__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF

5

Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Koop

17 21

1

Definitie en constitutieve bestanddelen

23

1.1 Definitie en kenmerken 1.1.1 Definitie 1.1.2 Kenmerken

23 23 23

1.2 Constitutieve bestanddelen 1.2.1 Eigendomsoverdracht

24 24

1.2.1.1 Wanneer gaat de eigendom over?

24

1.2.1.2 Uitvoering van de koopovereenkomst

25

1.2.1.3 Het belang van het moment van de eigendomsoverdracht

26

1.2.1.4 Verkoop van andermans zaak

26

1.2.2 Betaling van de prijs

2 Geldigheidsvoorwaarden

29

2.1 De bekwaamheid 2.1.1 De algemene regel 2.1.2 De uitzonderingen

29 29 29

2.2 Voorwerp 2.2.1 De zaak moet bestaan 2.2.2 Het voorwerp moet in de handel zijn 2.2.3 Het voorwerp moet bepaald of bepaalbaar zijn

31 31 32 32

2.3 Toestemming 2.3.1 Wat houdt de toestemming in? 2.3.2 Afwezigheid van toestemming – wilsgebreken

33 33 33

2.3.2.1 Dwaling

33

2.3.2.2 Bedrog

34

2.3.2.3 Geweld 

34

2.3.2.4 Benadeling

2.3.3 Aanbod en aanvaarding

3

27

35

35

2.3.3.1 Aanbod

35

2.3.3.2 Aanvaarding

36

2.3.4 Aan- en verkoopopties 2.3.5 Voorkooprecht en voorkeurrecht

36 37

Vormvereisten en enkele specifieke soorten koopovereenkomsten

38

3.1 Vormvoorwaarden, bewijs en publiciteit

38

3.2 Enkele bijzondere soorten koopovereenkomsten 3.2.1 Verkoop van onroerende goederen 3.2.2 Openbare verkoping 3.2.3 Overdracht van schuldvorderingen 3.2.4 Verkoop met commandverklaring 3.2.5 Koop op proef 3.2.6 Verkoop op afstand 

39 39 40 41 41 41 41

7


Inhoudstafel

4

Verplichtingen van de verkoper

42

4.1 Leveringsplicht 4.1.1 Wat is de levering? 4.1.2 Wat moet men leveren?

42 42 43

4.1.2.1 De levering moet conform zijn

43

4.1.2.2 Toebehoren en vruchten

43

4.1.2.3 Specifieke regels voor onroerende goederen

44

4.1.3 Hoe moet de levering gebeuren? 4.1.4 Waar en wanneer moet de levering gebeuren? 4.1.4.1 De plaats van de levering

45

4.1.4.2 Het tijdstip van de levering

46

4.1.5 De kosten van de levering 4.1.6 De Incoterms 4.1.7 Sanctie bij niet-naleving van de leveringsplicht

48

4.1.7.2 Contractuele sancties

48

4.1.7.3 De buitengerechtelijke ontbinding

48

4.1.7.4 Bevrijding van de verkoper van zijn leveringsplicht

48

7

8

49 49

4.2.1.1 Vrijwaring voor de eigen daad

50

4.2.1.2 Vrijwaring voor de daad van een derde

50

4.2.1.3 Sanctie – gevolgen van de uitwinning

51

4.2.2 Vrijwaring voor verborgen gebreken

6

47 47 48

4.1.7.1 De wettelijke regeling

4.2 Vrijwaringsplicht 4.2.1 Vrijwaring voor uitwinning

5

45 45

52

4.2.2.1 Het onderscheid tussen zichtbare en verborgen gebreken

53

4.2.2.2 De aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken

53

4.2.2.3 De vrijwaring voor verborgen gebreken

54

Verplichtingen van de koper

58

5.1 De gekochte zaak in ontvangst nemen 5.1.1 Waar en wanneer in ontvangst nemen? 5.1.2 Kan de koper de inontvangstneming weigeren? 5.1.3 De aanvaarding van de goederen 5.1.4 Actiemiddelen van de verkoper

58 58 59 59 59

5.2 De prijs betalen 5.2.1 Waar en wanneer betalen? 5.2.2 Wat betalen? 5.2.3 Hoe betalen? 5.2.4 Het opschorten van de betaling 5.2.5 Actiemiddelen van de onbetaalde verkoper

