Page 1

Pastoraat en Gemeenteopbouw Mei 2013 - nummer 1037 - Jaargang 90

Aandacht voor onszelf en voor de ander Met dertigers zoeken naar verbinding Een leven lang leren Werkwoord Pastorale toerusting

OuderlingenBlad, mei 2013, nummer 1037

1


Redactioneel doet. Confronterend vond ik zijn opmerking Het is geen uitzondering als in een kerkelijke dat de wijze waarop veel gemeenten zich zijn gemeente de grote meerderheid van de gaan profileren, namelijk als open en gastvrij, kerkgangers grijs en kaal is. Dat laat de actieve jongeren niet raakt. Het zijn aanduidingen van en betrokken leden niet onberoerd: tijdens mensen voor wie zo’n kerk een verademing is ontmoetingen en op vergaderingen komt regelmatig ter sprake dat de kerk het contact met ten opzichte van die uit hun jeugd, veelal die van de babyboomers. Jongeren willen weten jongeren is kwijtgeraakt en dat jongeren steeds wat een kerkelijke gemeente te bieden heeft, meer gaan ontbreken in de kerk. Wie er op uit waar ze voor staat. Van een open en gastvrije is het contact met ontbrekende groepen te gaan ruimte, die niet nader ingevuld wordt gaat geen herstellen en verbinding te zoeken doet er goed aantrekkingskracht uit. Een andere belangrijke aan zich eerst enkele vragen te stellen. Zoals die vraag is die naar het waarom. Wat motiveert naar het wie en het waarom. Over wie hebben actieve en betrokken kerkleden in hun aandacht we het? Neem als voorbeeld de leeftijdsgroep voor bijvoorbeeld de dertigers? Is het een van de dertigers. Hoe ziet die er uit? Als we met verlangen naar volle kerkdiensten? Of om het een open blik naar hen proberen te kijken, dus tij van de kerkverlating te keren? Of zou het ook zonder vooringenomenheid (ze denken alleen kunnen gaan om oprechte belangstelling naar aan zichzelf, ze zijn alleen druk met zichzelf jongeren die wel bij de kerk horen, die zoals uit bezig), wat zien we dan? De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft zich intensief met onderzoek en eigen ervaring blijkt beslist niet ongelovig zijn, maar in de kerk voor hun geloof deze vraag beziggehouden. Ze heeft een rapport geen inspiratie vinden? Voordat activiteiten het licht doen zien getiteld: Kerk en dertigers worden ontwikkeld en projecten worden opgezet, 2.0. een verkennend onderzoek, te downloaden kortom tijd en energie wordt vrijgemaakt is het op de site van de PKN (doorklikken naar Actief in de kerk >Werkvelden>Gemeenteopbouw>Kerk van belang daarover met elkaar helderheid te krijgen. De artikelen van Harm Dane en dertigers 2.0). In zijn artikel en Erica Hoebe gaan uitbereid op deze verderop in dit nummer gaat Harm vragen in. En geven ook antwoorden, Dane uitgebreid op dit onderzoek overigens in alle nuchterheid en in. Als babyboomer geeft hij op bescheidenheid. herkenbare wijze de verschillen Tot slot schrijft in dit nummer aan tussen de leeftijdsgroep van Ferdinand Borger zijn laatste bijdrage de dertigers en die waar hij zelf over Alledaagse spiritualiteit. De toebehoort. Het maakt begrijpelijk redactie dankt hem voor zijn boeiende waarom veel jongeren in hun kerk bijdragen. nauwelijks iets van hun gading vinden. Er is gewoon te weinig wat hen aanspreekt of een appèl op hen Richard Vissinga

2

OuderlingenBlad, mei 2013, nummer 1037


4

Alledaagse spiritualiteit Het verhaal en de dingen

18

Praktische voorzetten bij het artikel van Harm Dane – Erica Hoebe- de Waard

Gedachten bij een verhuizing – Ferdinand Borger

6

In vergadering bijeen Wat houdt je gaande?

22

Aandacht voor onszelf en voor de ander

Werkwoord Pastorale toerusting

Over mindfulness en benedictijnse spiritualiteit – Gerry Kramer-Hasselaar

Werkvormen voor onderlinge gedachtevorming – Jaap de Lange

28

14

Een leven lang leren Permanente educatie voor predikanten en kerkelijk werkers – Lenny van den Brink- ‘Hart

‘Motivatie’ een begrip om even voor te gaan zitten – Jaap de Lange

10

Dertigers in de gemeente – en dan?

De toekomst van de kerk Over de dertigers in de gemeente – Harm Dane

2 9 26 27 33

Redactioneel Gedicht Boeken Cursief Prikbord

In dit nummer Volgend nummer Thema: Kerk en sociale media

De internetkerk Een nieuwe pioniersplek in de protestantse kerk

Tussen egoïsme en gemeenschap Sociale media – waar hebben we het over?

Ontvangen en reageren Virtuele ontmoetingen en gesprekken

Kerk en internet Een uitdaging voor de kerk en gemeenten?

‘Twitterend op weg naar Bethlehem’ Het kerstverhaal in twittertaal

Een twitterende dominee Ervaringen

OuderlingenBlad, mei 2013, nummer 1037

3

Ouderlingenblad 1037, mei 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you