Page 1

CATALOGUS 2018 SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING


Plantyn maakt en verdeelt leermiddelen voor het hoger onderwijs. Leermiddelen die het beste halen uit de student en de docent. Docenten ondersteunen we met kwalitatief lesmateriaal. Studenten helpen we slagen dankzij gebruiksvriendelijke inhouden. Dat is onze missie. Daar doet Plantyn het voor!

Maak hier kennis met ons aanbod voor de vakgebieden Sociale Wetenschappen, Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling. Voor de meest recente productinfo (prijzen, verschijningsdata) over titels van Plantyn en Noordhoff Uitgevers kun je steeds terecht op onze website (www.plantyn.com).

In de digitale versie van deze catalogus kun je meteen bij elke titel doorklikken naar de website voor meer info en een inkijkhoofdstuk.

SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

2


INDEX Ethiek/Filosofie • Ethiek de basis • Reflecteren: de basis • Economische ethiek en bedrijfsomgeving • Media-ethiek Hulpverlening/Agogiek • Antropologie en Sociaal Werk • Groepen aan het werk • Lekker belangrijk • Voor de verandering • Zo maak je een ondersteuningsplan Psychologie • Inleiding in de psychologie • Psychologie en Sociologie • Ontwikkelingspsychologie (Plantyn editie) • Ontwikkelingspsychologie Nieuwe editie 2018 • Klinische psychologie 1 • Klinische psychologie 2 Nieuwe editie 2018 • Psychopathologie • Consumentengedrag de basis • Consumentengedrag Nieuwe editie 2018 • Gedrag in organisaties Nieuwe editie 2018 • Inleiding Groepsdynamica Nieuwe editie 2018 • Psychodiagnostiek en assessment Sociologie • Grondbeginselen der sociologie • Samenlevingen Persoonlijke ontwikkeling • Persoonlijke kwaliteit • Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden Nieuwe editie 2018 • Vijf x Eigen-Wijs Professionele ontwikkeling • Competent adviseren • Conflictmanagement en mediation • Kritisch zoeken, denken en evalueren • De complete professional Studievaardigheden/Leren leren • Competent afstuderen en stagelopen • De effectieve projectgroep • Probleemgestuurd leren: Een wegwijzer voor studenten • Studeer Effectief

• Innovatief onderwijs ontwerpen Nieuw 2018

SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

• Zo… studeer je Onderwijsontwikkeling

3


Ethiek de basis Ethiek de basis licht toe wat het belang is van het innemen van een moreel standpunt en wat dat inhoudt voor je omgeving en professioneel functioneren. Het boek reikt duidelijke definities aan van ethische kernbegrippen. Studenten leren tot een eigen weloverwogen oordeel te komen door middel van systematische analyses van morele vraagstukken. Het boek bevat veel levendige voorbeelden en handige samenvattingen. Met de vele reflectievragen kunnen studenten de morele competenties verder ontwikkelen. De nieuwste editie is uitgebreid met de onderwerpen verantwoordelijkheid, normatieve professionaliteit en modellen van morele leerprocessen. Alle casussen op de website zijn geactualiseerd en er zijn nieuwe oefenvragen toegevoegd. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001865146 Publicatiejaar 2016 www.plantyn.com/ethiek-de-basis

e 29,00

Reflecteren: de basis Van studenten wordt verwacht dat zij binnen hun opleiding en binnen hun toekomstige job kritisch kunnen kijken naar het eigen handelen. Studenten kunnen reflectievaardigheid ontwikkelen met behulp van voorbeelden, voorbeeldgedrag en oefenen met docenten en medestudenten. Reflecteren: de basis biedt daarbij de perfecte ondersteuning. In de nieuwste editie is actuele casuïstiek opgenomen en is nieuw theorie- en discussiemateriaal toegevoegd over culturele verschillen en leren in groepen. Daarnaast is het boek uitgebreid met een deel ‘Verdieping’, waarin professionaliteit, beroepsethiek en casuïstiek uit diverse werkvelden centraal staan. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001846176 Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/reflecteren-de-basis

e 31,00

Economische ethiek en bedrijfsomgeving

SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

4

Economische ethiek en bedrijfsomgeving speelt in op de toenemende aandacht voor ethisch handelen in het bedrijfsleven. Ethisch én economisch handelen gaan soms moeilijk samen. Ethisch handelen is gebaseerd op respect voor elke mens terwijl economisch handelen vaak gericht is op eigenbelang. Verschillende ethische stromingen scheppen enerzijds ruimte voor het streven naar eigenbelang maar stellen er anderzijds ook grenzen aan. Dit boek gaat over deze ruimte én de grenzen. Komen achtereenvolgens aan bod: wat is een morele orde en hoe ga je om met morele dilemma’s; deugdenethiek, rechtenethiek en utilitarisme; ethiek van de levenskwaliteiten; toepassingen in de gedrags- en beroepscodes en in casussen. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001867874 Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/economische-ethiek-en-bedrijfsomgeving