60 60 60 61 61 61

Het recht van wederinkoop – benadeling

63

6.1 Het recht van wederinkoop (art. 1659 ev BW)

63

6.2 Vernietiging door benadeling

64

Enkele specifieke koopovereenkomsten

65

7.1

65 65

De verkoop van consumptiegoederen aan consumenten 7.1.1 Toepassingsgebied en definities (art. 1649bis BW) 7.1.1.1 Toepassingsgebied

65

7.1.1.2 Definities

66


Inhoudstafel

7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8

8

Het gebrek aan overeenstemming De garantietermijn De inhoud van de garantie (art. 1649quinquies BW) Het verhaal op de fabrikant en doorverkopers De commerciële garantie Verdere bepalingen Nieuwe Europese richtlijnen

66 68 69 70 70 71 71

7.2 Overdracht van schuldvorderingen 7.2.1 Driepartijenverhouding 7.2.2 De overdracht en de tegenstelbaarheid daarvan 7.2.3 Vrijwaring door de overdrager 7.2.4 Overdracht van een betwist recht

71 72 72 73 73

7.3 De veiling van onverdeelde goederen 7.3.1 Wat is een veiling van een onverdeeld goed? 7.3.2 Wie neemt deel aan de veiling? 7.3.3 Hoe gaat de veiling in haar werk?

74 74 74 75

7.4 Het Weense Koopverdrag 7.4.1 Wanneer is het verdrag van toepassing? 7.4.2 Wat houdt het verdrag in?

75 75 76

7.5 Verkoop op afstand 7.5.1 Op welke verkopen is de wet van toepassing? 7.5.2 Informatie verstrekken 7.5.3 Het herroepingsrecht 7.5.4 Nieuwe Europese richtlijn voor leveringsovereenkomsten van digitale inhoud en digitale diensten 

76 76 77 77

Wet Productaansprakelijkheid

78

8.1 Toepassingsgebied

78

78

8.2 Wanneer is een product gebrekkig?

79

8.3 De bewijslast van het slachtoffer

80

8.4 De aansprakelijkheid van de producent

80

8.5 Geen contractuele uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid mogelijk

81

8.6 De vergoedbare schade

81

8.7 Verval en verjaring

81

8.8 Bevoegd rechtscollege

82

Hoofdstuk 3 Ruil

83

1 Definitie

85

2

85

Wettelijke regels van toepassing op ruilovereenkomsten

Hoofdstuk 4 Huur

87

1

Gemeen huurrecht

89

1.1 Definitie en constitutieve bestanddelen van huur 1.1.1 Het persoonlijke genot van een zaak 1.1.2 Het betalen van een prijs 1.1.3 Gedurende een zekere tijd

89 90 91 92

1.2 De onderlinge verhouding gemeen huurrecht – bijzonder huur­recht

92

1.3 Publiciteitsvereisten bij het te huur stellen van een onroerend goed

94

1.4 De totstandkoming van de huur

94 9


Inhoudstafel

1.4.1 De wilsovereenstemming tussen partijen 1.4.2 Onderscheid met bezetting ter bede en bezetting zonder recht noch titel 1.4.3 De geldigheidvereisten van een huurovereenkomst 1.4.3.1 Bekwaamheid van de partijen

96

1.4.3.2 Een geldige toestemming, zonder wilsgebreken

96

1.4.3.3 Geoorloofd en bepaalbaar voorwerp

97

1.4.3.4 Geoorloofde oorzaak 

98

1.4.4 De vorm en inhoud van de huurovereenkomst

98

1.4.4.1 Vorm van de huurovereenkomst

98

1.4.4.2 Inhoud van de huurovereenkomst 

98

1.5 Bewijs van de huur 1.5.1 Registratie van een huurovereenkomst 1.5.2 Overschrijving van huurovereenkomsten van meer dan 9 jaar

99 100 100

1.6 Duur van de huur 1.6.1 Huurovereenkomsten van onbepaalde duur (geen gemeubileerde appartementen) 1.6.2 Huurovereenkomsten met betrekking tot gemeubileerde appartementen 1.6.3 Huurovereenkomsten van bepaalde duur

