door de ogen van de leerlingen. Krachtige verhalen en prettige liedjes, heldere en sprekende illustraties, foto’s, kunst en unieke audiovisuele fragmenten …

Wat draag ik? En wie draag ik? Teke en één persoon n twee dingen die die jou draagt. jij draagt

Met als doel: de motivatie en de betrokkenheid van de leerlingen verhogen en vasthouden. 3

Elke graad heeft een aparte illustrator zodat de tekenstijl perfect aangepast is aan de leeftijd van de kinderen. De Bijbelillustraties werden voor de continuïteit in alle leerjaren door Roel Ottow getekend.

Vul de zin aan.

Schrijf op hoe jij

Ik draag zorg voor (wie?) door (hoe?)

Ik vind mijn weg! 38

zorg draagt voor

anderen.

.

Dragen en gedrage

Ik kan de name n noemen van de mensen die mij Ik weet dat God dragen. in de Bijbel wordt vergeleken met Ik kan opschrijven een adelaar. hoe ik zorg draag voor mensen en dingen. n worden Les 2

60254_LWB_TVH2_DEF

.indd 38

14/06/13 10:41

“ Wij zijn overgestapt van

‘Kijk voor meer voorbeeldpagina’s op www.tuinvanheden.nu bij ‘je leerjaar’.

Les 1

1

Les 1

Een kennismaking met Saulus

Saulus bekeert zich.

Een kennismaking met Saulus

Saulus bekeert zich. Saulus is een sslimme limme en hand en ige jongen. Zijn vader in Tarsus is trots op hem kan tenten maken als de beste als de . En in de lessen van Gamaliël, die de jongens . Saulus de heilige schriften leert b begrijpen, egrijpen, stelt hij verstandige vragen. Daarom is hij op zijn pla Jeruzalem: daar komen de bes komen te studenten samen. Elke dag leert Saulus er mats in de mooie verhalen van zijn gelo van zijn of. Hij ontdekt er diepe wijsheden in en vindt e eer over en uitleg voor elk probleem. Hij houdt v Hij houdt an zijn joodse geloof en wil het tegen alles en iedereen verdedigen. Ook tegen die rare tegen die groep christenen, die de laatste tijd zo veel van zich laat horen in Jeruzalem.

