__MAIN_TEXT__

Page 1

Inhoud Woord vooraf

5

Inhoud 

7

DEEL I  Het systeem van dubbel boekhouden

17

Inleiding

19

Hoofdstuk 1  De balans

23 23 24 26 27 28 29

Hoofdstuk 2  De balansrekeningen 1 2 3 4

Splitsing van de balans in rekeningen Boekingsregels van balansrekeningen Verschilpunten tussen balans en rekening De afsluiting van de balansrekeningen 4.1 De afsluiting van actiefrekeningen 4.2 De afsluiting van passiefrekeningen 5 Schematische samenvatting 6 Opgave voor zelfstudie 7 Oefeningen

Hoofdstuk 3  De resultatenrekeningen 1 2 3 4 5 6

Het resultaat van het boekjaar als verschil tussen opbrengsten en kosten De bestemming van het resultaat Wettelijk schema van de resultatenrekening Boekingsregels van resultatenrekeningen Schematische samenvatting Opgave voor zelfstudie

29 30 31 32 33 35 37 38 41 45 45 46 49 49 49 50 52 53 57 59 59 62 64 66 70 71

Inhoud

1 Inleiding 2 De balans: actief = passief 3 Indeling van de balans in rubrieken 3.1 De indeling van de actiefzijde 3.2 De indeling van de passiefzijde 4 Opsplitsing van de passiefrubriek I. Inbreng naargelang de juridische rechtsvorm 4.1 De Wet van 23.03.2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en het KB van 29.04.2019 tot uitvoering van WVV 4.2 Voorstellingswijze van de passiefrubriek I. Inbreng 4.3 Definiëring van rubriek I. Inbreng 4.4 Voorbeeldsituatie van de oprichting van de bv Dirieckx Fashion 5 Wettelijk schema van de balans 6 Wijzigingen in de werk- en financieringsmiddelen 7 Schematische samenvatting 8 Opgave voor zelfstudie 9 Oefeningen

5


7 Oefeningen 8 Meerkeuzetoets

74 76

Hoofdstuk 4  Het minimum algemeen rekeningenstelsel (het MAR)

79 79 80 83 86 89 91 92 94 96 97

1 Omschrijving 2 Structuur 3 Werking 4 Wenken bij het gebruik van het rekeningenstelsel 5 Schematische samenvatting 6 Schema’s van de te publiceren jaarrekening en link met het MAR 6.1 Balans na winstverdeling van het volledig model van kapitaalvennootschappen 6.2 Balans na winstverdeling van het volledig model van kapitaalloze vennootschappen 7 Opgave voor zelfstudie 8 Oefeningen

Hoofdstuk 5  Journaal en grootboek 1 Het grootboek 2 Het journaal 3 Schematische samenvatting 4 Opgave voor zelfstudie 5 Oefeningen 6 Meerkeuzetoets

Hoofdstuk 6  De proef- en saldibalans 1 De proefbalans 2 De saldibalans 3 Schematische samenvatting 4 Opgave voor zelfstudie 5 Oefeningen 6 Meerkeuzetoets

Hoofdstuk 7  Van begin- naar eindbalans 1 De inventaris opstellen bij de afsluiting van het boekjaar 2 De regularisatieboekingen bij de afsluiting van het boekjaar 2.1 Registratie van de afschrijvingskosten 2.2 Herklassering van schulden op meer dan één jaar 2.3 Regularisatie van resultatenrekeningen via overlopende rekeningen 2.4 Overboeking van de btw-rekeningen 3 Het resultaat van het boekjaar bepalen 4 De bestemming van het resultaat van het boekjaar in de eindbalans 4.1 In geval van winst 4.2 In geval van verlies 5 De jaarrekening opstellen 6 Schematische samenvatting 7 Opgave voor zelfstudie 8 Oefeningen 6

99 99 99 101 102 105 106 109 109 111 113 114 116 117 119 119 120 121 123 124 126 128 129 129 130 132 133 134 141