100 101 101 102

1.7 Verplichtingen van de verhuurder 1.7.1 Leveringsplicht 1.7.2 Onderhoudsplicht 1.7.3 Vrijwaringsplichten

103 103 103 105

1.7.3.1 Vrijwaring voor verborgen gebreken

105

1.7.3.2 Vrijwaring voor uitwinning

106

1.8 Verplichtingen van de huurder 1.8.1 Bewarings- en onderhoudsplicht (met het oog op teruggaveplicht)

107 107

1.8.1.1 Geen wijziging van bestemming

108

1.8.1.2 Gebruik als een goede huisvader

108

1.8.1.3 Teruggaveplicht

109

1.8.2 De huurprijs betalen

113

1.8.2.1 De huurprijs

113

1.8.2.2 Indexatie van de huurprijs

113

1.8.2.3 De onkosten

114

1.8.2.4 Te veel betaalde huur

114

1.9 Onderhuur en overdracht van huur

115

1.10 Overdracht van het verhuurde goed 1.10.1 Is een eerbiedigingsbeding opgenomen in de akte van vervreemding? 1.10.2 Heeft de huurovereenkomst een vaste datum?

116 116 116

1.10.2.1 Hypothese 1: vaste datum en uitzettingsbeding in de huurovereenkomst

117

1.10.2.2 Hypothese 2: vaste datum en géén uitzettingsbeding in de huurovereenkomst

117

1.10.2.3 Hypothese 3: geen vaste datum

118

1.11 Einde van de huur 1.11.1 Verstrijken van de contractuele termijn 1.11.2 Opzegging van een huur van onbepaalde duur

118 118 119

1.11.2.1 Bijzondere regels voor de gezinswoning van echtgenoten en wettelijk samenwonenden 

119

1.11.2.2 De opzegging bij meerdere huurders

120

1.11.3 Minnelijke beëindiging van de huur

10

94 95 96

121


Inhoudstafel

1.11.4 Beëindiging van een huurovereenkomst door ontbinding

121

1.11.4.1 Ontbinding door het tenietgaan van het verhuurde goed

121

1.11.4.2 Ontbinding door een wanprestatie van een contractspartij (of meerdere contractspartijen)

122

1.11.4.3 De vergoeding als het gevolg van een uitgesproken ontbinding

122

1.11.5 Geen einde van de huurovereenkomst bij overlijden van de verhuurder of de huurder 1.12 Rechtspleging inzake huur

2 Woninghuur

123 123

124

2.1 Toepassingsgebied

124

2.2 Algemene bepalingen uit het gemeen recht die dwingend zijn overgenomen in het Vlaams Woninghuurdecreet 2.2.1 Publiciteitsvereisten bij het te huur stellen van een goed bestemd voor bewoning 2.2.2 De vorm en inhoud van de huurovereenkomst 2.2.3 De plaatsbeschrijving 2.2.4 De vrijwaringsplicht van de verhuurder voor eigen daad

125 126 126 127 127

2.3 Huurprijs en lasten 2.3.1 Herziening van de huurprijs 2.3.2 Indexatie 2.3.3 Kosten van (verplichte) registratie 2.3.4 Kosten van bemiddeling door een derde 2.3.5 Onroerende voorheffing 2.3.6 Verdeling en herziening van de kosten en de lasten

127 127 128 129 129 129 129

2.4 Huurwaarborg 

130

2.5 Staat van het gehuurde goed 2.5.1 De Grondwet 2.5.2 De wetgevende bepalingen inzake woninghuur

131 131 131

2.5.2.1 Regeling in de Woninghuurwet (overeenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019)

131

2.5.2.2 Regeling in de Vlaamse Wooncode (zowel van toepassing op overeenkomsten die vallen onder de Woninghuurwet als die vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet) 132 2.5.2.3 Regeling in het Vlaams Woninghuurdecreet (overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019)

2.5.3 De onderhouds- en herstellingsplichten van partijen 2.5.4 Renovatie 2.6 Duur (en opzeggingsmogelijkheden) van de woninghuurovereenkomst 2.6.1 De woninghuurovereenkomst van 9 jaar (standaardduur) 2.6.1.1 Duur en opzegging