vader in Tarsus is trots op hem. Saulus Als de hogepriesters een paar een vrijwilligers vragen om de Saulus is een slimme en handige jongen. Zijn n van Gamaliël, die de jongens de heilige Over mij Damascuss op te pakken en naar kan tenten maken als de beste. En in de lesse ragen. Daarom is hij op zijn plaats in christenen in de stad Damascu Jeruzalem te brengen, is Saul is us meteen kandidaat. Samen schriften leert begrijpen, stelt hij verstandige vmen. Elke dag leert Saulus er meer over geboren als: Saulus met een paar vrienden vertrek vertrektt hij al vroeg in Jeruzalem: daar komen de beste studenten sa r diepe wijsheden in en vindt een uitleg de ochtend. Saulus spuwt een stuk vijgens Paulus bekend als: vijgenschil chil uit. ‘Ze zeg de mooie verhalen van zijn geloof. Hij ontdekt e gen dat die eloof en wil het tegen alles en iedereen Jezus van hen de Messias is’, b Messias Tarsus s: riest hij. ‘Zo’n h voor elk probleem. Hij houdt van zijn joodse g n, die de laatste tijd zo veel van zich laat geboorteplaat alfgare kerel die bovendien aan het kruis is g kruis verdedigen. Ook tegen die rare groep christene estorven!’ ‘Ja, dat is natuurlijk studies aan de d: hoofdbezighei onzin’, geeft zijn vriend toe. ‘M toe. aar verder doen ze toch geen vl horen in Jeruzalem. ieg school kwaad? Ik heb zelfs gehoord da Gamaliël-hoge gehoord t die Petrus van hen mensen kan gen om de genezen.’ ‘Veel te veel joden la joden ten zich door he Als de hogepriesters een paar vrijwilligers vraen naar n overtuigen’, zegt Saulus. ‘Daar wil ik een einde aan m s op te pakken aken.’ christenen in de stad Damascu idaat. Samen Jeruzalem te brengen, is Saulus meteen kand de ochtend. Ze zien Damascus al in de verte de verte liggen, als er iets vreemds geb met een paar vrienden vertrekt hij al vroeg in eurt. Saulus loo gen dat die langzamer. Hij pt steeds chil uit. ‘Ze zeg zweet als een p als een aard. Met een vertrokken gezic ca. 30 n.C. Saulus spuwt een stuk vijgens alfgare kerel Mijn broodwinning ht zet hij de ene voet voor de andere. Opeens ziet hij een hij een verblindende lichtflits. Hij slaa Jezus van hen de Messias is’, briest hij. ‘Zo’n h at is natuurlijk t zijn handen voor zijn gezicht en laat zich met een kr een eet op de grond vallen. Zijn oge die bovendien aan het kruis is gestorven!’ ‘Ja, d ze toch geen vlieg ost met n zijn open, ma Ik verdien de k ar het lijkt alsof hij niets meer kan zien. ‘Je zien. zus!’ roept Saulus. Waarom ro onzin’, geeft zijn vriend toe. ‘Maar verder doen hen mensen kan ept hij uitgerekend om Jezus? De vrienden helpen hem helpen kwaad? Ik heb zelfs gehoord dat die Petrus vann overtuigen’, zegt Saulus. ‘Daar wil ik met moeite overeind. Saulus wankelt op zijn b enen. Hij rilt en staart om zich heen, heen, maar hij lijkt niets te zien. ‘Ik genezen.’ ‘Veel te veel joden laten zich door he maken. Grote, kleine, heb hem vervol gd’, mompelt hij. Zi jn vrienden beg vrienden begrijpen rijpen niet wat er gebeurd is. ‘Wat is er toch, Sa een einde aan maken.’ rode, gele: ik m ulus?’ aak ze vragen ze. Twee vrienden neme vrienden nemen pt steeds n hem elk aan é eurt. Saulus loo én kant vast en ts vreemds geb voeren hem zo mee bestellen naar Damascus. In het huis van allemaal. Drie huis van hun gastheer zit Saulus voorov Ze zien Damascus al in de verte liggen, als er ie ht zet hij de ene voet voor ergebogen met ertrokken gezic een hand voor zijn o aard. Met een v gen. langzamer. Hij zweet als een p en de levering is gratis! chtflits. Hij slaat zijn handen voor zijn de andere. Opeens ziet hij een verblindende li vallen. Zijn ogen zijn open, maar het lijkt Dan komt er een man aan de d aan de eur. ‘Mijn naam is Ananias’, zeg gezicht en laat zich met een kreet op de grond lus. Waarom roept hij uitgerekend om t hij. ‘Ik ben chr Jezus heeft mij naar Saulus ge Saulus gestuurd.’ stuurd.’ De vrienden grijpen naar hun zwaard. isten. alsof hij niets meer kan zien. ‘Jezus!’ roept Sau reind. Saulus wankelt op zijn benen. christen, die durft! Hun gasthe gastheer er wil Ananias al wegsturen, maar Saulus stro Een Jezus? De vrienden helpen hem met moeite ove iets te zien. ‘Ik heb hem vervolgd’, zijn handen langs de muur naa ca. 33 n.C. en ik mpelt met muur naarr hem toe. Anan Hij rilt en staart om zich heen, maar hij lijkt n r gebeurd is. ‘Wat is er toch, Saulus?’ favoriete professor Mijnias legt zijn han den op het hoof Saulus. Saulus rijpen niet wat e knippert met z met zijn ijn ogen. Zijn blik wordt weer helder. Hij wil iet d van mompelt hij. Zijn vrienden beg én kant vast en voeren hem zo mee s eten. Dan gaat hij met Ananias mee. ‘Ver mee. ‘Vertel tel mij over die Jezus van jullie’, horen zijn vrie vragen ze. Twee vrienden nemen hem elk aan éit Saulus voorovergebogen met een Bij prof nog zeggen als hij de deur uitg deur uitgaat. aat. Met evenveel ongeduld in zijn stem als toenden hem naar Damascus. In het huis van hun gastheer z heb ik alles ge n hij de leerd christenen ging vervolgen. vervolgen. hand voor zijn ogen.

