Page 1

Geschiedenis spreekt boekdelen • 40 jaar Uitgeverij Matrijs 1981 – 2021 •

jaar!

€14,95

€14,95

Gratis bij bestelling van 2 of meer actieboeken!

j u b i l e u m a c t i e u i t g e v e r ij m a t r ij s


VERJONGD STADSHART EEN NIEUW UTRECHT CENTRAAL

Hanzelijn

Dronten

Kampen Drontermeer

Terwijl Utrecht Centraal te maken heeft met een continue reizigersstroom, streeft een kleine toegewijde organisatie naar een veilige, overzichtelijke en vlotte verbouwing van hetzelfde station. Hoe zijn de belangen van reizigers te combineren met een

Zwolle

jarenlange bouwput, met ingrijpende aanpassingen tijdens de uitvoering en al dan niet geplande nevenactiviteiten? De verbouwing van het station en het omliggende gebied heeft dan ook de nodige voeten in aarde.

Hattem

Verjongd stadshart. Een nieuw Utrecht Centraal neemt je mee achter de schermen van een spectaculair bouwproject in wisselwerking met de stad. Zoals bij elke grote verbouwing zijn er dilemma’s, onverwachte wendingen, zijn er meevallers en tegenvallers, maar heerst er vooral positieve energie en optimisme over het eindresultaat. De uitbreiding van het Stationsgebied in Utrecht gaat gepaard met een nieuw muziek-

ord- en

gebouw, een stadskantoor, een metamorfose van Hoog Catharijne, de terugkeer van

werd

het water in de singel en de bouw van de grootste fietsparkeergarage ter wereld.

am van

Station Utrecht Centraal vormt het hart van het Stationsgebied en biedt een vloeiende

middel-

verbinding tussen beide zijden van de sporen. Om de ontwikkeling te begrijpen van Utrecht als knooppunt van Nederland, gaat

etst

Verjongd stadshart. Een nieuw Utrecht Centraal terug naar de aanleg van de eerste

a’s

‘ijzeren weg’ van Utrecht naar Amsterdam in 1843. We reizen door bijna twee eeuwen

der-

geschiedenis van veranderende technologie, architectuur, oorlogen, verwoestingen,

Hanzelijn Oude en Nieuwe Land verbonden

e infra-

nen bij

maat.

de invloed van Hoog Catharijne en de Nationale Sleutelprojecten, die alle een belangrijke rol speelden bij de totstandkoming van Utrecht Centraal anno nu. De verbouwing van het station is aanleiding om terug te blikken en vooruit te kijken. Voor Utrechters een feest van herkenning, terwijl het tegelijkertijd een uniek kijkje in de keuken biedt van de nieuwe OV-terminal.

ISBN 978-90-5345-509-8

9 789053 455098

VERJONGD STADSHART

EEN NIEUW UTRECHT CENTRAAL

UTRECHT CS BASIS DEF OMS.indd 1

08-11-16 11:57

I.D. Jacobs e.a.

T. Burgers en J. Vredenberg

Hanzelijn. Oude en Nieuwe Land verbonden

Sporen naar Arnhem Centraal

144 blz., 22,5 x 24,5 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-455-8

96 blz., 24 x 30 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-499-2

In december 2012 werd de gloed­ nieuwe Hanzelijn in gebruik geno­ men. Dit boek schetst een compleet beeld van de totstandkoming van deze lijn.

Sporen naar Arnhem Centraal vertelt de geschiedenis van de ver­ schillende stations die Arnhem heeft gehad, in samenhang met de ont­ wikkeling van het openbaar vervoer rond deze stad.

Van € 24,95 voor € 12,95

Van € 24,95 voor € 12,95

Verjongd stadshart. Een nieuw Utrecht Centraal 176 blz., 24 x 31 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-509-8