2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5

133

133 134 135 135 135

2.6.1.2 De opzeggingsmogelijkheden

136

De woninghuurovereenkomst van maximaal 3 jaar (korte duur) De woninghuurovereenkomst van meer dan 9 jaar (lange duur) De levenslange woninghuurovereenkomst Verlenging wegens buitengewone omstandigheden 

138 140 140 140

2.7 Overdracht van huur en onderhuur 2.7.1 Overdracht van huur 2.7.2 Onderhuur

141 141 141

2.7.2.1 Verbod van volledige onderverhuring

141

2.7.2.2 Voorwaarden voor gedeeltelijke onderverhuring

142

2.8 Overdracht van het verhuurde goed 

142

11


Inhoudstafel

2.9 Einde van de huur 2.9.1 De opzegging door een medehuurder 2.9.1.1 Gehuwden en wettelijk samenwonenden 2.9.1.2 Feitelijk samenwonenden

2.9.2 Het overlijden van de huurder 2.10 Betwistingen en rechtspleging 

143 144

145 145

3

Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten 

146

4

Handelshuur 

147

4.1 De Handelshuurwet 4.1.1 Toepassingsgebied 4.1.2 Duur (en opzeggingsmogelijkheden) van de handelshuur

147 147 148

4.1.2.1 De minimumduur van de handelshuur

148

4.1.2.2 De looptijd van de onderhuur

149

4.1.2.3 Opzegging door de huurder

149

4.1.2.4 BeĂŤindiging van de handelshuur door onderling akkoord

149

4.1.2.5 Contractuele mogelijkheid van voortijdige opzegging door de verhuurder

150

4.1.2.6 Wettelijk toegelaten publiciteit van de vertrekkende huurder

150

4.1.3 Herziening van de huurprijs 4.1.4 Het recht van de huurder om het gehuurde goed voor zijn bedrijf geschikt te maken 4.1.5 Overdracht van huur en onderhuur

154

4.1.5.2 Onderverhuring als hoofdverblijfplaats

155

155 156

4.1.7.1 Het recht van de handelshuurder om (tijdig) een hernieuwing van de handelshuur te vragen

156

4.1.7.2 De wettelijk te volgen procedure door de hoofdhuurder

157

4.1.7.3 De mogelijke houdingen van de verhuurder

158

4.1.7.4 Mogelijke weigeringsgronden van de verhuurder

161

4.1.7.5 De gevolgen van een ongegronde weigering

164

4.1.7.6 De stilzwijgende verlenging van de handelshuurovereenkomst

164

4.1.7.7 De wettelijk te volgen procedure door de onderhuurder

165

4.1.8 De uitzettingsvergoeding 4.1.9 Rechtspleging

5

150 151 153

4.1.5.1 De gevolgen van overdracht van de huur respectievelijk onderhuur 

4.1.6 Overdracht van het verhuurde handelsgoed 4.1.7 De handelshuurhernieuwing

12

143 143

166 170

4.2 Het Vlaams decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht (het Vlaams Pop-updecreet) 4.2.1 Toepassingsgebied 4.2.2 Duur en einde 4.2.3 Verbouwingen 4.2.4 Overdracht van huur en onderhuur 4.2.5 Overdracht van het verhuurde goed

170 170 171 172 172 173

Pacht en veepacht 

173


Inhoudstafel

Hoofdstuk 5 Aanneming

175

1

177

De aanneming (in het gemeen recht) 1.1 Begrip en toepassingsgebied 1.1.1 Algemeen: huur van werk 1.1.2 Situering en aflijning van het begrip aanneming 1.1.3 Begrip, totstandkoming en kenmerken 1.1.4 Het onderscheid met andere rechtsfiguren

177 177 177 177 178

1.2 Verschillende wijzen van prijsbepaling 1.2.1 Vaste prijs 1.2.2 Onbepaalde prijs (‘in regie’) 1.2.3 Bestek of prijslijst (eenheidsprijzen) 1.2.4 Specifieke prijsbepaling bij overheidsopdrachten

179 179 180 181 182

1.3 Verplichtingen van de aannemer 1.3.1 Informatie- en raadgevingsverplichting 1.3.2 Uitvoeren van de werken: op tijdige wijze en in overeenstemming met de gegeven instructies, volgens de regels van goed vakmanschap 1.3.3 Bewaring- en teruggaveplicht