over mijn joodse is Ananias’, zegt hij. ‘Ik ben christen. Saulus komt niet meer terug. . terug. De De vrienden horen dat hij zich heeft laten dop Dan komt er een man aan de deur. ‘Mijn naam nden grijpen naar hun zwaard. Een en. Een paar dagen later zien ze hem in de s in de synagoge. ynagoge. Hij staat op en begint uit te leggen da Jezus heeft mij naar Saulus gestuurd.’ De vrie l wegsturen, maar Saulus strompelt met Samen ontdekken we n God is. Somm Sommige christen, die durft! Hun gastheer wil Ananias a ias legt zijn handen op het hoofecht de Zoon va ige mensen beginnen te twijfelen. Anderen zegt Jezus d van gen: n. ‘Maar dat is toch Saulus, die m diepe wijshede die man an die zoveel christenen de dood heeft ingejaag zijn handen langs de muur naar hem toe. Anan ik wordt weer helder. Hij wil iets eten. Dan d? Is hij nu opeens ijn ogen. Zijn bl christen gewor knippert met z geworden?’ Saulus. Saulus den?’ Jezus van jullie’, horen zijn vrienden hem gaat hij met Ananias mee. ‘Vertel mij over die el ongeduld in zijn stem als toen hij de (Kolet Janssen, vrij naar Hand. 9, 1-22) nog zeggen als hij de deur uitgaat. Met evenve christenen ging vervolgen. ca. 35 n.C. Op reis met vrienden ren dat hij zich heeft laten dopen. Een paar Saulus komt niet meer terug. De vrienden ho at op en begint uit te leggen da 2 Bekijkt Jezus de profielpagina van Paulus op de We zagen volgende pagina. Schrijf dagen later zien ze hem in de synagoge. Hij sta innen te twijfelen. Anderen zeggen: de woorden op de juiste echt de Zoon van God is. Sommige mensen begristenen de dood heeft ingejaagd? plaats: Gamaliël, tenten, joodse, geloof, Damascus. al in de verte liggen, ‘Maar dat is toch Saulus, die man die zoveel ch toen er iets vreemds den?’ 52 christen gewor Paulus Is hij nu opeens gebeurde. Ik begon te Les 1 zweten als een paard

(Kolet Janssen, vrij naar Hand. 9, 1-22)

2

woorden op op de volgende pagina. Schrijf de Bekijk de profielpagina van Paulus joodse, geloof, Damascus. de juiste plaats: Gamaliël, tenten, Les 1

Paulus

en zag geen steek meer voor ogen!

Over mij

geboren als: Saulus aulus om/S ikke.c bekend als: Paulus

geboorteplaats: Tarsus Jeruzalem hoofdbezighei op kot in: d: studies aan de tenten maken studentenjob: Gamaliël-hogeschool : vijgen lievelingseten zwakke plek: mijn ogen favoriete reis: Damascus mijn idool: MijnJezus broodwinning ca. 30 n.C. Ik verdien de kost met

vijgen

paarden Mijn favoriete professor de Tenach en ik

Samen ontdekken we diepe wijsheden.

Athene

Middellandse Efeze Op reis met vrienden Zee We zagen

de Tenach

paarden

Geplande reizen

.

Athene

ca. 35 n.C.

al in de verte liggen, toen er iets vreemds gebeurde. Ik begon te zweten als een paard Ik kan belangrijke dingen over het leven van en zag geen steek meer voor ogen! de jonge Saulus opnoemen. Ik kan vertellen wat er met Saulus gebeurt op weg naar Damascus. Ik kan uitleggen hoe Saulus’ houding verandert t.o.v. christenen en hun geloof.

Ik vind mijn weg!

mijn idool: Jezus

vijgen

ca. 33 n.C.

Bij prof heb ik alles geleerd over mijn joodse

Geplande reizen

op kot in: Jeruzalem studentenjob: tenten maken lievelingseten: vijgen zwakke plek: mijn ogen favoriete reis: Damascus

Mijn interesses

maken. Grote, kleine, rode, gele: ik maak ze allemaal. Drie bestellen en de levering is gratis!

Mijn interesses

Tuin van Heden naar Tuin van Heden.nu en zijn heel blij met de vernieuwing. De lessen zijn goed opgebouwd en vlot haalbaar. Het leerwerkboek is duidelijk gestructureerd en heel aantrekkelijk voor de leerlingen. Het bordboek is ikke.com/S aulus super handig voor mij en het spreekt de kinderen heel erg aan. Ze zijn gek op de filmpjes! De variatie in werkvormen is groot en heel motiverend voor de leerlingen. Zo bouwden ze onlangs een Bijbelverhaal over Jozef na met Playmobil. Super!. „ Efeze

Middellandse Zee

Ik vind mijn weg!

Ik kan belangrijke dingen over het leven van de jonge Saulus opnoemen. Ik kan vertellen wat er met Saulus gebeurt op weg naar Damascus. Ik kan uitleggen hoe Saulus’ houding verandert t.o.v. christenen en hun geloof.

