Page 1

CATALOGUS 2018 GEZONDHEIDSZORG & VERPLEEGKUNDE


Plantyn maakt en verdeelt leermiddelen voor het hoger onderwijs. Leermiddelen die het beste halen uit de student en de docent. Docenten ondersteunen we met kwalitatief lesmateriaal. Studenten helpen we slagen dankzij gebruiksvriendelijke inhouden. Dat is onze missie. Daar doet Plantyn het voor!

Maak hier kennis met ons aanbod voor de vakgebieden Gezondheidszorg en Verpleegkunde. Voor de meest recente productinfo (prijzen, verschijningsdata) over titels van Plantyn en Noordhoff Uitgevers kun je steeds terecht op onze website (www.plantyn.com).

In de digitale versie van deze catalogus kun je meteen bij elke titel doorklikken naar de website voor meer info en een inkijkhoofdstuk.

GEZONDHEIDSZORG & VERPLEEGKUNDE

2


INDEX Basisvaardigheden • Basisvaardigheden rekenen voor de gezondheidszorg • Meten is weten • Klinisch redeneren Onderzoekvaardigheden • Onderzoek in de gezondheidszorg Agogische vaardigheden • Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn Nieuwe editie 2018 Communicatievaardigheden • Communicatie compleet voor verpleegkundigen en zorgverleners • Het hulpverlenend gesprek Bestuurskunde/Logistiek • Bestuurlijke informatievoorziening • Logistiek in de zorg: beheersing van patiënten-en goederenstromen Verpleegkundige kennis • Zakboek anatomie en fysiologie • Zakboek verpleegkundige diagnosen • Zakboek verpleegkundige handelingen • Zakboek ziekten • Zo maak je een verpleegplan Voedingsleer • Voeding bij gezondheid en ziekte

3 GEZONDHEIDSZORG & VERPLEEGKUNDE


Basisvaardigheden rekenen voor de gezondheidszorg Basisvaardigheden rekenen voor de gezondheidszorg behandelt op toegankelijke wijze basis berekeningen die van belang zijn in de verpleegkunde en de gezondheidszorg. Het uitgangspunt is dat studenten begrijpen wat ze doen als ze berekeningen uitvoeren. Met dit boek leren studenten stap voor stap efficiënt en slim problemen op te lossen. Het eerste deel bevat de belangrijkste theorie en begrippen. Vervolgens komen de praktijktoepassingen met sprekende en herkenbare voorbeelden. In de nieuwste editie zijn paragrafen over vochtbalans en handig rekenen toegevoegd. Het vermenigvuldigen van breuken kreeg een aparte paragraaf en is losgetrokken van het optellen/aftrekken van breuken. Ook de vormgeving kreeg een make-over. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001878283 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/basisvaardigheden-rekenen-voor-de-gezondheidszorg

e 28,25

Meten is weten In Meten is weten vind je een overzicht van instrumenten en hulpmiddelen die je als verpleegkundige kunt gebruiken bij het verzamelen, ordenen en beoordelen van informatie. Het gaat om instrumenten als schema’s, testen, screeningsmethoden, classificatiesystemen en redeneerhulpen. Van ieder instrument wordt beschreven wat het is, hoe het werkt en wat de aandachtspunten zijn tijdens het gebruik. De student vindt de meetinstrumenten in alfabetische volgorde. Tegelijk is er ook een thematisch overzicht van instrumenten, van generiek naar specifiek, met verwijzing naar de setting en/of validatie waarin je een instrument gebruikt. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001866174 Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/meten-is-weten

e 19,65

Klinisch redeneren

GEZONDHEIDSZORG & VERPLEEGKUNDE

4

Klinisch redeneren geeft studenten verpleegkunde handvatten voor de praktijk. Omdat veel (aankomend) verpleegkundigen gegevensverzameling, analyse, doelstellingen en interventies lastig vinden, ontstond Klinisch redeneren. Op een compacte en duidelijke manier, met ondersteuning van oefeningen, leert de student hoe het werkt. Het boek kent zeven stappen. Door de stappen te volgen, doorloop je het hele proces van klinisch redeneren. Verspreid in de tekst staan tips en activiteiten. Als je alle activiteiten uitvoert, heb je het hele proces geoefend én heb je kennis van de theoretische achtergrond: een combinatie van kennis en vaardigheid. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001866167 Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/klinisch-redeneren

BASISVAARDIGHEDEN

e 19,65


Onderzoek in de gezondheidszorg Onderzoek in de gezondheidszorg legt stap voor stap uit hoe het proces verloopt, van het allereerste idee tot en met het uiteindelijke onderzoek. Het boek bestaat uit vier delen, die overeenkomen met de onderzoeksfasen: onderzoeksplan; dataverzameling; data-analyse; interpretatie en verslaglegging. In de hoofdstukken van ieder deel komen alle aspecten uit de desbetreffende onderzoeksfase kort aan bod. Compleet met praktische actuele voorbeelden uit de gezondheidszorg die de theorie verduidelijken. De herziene editie besteedt meer aandacht aan kwalitatief onderzoek en bevat een schat aan nieuwe praktijkvoorbeelden. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001834500 Publicatiejaar 2014 www.plantyn.com/onderzoek-in-de-gezondheidszorg

e 44,50

Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn

Noordhoff uitgevers ISBN 9789001885496 Verschijnt voorjaar 2018 www.plantyn.com/netwerkontwikkeling-voor-zorg-en-welzijn

ONDERZOEKVAARDIGHEDEN / AGOGISCHE VAARDIGHEDEN ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN

e 34,95

5 GEZONDHEIDSZORG & VERPLEEGKUNDE

Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn is een handreiking voor toekomstige werkers in de zorg- en welzijnssector. Centraal staat het begrip ‘netwerkontwikkeling’. Nadruk ligt minder op het realiseren van het welzijn van alle burgers, maar op het bevorderen van participatie. De nieuwe editie is grondig herwerkt. Nieuw zijn het persoonlijk plan en het familiegroepsplan. Er is meer aandacht voor netwerkontwikkeling, zelfbeschikking, wederkerigheid en digitale contacten binnen sociale netwerken. Naast evidence-based practice is nu ook de practice-based evidence aanpak beschreven. Aan alle hoofdstukken zijn nieuwe verwerkingsopdrachten toegevoegd.


Communicatie compleet voor verpleegkundigen en zorgverleners Dit is een nieuw communicatiehandboek voor verpleegkundigen in opleiding. Een verfrissend boek met theorie en oefenmateriaal zodat studenten zich kunnen bekwamen in alle vormen van communicatie, mondeling en schriftelijk: van gesprekken tot rapportage, van het omgaan met weerstand tot reflectie op eigen ontwikkeling. De student krijgt ook handige aanwijzingen en tips voor de gespreksvoering met patiĂŤnten. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001822316 e 60,95 Publicatiejaar 2013 www.plantyn.com/communicatie-compleet-voor-verpleegkundigen-en-zorgverleners

Het hulpverlenend gesprek Dit boek gaat over gespreksvoering en de meest voorkomende valkuilen voor een beginnend hulpverlener. Het boek staat boordevol voorbeeldmateriaal, tips, praktijkmateriaal en oefenstof. Aan de hand van uitgebreide casuĂŻstiek tonen de auteurs het verloop van een hulpverlenend gesprek, uitgaande van een bepaald gespreksmodel. In elke casus ontdek je drie invalshoeken: vanuit een directieve en een non-directieve aanpak en vanuit een aanpak waar beide benaderingen worden afgewisseld. In de meest recente editie is extra aandacht voor reflectie op gesprekken. Onderwerpen als interactie, ruis, weerstand en agressie tussen hulpvrager en hulpverlener zijn toegevoegd. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001848095 Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/het-hulpverlenend-gesprek

GEZONDHEIDSZORG & VERPLEEGKUNDE

6

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN

e 31,50


Bestuurlijke informatievoorziening Bestuurlijke informatievoorziening behandelt de belangrijkste administratieve processen, waarbij de begrippen interne beheersing en interne betrouwbaarheid centraal staan. Verschillende typen ondernemingen worden behandeld, evenals de belangrijkste interne processen. Een analyse van bedrijfsprocessen geeft inzicht in de risico’s. Interne beheersingsmaatregelen kunnen deze risico’s verkleinen en maken de informatievoorziening betrouwbaarder. Praktijkvoorbeelden en cases brengen de theorie tot leven en dankzij de vele opdrachten kan de student uitgebreid oefenen. De nieuwste editie kreeg een grondige update. Er is geen apart opgavenboek meer. Opgaven vindt de student nu aan het eind van ieder hoofdstuk. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001846046 Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/bestuurlijke-informatievoorziening

e 58,75

Logistiek in de zorg: beheersing van patiënten-en goederenstromen Logistiek in de zorg bevat alle ingrediënten om het logistieke denken toe te passen op de zorg, of het nu om ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg, of om eerste lijnzorg gaat. Het bevat tools en technieken die helpen om logistieke processen in de zorg te stroomlijnen; zowel in termen van betere service aan patiënten en cliënten, als in de zin van lagere kosten en kapitaalgebruik. Studenten krijgen een helder antwoord op vragen als: Hoe voorkom je wachtrijen van patiënten? Wat zijn de logistieke aspecten van transmurale zorg? Hoe start je een verandertraject vanuit zorglogistiek oogpunt? Noordhoff uitgevers ISBN 9789001769673 Publicatiejaar 2009 www.plantyn.com/logistiek-in-de-zorg