Hoofdstuk 1  Commerciële activiteiten 1 Registratie van aankoop- en verkoopdocumenten 1.1 Aankoopfactuur 1.1.1 Inleiding 1.1.2 Situering in de resultatenrekening en het MAR 1.2 Verkoopfactuur 1.2.1 Inleiding 1.2.2 Situering in de jaarrekening 1.3 De belasting over de toegevoegde waarde 1.3.1 Begrip ‘Belasting over de toegevoegde waarde’ 1.3.2 Belastingplichtige 1.3.3 Werkingssfeer 1.3.4 Maatstaf van heffing 1.3.5 Btw-tarieven 1.3.6 Vrijstellingen 1.3.7 Aftrek van voorbelasting 1.3.8 Bijzondere regelingen 1.3.9 Btw-aangifte 1.3.10 Boekhoudkundige verwerking van de btw op aankopen 1.3.11 Boekhoudkundige verwerking van de btw op verkopen 1.3.12 Boekhoudkundige verwerking van een ingaande creditnota 1.3.13 Boekhoudkundige verwerking van een uitgaande creditnota 1.3.14 Afrekening van de btw met de btw-administratie 1.4 Speciale gevallen 1.4.1 Boekhoudkundige verwerking van commerciële kortingen 1.4.2 Boekhoudkundige verwerking van de directe aankoop- en verkoopkosten 1.4.3 Boekhoudkundige verwerking van terugstuurbare verpakking 1.5 Diensten en diverse goederen aankopen 1.6 Samenvatting 1.6.1 Handelsgoederen aankopen 1.6.2 Handelsgoederen verkopen 1.7 Oefeningen 2 Voorraadwijzigingen handelsgoederen 2.1 Inleiding 2.2 Boekhoudkundige verwerking 2.3 Schematische samenvatting 2.4 Oefeningen

Hoofdstuk 2  Financiële activiteiten 1 Rekeningen van de beschikbare waarden 1.1 Inleiding 1.2 Situering in de balans en het MAR 1.3 Boekhoudkundige verwerkingen betreffende beschikbare waarden

143 145 145 145 145 145 146 146 146 147 147 148 148 152 153 154 154 156 156 157 158 159 160 161 163 163 166 168 170 172 172 173 175 180 180 180 185 186 189 189 189 189 189

Inhoud

DEEL II Registratie van de commerciële activiteiten en de financiële activiteiten in de handelsonderneming

7


1.3.1 Te incasseren vervallen waarden 189 1.3.2 Kredietinstellingen 190 1.3.3 Kassen 193 1.3.4 Interne overboekingen 193 1.4 Boekhoudkundige verwerking van ontvangen intresten op beleggingen en te betalen rente op leningen 195 1.5 Boekhoudkundige verwerking van financiële kortingen 198 1.5.1 Financiële kortingen ontvangen van leveranciers 198 1.5.2 Financiële korting toegestaan aan klanten 199 1.6 Btw verlegd 201 1.7 Aankoop en verkoop van goederen in het buitenland 203 1.7.1 Aankoop van handelsgoederen in een lidstaat van de EU 203 1.7.2 Aankoop van handelsgoederen in een land buiten de EU 204 1.7.3 Verkoop van handelsgoederen aan een lidstaat van de EU 206 1.7.4 Verkoop van handelsgoederen aan een land buiten de EU 206 1.7.5 Schematische samenvatting 208 1.8 Oefeningen 209 2 Te innen en te betalen wisselbrieven 212 2.1 Inleiding 212 2.1.1 Bepaling van de wisselbrief 212 2.1.2 Diverse vermeldingen op de wisselbrief 212 2.2 De wisselbrief als betaal- en kredietinstrument 213 2.2.1 Inning van de wissel door de trekker op de vervaldag 213 2.2.2 Inning van de wissel op de vervaldag via een financiële instelling 216 2.2.3 Endossering of rugtekening van de wisselbrief 218 2.2.4 Verdiscontering van de wissel bij een financiële instelling 220 2.3 Schematische samenvatting van de boekhoudkundige verwerking van een te innen wisselbrief 223 2.4 Schematische samenvatting van de boekhoudkundige verwerking van te betalen wissels 224 2.5 Oefeningen 225

Herhalingsoefeningen op commerciële en financiële verrichtingen

229

DEEL III  Boekhouden in de praktijk

233

Hoofdstuk 1  De boekhoudwetgeving

235 235 235 235 237 237 237 238 239 239 239

1 Algemene bepalingen 1.1 Het begrip ‘ondernemingsentiteit’ 1.2 Boekhoudplichtige ondernemingen en ondernemingen die niet boekhoudplichtig zijn 1.3 Aard en omvang van de boekhouding 1.4 Wat moet geboekt worden? 1.5 Boekhoudmethode 1.6 Bewijsstukken in de boekhouding 2 De verplichte boekhouding naargelang de categorie van de onderneming 2.1 De vereenvoudigde boekhouding van de ‘zeer kleine’ onderneming 2.1.1 Omschrijving van de zeer kleine ondernemingen 8