Ellen Van Bouwel, derde leerjaar, St Victor, Kasteelplein, Turnhout


Essentieel voor het leerplan Gedrukt Kern Alle kerndoelen Materialen: • Leerwerkboek • Handleiding (incl. toetsen-cd-rom) • Correctiesleutel leerwerkboek • Bingel Plus (incl. bordboek) • Prentenset • Cd • Dvd

“ Ik werk in mijn vier scholen met Tuin van

Heden.nu. En het codewoord van die methode is: afwisseling. Op alle vlakken (verhalen, filmpjes, liedjes, werkvormen …) is er een grote variatie die het voor de leerlingen (en voor mij) heel aangenaam maakt om met Tuin van Heden.nu te werken. Bij de liedjes bijvoorbeeld is het nu eens reggae, dan weer rap of gewoon melodisch. Het wordt nooit eentonig en het spreekt de leerlingen heel erg aan. En het aanbod op bingel is een extra troef. Ik ervaar met Tuin van Heden.nu ook minder tijdsdruk. Na het afwerken van de Kernlessen blijft er nog ruimte over voor eigen inbreng of voor de aangeboden uitbreiding. En een tip: met het Bordboek Plus van Tuin van Heden.nu heb je echt alles bij de hand. Alle prenten, filmpjes, liedjes per thema op één schijfje. Ook als je geen smartboard in je klas hebt is het handig. Een beamer en een scherm volstaan om alle multimedia tot leven te brengen. „

Online aanbod kant-en-klare vieringen en de mogelijkheid om zelf vieringen te maken

Jeanick Vanacker, Bijz. leermeester r.-k. godsdienst, GO-scholen Vlamertinge, Wijtschate, Langemark en Poperinge


Extra digitaal materiaal (te gebruiken afhankelijk van actualiteit, klas- en leefwereld ...) Online via www.bingel.be Tweede spoor Tweede spoor bij welbepaalde kern- en uitbreidingsactiviteiten om extra in te spelen op niet- en andersgelovigen.

Uitbreiding Keuze uit de uitbreidingsdoelen: • Uitbreidingslessen • Lesfiches • Leerwerkbladen • Vakoverschrijdende uitbreidingsprojecten • Lesfiches • Leerwerkbladen

Online aanbod vakoverschrijdende projecten

Plus • Vieringen • Vasthouders: materiaal om bijzondere gebeurtenissen in het leven van kind, klas of leerkracht te begeleiden • ‘Ontdek ook’: materiaal om de geloofsontwikkeling van de kinderen op een alternatieve manier te stimuleren • Activiteiten die aansluiten bij de actualiteit

“ Ik ben in de zes leerjaren met Tuin van Heden.nu

AANBOD WORDT GAANDEWEG UITGEBREID!

Mooie prenten, passende filmpjes en een mooie variatie aan werkvormen. En wat ook een voordeel is: het is niet te veel, dan heb je ook nog wat tijd voor de schooleigen onderwerpen. „

Elly Swinnen, Bijz. leermeester r.-k. godsdienst, GBS, Groenstraat,

gestart en ben er heel blij mee. Het kerkelijk jaar wordt heel goed uitgewerkt. De inhoud en vorm is ook heel goed aangepast aan het leerjaar.

Hechtel-Eksel


Leerwerkboeken variant Voor de scholen in de regio’s waar de eerste communie in het eerste jaar wordt gevierd, is er een variant leerwerkboek voor leerjaar 1 waarin het thema ‘Brood’ aan bod komt. Het variante leerwerkboek voor het tweede leerjaar behandelt dan het thema ‘Water’.

LEERJAAR 1 Thema’s ‘gewoon’

Thema’s ‘variant’

Het kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar

Mag ik zijn wie ik ben?

Mag ik zijn wie ik ben?

Jezusverhalen

Jezusverhalen

Geboorte en groei Water

Geboorte en groei Brood, tafel, maaltijd houden Ik heb een lichaam …, maar ik kan niet alles.

Ik heb een lichaam …, maar ik kan niet alles.

LEERJAAR 2 Thema’s ‘gewoon’

Thema’s ‘variant’

Het kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar

Ik voel me vandaag zo …

Ik voel me vandaag zo …

Jezusverhalen

Jezusverhalen

Dragen en gedragen worden Brood, tafel, maaltijd houden Op verkenning in de natuur

Dragen en gedragen worden Water Op verkenning in de natuur

De bijbehorende handleiding, liedjes, audio- en videobestanden, prenten en het bijbehorende bordboek van de variante thema’s zijn voor gebruikers te downloaden via www.bingel.be.


Alle leerjaren beschikbaar nt

nt

varia

Alle Bijbelverhalen van Kolet Janssen uit Tuin van Heden.nu, gebundeld in een klasbijbel en aangevuld met nog meer verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Alles samen meer dan 150 verhalen, prachtig geïllustreerd door Roel Ottow.