182 182 183 184

1.4 Verplichtingen van de opdrachtgever 1.4.1 Het werk mogelijk maken 1.4.2 De aannemer betalen

184 184 185

1.5 Levering, oplevering en risico 1.5.1 Levering en aanvaarding van de werken en risico-overdracht

185 185

1.5.1.1 Levering

185

1.5.1.2 De oplevering en haar gevolgen

185

1.5.1.3 De overdracht van het risico (van tenietgaan van de zaak)

186

1.5.1.4 Het verlies van de door de opdrachtgever toevertrouwde materialen

187

1.5.1.5 Het verlies van de door de aannemer geleverde arbeidsprestaties

1.6 Onderaanneming 1.6.1 De vordering van de bouwheer tegen de aannemer (ook voor daden gesteld door de onderaannemer) 1.6.2 De (beperkte) rechtstreekse vordering van de bouwheer tegen de onderaannemer 1.6.3 De rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer

188

189 189 189 190

1.6.3.1 Begrip 

190

1.6.3.2 Een van de zekerheden van de onderaannemer

190

1.6.3.3 Geen formele vormvereisten, maar wel inhoudelijk beperkt

191

1.7 Aansprakelijkheidsvorderingen 1.7.1 De niet-uitvoering en de zichtbare en verborgen gebreken

191 191

1.7.1.1 Niet-uitvoering

191

1.7.1.2 De (lichte) zichtbare gebreken

192

1.7.1.3 De (lichte) verborgen gebreken

1.7.2 Tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect (in bouwzaken)

192

193

1.7.2.1 Begrip en termijnen

193

1.7.2.2 De verhouding tussen aannemer en architect

195

1.7.2.3 Een verzekeringsplicht voor de tienjarige aansprakelijkheid

1.7.3 Aansprakelijkheid ten overstaan van derden 1.8 Einde 1.8.1 Eenzijdige verbreking door de opdrachtgever 1.8.2 Overlijden van de aannemer

196

196 197 197 198

13


Inhoudstafel

2

De Woningbouwwet

199

2.1 Toepassingsgebied 2.1.1 De verplichte dubbele oplevering

199 200

2.1.1.1 De voorlopige oplevering

200

2.1.1.2 De wettelijke waarborgperiode

200

2.1.1.3 De definitieve oplevering

201

2.1.1.4 Vormvereisten van de opleveringen

201

2.1.2 Het beding van wederinkoop is verboden

201

2.3 De sancties

202

Hoofdstuk 6 Lening 1 Bruiklening

2

203 205

1.1 Definitie en wezenlijke bestanddelen

205

1.2 Verplichtingen van de ontlener 1.2.1 Gebruik, bewaring en behoud 1.2.2 Teruggaveplicht 1.2.3 Verlies van de zaak door toeval 1.2.4 Uitgaven zijn niet terugvorderbaar 1.2.5 Hoofdelijke gehoudenheid

206 206 207 207 208 208

1.3 Verplichtingen van de uitlener 1.3.1 Vrijwaring voor eigen daad, maar niet voor daden van derden 1.3.2 Vergoeding van uitgaven 1.3.3 Vrijwaring voor schade door gebreken

208 208 208 209

Verbruiklening of eenvoudige lening

209

2.1 Definitie en kenmerken

209

2.2 Verplichtingen van de uitlener

210

2.3 Verplichtingen van de ontlener

210

3

Lening op intrest

211

4

Enkele bijzondere soorten kredieten

213

4.1 Consumentenkrediet 4.1.1 Wanneer is de wet van toepassing? 4.1.2 Enkele krachtlijnen van de wet

213 213 214

4.2 Hypothecair krediet 4.2.1 Wanneer is de wet van toepassing? 4.2.2 Enkele krachtlijnen van de wet

216 216 216

Hoofdstuk 7 Bewaargeving en sekwester

219

1

221

Eigenlijke bewaargeving 1.1 De vrijwillige bewaargeving 1.1.1 Begrip en totstandkoming van een overeenkomst van bewaar­geving 1.1.1.1