De dynamiek van het verkeer in het waterrijke Amsterdam is goed af te lezen aan zijn bruggen. Met de groei van de stad is het bruggenareaal voortdurend aangepast en uitgebreid. De komst van het openbaar vervoer, in 1875 begonnen met een particulier paardentrambedrijf, heeft grote invloed gehad op het ontsluiten en begaanbaar maken van de stad binnen de Singelgracht. De aanleg van het Noordzeekanaal in 1876 en van een centraal spoorwegknooppunt in het IJ in 1880 leidde tot de ‘radiale verkeersdoorbraken’ vanuit het centrum naar de stadsuitbreidingen. Het openbaar vervoer vormde sinds die tijd een belangrijk onderdeel van de uitbreidingsplannen. Vanaf 1912 werd de auto een geduchte concurrent van het openbaar vervoer in de stedelijke planning. Over de oude structuur van de stad werd een nieuwe gelegd met het oog op een toekomst die nooit is uitgekomen. Hierdoor zijn meer bruggen vervangen dan nodig was. De geschiedenis van de Amsterdamse bruggen staat niet los van de inspanningen van de dienst der Publieke Werken, die zich vanaf 1850 toelegde op de infrastructuur en het onderhoud en de verbetering van de waterwegen, wegen en bruggen. Door de bestuurlijke decentralisatie werd de dienst vanaf 1980 ontmanteld. Sinds 2004 is de afdeling KunstWerken van de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer de beheerder van de bruggen, sluizen en tunnels in de hoofdinfrastructuur. Bruggen in Amsterdam. Infrastructurele ontwikkelingen en brugontwerpen van 1850 tot 2010 is geïllustreerd met veel nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal, historische foto’s, prentbriefkaarten, tekeningen en plattegronden. Deel 1 belicht de infrastructurele ontwikkeling van Amsterdam en de invloed daarvan op de bouw van bruggen sinds circa 1850. Deel 2 is gewijd aan de technische en esthetische ontwikkeling van de Amsterdamse bruggenbouw. In drie routes, de Singelring, de Westelijke Hoofdvaarweg en de Oostelijke Hoofdvaarweg, passeren 120 bruggen de revue die exemplarisch zijn voor vrijwel alle brugtypes die in Amsterdam zijn gebouwd.

Van € 29,95 voor € 14,95

Bestelt u twee of meer actieboeken, dan ontvangt u het boek Bezetting in beeld. Het beeldverhaal van Frans Brouwer 1944-1945 gratis! Frank V. Smit

Infrastructurele ontwikkelingen en brugontwerpen van 1850 tot 2010

Bruggen in Amsterdam ISBN 978-90-5345-337-7

Ed van Eeden

E. van Eeden

Operatie open hart. Twintig jaar bouwen aan het Stationsgebied Utrecht 352 blz., 17 x 24 cm, genaaid gebrocheerd ISBN: 978-90-5345-540-1

In 2002 werd begonnen met het ma­ ken van plannen voor de toekomst van het Utrechtse Stationsgebied. Dit boek onthult het dynamische beslis­ traject dat achter alle veranderingen schuilging.

Van € 24,95 voor € 12,95

2

Jubileumactie

Gratis bij bestelling van 2 of meer actieboeken!

Verjongd stadshart neemt je mee achter de schermen van het spectaculaire bouwproject van Utrecht Centraal en bespreekt bijna twee eeuwen geschiedenis.

Bruggen in Amsterdam

Stationsgebied Utrecht

O PE RATIE O PE N HA RT

Twintig jaar bouwen aan het

T. Burgers, J. Vredenberg en H. Boland

9 789053 453377

J. Smit en B. van Straalen (red.), G. van Hooff (eindred.)

IJzergieterijen langs de Oude IJssel. 1689-heden 208 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden met stofomslag ISBN: 978-90-5345-329-2

In 1689 werd de eerste ijzergieterij in Rekhem in bedrijf genomen. Dit boek bespreekt belangrijke historische ontwikkelingen, de positie van de arbeiders en de negen ijzergieterijen langs de Oude IJssel.

Van € 29,95 voor € 14,95

F.V. Smit

Bruggen in Amsterdam. Infrastructurele ontwikkelingen en brugontwerpen van 1850 tot 2010 396 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden met stofomslag ISBN: 978-90-5345-337-7

Met de groei van de stad kreeg Am­ sterdam er ook steeds meer bruggen bij. Dit boek belicht de ontwikkeling van de bruggen in Amsterdam.