e 46,75

7 GEZONDHEIDSZORG & VERPLEEGKUNDE

BESTUURSKUNDE/LOGISTIEK


Zakboek anatomie en fysiologie In het Zakboek anatomie en fysiologie ontdekt de student op overzichtelijke wijze de relevante anatomie en fysiologie voor verpleging en zorgberoepen. Het is het enige boek over dit onderwerp dat in het formaat van een zakboek wordt uitgegeven. Zakboek anatomie en fysiologie is uitermate geschikt als eerste introductie op het vakgebied. Het kan ook als naslagwerk gebruikt worden om kennis op te frissen. Handig hiervoor is de afwerking met een ringband en de massa’s overzichtelijke illustraties. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001817473 Publicatiejaar 2012 www.plantyn.com/zakboek-anatomie-en-fysiologie

e 51,85

Zakboek verpleegkundige diagnosen Zakboek verpleegkundige diagnosen van auteur Carpenito biedt een helder overzicht van verpleegkundige diagnosen, beoogde resultaten en relevante interventies. Het fungeert als zakboek waar studenten informatie uit putten voor het omzetten van theoretische kennis in praktijksituaties. De meerwaarde van dit zakboek voor verpleegkundigen (in opleiding) berust op het gebruik van hedendaagse internationale verpleegkundige standaarden (NANDA-I, NIC, NOC), recente verpleegkundige literatuur ter onderbouwing, de reflectie van Carpenito op de bruikbaarheid van diagnosen en haar op de praktijk geënte adviezen over de toepassing van diagnostiek en interventies. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001886752 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/zakboek-verpleegkundige-diagnosen

e 61,50

Zakboek verpleegkundige handelingen

GEZONDHEIDSZORG & VERPLEEGKUNDE

8

In dit boek worden de belangrijkste aandachtsgebieden binnen de verpleegkundige handelingen nader toegelicht. Een aantal hoofdstukken wordt op twee wijzen ingedeeld: eerst de ‘basiszorg’ en nadien de ‘verpleegkundige handelingen’. In alle hoofdstukken is in de opbouw een vaste structuur gehanteerd. Eerst komen de algemene aandachtspunten aan de orde. Deze algemene uitgangspunten worden daarna verdiept in de beschrijving van het aandachtsgebied. Hierbij wordt puntsgewijs het protocol voor de beschreven handeling verder uitgewerkt. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001823696 Publicatiejaar 2015 www.plantyn.com/zakboek-verpleegkundige-handelingen

VERPLEEGKUNDIGE KENNIS

e 41,45


Zakboek ziekten Zakboek ziekten is bijzonder praktisch voor studenten in opleiding. Dit zakboek helpt om medische kennis te vergroten, te bepalen wanneer er verder actie moet worden ondernomen of moet worden doorverwezen. De auteurs maken een complexe materie voor een brede doelgroep toegankelijk. Elk hoofdstuk begint met de aangeboren afwijkingen en/of de kinderziekten en gaat verder met de overige ziekten. Na een algemene inleiding over ziekten van het betreffende orgaansysteem volgt per ziekte de volgende indeling: Definitie & achtergrondinformatie; Oorzaken; Symptomen; Diagnose stellen; Behandeling; Complicaties; Prognose; Preventie, zorg en begeleiding; Trefwoordenregister. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001817466 Publicatiejaar 2013 www.plantyn.com/zakboek-ziekten

e 51,85

Zo maak je een verpleegplan Een verpleegkundige moet logisch en planmatig kunnen werken. Een verpleegplan maken is de sleutel voor een professionele en gerichte aanpak. Omdat veel verpleegkundigen het maken van een verpleegplan lastig vinden, ontstond Zo maak je een verpleegplan. Op een compacte en duidelijke manier, met digitale ondersteuning, leren studenten in 8 stappen een verpleegplan te maken. Volgens een vast format met voorbeeldmodellen, oefeningen en korte casuïstiek kunnen studenten zelfstandig aan de slag. In het boek staan de nodige tips en activiteiten. De tips helpen bij het uitvoeren van de activiteiten. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001804961 Publicatiejaar 2010 www.plantyn.com/zo-maak-je-een-verpleegplan

e 18,65

9 GEZONDHEIDSZORG & VERPLEEGKUNDE

VERPLEEGKUNDIGE KENNIS


Voeding bij gezondheid en ziekte In dit studieboek komen alle onderwerpen aan bod die een professional nodig heeft voor een goede voedingszorg. Voeding bij gezondheid en ziekte bespreekt achtereenvolgens hoe voedingsgedrag tot stand komt, hoe voedsel geproduceerd wordt en welke maatregelen er zijn voor de voedselveiligheid. Komen ook uitvoerig aan bod: de voedingsleer; de invloed van de voeding op onze gezondheid en op het ontstaan van ziekte; de specifieke behoeften en problemen van verschillende doelgroepen; de ziekten en handicaps die van invloed zijn op de voedingstoestand en waarbij een aangepaste voeding nodig is; de diëten en de rol van de diëtist. De nieuwste editie bevat de nieuwste richtlijnen voor preventie, diagnostiek en behandeling van chronische ziekten, evenals nieuwe resultaten uit onderzoek naar voedingsgedrag. Ook vernieuwde normen en aanbevelingen voor inname van voedingsstoffen en voedingsmiddelen en veranderingen ten gevolge van Europese wet- en regelgeving zijn opgenomen. Voor verdieping en praktische tips verwijst het boek naar recente literatuur, relevante sites en apps. Noordhoff uitgevers ISBN 9789001875695 Publicatiejaar 2017 www.plantyn.com/voeding-bij-gezondheid-en-ziekte

GEZONDHEIDSZORG & VERPLEEGKUNDE

10

VOEDINGSLEER

e 69,00


Info nodig Meer info nodig over onze leermiddelen? Wil je een gesprek met onze accountmanagers? Dat kan. Bel of mail hen en zij komen spoedig langs om je verder te helpen.

Christophe Van De Vreken christophe.vandevreken@plantyn.com +32 471 29 32 81

Kelly Beutels kelly.beutels@plantyn.com +32 478 51 44 39

Boek bestellen Wil je een boek bestellen als docent, dat gaat heel eenvoudig! Bestel via onze website (www.plantyn.com) of neem contact met onze klantendienst (klantendienst@plantyn.com). We zorgen voor een snelle levering. Docenten kunnen voor eigen gebruik of om te bekijken of een boek geschikt is om in te voeren voor de studenten, een beoordelingsexemplaar (met 50% korting) aanvragen. Aanvragen voor een beoordelingsexemplaar, kunnen enkel gaan over boeken die horen bij het vakgebied van de docent/aanvrager.

Prijzen De prijzen die je terugvindt, zijn de prijzen die gelden vanaf 1 januari 2018. Kleine prijswijzigingen zijn steeds mogelijk.

11 GEZONDHEIDSZORG & VERPLEEGKUNDE


Feedback geven Heb jij opmerkingen of suggesties bij onze leermiddelen? Wij vernemen het graag. Stuur je reacties door aan onze uitgever Hoger Onderwijs. Barbara De Schrijver barbara.deschrijver@plantyn.com +32 479 86 90 65

Auteur worden, iets voor jou? Voor de ontwikkeling van onze leermiddelen, rekenen wij op docenten die in de praktijk staan. Zij helpen ons als auteur of als adviseur bij het tot stand komen van nieuwe publicaties. Ben jij nauw betrokken bij je vakgebied en wil jij meehelpen aan de realisatie van nieuwe leermiddelen? Neemt dan contact op met onze uitgever Hoger Onderwijs. Zij maakt graag een afspraak met jou om je voorstellen te beluisteren. Barbara De Schrijver barbara.deschrijver@plantyn.com +32 479 86 90 65

0

Plantyn verhuist! Bij het begin van de lente 2018 verhuist Plantyn naar een nieuw kantoor in Berchem. Noteer ons nieuwe adres: Plantyn-The Link Posthofbrug 6 (3de verdieping) 2600 Antwerpen (Berchem) Ons algemeen telefoonnummer blijft ongewijzigd: 0800 99 084.

GEZONDHEIDSZORG & VERPLEEGKUNDE

12

Plantyn ‘t leren is mooi

Plantyn Motstraat 32 2800 MECHELEN

telefoon: 0800 99 084 Bezoek onze website: www.plantyn.com

Plantyn Catalogus Hoger Onderwijs: gezondheidszorg - verpleegkunde 2018  

Blader door deze catalogus. Meer info nodig over een product? Gewoon klikken.

Plantyn Catalogus Hoger Onderwijs: gezondheidszorg - verpleegkunde 2018  

Blader door deze catalogus. Meer info nodig over een product? Gewoon klikken.

Advertisement