ETHIEK/FILOSOFIE

e 26,75


Media-ethiek Media-ethiek biedt een helder en toegankelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen op dit terrein. Dit boek is bedoeld voor studenten journalistiek en communicatie(wetenschap), maar ook voor anderen met belangstelling voor ethische vragen op het terrein van media, communicatie en reclame. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele kennis- en discussievragen. De uitwerking daarvan is te vinden op de bijbehorende website. Noordhoff uitgevers Publicatiejaar 2012 www.plantyn.com/media-ethiek

ISBN 9789001809256

e 32,95

5 SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

ETHIEK/FILOSOFIE ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN / AGOGISCHE VAARDIGHEDEN


Antropologie en Sociaal Werk Antropologie en Sociaal Werk leert studenten een antropologische visie te ontwikkelen op modern sociaal werk. Het boek draagt bij aan een sociaalwetenschappelijke onderbouwing van het werkveld. Ook stimuleert het boek studenten kritisch naar het eigen handelen te kijken en sociaalwetenschappelijk te werk te gaan. Daarmee sluit het goed aan op de nieuwe Body of Knowledge van sociaal werk. Elk hoofdstuk behandelt een reĂŤle praktijksituatie over een sociaal werk interventie. De hoofdstukken sluiten af met een handig overzicht van de behandelde stof: een samenvatting en een begrippenlijst. Studenten worden gestimuleerd om over de stof na te denken door middel van de vele kritische vragen die in de hoofdstukken zijn opgenomen. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001865245 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/antropologie-en-sociaal-werk

e 32,50

Groepen aan het werk Groepen aan het werk brengt studenten de praktische kennis bij die zij nodig hebben om te begrijpen hoe mensen zich gedragen in een groep, en die nodig is om zelf goed te functioneren in groepsverband. Ieder hoofdstuk bevat een overzicht van de sociaalpsychologische theorie over een belangrijk aspect van groepen, vooral van taakgerichte groepen. Onderwerpen die aan bod komen: conflict (mediation) en onderhandeling, culturele diversiteit, leidinggeven, samenwerken in groepen en besluitvorming. Na elk hoofdstuk is een experiment of opdracht opgenomen en een oefening die studenten helpt het geleerde zelf te ervaren. De nieuwste editie biedt studenten nog meer praktische kennis van groepen dan de vorige editie. Er is ook meer aandacht voor het functioneren van groepen in organisaties. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001846251 Publicatiejaar 2016 www.plantyn.com/groepen-aan-het-werk

e 41,00

Lekker belangrijk

SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

6

Lekker belangrijk geeft (aankomende) professionals die met jongeren willen werken onmisbare informatie over de leefstijl, gezondheid en gezondheidsbevordering van deze leeftijdsgroep. De nieuwste editie bevat de meest actuele onderzoeksresultaten en nieuwe casuĂŻstiek, methoden en beeldmateriaal. Het boek bevat een volledig nieuw hoofdstuk over de ontwikkeling van jongeren. De veranderingen in het politieke beleid en de wet- en regelgeving zijn verwerkt en er is meer aandacht voor allochtone jongeren, LHTB en seks en internet. Verder is de oplossingsgerichte begeleiding toegevoegd als inspirerende gespreksvorm. Ieder hoofdstuk sluit af met een praktijkgerichte casus, een samenvatting en vragen en opdrachten. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001875817 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/lekker-belangrijk

HULPVERLENING/AGOGIEK

e 40,50


Voor de verandering Voor de verandering gaat uitvoerig in op de nodige vaardigheden om veranderprocessen in het werkveld te begrijpen en te begeleiden. De theorie wordt verhelderd aan de hand van concrete voorbeelden. De samenhang die bestaat tussen veranderingen op verschillende niveaus - individuen, groepen, organisaties en grotere samenlevingsverbanden - wordt systematisch aangegeven. Extra aandacht is er voor professioneel en methodisch werken, gespreksvaardigheden en specifieke voorlichtingsvaardigheden. Elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting en een lijst met de betekenis van de gehanteerde begrippen. De nieuwste editie is geactualiseerd met aandacht voor de toenemende rol van ICT en sociale media en de exploderende juridisering van de samenleving. Het hoofdstuk over samenlevingsverbanden is volledig nieuw. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001875756 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/voor-de-verandering

e 43,50

Zo maak je een ondersteuningsplan Dit praktische boek leert studenten sociaal werk stapsgewijs hoe zij een ondersteuningsplan maken en beschrijft welke kennis en vaardigheden zij hiervoor nodig hebben. Met dit boek lukken studenten erin om in acht stappen een ondersteuningsplan te schrijven voor een cliënt. Stap 1: Ben jij competent? Stap 2: Oriënteer je op de situatie van de cliënt, Stap 3: Bepaal de vraag, Stap 4: Formuleer de doelen, Stap 5: Verwerk de verzamelde informatie, Stap 6: Maak een plan van aanpak, Stap 7: Voer het plan uit, Stap 8: Evalueer het plan en stuur bij. De inhoud en de casuïstiek van de nieuwste editie werden geactualiseerd. De rol van de ondersteuner in het schrijfproces krijgt ruime aandacht. En in het inleidende hoofdstuk is een onderdeel over inclusie en participatie opgenomen. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001865207 Publicatiejaar 2016 www.plantyn.com/zo-maak-je-een-ondersteuningsplan