Actievoorwaarden • De actieprijzen zijn geldig van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021. • Zolang de voorraad strekt, uitverkochte titels worden niet herdrukt. • Bestellen kan via www.matrijs.com, of door te bellen naar 030 234 31 48 of te mailen naar verkoop@matrijs.com. • Bestellingen van uitverkochte titels komen te vervallen. • Bij bestellingen met een bestelbedrag vanaf € 20 betaalt u in Nederland geen verzendkosten. Bij bestellingen lager dan € 20 bedragen de verzendkosten binnen Nederland € 2,49. • Bestelde boeken kunnen niet geruild of teruggenomen worden. • Per huishouden ontvangt u maximaal één exemplaar van Bezetting in beeld. Het beeldverhaal van Frans Brouwer 1944-1945 cadeau.

b e s t e l v i a w w w . m a t r ij s . c o m

Van € 49,95 voor € 24,95 40 jaar Uitgeverij Matrijs | 1981 – 2021

3


F. Scholten

C.P. van Eeghen en P. van der Kuil

De gemeente Rheden op oude kaarten

Brede rivieren langs hoge hellingen. Het stuwwallandschap van midden-Nederland op zeventiende-eeuwse tekeningen

128 blz., 24 x 30 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-395-7

De gemeente Rheden is in de loop der eeuwen vaak op kaarten afge­ beeld. Dit werk geeft uitleg bij een se­ lectie van deze kaarten en beschrijft de historische en ruimtelijke ontwik­ kelingen van gemeente Rheden.

Van € 29,95 voor € 14,95

168 blz., 24 x 34 cm, genaaid gebonden met stofomslag. ISBN: 978-90-5345-487-9

L. Giebels, M. van Tielhof en P. van Dam

Waterstaatsgeschiedenis Holland 688 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden met stofomslag met opbergcassette ISBN: 978-90-5345-461-9

N. van den Bergh e.a.

H. Menke, H. Renes e.a. (red.)

J. Abrahamse (red.)

Het Koningsven. Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide

Veluwse beken en sprengen. Een uniek landschap

Waddenzee. Werelderfgoed

224 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-517-3

256 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden met stofomslag ISBN: 978-90-5345-317-9

Dit werk toont in bijna 140 tekenin­ gen het stuwwallandschap tussen Kleef en Rhenen van de zeventiende eeuw. De afzonderlijk beschreven te­ keningen worden begeleid door twee inleidende hoofdstukken met histori­ sche en kunsthistorische informatie.

Water is van oudsher een belangrijke zorg voor Holland. Deze cassette pre­ senteert de complete waterschaps­ geschiedenis van dit hoogheemraad­ schap, een van de grootste en oudste waterschappen in Nederland.

Aan de voet van de Sint-Jansberg en het Duitse Reichswald komt een nieuw natuurgebied, het Koningsven. Dit werk vertelt over de geschiedenis van dit gebied in al haar facetten.

De Veluwe staat bekend om zijn bossen, uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen. Door de Veluwe stroomt echter ook een heel water­ stelsel. Dit boek toont dit unieke beken- en sprengenlandschap, een monumentaal erfgoed.

Van € 34,95 voor € 17,95

Van € 40,00 voor € 19,95

Van € 29,95 voor € 14,95

Van € 34,95 voor € 17,95

256 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden met stofomslag ISBN: 978-90-5345-423-7

De Duits-Nederlandse Waddenzee geniet sinds 26 juni 2009 de status Werelderfgoed. Dit boek brengt de geschiedenis van het gebied en de unieke kenmerken van de Wadden als getijdenlandschap en natuur­ gebied tot leven.

Van € 34,95 voor € 17,95

Tip!

F. Beekman

R. Jansen en K. van der Laan (red.)

B. Steketee en H. Willems

H. Renes en A. te Stroete (red.)

De Kop van Schouwen onder het zand. Duizend jaar duinvorming en duingebruik op een Zeeuws eiland

Verleden van een bewogen landschap. Landschaps- en bewoningsgeschiedenis van de Maashorst

Voorbij gevlogen. Veranderingen in het Nederlandse landschap

304 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-314-8

176 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-434-3

Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas. Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad ’s-Hertogenbosch

In de goedbewaarde duinen op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland zijn de sporen van het verleden in het landschap af te lezen. Dit boek biedt een historische geografie van dit unieke gebied.

Dit werk toont de ontwikkeling, be­ woning en het gebruik en betekenis van het landschap van de Maashorst van de prehistorie tot heden.

Van € 34,95 voor € 17,95

Van € 29,95 voor € 14,95

4

Jubileumactie

136 blz., 24 x 34 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-436-7

144 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebrocheerd ISBN: 978-90-5345-439-8

E. Buijsman

‘Fraaie schepsels’. De grote stern in Nederland

Dit boek behandelt de waterstaat­ kundige, maatschappelijke, financiële, politieke en militaire factoren van het waterbeheer van de Maas bij Den Bosch.

In een klein, dichtbevolkt land als Nederland is het landschap voort­ durend in ontwikkeling. Aan de hand van luchtfoto’s worden in dit boek veranderingen in beeld ge­ bracht die in slechts enkele decen­ nia hebben plaatsgevonden.

Van € 29,95 voor € 14,95

Van € 19,95 voor € 9,95

Van € 29,95 voor € 14,95

208 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-511-1

Het Nederlandse kustlandschap is altijd erg belangrijk geweest voor de iconische grote stern. Dit boek neemt je mee door de geschiedenis van het Nederlandse landschap aan de hand van deze fascinerende vogel.

40 jaar Uitgeverij Matrijs | 1981 – 2021

5


E. van Ginkel en L. Theunissen

L. Verhart

W. Waldus

A. van Run

Onder heide en akkers. De archeologie van NoordBrabant tot 1200

De geur van veen. Vlaardingen en de ontdekking van de Vlaardingen-cultuur

De IJsselkogge. Hanzeverleden boven water

Het doksaal van de Cunerakerk in Rhenen

280 blz., 22 x 28 cm, genaaid ISBN: 978-90-5345-358-2

240 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-392-6

168 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebrocheerd met omslagflappen ISBN: 978-90-5345-547-0

160 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-352-0

Onder heide en akkers is het eerste grote publieksboek over de archeolo­ gie van Noord-Brabant. Het biedt een gedetailleerd overzicht van archeo­ logische onderzoekingen en onder­ zoekers in deze provincie.

Zestig jaar geleden vonden archeo­ logen bij opgravingen in Vlaardingen een tot dan toe onbekende cultuur uit de steentijd, die de Vlaardingen­ cultuur genoemd werd.

In 2016 werd bij Kampen een vijf­ tiende-eeuws koggeschip uit de IJssel gevist. Dit boek brengt de geschie­ denis van deze vondst tot leven en geeft een beeld van de historische context van het schip.

Van € 39,95 voor € 19,95

Van € 29,95 voor € 14,95

Van € 19,95 voor € 9,95

Het in renaissancestijl gebouwde doksaal van de Cunerakerk in Rhe­ nen is grotendeels aan de Beelden­ storm ontsnapt en neemt daardoor in Nederland een unieke positie in.

Van € 29,95 voor € 14,95

CeesJan Frank

Wilma Nijenhuis-ten Arve John Töpfer

Weinig is zo aanwezig en slijtvast als ons gebouwd erfgoed. De veelheid daarvan die in Nederland resteert, wekt verwondering. De identiteit van stad en dorp wordt er door bepaald. Wie kan zich Utrecht zonder Domtoren voorstellen, of Rotterdam zonder Euromast? Waarom zijn ze gebouwd en hoe hebben ze de eeuwen kunnen overleven? Gebouwd erfgoed is meer dan alleen gestapelde stenen. Erfgoed gaat over mensen; mensen die ooit in het verleden hun omgeving hebben vormgegeven. Maar het gaat ook over ons zelf: hoe beleven we ons erfgoed en welke betekenis geven wíj eraan?

FREEK SCHMIDT RONALD STENVERT GABRI VAN TUSSENBROEK

H. Steketee, F. van Wijk en L. Spaans

De Grote Kerk van Alkmaar. 500 jaar bouwen en behouden

Alkmaar orgelstad. Orgels in Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp

360 blz., 24 x 30 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-525-8

160 blz., 17 x 24 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-536-4

Als grootste en hoogste gebouw van Alkmaar was de Grote Kerk door de tijd heen een baken voor de stad. Dit boek is een onmisbaar standaard­ werk over deze kerk.

De gemeente Alkmaar heeft een bijzonder orgelerfgoed van in totaal 32 orgels. Dit boek beschrijft deze afzonderlijke orgels, waarbij elk orgel zijn eigen unieke verhaal heeft.