102

Kaïn en Abel

Genesis 4

‘Rifat en Tarsis, kom hier!’ riep Mara op weer een andere avond. ‘Jij aan deze kant en jij daar! En denk erom: jullie verroeren geen vin of ik stuur jullie meteen naar bed!’ Haar tienjarige tweelingzoontjes zaten elkaar voortdurend in de haren en ze vochten soms op leven en dood. ‘Net Kaïn en Abel!’ spotte Natanaël. ‘Zeg dat niet’, schrok Mara. ‘Ik durf er niet aan denken dat ze zo zouden eindigen.’ Sifra begon aan het verhaal. ‘Kaïn en Abel waren de zonen van de eerste mens en zijn vrouw. Ze waren heel verschillend. Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer. Op een dag brachten allebei een offer aan God: Kaïn maakte ze een offer klaar van de eerste vruchten van de akker, Abel een van de eerstgeboren lammetjes uit zijn kudde. God was blij met het offer van Abel, maar naar dat van Kaïn keek hij niet om. Toen werd Kaïn verschrikkelijk kwaad en jaloers. Hij ging met Abel wandelen op het veld. Daar maakte hij ruzie met Abel, viel hem aan en sloeg hem morsdood. God riep Kaïn: “Kaïn, waar is je broer?” Kaïn haalde zijn schouders op: “Weet ik veel! Ik ben toch niet de oppas van mijn broer?” God zei: “Wat heb je toch gedaan, Kaïn! Je hebt je broer vermoord. Nu ben je vervloekt en moet je rondzwerven over de aarde.” Kaïn jammerde: “Dan zal iedereen mij kunnen doden!” “Nee,” zei God, “dat wil ik niet. Ik zet een teken op je voorhoofd: niemand mag je doden, omdat je een ander mens hebt gedood.” De eerste mens en zijn vrouw kregen nog een zoon: Set. Een nieuw begin voor God en de mens.’ Mikal keek naar Rifat en Tarsis. Ze hadden

de hele tijd doodstil gezeten.

De zondvloed

Genesis 6-8

Mara zuchtte. ‘Ik heb er echt genoeg van. De hele dag heeft die man bij wie ik werk me afgeblaft. Ik begin te geloven dat er alleen maar slechte mensen zijn op de wereld. En ze doen allemaal lelijk tegen elkaar. Kinderen pesten elkaar, grote mensen doen elkaar pijn, rijke mensen willen steeds meer zodat arme mensen doodgaan van de honger, en overal moorden de mensen elkaar uit. De wereld kan het best verdwijnen, dan zijn we van alle ellende af! Want beter wordt het nooit.’ Sifra glimlachte. ‘Soms zie je alleen maar de slechte dingen. Het is normaal dat je daar wel eens genoeg van krijgt. Zo gaat het ook in het verhaal van de man die van God een boot moest maken.’ ‘Noach!’ riepen Mikal en Joël tegelijk uit. ‘Vertel, Sifra!’ Sifra schraapte haar keel en begon.

103 Abraham

Bijbel

varia


Voor meer informatie of een voorstelling bij u op school neem contact op met uw educatief adviseur. Provincie Antwerpen • Danny Simons 0477 65 65 26 danny.simons@vanin.be postcodes 2000-2199, 2500-2999 • Koen Croonenborghs 0477 38 15 40 koen.croonenborghs@vanin.be postcodes 2200-2499 Provincie Limburg • Rudi Crijns 0475 36 88 40 rudi.crijns@vanin.be postcodes 3500-3999

Provincie Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest • Kristien Vanbrabant 0499 64 46 30 kristien.vanbrabant@vanin.be postcodes 1000-1299, 1500-1999, 3000-3199, 3300-3399 • Rudi Crijns 0475 36 88 40 rudi.crijns@vanin.be postcodes 3200-3299, 3400-3499 • Dirk Remmerie 0476 49 96 66 dirk.remmerie@vanin.be postcodes 8300 - 8399

Provincie Oost-Vlaanderen • Dirk Remmerie 0476 49 96 66 dirk.remmerie@vanin.be postcodes 9000-9099, 9300-9999 • Koen Croonenborghs 0477 38 15 40 koen.croonenborghs@vanin.be postcodes 9100-9299 Provincie West-Vlaanderen • Marjolein D’haenen 0486 23 97 26 marjolein.dhaenen@vanin.be postcodes 8000-8299, 8400-8999

Voor een zichtzending neem contact op met onze klantendienst op het telefoonnummer 03 432 95 01 of via basisonderwijs@vanin.be

Uitgeverij VAN IN - Nijverheidsstraat 92/5 - 2160 Wommelgem tel. 03 432 95 01 - basisonderwijs@vanin.be - www.vanin.be