Page 1

Pastoraat en Gemeenteopbouw Januari 2013 - nummer 1033 - Jaargang 90

‘Soms zou ik wel een coach willen hebben!’ Generatie PKN – Sluit je aan ‘Een lied voor elke dag’ Werkwoord Categoriaal pastoraat

OuderlingenBlad, januari 2013, nummer 1033

1


Redactioneel waarover niet alleen Jezus zelf in het evangelie Elk jaar breng ik enkele dagen in een klooster spreekt, maar waartoe ook de kerkorde van de door. Het valt me steeds weer op met hoeveel Protestantse Kerk oproept. gastvrijheid de monniken de gasten tegemoet Ik ervaar het als des te verheugender dat er treden. Die vindt zijn grond in het besef dat desondanks op verschillende plaatsen boeiende in elke gast de Heer zelf toegang kan vragen. en inspirerende oecumenische activiteiten Het doet mij ook heel goed te ervaren dat die plaatsvinden. In de stad waar ik predikant ben gastvrijheid zich uitstrekt tot de Eucharistie. maken verschillende kerken een oecumenisch Er is geen enkele blokkade, integendeel: ieder citypastoraat mogelijk, dat elk jaar een kleine die in brood en wijn gemeenschap wil hebben 6000 mensen in de gelegenheid stelt aan te met de Heer en met elkaar is van harte welkom. kloppen voor ‘koffie en aandacht’. De katholieke Dat is een groot verschil met de praktijk in veel gemeenten en parochies. Was het tot voor enkele parochie en de protestantse gemeente zoeken samen naar mogelijkheden om blijvend in jaren nog mogelijk in oecumenische vieringen de wijk aanwezig te zijn als aan beide zijden ook brood en wijn samen te delen, daar is door kerkgebouwen worden afgestoten. En landelijk de vanuit Rome verordineerde en door het wordt veel diaconaal werk ondersteund door de aartsbisdom opgelegde aangescherpte regels geen sprake meer van. De oude rooms-katholieke oecumenische stichting landelijk bureau DISK en de Raad van Kerken. praktijk is weer voor iedere priester gaan gelden: Elk jaar in januari worden op verschillende de (katholieke) eucharistie is alleen bedoeld voor hen die de katholieke leer onderschrijven. En het plaatsen in stad en land oecumenische vieringen gehouden, waarbij we ons laten inspireren mag dan waar zijn dat enkele decennia geleden door het materiaal dat aangereikt wordt door de een oecumenisch ingestelde commissie die zich landelijke Raad van Kerken en de Evangelische boog over de vragen van doop, eucharistie en Alliantie. Het thema van de Week van Gebed ambt een hoge mate van consensus bereikte, voor de Eenheid van de Christenen in maar op het grondvlak van de 2013 komt uit Micha 6: Wandelen met kerk is ondanks de wederzijdse God, en is uitgewerkt door christenen geloofsherkenning en samenwerking in India, die behoren tot de Dalits, de op tal van gebieden het gezamenlijk ongenaakbaren, de 300 miljoen mensen vieren van de Maaltijd niet langer zonder rechten. Laten we als kerken en mogelijk. Dat wordt door veel geloofsgemeenschappen niet zozeer gemeenteleden en parochianen letten op wat er niet (meer) of nog niet als een betreurenswaardige stap mogelijk is, maar de ruimte die er is achteruit ervaren. Het vereist daarom optimaal benutten en zo gezamenlijk veel geloof en geduld om door te mogelijk verbondenheid ervaren met gaan met het gehoor geven aan de christenen ter plaatse en wereldwijd. oecumenische roeping van de kerk, Richard Vissinga

2

OuderlingenBlad, januari 2013, nummer 1033


4

Alledaagse spiritualiteit Taal voor na-bestaan

18

Wat is dat ‘last hebben van je geweten’? En hoe gaan we daarmee om? – Peter Verbaan

Taal die de stilte van de dood niet het laatste woord wil geven – Ferdinand Borger

22 6

In vergadering bijeen De vergadering als groepsgebeuren Aandacht voor de hoofdzaak niet ten koste van wat bijzaken lijken – Jaap de Lange

10

29

‘Soms zou ik wel een coach willen hebben!’

Generatie PKN – Sluit je aan Het gesprek tussen de generaties. Een project beschreven – Hanneke Siebert

‘Een lied voor elke dag’ De opzet van een lokaal samenwerkingsverband tussen school en kerk – Job Stein

Werkwoord Categoriaal pastoraat Mogelijkheden om te leren van bijzondere situaties van mensen – Jaap de Lange

Leren van je eigen handelen is winnen aan vertrouwen en vaardigheid – Roel van Oosten

14

Het geweten in het pastoraat

2 9 27 28 33

Redactioneel Gedicht Boeken Cursief Prikbord

In dit nummer Volgend nummer Thema: ‘Zeggen en zwijgen’

Tussen schuldgevoel en verlangen Spanningen in het bezoekwerk

Pastoraat en ontmoeting Zoeken naar nieuwe wegen

Stilte als pastorale vorm Hoe kun je in stilte nabij zijn?

Op gesprek Het eigene van het pastorale gesprek

Een toekomst voor pastoraat Ervaringen en mogelijkheden

Zin of onzin? De waarde van bezoekwerk

OuderlingenBlad, januari 2013, nummer 1033

Dit themanummer verschijnt met het oog op de landelijke Pastorale dag die plaatsvindt op zaterdag, 13 april 2013 te Gouda

3

Ouderlingenblad 1033, januari 2013  
Ouderlingenblad 1033, januari 2013  
Advertisement