6 7

Hoofdstuk 2  De centralisatiemethode

239 240 240 240 241 242 243 245 245 247 247 248 248 248 249 256

1 Inleiding 2 Case study bv DATA DESIGN 2.1 Voorstelling van de bv DATA DESIGN 2.2 Btw-bijzonderheden 2.3 Boekhoudkundige verwerking 2.4 Bespreking van de btw-aangifte 2.4.1 Verkorte toelichting – omschrijving van de kaders en roosters 2.4.2 Btw-aangifte: bv DATA DESIGN 3 Vragen en oefeningen

257 257 260 260 277 278 285 285 294 297

DEEL IV  Studie van de activa

299

Hoofdstuk 1 Oprichtingskosten

301 301 302 302 302 302 304 304 305 305 305 305 306 307 307

1 Inhoud van deze rubriek 2 Situering in de balans en het MAR 3 Kosten van oprichting kapitaalverhoging 3.1 Indeling 3.2 Boekhoudkundige verwerking van de verwerving 3.3 Boekhoudkundige verwerking van een wijziging in de waardering 3.3.1 Waardedalingen – afschrijvingen 3.3.2 Waardestijgingen – herwaarderingen 4 Kosten bij uitgifte van leningen 4.1 Indeling 4.2 Boekhoudkundige verwerking van de verwerving 4.3 Boekhoudkundige verwerking van een wijziging in de waardering 5 Overige oprichtingskosten 5.1 Indeling

Inhoud

3 4 5

2.1.2 Verplichte boeken 2.1.3 Andere verplichtingen 2.2 De dubbele boekhouding van de kleine en grote vennootschappen 2.2.1 Omschrijving van de kleine en grote vennootschappen 2.2.2 Verplichte boeken 2.2.3 Minimum Algemeen Rekeningenstelsel 2.2.4 Inventaris en jaarrekening 2.3 De dubbele boekhouding van de ondernemingen met speciaal regime Vormvoorschriften en bewaring van de boeken Sancties bij niet-naleving van de wet op de boekhouding van ondernemingen De doelstellingen 5.1 Vermogensverantwoording 5.2 Resultatenbepaling 5.3 Beleidsinstrument Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes Bondig overzicht van de toepassing van de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen

9


5.2 Boekhoudkundige verwerking 5.3 Boekhoudkundige verwerking 6 Herstructureringskosten 6.1 Omschrijving 6.2 Boekhoudkundige verwerking 6.3 Boekhoudkundige verwerking 7 Schematische voorstelling 8 Oefeningen

van de verwerving van een wijziging in de waardering

van de verwerving van een wijziging in de waardering

Hoofdstuk 2  Immateriële vaste activa 1 2 3 4

Inhoud van de rubriek Situering in de balans en het MAR Indeling van de immateriële vaste activa Boekhoudkundige verwerking van de verwerving 4.1 Boekhoudkundige verwerking van de aanschaffing bij derden 4.2 Boekhoudkundige verwerking bij aanschaffing door eigen werken 4.3 Boekhoudkundige verwerking van de aanschaffing door inbreng 5 Boekhoudkundige verwerking van een wijziging in de waardering 5.1 Waardeverminderingen 5.2 Afschrijvingen 5.3 Waardestijgingen 5.3.1 Terugneming van waardeverminderingen 5.3.2 Gewone herwaardering 6 Boekhoudkundige verwerking van de realisatie van immateriële vaste activa 7 Schematische samenvatting 8 Oefeningen

Hoofdstuk 3  Materiële vaste activa 1 2 3 4

Inhoud van deze rubriek Situering in de balans en het MAR Indeling van de materiële vaste activa Boekhoudkundige verwerking van de verwerving 4.1 Boekhoudkundige verwerking van de aanschaffing bij derden 4.2 Boekhoudkundige verwerking van de aanschaffing door eigen werken 4.3 Boekhoudkundige verwerking bij aanschaffing door inbreng 5 Boekhoudkundige verwerking van een wijziging in de waardering 5.1 Waardeverminderingen 5.2 Afschrijvingen 5.2.1 Bepaling van het afschrijvingsbedrag 5.2.2 Afschrijvingen en de boekhoudwetgeving 5.2.3 Boekhoudkundige verwerking van afschrijvingen 5.3 Herwaarderingen 5.3.1 Inleiding 5.3.2 Boekhoudkundige verwerking van een gewone herwaardering 5.3.3 Boekhoudkundige verwerking van terugneming van waardeverminderingen