Van € 39,95 voor € 19,95

Van € 24,95 voor € 12,95

GEMEENTEHUIZEN IN

Het bouwhistorische verhaal achter erfgoed

Eddy ter Braak

VINCENT VAN ROSSEM

HET GEBOUW ALS BEWIJS

Í Havezate aan de Berkel

HET GEBOUW ALS BEWIJS

Het bouwhistorische verhaal achter erfgoed

HET GEBOUW ALS BEWIJS

De Cloese

ILEEN MONTIJN

P. Bitter, K. Emmens, J. van der Hoeve, C. Misset (eindred.) en C. Roozendaal

Nederland

HET GEBOUW ALS BEWIJS vertelt het verhaal achter het gebouwde erfgoed. Om te onderstrepen hoe belangrijk onze gebouwde omgeving voor ons is, om te laten zien hoe rijk en veelzijdig die is. En om te inspireren. Onze beleving van erfgoed is nooit klaar.

Het Gebouw Als Bewijs-omsl.indd 1

P.J. van Cruyningen

K. de Vos (red.)

Landgoederen en landschap in de Graafschap

Limburgse kasteel­ landschappen in verandering

144 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebrocheerd ISBN: 978-90-5345-270-7

In dit boek wordt besproken hoe het prachtige coulisselandschap van de Graafschap zijn tegenwoordige vorm heeft gekregen door de manier waarop de landgoederen in de negen­ tiende en twintigste eeuw werden beheerd.

Van € 19,95 voor € 9,95

6

Jubileumactie

11-10-16 15:28

E. ter Braak, C. Frank, W. Nijenhuis­-ten Arve en J. Töpfer

R. Stenvert en G. van Tussenbroek (red.)

J. Vredenberg, C. van Wijk en J. van der Voet

A. te Stroete en G. van Tussenbroek (red.)

De Cloese. Havezate aan de Berkel

Het gebouw als bewijs. Het bouwhistorische verhaal achter erfgoed

Gemeentehuizen in Nederland

De Amsterdamse grachten­ gordel. Werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw

112 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebrocheerd ISBN: 978-90-5345-537-1

176 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-539-5

Limburgse kasteellandschappen in verandering laat de samenhang tussen de Limburgse kastelen en het bijbehorende landschap zien. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal is de ontwikkeling van dit landschap op de voet te volgen.

In dit boek ontrafelen vier auteurs de turbulente geschiedenis van Kasteel De Cloese. Dit doen ze aan de hand van eeuwenoude archiefstukken, bijzondere familiegeschiedenissen en historisch onderzoek.

Van € 19,95 voor € 9,95

Van € 24,95 voor € 12,95

240 blz., 15 x 23 cm, genaaid gebrocheerd ISBN: 978-90-5345-516-6

Gebouwd erfgoed is meer dan ge­ stapelde stenen. Dit boek vertelt het verhaal achter het gebouwde erfgoed en laat het belang, de rijkdom en de veelzijdigheid ervan zien.

Van € 24,95 voor € 12,95

272 blz., 24 x 30 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-551-7

Gemeentehuizen in Nederland biedt een compleet overzicht van alle hui­ dige gebruikte gemeentehuizen van Nederland en hun historische en ar­ chitectonische ontwikkeling.

Van € 39,95 voor € 19,95

188 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden met stofomslag. ISBN: 978-90-5345-475-6

Dit werk beschrijft de geschiedenis van de aanleg van de Amsterdamse grachtengordel, de architectuur van de grachtenpanden, de opkomst van Am­ sterdam als wereldstad, het leven in de Gouden Eeuw en de huidige situatie.

Van € 24,95 voor € 12,95

40 jaar Uitgeverij Matrijs | 1981 – 2021

7


Gratis bij 2 boeken!

R. Schuursma

P. van der Heijden en K. Ribbens

Vergeefs onzijdig. Nederlands neutraliteit 1919-1940

Bezetting in beeld. Het beeldverhaal van Frans Brouwer 1944-1945

224 blz., 15 x 23 cm, genaaid gebrocheerd ISBN: 978-90-5345-271-4

Met de inval van Duitsland op 10 mei 1940 kwam er een eind aan de Nederlandse onzijdigheid. De regering was in ballingschap in Londen en leerde dat de neutraliteit echt voorbij was.

Van € 24,95 voor € 12,95

144 blz., 22 x 28 cm, genaaid ISBN: 978-90-5345-380-3

Dit werk is een krachtig en toeganke­ lijk tijdsdocument van het dagelijks leven in bezettingstijd. Frans Brou­ wer tekende en schreef gedurende het laatste bezettingsjaar aan zijn unieke manuscript.