1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 14

201

2.2 De wettelijk geregelde waarborg

Een wilsovereenstemming

221 221 221

1.1.1.2 Tussen de bewaargever-eigenaar en de bewaarnemer

222

1.1.1.3 Waarbij de zaak wordt afgegeven aan de bewaarnemer

222

Bekwaamheid van de partijen Voorwerp van de bewaargeving Aard van de bewaargeving Wijzen van eigenlijke bewaargeving (en bewijs ervan)

222 223 223 223


Inhoudstafel

1.2 Verplichtingen van de bewaarnemer 1.2.1 Geen persoonlijk gebruiksrecht 1.2.2 Bewaring en bewaking 1.2.3 Aansprakelijkheid 1.2.4 De teruggaveplicht

2

224 224 224 225 226

1.2.4.1 Wat moet de bewaarnemer teruggeven?

226

1.2.4.2 Aan wie moet de bewaarnemer teruggeven?

227

1.2.4.3 Waar moet de teruggave gebeuren?

227

1.2.4.4 Wanneer moet de teruggave gebeuren?

227

1.3 Verplichtingen van de bewaargever

228

1.4 Bewaargeving uit noodzaak

228

1.5 Bijzonder geval: de hotelbewaargeving

229

Het sekwester

231

2.1 Bij overeenkomst bedongen sekwester

231

2.2 Gerechtelijk sekwester of gerechtelijke bewaargeving

232

Hoofdstuk 8 Kanscontracten

235

1

Definitie en wezenlijke kenmerken

237

2

Spel, weddenschap en loterij

238

2.1 Definitie en kenmerken

238

2.2 Wanneer heeft de ‘winnaar’ een vorderingsrecht?

239

3 Lijfrente 3.1 Definitie 

240 240

3.2 Voorwaarden voor de geldigheid 241 3.3 Gevolgen van het contract tussen de contracterende partijen

Hoofdstuk 9 Lastgeving 1

2

Aard en vormgeving van de lastgeving

4

245 247

1.1 Begrip en totstandkoming van de lastgeving 1.1.1 Begrip lastgeving en het onderscheid met het begrip aanneming 1.1.2 Begrip volmacht 1.1.3 De keuze van lasthebber 1.1.4 Vermoeden van kosteloosheid 1.1.5 Soorten 1.1.6 Gelijkaardige, maar onderscheiden rechtsfiguren

247 247 248 248 249 249 250

1.2 Vorm en bewijs van de lastgeving

252

1.3 Omvang van de lastgeving

253

1.4 Aard van de lastgeving

254

Verplichtingen van de lasthebber 2.1 De opdracht volbrengen

3

242

255 255

2.2 Rekenschap verlenen en verantwoording afleggen over de last­geving

256

2.3 Principieel geen aansprakelijkheid van de lasthebber

258

Verplichtingen van de lastgever

259

3.1 De lastgeving in hoofde van de lasthebber mogelijk maken

259

3.2 Betalen van een (eventuele) vergoeding, voorschotten en kosten

262

Einde van de lastgeving

263 15


Inhoudstafel

Hoofdstuk 10 Dading

267

1

Definitie, kenmerken en bewijs

269

2

De geldigheidsvereisten en omvang van de dading

269

3

16

2.1 De geldigheidsvereisten van de dading

269

2.2 Bijzondere nietigheidsgronden van een dading

271

2.3 De omvang en draagwijdte van een dading 2.3.1 De omvang van een dading tussen partijen 2.3.2 De werking van een dading ten overstaan van derden

271 271 272

2.4 De uitvoering van de dading en de exceptie van dading

272

Onderscheiden overeenkomsten of rechtsfiguren

273

Hoofdstuk 11 Onbenoemde overeenkomsten

275

1

Wat zijn onbenoemde overeenkomsten?

277

2

Enkele voorbeelden van onbenoemde overeenkomsten

277

2.1 Franchising

277

2.2 FinanciĂŤle leasing (financieringshuur of huurkoop)

279

2.3 Operationele leasing (renting)

280

2.4 Factoring

280

Profile for VAN IN

Praktisch recht bijzondere overeenkomsten inhoudstafel editie 2020  

Praktisch recht bijzondere overeenkomsten inhoudstafel editie 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded