Page 1

Genieten van genade 50 dagen-boek Nederlandse vertaling: Tineke Tuinder-Krause

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 3

07-05-13 10:15


Oorspronkelijke titel: 50 Shades of Grace Oorspronkelijke uitgever: Freeman-Smith, Worthy Media, Brentwood Š 2013 Uitgeverij Voorhoeve, Utrecht www.kok.nl Omslagontwerp en vormgeving: Flashworks, Kampen ISBN 978 90 297 2172 1 NUR 707 Tenzij anders vermeld, zijn de aanhalingen uit de Bijbel overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 4

07-05-13 10:15


Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. EfeziĂŤrs 2:8-9

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 5

07-05-13 10:15


Woord vooraf

G

od verandert niet, maar wij mensen zijn voortdurend in beweging. Zodoende ervaren we verschillende tinten genade, afhan-

kelijk van onze eigen unieke persoonlijkheid en onze eigen specifieke omstandigheden. Maar ook al ervaren we Gods gaven allemaal op een verschillende manier, toch kan niets afbreuk doen aan het feit dat God onwrikbaar is, vandaag, morgen en voor eeuwig. Je leeft in een wereld die tijdelijke zaken (rijkdom, uiterlijke verschijning, roem en jeugdigheid, om er maar een paar te noemen) verheerlijkt (en belangrijk vindt). Maar je hemelse Vader weet wel beter. Hij verheerlijkt vrouwen die hun leven bouwen op dingen die eeuwig zijn: Gods liefde, Gods genade, Gods beloften, Gods Zoon, en het onbetaalbare geschenk van eeuwig leven door Hem. Onze wereld snakt naar christenvrouwen die bereid zijn om God te eren met hun lofprijzing, hun gebeden en hun dienstbaarheid. Hopelijk ben jij vast van plan om zo’n vrouw te worden – een vrouw die wandelt in wijsheid, die haar gezin, haar vrienden en haar collega’s raad en richting geeft. Je hebt op dit moment een boek in handen dat vijftig overdenkingen bevat over Gods liefde en genade. Voer de komende vijftig dagen eens het volgende experiment uit: lees een hoofdstuk per dag. Als je al gewend bent om dagelijks stille tijd te houden, zal dit boek die ervaring alleen maar verrijken. Zo niet, dan zal de simpele beslissing om God elke ochtend een paar minuten van je tijd te geven de richting en de kwaliteit van je leven veranderen. In het licht van je persoonlijke omstandigheden moet je dit niet vergeten: hoe groot en omvangrijk je problemen ook zijn, God is groter. Veel groter. Hij zal je onderwijzen, beschermen, kracht geven en genezen als je Hem de kans geeft. Dus geef Hem die kans. Bid vurig, luister aandachtig, werk ijverig en treed elke dag tegemoet als een gelegenheid voor lofprijzing en aanbidding, want dat zou elke dag kunnen… en moeten zijn.

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 7

07-05-13 10:15


Dag 1

Geschenk van genade Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Romeinen 3:23-24

W

ij mensen zijn in vele opzichten hetzelfde, maar toch is ieder van ons uniek. Ieder van ons bezit een unieke serie

talenten en mogelijkheden, die onze hemelse Vader ons heeft toebedeeld. Vanwege die uniciteit ervaren we Gods genade op verschillende wijzen – we ervaren verschillende tinten genade, afhankelijk van onze persoonlijke omstandigheden, ons persoonlijke temperament en onze persoonlijke achtergrond. Een rusteloze zestienjarige wegloper die Jezus aanneemt, ervaart waarschijnlijk een heel ander scala aan emoties dan de volwassen grootmoeder van tachtig die al zeventig jaar haar hemelse Vader heeft gediend. Maar ook al ervaren wij stervelingen Gods genade op verschillende wijzen, dat verandert niets aan het feit dat God onveranderlijk is, en dat geldt dus ook voor zijn beloften.

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 9

07-05-13 10:15


Romeinen 3:23 herinnert ons eraan dat wij allen de nabijheid van God ontberen. Maar ondanks onze onvolkomenheden en onze tekortkomingen heeft God zijn Zoon gestuurd zodat wij verlost kunnen worden van onze zonden. Daarmee bewijst onze hemelse Vader ons zijn oneindige genade en zijn oneindige liefde.

God is de gever, en wij zijn de ontvangers. En zijn grootste geschenken zijn niet voor hen die de grootste prestaties leveren, maar voor hen die zijn rijkdom en zijn genade aanvaarden. Hannah Whitall Smith

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 10

07-05-13 10:15


DAG 1 | Geschenk van genade

Gods genade en kracht bereiken blijkbaar hun hoogtepunt als wij op ons dieptepunt zijn. Anne Graham Lotz

We zullen het nooit kunnen zonder onze Vader – zijn wijsheid, leiding, hulp en steun. We zullen Hem nooit boven het hoofd groeien. We zullen altijd behoefte hebben aan zijn genade. Kay Arthur

Een biddend hart en een gehoorzaam hart leren, heel langzaam en niet zonder pijn, om alles aan God over te geven. Elisabeth Elliot

Het grootste verlangen van de Heer is om Zich aan jou te openbaren, en om die reden geeft Hij jou genade in overvloed. De Heer laat je genieten van zijn nabijheid. Hij raakt je aan, en zijn aanraking is zo heerlijk dat je diep vanbinnen meer dan ooit naar Hem toe getrokken wordt. Madame Jeanne Guyon

Geen geheim kan je scheiden van Gods liefde; geen geheim kan je scheiden van zijn zegeningen; geen geheim is het waard om zijn genade op afstand te houden. Serita Ann Jakes

11

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 11

07-05-13 10:15


Meer uit Gods woord Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Efeziërs 2:4-5

Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. 2 Korintiërs 12:9

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Efeziërs 2:8-9

Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. Hebreeën 12:28

Genadig en liefdevol is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Psalm 145:8-9

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 12

07-05-13 10:15


DAG 1 | Geschenk van genade

De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht. Psalm 100:5

Geniet van genade Ten eerste heeft God me hier geplaatst. Het is zijn wil dat ik hier ben. In dat feit vind ik rust. Ten tweede houdt Hij me vast in zijn liefde en geeft Hij me genade om te leven als zijn kind. Ten derde verandert Hij de beproeving in een zegen, leert Hij me wat Hij me wil leren en bewerkt Hij in mij de genade die Hij mij wil geven. Ten vierde zal Hij me op zijn tijd uit dit dal leiden. Hoe en wanneer, weet Hij alleen. Dus kan ik alleen maar zeggen dat ik hier ben.

Andrew Murray

Gebed voor vandaag Lieve Vader, U biedt uw genade kosteloos aan door Christus Jezus. Ik prijs U voor dat kostbare geschenk. Help mij om het goede nieuws van uw Zoon door te geven aan een wereld die wanhopig snakt naar zijn vrede, zijn rijkdom, zijn liefde en zijn redding. Amen.

13

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 13

07-05-13 10:15


Dag 2

De liefde van Christus ervaren Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8:38-39

H

oeveel houdt Christus van ons? Meer dan wij stervelingen ooit kunnen bevatten. Zijn liefde is volmaakt en on-

wankelbaar. Ook al zijn wij feilbaar en eigenzinnig, toch houdt de Goede Herder van ons. Ook al hebben wij Gods geboden overtreden, toch heeft Christus ons lief met een kracht en een diepte die ons verstand te boven gaan. Het offer dat Jezus aan het kruis heeft gebracht is bestemd voor ieder van ons, en zijn liefde blijft tot de eeuwigheid en daarna bestaan. Christus is de enige Redder van de mensheid en de persoonlijke Redder van wie in Hem gelooft. Als zijn dienaren zouden we Hem de centrale plaats in ons leven moeten geven. En elke

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 14

07-05-13 10:15


dag die God ons geeft zouden we de liefde van Christus en zijn boodschap moeten uitdelen aan een wereld die beide nodig heeft. De liefde van Christus verandert alles. Als je zijn genade als geschenk aanvaardt, verander je, niet alleen voor vandaag, maar voor de eeuwigheid. Als je dat nog niet hebt gedaan, aanvaard Jezus Christus dan nu als je Redder. Hij wacht geduldig tot je Hem vraagt om in je hart te komen wonen. Laat Hem alsjeblieft geen minuut langer wachten.

Pas als we tot God naderen in onze nietigheid, onze machteloosheid en onze hulpeloosheid, stelt Hij ons in staat om lief te hebben op een wijze die zonder Hem absoluut onmogelijk zou zijn. Elisabeth Elliot

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 15

07-05-13 10:15


DAG 2 | De liefde van Christus ervaren

De liefde van Christus is vurig. Zij kan het beeld dat je van jezelf hebt verbranden in het vuur van zijn liefdevolle ogen en het vervangen door een waar meesterwerk. Sheila Walsh

Leef je leven in liefde, dezelfde liefde die Christus ons geeft, en die Hij op volmaakte wijze tot uitdrukking heeft gebracht toen Hij Zichzelf als offer gaf aan God. Corrie ten Boom

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn! Wat schenkt dat rust aan ’t volgzaam gemoed! Fanny Crosby

Christus is met ons, en die warmte werkt aanstekelijk. Joni Eareckson Tada

Voor een wereld die geestelijk dor was en bewoond werd door verdorde levens, verschroeid door zonde, kwam Jezus als het Levende Water dat de dorstige ziel wilde lessen, hem van ‘slavernij’ wilde bevrijden en hem wilde vullen met voldoening, vreugde, met betekenis en een bestemming. Anne Graham Lotz

Als we ons bevinden in een situatie waar Jezus het enige is wat we hebben, zullen we al snel ontdekken dat Hij het enige is wat we werkelijk nodig hebben. Gigi Graham Tchividjian

16

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 16

07-05-13 10:15


Meer uit Gods woord Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Johannes 10:11

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Johannes 15:13

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? ‌ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Romeinen 8:35,37

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde. Johannes 15:9

Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Johannes 7:37

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 17

07-05-13 10:15


DAG 2 | De liefde van Christus ervaren

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33

Geniet van genade Gods liefderijke genade was de reden dat Jezus aan het kruis stierf voor onze zonden opdat wij een eeuwige relatie met Hem zouden kunnen ervaren.

Bill Bright

Gebed voor vandaag Lieve Jezus, ik prijs U voor uw liefde, een liefde die nooit ophoudt te bestaan. Vandaag wil ik die liefde beantwoorden en haar uitdelen aan de wereld. Amen.

18

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 18

07-05-13 10:15


Dag 3

Prijs Hem en bedank Hem In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u! Kolossenzen 1:3

S

oms kan het leven ingewikkeld, veeleisend en jachtig zijn. Als de plichtplegingen van het leven ons in een

hoog tempo van de ene plaats naar de andere sturen met amper een ogenblik rust, lopen we het risico dat we vergeten stil te staan om een woord van dank op te zenden voor al het goede dat we hebben ontvangen. Maar zodra we vergeten onze zegeningen te tellen, beroven we onszelf van het geluk, de vrede en de dankbaarheid die ons rechtens toekomen. Zelfs al heb je vandaag een overvolle agenda, neem hoe dan ook even gas terug om je zegeningen te tellen. Je zult ze nooit allemaal kunnen tellen, maar neem even de tijd om er zo veel mogelijk op te schrijven. Bedank vervolgens de Gever van alle goede dingen: God. Zijn liefde voor jou is eeuwig, evenals zijn gaven. En het is nooit te vroeg – of te laat – om Hem je dank aan te bieden.

De beste manier om God mijn dankbaarheid te tonen is door alles, zelfs mijn problemen, met blijdschap te aanvaarden. Moeder Teresa

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 19

07-05-13 10:15


DAG 3 | Prijs Hem en bedank Hem

Een daad van dankbaarheid is een bewijs van het feit dat je bereid bent God te vertrouwen en te geloven. Kay Arthur

Het is de kunst om iets te vinden om blij mee te zijn – wat dan ook. Want als je op zoek gaat naar de fijne dingen, ben je geneigd de minder fijne dingen te vergeten. Eleanor H. Porter

God is onze lofprijs waard en vindt het fijn als we met een dankbaar hart naar Hem toe komen. Shirley Dobson

God heeft beloofd dat als wij rijkelijk oogsten met het gereedschap van dankzegging, er in het voorjaar voldoende zaadjes zullen zijn om te oogsten. Gloria Gaither

20

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 20

07-05-13 10:15


Meer uit Gods woord Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. 2 KorintiĂŤrs 9:15

Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Kolossenzen 2:6-7

Kom zijn poorten binnen met een loied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam: de Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht. Psalm 100:4-5

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Kolossenzen 3:17

Ik wil u loven, Heer, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste. Psalm 9:1-2

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 21

07-05-13 10:15


DAG 3 | Prijs Hem en bedank Hem

Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loied zingen. Jakobus 5:13

Geniet van genade Genade en dankbaarheid horen bij elkaar als hemel en aarde. Genade wekt dankbaarheid op, zoals het geluid een echo opwekt. Dankbaarheid volgt op genade zoals de donder volgt op de bliksem.

Karl Barth

Gebed voor vandaag Hemelse Vader, uw gaven zijn groter dan ik me kan voorstellen. Help mij om elke dag te leven met dankzegging in mijn hart en lofprijzing op mijn lippen. Dank U voor het geschenk van uw Zoon en voor de belofte van eeuwig leven. Help me om dat blijde nieuws van Jezus Christus door te geven, en laat mijn leven een getuigenis zijn van zijn liefde en zijn genade. Amen.

22

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 22

07-05-13 10:15


Dag 4

Hem dienen Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. 1 Johannes 5:2

D

e leer van Jezus is duidelijk: we worden groot door anderen te dienen. Maar als zwakke menselijke wezens

schieten we daarin vaak tekort, omdat we onszelf proberen op te blazen en onze eigen prestaties verheerlijken. Jezus leert ons iets anders. Hij leert ons dat de mannen en vrouwen die Hij het hoogst acht niet de zelfgenoegzame leiders van de maatschappij zijn, maar de nederigste dienaren. Misschien heb jij vandaag de neiging om jezelf op te hemelen in de ogen van je naasten. Weersta die neiging. Kies in plaats daarvan ervoor om je naasten in stilte en zonder tamtam te dienen. Zoek een nood en lenig die‌ bescheiden. Bied hun een helpende hand en een vriendelijk woord‌ zonder ophef, zoals God het van je vraagt. Als nederig dienaar verheerlijk je jezelf niet voor mensen, maar voor God, en dat is Gods bedoeling. Per slot van rekening is aardse roem vergankelijk: wat er vandaag nog is, kan morgen alweer verdwenen zijn. Maar hemelse roem blijft eeuwig bestaan. Dus aan jou de keus: of je verhoogt jezelf hier op aarde, en wordt in de hemel verlaagd, of vice versa. Kies vice versa.

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 23

07-05-13 10:15


Als je erachter wilt komen wat je geestelijke gaven zijn, begin dan met God te gehoorzamen. Als je Hem dient, ontdek je dat Hij jou de gaven gegeven heeft die nodig zijn om gehoorzaam te blijven. Anne Graham Lotz

BINNENWERK_Genietenvangenade-opmaak.indd 24

07-05-13 10:15

Leesfragment genieten van genade 9789029721721  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you