e 20,00

7 SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

HULPVERLENING/AGOGIEK


Inleiding in de psychologie Inleiding in de psychologie is een bondige maar complete inleiding in de psychologie voor o.a. studenten sociaal agogisch werk en studenten in economische opleidingen. De studenten maken kennis met de verschillende verschijnselen die binnen de psychologie worden bestudeerd. Eerst wordt beschreven wat psychologie als wetenschap inhoudt en hoe psychologen aan hun kennis en inzichten komen. Dan volgt uitleg over de biologische basis van menselijk gedrag en vervolgens komen de verschillende vakgebieden van de psychologie aan bod. De opbouw van de hoofdstukken is in de nieuwste editie aangepast en er is meer aandacht voor levenslooppsychologie. Een korte beschrijving van de geschiedenis van de psychologie is toegevoegd en in het hoofdstuk psychopathologie hebben autisme spectrum stoornissen, ADHD, anorexia en posttraumatische stressstoornis de plaats ingenomen van schizofrene en somatoforme stoornissen. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001848101 Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/inleiding-in-de-psychologie

e42,75

Psychologie en Sociologie Psychologie en Sociologie beschrijft de basis en de onderlinge samenhang van beide vakken in een klare taal en met duidelijke definities. Dit boek bestaat uit vijftien hoofdstukken die alle relevante begrippen uit de twee wetenschappen aanreiken. Alle hoofdstukken kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingezet in de lessen. Door de vele voorbeelden, verhalen, illustraties en heldere samenvattingen is de theorie makkelijk te begrijpen. In de nieuwste editie zijn alle hoofdstukken over psychologie herzien. Ook zijn actuele wetenschappelijke bevindingen verwerkt, bijvoorbeeld op het gebied van neuropsychologie. Een korte inleiding in de klinische psychologie is toegevoegd, evenals een gedeelte over psychologische stromingen. Veel definities zijn vernieuwd, aangescherpt of vereenvoudigd en nieuwe voorbeelden, cases, vragen en figuren zijn toegevoegd. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001875633 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/psychologie-en-sociologie

Ontwikkelingspsychologie

151487

SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

0-301-5148-7

PETER DEJONCKHEERE

8

e43,50

Ontwikkelingspsychologie (voor het onderwijs) Dit boek behandelt een aantal ontwikkelingspsychologische thema’s relevant voor bachelors lerarenopleiding. Begrippen, processen en situaties in de fysieke, de cognitieve, de sociale en de persoonlijkheidsontwikkeling worden in begrijpbare taal aangereikt en ondersteund met duidelijke figuren en tal van herkenbare praktijkvoorbeelden. Verder is er aandacht voor diverse problemen in de ontwikkeling van het kind. Het boek is opgedeeld in duidelijk afgebakende thema’s en hoofdstukken, waarbinnen bestaande ontwikkelingslijnen worden besproken en suggesties worden gegeven om observaties en onderzoek in de praktijk op te zetten.

Ontwikkelingspsychologie VOOR HET ONDERWIJS

PETER DEJONCKHEERE

15/06/17 6:13 PM

Noordhoff uitgevers ISBN 9789030151487 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/ontwikkelingspsychologie-voor-het-onderwijs

PSYCHOLOGIE

e45,00


Ontwikkelingspsychologie

Nieuwe editie 2018 Ontwikkelingspsychologie biedt studenten een uitgebreid overzicht van de biologische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook de persoonlijkheidsontwikkeling komt aan bod: van het temperament van het jonge kind tot aan de identiteitsvorming van de adolescent. Ieder hoofdstuk behandelt een onderwerp in de ontwikkelingsfasen van de verschillende leeftijdsgroepen. Ook maakt elk hoofdstuk een uitstapje naar de afwijkende ontwikkeling, zodat veel voorkomende ontwikkelingsproblemen als ADHD en autisme aan bod komen. In de nieuwe editie 2018 zijn de hoofdstukken over taal, temperament en gehechtheid grondig herzien. Actuele thema’s als een hoogsensitief temperament, Nederlands als tweede taal en gehechtheid in de peuter- en kleuterleeftijd zijn opgenomen. Er is ook een nieuw onderdeeltje over executieve functies. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001866709 Verschijnt zomer 2018 www.plantyn.com/ontwikkelingspsychologie

e 45,25

Klinische psychologie 1 Theorieën en psychopathologie Klinische psychologie 1 is een standaardwerk op het gebied van klinische psychologie. Het omvat een theoretische inkadering van het klinische veld, een beschrijving van verschillende psychische stoornissen en theorie rondom classificatie, diagnostiek en behandelmethoden. Het boek bestaat uit vier delen. De eerste twee delen geven een schets van het vakgebied en theoretische benaderingen hierbinnen. Deel 3 gaat over classificatie en diagnostiek. Deel 4 bevat een uitgebreide toelichting bij de verschillende psychische stoornissen. Alle hoofdstukken zijn aangepast aan de meest recente theorieën en onderzoeksbevindingen. De nieuwste editie kreeg een update en is volledig aangepast aan de DSM-5. Ook is er meer aandacht voor de toepassing van het vakgebied in de praktijk . Nieuw is het hoofdstuk over neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001846244 Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/klinische-psychologie1

e 66,50

Klinische psychologie 2 Diagnostiek en therapie Nieuwe editie 2018

Noordhoff uitgevers ISBN 9789001881474 Verschijnt voorjaar 2018 www.plantyn.com/klinische-psychologie2 PSYCHOLOGIE

e 62,50

9 SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Klinische psychologie 2 legt de focus op diagnostiek en de behandeling van psychische problemen. Het eerste deel beschrijft de processen van diagnosticeren, behandelen en indiceren van cliënten. Het tweede deel belicht de diagnostische werkzaamheden en behandeling vanuit verschillende theoretische benaderingen. In het derde deel staan de diagnostiek en behandeling bij een groot aantal verschillende psychische problemen en stoornissen centraal. De nieuwe editie 2018 is volledig herzien en sluit aan bij actuele ontwikkelingen in wetenschap en praktijk. Er is een nieuw hoofdstuk over transdiagnostische behandelvormen toegevoegd. De nadruk ligt meer op psychopathologie bij volwassenen, dan bij kinderen en adolescenten. De leerstof is gebaseerd op het DSM-5 classificatiesysteem. Klinische psychologie 2 Diagnostiek en therapie vormt een tweeluik met Klinische Psychologie 1 Theorieën en psychopathologie.


Psychopathologie Basisboek Sales Van der Werf

Basisboek

PSYCHOSales PATHOLOGIE

2e druk

Robin van der Werf 2e druk

Dit boek behandelt de betekenis van de psychische stoornis, de manier waarop deskundigen tot kennis over de stoornis komen en de verschillende perspectieven die deskundigen gebruiken. De belangrijkste symptomen komen aan bod, geordend volgens de psychische functies. Daarna komen achtereenvolgens de psychische stoornissen aan bod. Hoofdstukindeling en volgorde in de bespreking van de stoornissen is gebaseerd op de vijfde editie van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, de DSM-5. De beschrijving van de stoornissen vermeldt ook telkens de criteria zoals die in DSM-5 zijn vastgelegd. Bij elke stoornis worden een aantal bijkomende kenmerken behandeld zoals de prevalentie, de comorbiditeit en het verloop van de stoornis. Ten slotte presenteert de auteur per stoornis enkele theoretische modellen en elementen van de etiologie. Uitgeverij Plantyn ISBN 9789030140191 Publicatiejaar 2013 www.plantyn.com/psychopathologie

e 59,00

Consumentengedrag, de basis Consumentengedrag, de basis is een prettig leesbare en overzichtelijke bundeling van kennis over consumentengedrag. Kennis die ook toepasbaar is in praktijksituaties. Het boek laat de student kennismaken met consumentengedrag in relatie tot marketing. De student leert om stap voor stap consumentengedrag te begrijpen én te beïnvloeden. Er is aandacht voor de consument als individu, als groepslid en als lid van de maatschappij. In de nieuwste editie zijn alle cases, voorbeelden en illustraties vernieuwd. Ook op inhoudelijk niveau zijn er ingrijpende aanpassingen. Zo is er meer aandacht voor online consumentengedrag en wordt dieper ingegaan op de uitgangspunten van neuromarketing en op het consumentengedrag van enkele klantsegmenten. Het onderwerp consumentisme is verschoven naar het deel over consument en maatschappij, waar het thuishoort. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001851101 Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/consumentengedrag-de-basis

e53,00

Consumentengedrag

SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

10

Nieuwe editie 2018 Consumentengedrag geeft studenten inzicht in het gedrag van de consument en de invloed van zijn (online) omgeving. De belangrijkste drijfveren van consumenten komen aan bod, evenals de wisselwerking tussen marketing en consumentengedrag. Consumentengedrag legt uit hoe een marketeer op basis van deze informatie goed gefundeerde beslissingen kan nemen. Het boek start met een flowchart  waarin de interactie tussen consument, omgeving en marketingaanbod is uitgewerkt. In de nieuwe editie 2018 is aandacht  voor de ontwikkelingen en trends op het gebied van online koopgedrag en sociale media, maar ook voor onderwerpen als big data, neuromarketing, onbewust gedrag en Customer Journey Mapping. Daarnaast zijn de hoofdstukken ‘Toekomstig consumentengedrag’ en ‘Maatschappelijke ontwikkelingen en trends’ volledig herzien. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001886844 Verschijnt voorjaar 2018 www.plantyn.com/consumentengedrag

PSYCHOLOGIE

e62,50


Gedrag in organisaties

Nieuwe editie 2018 Gedrag in organisaties staat bekend als dé inleiding in de organisatiepsychologie. Beide auteurs beschrijven op inspirerende wijze het gedrag van mensen in organisaties en geven mogelijke verklaringen. Bovendien geven ze aan hoe deze kennis gebruikt kan worden bij het leiding geven in organisaties. De nieuwe editie 2018 is grondig herzien. Nieuwe publicaties laten nog beter zien hoe de inzichten in de praktijk toepasbaar zijn. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen in de digitalisering opgenomen, zoals de invloed op de communicatie in organisaties, het werken in virtuele groepen en de relatie tussen vaste medewerkers en de flexibele schil. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001876937 Verschijnt voorjaar 2018 www.plantyn.com/gedrag-in-organisaties

e60,00

Inleiding Groepsdynamica

Nieuwe editie 2018 Inleiding Groepsdynamica reikt studenten de kennis aan om het gedrag van mensen in groepen te beschrijven, te verklaren en te beïnvloeden. Helder beschreven theorie en herkenbare praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af. Alle hoofdstukken sluiten af met oefeningen waarmee de student meer inzicht verwerft in het eigen gedrag in groepen, in de manier waarop groepsleden met elkaar omgaan en in het functioneren van groepen als geheel. Ook kunnen de oefeningen het samenwerken en het overleggen met anderen verbeteren. De nieuwe editie 2018 bevat de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Alle hoofdstukken zijn herzien. Experimenten en onderzoeken kregen extra toelichting. Daarnaast is er ook meer aandacht voor virtuele samenwerking in teams. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001885472 Verschijnt voorjaar 2018 www.plantyn.com/inleiding-groepsdynamica

e39,95

Psychodiagnostiek en assessment

Noordhoff uitgevers ISBN 9789001848118 Publicatiejaar 2014 www.plantyn.com/psychodiagnostiek-en-assessment

PSYCHOLOGIE

e37,75

11 SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Psychodiagnostiek en assessment is geschreven voor de toegepast psycholoog die in de praktijk aan de slag gaat met concrete vraagstukken rondom menselijk gedrag, en daarbij gebruikmaakt van zijn psychodiagnostische competenties. Psychodiagnostiek en assessment is opgebouwd uit drie delen. In deel één wordt ingegaan op beslissingsprocessen en hoe dit terugkomt in de professionele psychodiagnostiek. Hier komen de kenmerken en kwaliteitscriteria van verschillende instrumenten aan bod. In deel twee volgen we het dagelijkse werk van de psychodiagnost. En deel drie focust op de geschiedenis van het vak en de controverses en discussies die zich daarin hebben voorgedaan.


Grondbeginselen der sociologie Het referentiewerk Grondbeginselen der sociologie geeft studenten én professionals inzicht in de sociale relaties en maatschappelijke verschijnselen. Het boek bestaat uit vier delen. In deel één staat de sociologie als wetenschap centraal. Het tweede deel beschrijft de omgang van individuen onderling. In deel drie komen sociale kaders, culturen en subculturen aan bod. Deel vier bespreekt de dynamiek in de samenleving. Ieder hoofdstuk eindigt met een samenvatting. De nieuwste editie werd grondig geactualiseerd. Er is extra aandacht voor het thema socialisatie. De hoofdstukken over cultuur, sociale ongelijkheid en sociale structuur zijn herschreven en aangepast aan de huidige kennis en wetenschap. Ook de interactieve toetsvragen kregen een update. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001834463 Publicatiejaar 2014 www.plantyn.com/grondbeginselen-der-sociologie

e54,25

Samenlevingen Samenlevingen is een inleiding in de sociologie die studenten consequent een sociologische manier van denken bijbrengt door het sociale leven te analyseren in termen van wederzijdse afhankelijkheden. Het boek introduceert de verschillende basisafhankelijkheden, op economisch, affectief, cognitief en politiek vlak. Vervolgens gaat het boek in op sociale ongelijkheid als universeel verschijnsel van het menselijk samenleven. Tot slot worden belangrijke sociale fenomenen, zoals migratie, criminaliteit, gender en steden besproken. Massa’s herkenbare casussen en voorbeelden illustreren de theorie. In de nieuwste editie zijn alle hoofdstukken geactualiseerd op basis van recente sociaal wetenschappelijke inzichten. Een nieuw hoofdstuk over migratie werd toegevoegd. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001865122 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/samenlevingen

SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

12

SOCIOLOGIE

e58,25


Persoonlijke kwaliteit Persoonlijke kwaliteit geeft studenten inzicht in de kwaliteiten die ze nodig hebben in de beroepspraktijk en helpt hen om die kwaliteiten te ontwikkelen. Het gaat om competenties en vaardigheden die in beroeps- en functieprofielen worden genoemd en die bij sollicitaties opduiken. De vragen, voorbeelden, casuïstiek en het oefenmateriaal in de nieuwste editie zijn geactualiseerd en sluiten nu beter aan bij het brede scala aan opleidingen en sectoren waar het boek kan worden ingezet. Nieuw lesmateriaal is aangevuld en het boek kreeg een beter herkenbare indeling. Het boek bestaat nu uit twee delen, waarbij Deel 1 de basis vormt voor Deel 2. De kwaliteiten in Deel 2 zijn in een andere, logischer volgorde gezet. De invloed van ‘Big Five-factor V’, Intellectuele Autonomie, is in de uitwerking van alle hoofdstukken meegenomen. Enkele hoofdstukken zijn samengevoegd en alle hoofdstukken beginnen met een nieuwe vragenlijst die nadrukkelijk geënt is op de ‘Big Five’. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001853280 Publicatiejaar 2016 www.plantyn.com/persoonlijke-kwaliteit

e35,50

Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden Nieuwe editie 2018 Met Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden kunnen studenten de sociale vaardigheden trainen die nodig zijn voor het werkveld. Het uitgangspunt is dat je de mensen in je omgeving net zo behandelt als je zelf behandeld zou willen worden: eerlijk, onbevooroordeeld, met respect, aandacht en waardering. Vaardigheden die onder meer aan bod komen zijn: reflecteren, interpreteren, empathie, gespreksvaardigheden, assertiviteit, evalueren en feedback geven. In de nieuwe editie 2018 bestaat de rode draad uit de professionele relatie tussen de beroepsoefenaar en de ander. De uitgave start met de vaardigheid reflecteren, zodat studenten de andere vaardigheden bewust kunnen ontwikkelen. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001846268 Verschijnt zomer 2018 www.plantyn.com/praktijkgerichte-sociale-vaardigheden

e31,50

Vijf x Eigen-Wijs

Noordhoff uitgevers ISBN 9789001875879 Verschijnt zomer 2017 www.plantyn.com/vijf-maal-eigen-wijs

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

e25,25

13 SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Het nieuwe boek Vijf x Eigen-Wijs bevordert de persoonlijke en professionele ontwikkeling aan de hand van vijf stijlen, weergegeven in vijf kleuren. Deze praktische methode leert studenten kritisch te kijken naar het eigen handelen en naar het handelen van de ander. Vijf x EigenWijs begint met een uitleg over de vijf stijlen, in vijf verschillende kleuren (blauw/rood/groen/geel/wit). Na de uitleg over de stijlen/ kleuren worden opdrachten aangeboden die leiden tot een beter begrip van elk van de vijf stijlen. De aansluitende hoofdstukken gaan dieper in op de stijlen door middel van integratieopdrachten en door te kijken naar de verschillende emoties die erbij passen. Verhalen met ervaringen van cursisten illustreren de positieve werking op leven en werk.


Competent adviseren Dit toegankelijke en overzichtelijke boek leert studenten stap voor stap hoe zij zelfstandig een adviestraject uitvoeren. Het boek bevat het ‘Tienstappenplan Adviseur’ voor het uitvoeren van een compleet en professioneel adviestraject. Ook levert het boek een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de competenties van de (toekomstige) adviseur. De nieuwste editie gaat dieper in op de onderwerpen organisatiecultuur en cultuurverschillen. Er is meer aandacht voor het draagvlak voor een adviestraject. Het onderwerp veranderstrategie is toegevoegd alsook verschillende hulpmiddelen die een adviseur naar wens kan inzetten bij een adviestraject. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001868918 Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/competent-adviseren

e29,50

Conflictmanagement en mediation Dit boek biedt een belangrijke theoretische basis voor conflictmanagement en geeft tegelijkertijd handvatten voor de toepassing ervan in de praktijk. Conflictmanagement en mediation beschrijft elementaire en recente wetenschappelijke inzichten op een praktische en herkenbare wijze, waarbij ook de culturele context aan bod komt. Voor een goede analyse van conflictsituaties introduceren de auteurs het 7-I-model. Vervolgens is er veel aandacht voor praktische strategieën en interventies om conflicten het hoofd te bieden. De nieuwste editie besteedt extra aandacht aan mediation en interventies. Verder is het boek geactualiseerd: de actuele praktijk rondom conflicthantering en actuele wetenschappelijke inzichten zijn erin verwerkt. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001850937 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/conflictmanagement-en-mediation

e35,95

Kritisch zoeken, denken en evalueren

SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

14

Het nieuwe boek Kritisch zoeken, denken en evalueren combineert op unieke en effectieve wijze kritisch denken en informatievaardigheden. Studenten leren efficiënt informatie te zoeken, vinden, gebruiken en te beoordelen. Hiermee sluit het boek uitstekend aan op de 21st century skills. Kritisch zoeken, denken en evalueren laat studenten nadenken over hun eigen cognitieve ontwikkeling en de psychologische mechanismen die ons ervan weerhouden om kritisch met informatie om te gaan. Het boek motiveert studenten en docenten om te reflecteren op het eigen gedrag en helpt om kwalitatief betere beroepsproducten te schrijven. Met activerende opdrachten en interactieve lesmaterialen kunnen studenten de kennis direct praktisch toepassen. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001865467 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/kritisch-zoeken-denken-en-evalueren PROFESSIONELE ONTWIKKELING

e29,00


De complete professional De complete professional leert studenten te werken aan de benodigde beroepscompetenties, de persoonlijke ontwikkeling en een kritische en reflexieve houding. Dit boek helpt studenten zich te ontwikkelen tot een maatschappelijk betrokken en flexibele professional. De professional is namelijk niet alleen met zijn ”vak” bezig, maar heeft aandacht voor de relatie met de omgeving en legt ook een sterke nadruk op het vormen van de persoonlijkheid. Ethiek, het concept ‘Bildung’ en ‘levenslang leren’ zijn hierbij belangrijke elementen. Via de opdrachten en oefeningen kunnen studenten zelfstandig werken aan de eigen ontwikkeling tot complete professional. Het persoonlijke ontwikkelplan houdt de vorderingen van de student bij. De complete professional is een herziene editie van Competentiemanagement. Het boek kreeg een andere titel, omdat het een nieuwe insteek heeft en verder gaat dan competentiemanagement alleen. Er is meer aandacht voor ethiek, normen en waarden, logisch redeneren en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001865443 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/de-complete-professional

e30,00

15 SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

PROFESSIONELE ONTWIKKELING


Competent afstuderen en stagelopen Competent afstuderen en stagelopen biedt studenten een tienstappenplan (TSP) voor het professioneel uitvoeren van afstudeer- of stageprojecten. Het boek draagt bij aan het realiseren en handhaven van een hoge afstudeerkwaliteit en moedigt studenten aan tot zelfstandig en professioneel werken. Ook biedt het begeleiders werkwijzen voor efficiënt en transparant coachen en geeft het afstudeercoördinatoren instrumenten voor kwaliteit- en voortgangsmanagement. De nieuwste editie biedt heel wat verbeteringen. De toepassing van het boek is verbreed, door de toevoeging van een groot aantal representatieve voorbeelden uit allerlei vakgebieden. Verder wordt nu duidelijk aangegeven waar welke competenties in het afstudeerproject geactiveerd worden. Het tienstappenplan (TSP) dat de kern van dit boek vormt, is ook nog verder geoptimaliseerd. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001846237 Publicatiejaar 2016 www.plantyn.com/competent-afstuderen-en-stagelopen

e44,50

De effectieve projectgroep Studenten in het hoger onderwijs werken vaak in (project)teams. De effectieve projectgroep helpt ze de vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om groepsprojecten tot een goed einde te brengen. In dit boek komen aan de orde: het nut van projecten, de helderheid van de opdracht, de optimale groepssamenstelling, lastige fasen in de samenwerking, het organiseren van goede samenwerking, het voeren van helder overleg, het efficiënt plannen van taken, conflicten oplossen, het optimaal benutten van de begeleiding, slimme presentatie van de resultaten, en de beoordeling en afsluiting van het project. De nieuwste editie is op een aantal punten gewijzigd, rekening houdende met de feedback van studenten op de vorige editie. De literatuurverwijzingen zijn geactualiseerd en deze editie bevat een duidelijke fasering van conflictoplossing. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001866297 Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/de-effectieve-projectgroep

e26,25

Probleemgestuurd leren: Een wegwijzer voor studenten

SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

16

Probleemgestuurd leren legt op heldere wijze uit hoe de methode probleemgestuurd leren werkt en besteedt aandacht aan de vaardigheden die nodig zijn om in onderwijsgroepen te functioneren. De auteurs gaan in op vragen als: Hoe pak je een probleem aan? Hoe werk je samen in een onderwijsgroep? Hoe geef je als gespreksleider leiding aan een onderwijsgroep? Hoe organiseer je je studie optimaal? Ook is er aandacht voor het gebruik van computers, tablets en internet in combinatie met de methode. In de nieuwste editie is er meer aandacht voor de effectiviteit van de methode, de toepassing ervan in een digitale omgeving, de benodigde vaardigheden om de methode toe te passen en zelfstandig te kunnen leren. Er bestaat ook een Engelstalige editie van dit boek: Introduction to Problem-based learning (ISBN 9789001877866). Noordhoff uitgevers ISBN 9789001877842 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/probleemgestuurd-leren STUDIEVAARDIGHEDEN/LEREN LEREN

e30,50


Studeer Effectief Studeer Effectief bouwt voort op de meest recente wetenschappelijke inzichten over het studeren in het hoger onderwijs en biedt studenten aanwijzingen en oefeningen om effectief te studeren. Het boek bevat tonnen praktische suggesties, checklists, voorbeelden en oefeningen. Aan de orde komen: motivatie en concentratie, de werking van het brein, tijdbesteding en studieplanning, colleges en lessen volgen, bestuderen van studieboeken, samenwerken, aanpakken van opgaven en cases, en voorbereiden en maken van tentamens. In de nieuwste editie besteden de auteurs extra aandacht aan een actieve en bewuste aanpak van de studie, rekening houdend met de specifieke studiesituatie in het hoger onderwijs. Deze editie bevat ook een gedeelte over de werking van het brein en het trainen van de hersenen. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001866365 Publicatiejaar 2016 www.plantyn.com/studeer-effectief

e26,25

Zo… studeer je Zo… studeer je geeft de student informatie over studeren en biedt een samenhangend 8-stappenplan om de eerste fase van de studie succesvoller te doorlopen. Per stap wordt een inleiding gegeven en vervolgens wordt de student via activiteiten aan het werk gezet. Aan de nieuwste editie van Zo… studeer je zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd: talentontwikkeling, samenwerken in multiculturele studiegroepen, hulpmethode rapporten schrijven, minicursus MS Word, bronnenonderzoek doen, en tussentijds stoppen met de studie of switchen van opleiding. Studenten kunnen dit boekje ook zelfstandig gebruiken. De uitwerkingen van de opdrachten kunnen zij dan toevoegen aan hun portfolio. Noordhoff uitgevers Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/zo-studeer-je

ISBN 9789001850876

e20,00

17 SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

STUDIEVAARDIGHEDEN/LEREN LEREN


Innovatief onderwijs ontwerpen Het nieuwe boek Innovatief onderwijs ontwerpen laat zien hoe vanuit het 4CIDmodel effectief complexe taken in het onderwijs gemaakt kunnen worden. Dit boek legt aan de hand van heldere voorbeelden uit wat de principes van het 4CID-model zijn en hoe deze toegepast kunnen worden om tot een integraal ontwerp voor een onderwijsprogramma te komen. De principes bestaan uit het ontwerpen van leertaken, beoordelingsinstrumenten, de volgorde van leertaken in het onderwijsprogramma, ondersteunende informatie, procedurele informatie en deeltaakoefening. Het boek is zeer logisch en overzichtelijk gestructureerd, aan elk principe is een hoofdstuk gewijd. Een lijst met uitgelegde kernbegrippen vervolledigt het boek. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001886318 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/innovatief-onderwijs-ontwerpen

SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

18

ONDERWIJSONTWIKKELING

e36,25


Info nodig Meer info nodig over onze leermiddelen? Wil je een gesprek met onze accountmanagers? Dat kan. Bel of mail hen en zij komen spoedig langs om je verder te helpen.

Christophe Van De Vreken christophe.vandevreken@plantyn.com +32 471 29 32 81

Kelly Beutels kelly.beutels@plantyn.com +32 478 51 44 39

Boek bestellen Wil je een boek bestellen als docent, dat gaat heel eenvoudig! Bestel via onze website (www.plantyn.com) of neem contact met onze klantendienst (klantendienst@plantyn.com). We zorgen voor een snelle levering. Docenten kunnen voor eigen gebruik of om te bekijken of een boek geschikt is om in te voeren voor de studenten, een beoordelingsexemplaar (met 50% korting) aanvragen. Aanvragen voor een beoordelingsexemplaar, kunnen enkel gaan over boeken die horen bij het vakgebied van de docent/aanvrager.

Prijzen De prijzen die je terugvindt, zijn de prijzen die gelden vanaf 1 januari 2018. Kleine prijswijzigingen zijn steeds mogelijk.

19 SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING


Feedback geven Heb jij opmerkingen of suggesties bij onze leermiddelen? Wij vernemen het graag. Stuur je reacties door aan onze uitgever Hoger Onderwijs. Barbara De Schrijver barbara.deschrijver@plantyn.com +32 479 86 90 65

Auteur worden, iets voor jou? Voor de ontwikkeling van onze leermiddelen, rekenen wij op docenten die in de praktijk staan. Zij helpen ons als auteur of als adviseur bij het tot stand komen van nieuwe publicaties. Ben jij nauw betrokken bij je vakgebied en wil jij meehelpen aan de realisatie van nieuwe leermiddelen? Neemt dan contact op met onze uitgever Hoger Onderwijs. Zij maakt graag een afspraak met jou om je voorstellen te beluisteren. Barbara De Schrijver barbara.deschrijver@plantyn.com +32 479 86 90 65

0

Plantyn verhuist! Bij het begin van de lente 2018 verhuist Plantyn naar een nieuw kantoor in Berchem. Noteer ons nieuwe adres: Plantyn-The Link Posthofbrug 6 (3de verdieping) 2600 Antwerpen (Berchem) Ons algemeen telefoonnummer blijft ongewijzigd: 0800 99 084.

SOCIALE WETENSCHAPPEN, PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

20

Plantyn ‘t leren is mooi

Plantyn Motstraat 32 2800 MECHELEN

telefoon: 0800 99 084 Bezoek onze website: www.plantyn.com

Plantyn Catalogus Hoger Onderwijs: Sociale wetenschappen 2018  
Plantyn Catalogus Hoger Onderwijs: Sociale wetenschappen 2018  

Blader online door onze catalogus. Klik op de uitgaven voor meer info.

Advertisement