10

307 308 308 308 308 309 309 311 313 313 314 314 315 315 317 320 321 321 323 325 325 326 326 328 329 331 331 331 332 334 334 336 336 337 337 338 338 339 341 344 344 345 347


6 Bepaling van de boekwaarde van een materieel actiefbestanddeel (schematisch) 7 Buitengebruikstelling van materiële vaste activa 8 Realisatie van materiële vaste activa 9 Schematische samenvatting 10 Oefeningen

348 349 350 351 352

Hoofdstuk 4  Financiële vaste activa

359 359 359 360 363 363 365 366 366 366 366 367 367 367 368 368 369

Hoofdstuk 5  Vorderingen op meer dan één jaar 1 Inhoud van deze rubriek 2 Situering in de balans en het MAR 3 Indeling van de vorderingen op meer dan één jaar 3.1 Handelsvorderingen 3.2 Overige vorderingen 4 Boekhoudkundige verwerkingen i.v.m. de vorderingen op meer dan één jaar 5 Schematische samenvatting

Hoofdstuk 6  Voorraden en bestellingen in uitvoering 1 2 3 4

371 371 372 372 372 373 373 373 375 375 375 376 377 377

Inhoud van deze rubriek Situering in de balans en het MAR Indeling van de rubriek Wetgeving m.b.t. de waardering van voorraden en bestellingen in uitvoering 4.1 Begrip aanschaffingswaarde 4.2 Waardeverminderingen, aanvullende waardeverminderingen, terugneming van waardeverminderingen 379 4.3 Voorzieningen 380 5 Waarderingstechnieken 380 5.1 FIFO-methode 381 5.2 LIFO-methode 382 5.3 Methode van de gewogen gemiddelde prijzen 384

Inhoud

1 Inhoud van deze rubriek 2 Situering in de balans en het MAR 3 Indeling van de financiële vaste activa 4 Boekhoudkundige verwerking van de verwerving 4.1 Deelnemingen en andere aandelen 4.2 Vorderingen, vastrentende effecten en borgtochten 5 Boekhoudkundige verwerking van een wijziging in de waardering 5.1 Waardedalingen 5.1.1 Deelnemingen en aandelen 5.1.2 Vorderingen en borgtochten in contanten 5.2 Waardestijgingen 5.2.1 Gewone herwaardering 5.2.2 Terugneming van waardeverminderingen 6 Realisatie van financiële vaste activa 7 Schematische samenvatting 8 Oefeningen

11


6 Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering 7 Schematische samenvatting 8 Oefeningen

Hoofdstuk 7  Vorderingen op ten hoogste één jaar 1 Inhoud van deze rubriek 2 Situering in de balans en in het MAR 3 Indeling van de rubriek 4 Boekhoudkundige verwerking bij het ontstaan van de vordering 5 Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen 6 Niet-betaling van een wissel op de vervaldag 7 Factoring 8 Oefeningen

Hoofdstuk 8 Geldbeleggingen 1 2 3 4 5 6 7

Inhoud van de rubriek Situering in de balans en het MAR Indeling van deze rubriek Boekhoudkundige verwerking van de verwerving Boekhoudkundige verwerking van een wijziging in de waardering Realisatie van geldbeleggingen Schematische samenvatting

Hoofdstuk 9  Liquide middelen

391 391 391 392 393 395 399 400 402 403 403 403 404 405 406 407 408

1 Inhoud van deze rubriek 2 Situering in de balans en het MAR 3 Indeling van de rubriek 4 Boekhoudkundige verwerking van de aanschaffing 5 Boekhoudkundige verwerking van een wijziging in de waardering 6 Schematische samenvatting 7 Oefeningen

409 409 409 410 410 411 411 412

Herhalingsoefeningen op het actief

414

DEEL V  Studie van de passiva

417

Inleiding

419

Hoofdstuk 1 Inbreng

421 421

1 Inhoud en indeling van deze rubriek en situering in de balans en het MAR 1.1 Voor naamloze vennootschappen, Europese vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen 1.2 Voor ANDERE dan naamloze vennootschappen, Europese vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen 12

386 388 389

421 422


2 Betekenis 3 Waardering 4 Boekhoudkundige verwerking 4.1 Oprichting van een eenmanszaak 4.2 Oprichting van een naamloze vennootschap 4.3 Oprichting van een besloten vennootschap 4.4 Kapitaalverhoging 4.4.1 De eigenlijke kapitaalverhoging 4.4.2 De oneigenlijke kapitaalverhoging 4.5 Kapitaalvermindering 5 Oefeningen

422 424 424 424 426 429 430 430 432 433 436

Hoofdstuk 2 Herwaarderingsmeerwaarden

439 439 440 440 440 441 442 443 446 447 448 448 450 455

Hoofdstuk 3 Reserves 1 Inhoud van deze rubriek 2 Situering in de balans en het MAR 3 Indeling en boekhoudkundige verwerking 3.1 Onbeschikbare reserves 3.1.1 De wettelijke reserve (rekening 130) 3.1.2 Statutair onbeschikbare reserves (rekening 1311) 3.1.3 Reserve voor eigen aandelen (rekening 1312) 3.2 De belastingvrije reserves (rekening 132) 3.3 De beschikbare reserves (rekening 133) 4 Oefeningen

Hoofdstuk 4  Overgedragen winst (overgedragen verlies) 1 Inhoud van deze rubriek 2 Situering in de balans en het MAR 3 Boekhoudkundige verwerking 4 Schematisch overzicht 5 Oefeningen

457 457 458 458 458 459 460 460 461 461 463 465 465 465 466 470 471

Inhoud

1 Inhoud van deze rubriek 2 Situering in de balans en het MAR 3 Boekhoudkundige verwerking 3.1 Herwaardering materiële en financiële vaste activa 3.1.1 Boeking van de meerwaarde 3.1.2 Boeking van de afschrijving op de meerwaarde 3.1.3 Behoud van de herwaarderingsmeerwaarde in de groep 12 3.2 Herwaardering door terugname van geboekte waardeverminderingen 3.3 De herwaardering in toepassing van art. 3:22., 4de lid KB WVV 4 Realisatie van een geherwaardeerd vast actief 4.1 Voorbeeld 1 4.2 Voorbeeld 2 5 Oefeningen

13


Hoofdstuk 5 Kapitaalsubsidies 1 2 3 4

Inhoud van deze rubriek Situering in de balans en het MAR Soorten overheidstussenkomsten Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies 4.1 Regeling t.o.v. investeringen verworven vóór aanslagjaar 2007 in geval van gewestelijke kapitaalsubsidies en in geval van federale kapitaalsubsidies, ongeacht het jaar van de investering 4.2 Regeling t.a.v. investeringen verworven sinds aanslagjaar 2007 in geval van gewestelijke kapitaalsubsidies 5 Realisatie van een actiefbestanddeel met kapitaalsubsidie 5.1 Regeling t.o.v. investeringen verworven vóór aanslagjaar 2007 in geval van gewestelijke kapitaalsubsidies en in geval van federale kapitaalsubsidies, ongeacht het jaar van de investering 5.2 Regeling t.o.v. investeringen verworven vanaf het aanslagjaar 2007, in geval van gewestelijke kapitaalsubsidies 6 Overheidstussenkomst onafhankelijk van investeringen in vaste activa 7 Oefeningen

Hoofdstuk 6  Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 1 Inhoud van deze rubriek 2 Situering in de balans en het MAR 3 Boekhoudkundige verwerking

Hoofdstuk 7  Voorzieningen en uitgestelde belastingen 1 Inhoud van deze rubriek 1.1 Voorzieningen voor risico’s en kosten (code 160/5) 1.2 Uitgestelde belastingen (code 168) 2 Situering in de balans en het MAR 3 Wettelijk bepalingen m.b.t. de vorming van voorzieningen 3.1 Verantwoordelijkheid 3.2 Gestelde eisen 3.3 Referentieperiode 3.4 Toepassingsgebied 4 Betekenis en boekhoudkundige verwerking van voorzieningen 4.1 De vorming van voorzieningen 4.2 De latere toevoeging of terugneming van voorzieningen 4.3 De latere besteding van de voorziening 4.4 Uitgewerkt voorbeeld m.b.t. de voorziening voor grote herstellingsen grote onderhoudswerken 5 Toelichting bij de overige voorzieningsrekeningen van de groep 16 5.1 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (rek. 160) 5.2 Voorzieningen voor belastingen (rekening 161) 5.3 Voorzieningen voor milieuverplichtingen (rekening 163) 5.4 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten (rekeningen 164-165) 14

473 473 473 474 474

474 478 480

480 482 483 484 487 487 487 488 491 491 491 492 493 493 493 493 494 494 495 495 496 497 501 505 505 507 508 512


6 Uitgestelde belastingen 6.1 Inleiding 6.2 Voorbeeld 6.3 Opmerking 7 Vragen 519 8 Oefeningen

513 513 514 518

Hoofdstuk 8  Schulden op meer dan één jaar

525 525 526 526 527 527

Hoofdstuk 9  Schulden op ten hoogste één jaar 1 Inhoud van deze rubriek 2 Situering in de balans en het MAR 3 Indeling, waardering en boekhoudkundige verwerking 3.1 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (rekeninggroep 42) 3.2 Financiële schulden (rekeninggroep 43) 3.2.1 Kredietinstellingen 3.2.2 Overige leningen (rekening 439) Oefeningen 3.3 Handelsschulden (rekeninggroep 44) 3.4 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (rekening 46) 3.5 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (rekeninggroep 45) 3.5.1 Belastingen 3.5.2 Bezoldigingen en sociale lasten Oefeningen 3.6 Overige schulden (rekeninggroepen 47 en 48) 3.6.1 Schulden uit de bestemming van het resultaat (groep 47) 3.6.2 Diverse schulden (groep 48) Oefeningen

527 527 538 539 539 539 540 540 540 545 549 553 553 554 555 555 555 555 564 565 568 570 570 571 579 585 588 588 589 591

Inhoud

1 Inhoud van deze rubriek 2 Situering in de balans en het MAR 3 Indeling 3.1 Financiële schulden 3.1.1 Achtergestelde leningen, al dan niet converteerbaar (rekeningen 1700 en 1701) 3.1.2 Niet achtergestelde obligatieleningen, al dan niet converteerbaar (rekeningen 1710 en 1711) 3.1.3 Leasingschulden en soortgelijke (rekening 172) 3.1.4 Kredietinstellingen 3.1.5 Overige leningen (rekening 174) 3.2 Handelsschulden 3.3 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 3.4 Overige schulden 4 Waardering en boekhoudkundige verwerking 4.1 Waardering tegen nominale waarde 4.2 Waardering verschillend van de nominale waarde 5 Oefeningen

520

15


DEEL VI  De regularisatie- en afsluitwerkzaamheden

595

Inleiding

597

Hoofdstuk 1  Soorten regularisatiewerkzaamheden

599 601 601 603 603 605 605 606 607 608 608 608 615 618 621 623

1 De regularisatie van balansrekeningen 1.1 Fouten verbeteren 1.2 Wachtrekeningen overboeken 1.3 De juiste waarde einde boekjaar registreren 1.4 Andere aanpassingen van balansrekeningen 1.4.1 Meer dan 1 jaar naar ten hoogste 1 jaar 1.4.2 De btw overboeken 1.5 Oefeningen 2 De regularisatie van resultatenrekeningen 2.1 Inleiding 2.2 Bespreking voorbeeldsituaties 2.3 Samenvatting 2.4 Opmerking 3 De overboeking van de (sub)rekeningen 4 Vragen en oefeningen

Hoofdstuk 2  Slotoefeningen op regularisatie- en afsluitwerkzaamheden 1 Uitgewerkt voorbeeld op regularisatie en afsluiting 1.1 Van proefbalans naar saldibalans 1.2 Vanuit de saldibalans de aanpassingen 1.3 Boekingen in journaal en grootboek 2 Uitgewerkte slotoefening 3 Slotoefening 4 Meerkeuzetoets 5 Herhalingsoefeningen op het passief en afsluitwerkzaamheden

627 627 628 628 630 637 649 650 653

Leestekst

661

Volledige jaarrekening van een microvennootschap

670

Bibliografie

679 679 680

1 Boeken en artikels 2 Juridische bronnen

16

Profile for VAN IN

Algemeen boekhouden - inhoudstafel editie 2019  

Surf naar hoger.deboeck.be voor meer informatie.

Algemeen boekhouden - inhoudstafel editie 2019  

Surf naar hoger.deboeck.be voor meer informatie.