Van € 19,95 voor € 9,95

R. de Jong, H. van der Kolk en G. Voerman

Verkiezingen op de kaart 1848-2010. Tweede Kamer­ verkiezingen vanuit geografisch perspectief

P.J. van Cruyningen

A. Haartsen en P. Burm

H. Kamerbeek

‘Schone welbetimmerde hofsteden’. Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw

Boerenland als natuur. Verhalen over historisch beheer van kleine landschapselementen

Ondernemen met natuur. Tips voor grondeigenaren

176 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebrocheerd ISBN: 978-90-5345-225-7

152 blz., 24 x 34 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-437-4

216 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden met stofomslag ISBN: 978-90-5345-220-2

Dit werk biedt voor het eerst een samenhangend geografisch beeld vanaf de eerste directe verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1848 tot de verkiezingen van 2010.

Dit boek bespreekt de ontwikkeling van de boerderijbouw in Zeeland vanaf de middeleeuwen aan de hand van bouwhistorisch, archeologisch en archiefonderzoek.

Vaak hebben landschapselementen zoals singels en bosjes geen functie meer in het boerenbedrijf, maar vroe­ ger wel! In dit boek wordt verteld hoe in het boerenbedrijf werd omgegaan met onder andere eendenkooien en populierenbosjes.

Van € 29,95 voor € 14,95

Van € 29,95 voor € 14,95

Van € 19,95 voor € 9,95

208 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-505-0

Dit werk is een praktische inspiratie­ bron voor landeigenaren en biedt een overzicht van de vele mogelijkheden voor duurzame financiering van na­ tuur en landschap.

Van € 24,95 voor € 14,95

jan niessen

Johan van Oldenbarnevelt 1547 · 1619

8

Johan van Oldenbarnevelt

Vormgever van de Republiek

K. Dijkstra

M.A.M. Franken

J. Niessen

Weldaad loont. 110 jaar geschiedenis van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden

Willem Anne Schimmelpenninck van der Oije (1800-1872). Uit de schaduw van Thorbecke

Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). Vormgever van de Republiek

160 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-496-1

184 blz., 17 x 24 cm, genaaid gebrocheerd ISBN: 978-90-5345-542-5

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden, hun markante bestuursleden en de nauwe relaties met leden van het Koninklijk Huis.

Van € 29,95 voor € 14,95 Jubileumactie

Tip!

1547 · 1619

E. Denig, J. Landstra R. Schaap en F. Thissen

Diplomatie op klompen. 100 jaar landbouwattachés

132 blz., 21 x 21 cm, genaaid gebrocheerd ISBN: 978-90-5345-546-3

160 blz., 17 x 24 cm, genaaid gebonden ISBN: 978-90-5345-552-4

Deze geïllustreerde biografie schetst het bestuurlijke en privéleven van Willem Anne Schimmelpenninck van der Oije, een kleurrijke politicus in de negentiende eeuw.

Dit werk vertelt over staatsman Johan van Oldenbarnevelt en het ontstaan van de onafhankelijke Re­ publiek der Zeven Verenigde Neder­ landen, waarvan Van Oldenbarnevelt vormgever en eerste regisseur was.

Nederland is in de afgelopen hon­ derd jaar uitgegroeid tot een agra­ risch wereldspeler. Diplomatie op klompen duidt de betekenis van onze landbouwdiplomatie aan de hand van de persoonlijke beleving van oudgedienden.

Van € 24,95 voor € 12,95

Van € 19,95 voor € 9,95

Van € 24,95 voor € 12,95

P. Terwan en J. Stoop

Boeren in Waterland. Streekbewoners over veranderingen in het landschap 144 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebrocheerd ISBN: 978-90-5345-523-4

Waterland, het waterrijke veenweidegebied ten noorden van Amsterdam, heeft een rijke historie. In dit werk worden de verhalen van streekkenners verteld.

Van € 19,95 voor € 9,95 40 jaar Uitgeverij Matrijs | 1981 – 2021

9


Geschiedenis spreekt boekdelen

jaar!

• 40 jaar Uitgeverij Matrijs 1981 – 2021 •

€12,95

€19,95

j u b i l e u m a c t i e u i t g e v e r ij m a t r ij s

10

Profile for Uitgeverij Matrijs

JUBILEUMACTIE - 40 jaar Uitgeverij Matrijs 1981 – 2021  

JUBILEUMACTIE - 40 jaar Uitgeverij Matrijs 1981 – 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded