Page 1

Persoonlijke ontwikkeling

Teamtools Online 5 0 o e fe n i n g e n m e t A p p e n We b E-mail, social media en smartphones zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van mensen die samenwerken. Waarom gebruiken we deze tools dan zo

Verlaagt de drempel om met blended leren aan de slag te gaan enorm. Sluit dus perfect aan bij wat trainers nodig hebben.

spaarzaam als het om samen leren gaat? Veel trainers hebben nog behoorlijk wat schroom om bij opleiding en teamcoaching het internet op te gaan. Jammer, want

Laagdrempelig, toegankelijk en heel praktijkgericht. Met 50 oefeningen die je stap voor stap helpen om online tools te gaan gebruiken.

de mogelijkheden met App en Web zijn eindeloos.

Eerste boek dat online oefeningen integreert in trainingen.

Met Teamtools Online haal je team­ ontwikkeling uit het vergaderlokaal náar de dagelijkse realiteit. In dit boek vind je maar liefst 50 inspirerende

Over de auteurs

oefeningen waarbij je online tools kunt inzetten. Er zijn laagdrempelige werk­

Martijn Vroemen is organisatiepsycholoog en adviseert teams in ontwik­

vormen die je misschien al kent, maar nu kun je deze oefeningen verrijken met

keling en organisaties in verandering. In zijn werk als teamcoach en opleider

een tool op het web. En er zijn werkvormen die geheel online zijn, voor wie de

heeft hij talloze werkvormen en oefeningen in de praktijk getoetst.

uitdaging aandurft. Vrijwel alle oefeningen kunnen ook zonder professionele begeleiding gedaan worden.

Sibrenne Wagenaar is een ervaren adviseur en trainer op het gebied van leren

En om het helemaal makkelijk te maken: alle tools die genoemd worden zijn

in het werk, met een specifieke belangstelling voor nieuwe media. Ze geeft

gratis beschikbaar.

adviezen en ondersteunt bij het ontwerpen van online en sociaal leren in teams en organisaties. In 2011 verscheen haar boek En Nu Online en sindsdien publiceert zij regelmatig over het gebruik van nieuwe media bij werk en leren.

uitvoering formaat omvang

21 x 17 cm, met flappen

120 blz

ISBN

978 90 5871 880 8

nur

801

prijs

Boeken die werken!

paperback

€ 19,95

verschijningsdatum

februari 2014


L i n k e di n

Een uitdagende oefening waarmee je in de huid kruipt van belanghebbenden binnen en buiten het team. Voor teams die het aandurven om nieuwe perspectieven te ontdekken en bestaande opvattingen los te laten. Denk even niet in je eigen straatje. Verdiep je in iemand anders en ontdek verrassende gezichtspunten.

Kruip in de huid van...

Nie uwe

Stap 2. Voorbereiding Laat elk actorgroepje zich voorbereiden op het vraagstuk. Hulpvragen zijn: Hoe begrijpt de actor het vraagstuk? Welke belangen spelen er? Onder welke invloed(en) staat de actor vanuit zijn omgeving? Welke argumenten zou de actor gebruiken om zijn belang te verwoorden? Hoe zou de actor omgaan met kritiek of dreiging? Wat voor taal/woorden gebruikt de actor omtrent dit vraagstuk? Wat zou de actor nodig hebben om gewenst gedrag te vertonen? Het is belangrijk om hier echt “in de huid” van de actor te kruipen. Let erop dat je als actor geen commentaar óp de actor gaat leveren: dat komt later wel.

lende perspectieven. Het heeft de voorkeur om teamleden in rollen te zetten waar ze niet veel vanaf weten: juist de frisse blik is leerzaam.

Verdeel nu de teamleden over de verschillende voor het vraagstuk relevante actoren: teamlid, manager, ambassadeur, criticus, klant. Zorg voor voldoende verschil-

Stap 1. Van vraagstuk naar actoren Het vraagstuk is bij voorkeur geformuleerd als onderzoeksvraag (waarom krijgen we steeds meer klachten?), of als oplossingsvraag (hoe kunnen we zorgen voor een lager ziekteverzuim?). Vermijd een formulering waarin het belang of perspectief van één actor te zwaar doorschemert. Bespreek (kort) de historie en het belang van de vraag. Zijn er aanpakken geprobeerd en hoe is dat gegaan? Waarom is het nodig om aan deze vraag te werken? Hou dit kort omdat de discussie anders losbarst voordat de oefening is gedaan.

Begeleiding Een begeleider die de rol op zich neemt op het proces te begeleiden en de verschillende actoren te interviewen.

23

Stap 4. Oogsten van inzichten Elk actorgroepje bespreekt de inzichten, gevoelens en opvattingen die de interviews hebben opgeleverd. Stimuleer om het niet alleen over de eigen rol te hebben. Reflecteer vervolgens op wat er gebeurt is. Probeer om ‘er van bovenaf naar te kijken’. Hoe langer je in staat bent om het roepen van oplossingen uit te stellen, hoe rijker de discussie wordt.

Stap 3. Plenaire interviewrondes De begeleider interviewt nu elke actor over het vraagstuk. Hij begint met open vragen. Later kunnen er meer prikkelende, confronterende vragen volgen. Als alle actoren ondervraagd zijn formuleren de actorgroepjes enkele vragen voor andere actoren. Deze vragen moeten neutraal en onderzoekend zijn, dus geen oordelen met een ? erachter.

PIN TEREST

Online Deze werkvorm doet een beroep op het inlevingsvermogen. Je kunt teamleden hier op voorbereiden middels een online discussie, bijvoorbeeld in een LinkedIn groep. Introduceer het vraagstuk en geef daarbij een schets van de historie en het belang van de vraag. De discussie verdeel je vervolgens in twee rondes: (1) korte brainstorm over actoren die bij dit vraagstuk een rol spelen en (2) voor elke actor een korte typering wat betreft zijn houding ten aanzien van het vraagstuk.

Doelstelling Nieuw licht werpen op een lastig vraagstuk. Belangen van meerdere actoren in een vraagstuk begrijpen. Vergroten van het empathisch vermogen.

Hoe lang: Minimaal 2 uur tot zelfs een dag. Met wie: Met 8 tot 30 personen. Kan ook goed met subgroepen. Wat nodig: Niet iets specifieks.

Zet elkaar eens op het podium. Vraag je teamgenoten het hemd van het lijf. Met deze vrolijke werkvorm leer je elkaar een stuk beter kennen. Je ontdekt elkaars standpunten, elkaars vragen en zorgen, en misschien zelfs geheimen!

Stap 3. De Talk Show Maak een ‘setting’ in de zaal: zet een tafel en/of stoelen klaar, zo dat er een soort podium, of ‘studio’ ontstaat. De ‘host’ (gespreksleider) nodigt duo’s uit en houdt een ‘late night show’ gesprekje met hen. Waar ging het gesprek over? Wat is de interviewer te weten gekomen? Hoe heeft de geïnterviewde het gesprek ervaren? De host kan aanvullende vragen stellen, meer de diepte ingaan, confronterende tegenuitspraken doen, vergelijkingen maken met de ‘vorige’ gasten, et cetera. Organiseer het zo dat je ongeveer 3 tot 5 gasten hebt, anders wordt het langdradig.

Stap 2. Interviews houden Vorm drietallen (en tweetallen als je met weinig bent). Wijs per drietal één interviewer en één geïnterviewde aan. De derde is tijdbewaker en observator. Organiseer interviews over en weer. Gebruik daarbij eventueel het online moodboard. Maak het spannend, stel prikkelende vragen: Wat weten we al over hem of haar? Hoe kijkt hij/zij tegen het thema aan? Wat zouden we graag willen weten? Is er een geheim dat we willen horen? Als deze persoon directeur zou zijn, wat dan? Met wie in de organisatie zou je graag een keer willen ontbijten en waarom?.

21

Zijn het vaak dezelfde die reageren? Deze werkvorm geeft iedereen de Stap 4. Plenaire evaluatie omWatzich te laten horen. Een Kijk met het team terugruimte hoe dit was. is er voor informatie boven water gekomen? Is het interessant speci fieke vraagZo staat centraal en om dergelijke gesprekken met iedereen te voeren? ja, dan kan je dat altijd één op één organiseren. Het ijs is immers gebroken! individueel en daarna buigt men zich in tweetallen over deze vraag. Tot slot verzamel je de opbrengst om een collectief beeld te maken.

Padlet

Stap 1. Introductie op de werkvorm en kiezen thema Behalve het uitleggen van de bedoeling en de procedure kies je in deze stap ook een thema of een gespreksdomein: de interviews kunnen niet over álles gaan. Denk aan: ‘Hoe gaan we zo goed mogelijk de fusie door’. Of: ‘Onze klanten van de toekomst.’ Hou in de introductie eventueel een inleiding op ‘vragen stellen’: leg het verschil uit tussen open en gesloten vragen, tussen neutrale en sturende vragen. Hiermee train je ook je interviewvaardigheden.

Begeleiding De rol van de talkshow host is cruciaal. Ben je trainer, dan kun je deze rol nemen, maar misschien zelfs handiger als je iemand anders daar voor neemt. Kan een teamlid zijn.

Stap 1. Iemand stelt de vraag Als vertrekpunt kun je een vraag nemen die voor het hele team speelt. Ook is het mogelijk een vraag te nemen die speelt voor een enkel teamlid. Zoals: Waar moeten we allemaal aan denken bij het implementeren van ...? Of: Er doen allerlei negatieve geluiden de ronde over .... Hoe zullen we daar mee omgaan?.

Begeleiding De werkvorm leent zich voor heldere en inhoudelijke vragen. Help het team om het vooraf eens te worden over de vraag die centraal staat. Loods het team door de stappen heen. Help aan het eind van de oefening met samenvatten en en verbinding leggen met de praktijk.

Online Je kunt vooraf een brainstorm online doen. Je maakt een ‘online wall’ aan in Padlet. Om deze Plaats als start een paar virtuele ‘post-its’ op de muur. Een kind kan de was doen. Kopieer de link die naar de wall verwijst en mail je teamgenoten met het verzoek aan te vullen. Het eindresultaat kun je meenemen naar de bijeenkomst als print of je beamt hem op een scherm,

Vlot antwoorden voor een specifieke vraag verzamelen. Ieders inbreng waarderen en gebruiken om weer op nieuwe ideeën te komen.

Doelstelling Ideeën, gedachten en meningen van alle teamleden betrekken.

Hoe lang: 60 minuten Met wie: 4 tot 16 deelnemers Wat nodig: Een leuke ruimte, post-its, flips en gekleurde stiften.

Stap 4. Uitwisselen Vraag de teamleden hun (geclusterde) post-its op te hangen, zodat nu een collectief geheel ontstaat. Als het goed is moet het gesprek nu de rijkheid van ieders inbreng hebben. Het lijkt omslachtig, maar leidt tot veel meer diepgang dan een gesprek waarbij iedereen uit de heup schiet. Varianten zijn: Hang de post-its op (allemaal tegelijkertijd) en zorg voor clustering. We beginnen bij duo 1 en als een volgend duo wil aanhaken, kom maar in de lucht.

Stap 3. Overleg in tweetallen De teamleden delen in tweetallen hun antwoorden en ideeën. Zorg dat beiden aan bod komen. Vraag teamleden om soortgelijke antwoorden te clusteren. En ideeën die in dit overleg naar voren komen kunnen op een andere kleur post-it geschreven worden.

Stap 2. Individuele bedenktijd Iedereen krijgt individuele bedenktijd. Alle antwoorden en ideeën schrijft men op aparte post-it briefjes. Vraag teamleden de briefjes open neer te leggen, zodat anderen er eventueel al wat naar kunnen kijken. Dit kan weer nieuwe ideeën opleveren. Bij deze stap heerst stilte; in de volgende stap is ruimte voor onderling overleg.

Een goede vraag is: Een open vraag, een vraag die aanzet tot denken, die prikkelt. Een vraag waar niet direct een kant en klaar antwoord op te geven is. Een vraag waar je met een korte toelichting direct mee aan de slag kan.

Boek sluit perfect aan bij blended leren - de nieuwe visie op onderwijs

20 1 4

In estafette denken

Online Deze werkvorm kun je goed online ondersteunen. Bekijk ter oriëntatie elkaars LinkedIn profiel. Of Google informatie over elkaar op. Laat teamleden een moodboard van zichzelf maken. Pinterest is een mooi platform, Je hebt in 10 minuten een profiel en in een half uur staat er nog iets leuks op ook. Laat teamleden dan vooraf elkaars profiel bekijken!

Doelstelling Een nieuwe stap zetten in de wederzijdse kennismaking. Openheid bevorderen. Meer inzicht genereren in wat teamleden bezielt en wat ze aan kennis hebben. Saamhorigheid en vertrouwen vergroten.

Wat nodig: Ruimte met presentatiemogelijkheid of ‘podium’. Een talkshow host met flair.

Hoe lang: Ongeveer 1,5 tot 2,5 uur. Maar een hele ochtend is leuker. Met wie: Minimaal 6 en maximaal 16 personen. Geschikt om ‘externen’ bij te vragen!

vo o rj a a r

de teamtalk show

uitgave

19


Communicatie

Cultural Calling Cards T h e c u l t u ra l a w a r e n e s s g a m e We leven en ademen onze cultuur. Die cultuur bepaalt voor een heel groot deel hoe en wie we zijn. Cultuur vormt onze waarden en overtuigingen. We zijn onze cultuur, het is ons visitekaartje. Maar cultuur roept soms ook vragen op. Onbekendheid met elkaars cultuur kan misverstanden en onbegrip veroorzaken. Zeker bij teams met een diverse culturele achtergrond kan dat lastig zijn. Dit Engelstalige spel is

Voor iedereen die in interculturele teams werkt, en dat zijn er steeds meer. Laagdrempelig, toegankelijk, interactief en vooral ook: heel leuk om te doen! Al met veel succes ingezet bij diverse internationale organisaties.

speciaal gemaakt voor interculturele groepen. Met de 51 kaarten kun je drie verschillende spellen spelen om elkaars achtergrond beter te leren kennen. Cultural Calling Cards zijn de ideale ijsbreker, want ze leveren je niet alleen gegarandeerd veel inzicht en waardevolle discussies op; ze zijn ook heel

Over de auteur

leuk om te doen en erg interactief. Het is een prima werkvorm voor nieuwe en

Jim Morris is senior project manager bij Schouten Global. Hij leeft in

bestaande groepen en teams. Je leert elkaars cultuur kennen door over je eigen

Nederland en werkt over de hele wereld: hij faciliteert het leren en

cultuur te vertellen en te vragen naar die van de anderen. Er is geen winnaar

ontwikkelen in organisaties. Hij is gespecialiseerd in interculturele

of verliezer, maar iedereen heeft na het spel kennis van culturen en begrip voor

communicatie trainingen. Jim is geboren in Engeland en startte zijn

elkaar!

carrière daar. Hij woonde en werkte lang in Australië en Canada. In Midden-Europa en Azië heeft hij veel presentaties en workshops verzorgd. Als geen ander heeft Jim zo het belang en de invloed van cultuur ervaren.

uitvoering formaat omvang

15,5 x 11 cm

51 kaarten en een introductie

ISBN

978 90 5871 899 0

nur

808

prijs

Boeken die werken!

Spel

€ 24,95

verschijningsdatum

maart 2014


Nie uwe

u itgave

vo o rj a a r

20 1 4


Communicatie

Hufterproof R e a g e e r e e rd e r e n v o o r k o m a g r e s s i e Agressie-uitingen lijken alsmaar heftiger te worden en steeds vaker voor te komen. Op straat, op school, in de bus of trein, tegen hulpverleners, of baliepersoneel op een gemeentehuis. Agressie overkomt veel mensen en heeft

Praktisch, snel te raadplegen hulpmiddel.

vaak veel impact. Jarenlang. Helaas weten de meeste mensen niet hoe ze goed moeten

Volledig herziene en geactualiseerde druk.

reageren op agressie. Ze voelen zich aangevallen, zeggen de verkeerde dingen, gaan schreeuwen, schelden. Het gevolg is dat de situatie escaleert en de agressie van de

Auteur is expert bij uitstek.

ander alleen maar erger wordt. Gelukkig kan het ook anders. Agressie is meestal een gevolg van frustratie. En juist die agressiesoort is tamelijk een­ voudig aan te pakken. Je moet alleen weten hoe. Als je de eerste signalen herkent, kun je je eigen gedrag daarop aanpassen en zo erger voorkomen.

Over de auteur

Henk van den Muijsenberg was veertien jaar lang actief als politie­ De waaier helpt jou aan de juiste mindset en de nodige vaardigheden om in een

functionaris. Sinds twintig jaar werkt hij als veiligheidsmanager in het

vroeg stadium controle te nemen en te houden. Begrip tonen voor de boosheid

bedrijfsleven. Hij heeft dan ook veel ervaring met agressie en vervelend

van de ander haalt vaak al een deel van de agressie weg. Grenzen stellen, en de

gedrag. Zo weet hij dat veel situaties eenvoudig voorkomen kunnen

effecten en consequenties van zijn gedrag benoemen, blijken ook uitermate effectief.

worden. Henk volgde diverse studies op het gebied van gedragspsychologie.

Ook doelgerichte en willekeurige agressie en vervelend groepsgedrag komen aan

De koppeling van praktijk en theorie maakt hem tot een expert op het

bod. Deze vormen van agressie vergen een andere aanpak, maar ook hier geldt dat

gebied van agressiepreventie en gevaar­beheersing.

je zelf veel kunt doen om erger te voorkomen. Eén ding is duidelijk: als je weet met wat voor agressie je te maken hebt, kun je je eigen reacties daarop aanpassen en zo erger voorkomen. Zo draag je bij aan je

uitvoering

eigen veiligheid en die van anderen!

formaat omvang

7 x 15 cm

25 dubbelzijdige kaarten

ISBN

978 90 5871 884 6

nur

775

prijs

Boeken die werken!

waaier

€ 14,50

verschijningsdatum

april 2014


N ie uwe

uitgave

20 1 4

met agressie te maken heeft, en dat zijn er -helaassteeds meer.

Voor iedereen die beroepsmatig wel eens

vo o rj a a r


Trainen & Coachen

Handboek puber Hoe je met breinkennis het leren van de puber verbetert

?

! Ria van Dinteren

Menig ouder en leraar krijgt er grijze haren van: pubers. Onberekenbaar, creatief, emotionele kruidvaatjes en enorm veel potentie. Als ze maar niet alles zouden uitstellen. Als ze maar eens zouden

HOE JE MET BREINKENNIS HET LEREN VAN DE PUBER VERBETERT.

Het praktische Handboek Puber met tips en tricks over hersenontwikkeling en leren van de puber.

nadenken voor ze

Breinkennis is niet alleen handig voor docenten om hun programma’s te ontwikkelen. Weten hoe het brein werkt, helpt ook studenten om slimmer te studeren.

reageren. Als ze maar eens zouden luisteren. Als…

We weten inmiddels veel over het functioneren van het puberbrein. Met die kennis

Over de auteur

begrijp je niet alleen waarom ze het zichzelf (en jou!) soms zo lastig maken, je

Ria van Dinteren was als docent al dol op pubers. Na een studie

kunt die kennis over hun brein ook gebruiken om pubers te verleiden tot leren en

onderwijskunde en jaren voor de klas heeft ze zich gespecialiseerd in

ontwikkelen.

de toepassingen van breinkennis. Dit doet ze vanuit haar eigen bureau Breinwerk. Ze werkt als directeur bij een ROC en ontmoet

Ria van Dinteren geeft je zicht op het waarom van pubergedrag en op hoe je dit

daar elke dag honderden pubers. Leren vergemakkelijken en brein­

kunt beïnvloeden. Geen grijze haren meer, wel harmonie in huis en in de klas:

kennis toegankelijk maken voor professionals is haar passie.

is het mogelijk? De antwoorden staan in dit boek. Handboek puber is geschreven voor docenten maar ouders en pubers zelf mogen het ook lezen en toepassen. Uiteraard! uitvoering formaat omvang

21 x 14,8 cm

120 blz full colour

ISBN

978 90 5871 896 9

nur

840

prijs

Boeken die werken!

hard cover, full color binnenwerk

€ 14,95

verschijningsdatum

april 2014


u itgave

Ria van Dinteren

vo o rj a a r

!

20 1 4

HOE JE MET BREINKENNIS HET LEREN VAN DE PUBER VERBETERT.

?

Nie uwe

?

Een boekje in de fraaie en handige krachtig & kort-reeks

!

n er e t n i D n av a i R

.TRETEBREV REBUP ED NAV NEREL TEH SINNEKNIERB TEM EJ EOH


Trainen & Coachen

Roos van Leary To o l v o o r t ra i n e r s Het vloermodel van de Roos van Leary is een handige trainerstool voor coaches, super­

Roos van Leary tool voor tr ainer s

Een boek lezen alleen over dit onderwerp is niet voldoende, je moet de Roos van Leary ook ervaren of beleven.

visoren, trainers en andere begeleiders. Met dit solide uitge­ voerde instrument

Innovatieve trainerstool voor trainers, coaches, supervisoren en andere begeleiders.

kun je deelnemers de Roos van Leary laten toepassen en oefenen.

Een praktisch instrument voor (communicatie)trainingen.

Door mensen uit te nodigen letterlijk op hun ‘voorkeursgedrag’ te gaan staan en een gebeurtenis na te spelen, ervaren

Over de auteurs

ze wat hun opmerking en houding bij de ander teweegbrengt.

Bert van Dijk is trainer, schrijver en opleider van trainers. Mensen ondersteu­ nen om met plezier en passie samen te werken is zijn missie. Bert verzorgt

Ook kunnen deelnemers zo nieuwe vormen van gedrag oefenen en aanleren.

trainingen, workshops en lezingen over de boeken die hij schrijft. De Roos

De trainerstool heeft een krachtig effect, omdat deelnemers niet zittend op een

van Leary is Berts basisinstrument. Zijn werk kenmerkt zich door vakman­

stoel hun gedrag bespreken, maar werkelijk ‘op de vloer’ zijn. Daardoor beleven ze

schap en maatwerk. Bij Thema publiceerde hij inmiddels meer dan tien titels.

veel sterker hoe hun manier van communiceren overkomt. Deze extra dynamiek

Marlies Oudijk heeft een zelfstandige praktijk als supervisor, coach en

verhoogt de effectiviteit van de training of coaching enorm!

professional organizer. Ze heeft kennis van verschillende methoden en technieken die zij per situatie verschillend inzet. Ze gebruikt de Roos

van Leary regelmatig, en dat was reden om deze tool verder uit te werken.

uitvoering formaat omvang

36 x 28 cm

8 tegels van 35,5x27,5 cm

ISBN

978 90 5871 883 9

nur

808

prijs

Boeken die werken!

kartonnen doos met Roos van Leary taartpunten

€ 45,00

verschijningsdatum

april 2014


u itgave

Populaire trainerstool! Van de vorige editie zijn meer dan 3.000 exemplaren verkocht!

Ni euwe

vo o rja a r

20 1 4


Persoonlijke ontwikkeling

Zo pak je iedereen in! Over uitstraling, overtuigend overkomen en meer … Herken je dat? Dat op een opmerking van jou niet of nauwelijks wordt gereageerd, maar dat er wel geluisterd wordt naar je

Helder en overtuigend geschreven.

collega die nagenoeg het­zelfde zegt als jij? Dat het bij sommige mensen zo van­ zelfsprekend lijkt dat ze de aandacht naar

Direct toepasbaar.

zich toe trekken? Dat ze hun mening zo weten over te brengen dat ze bijna als vanzelf iedereen weten te overtuigen? Wil jij ook meer gezien worden of krach­ tiger over­komen, dan is dit het boek voor

Prachtig vormgegeven. Auteurs zijn ervaren trainers.

jou. Zo pak je iedereen in! geeft je de handvatten om die indruk te maken die jij wilt maken, bijvoorbeeld om in een sollicitatiegesprek of een belangrijke vergadering

Over de auteurs

overtuigend over te komen. Je leert hoe je je kunt profileren zoals jij dat wilt en op de

Ellen Steffens is trainer en coach in communicatie en persoonlijke

manier die bij jou past.

effectiviteit. Zij confronteert en stimuleert mensen zelfverzekerder te worden en effectiever te communiceren en samen te

Door onze lichaamshouding, onze mimiek en de manier waarop we praten, maken we

werken. Het resultaat is dat ze met nieuw elan hun leven leven.

een bepaalde indruk bij de ander. De verpakking, zoals je kleding en haardracht, speelt daarbij ook een grote rol. Dat is namelijk het eerste wat iemand van je ziet en de basis

Estrella Meijs is carrièrecoach en tekstschrijver. Ze ondersteunt mensen

waarop hij of zij zich een beeld van jou vormt. Die beeldvorming kun je gelukkig beïn­

bij het realiseren van hun carrièredoelen. Haar specialiteit is het in

vloeden. Dit boek leert je hoe. Je krijgt handvatten om te ‘sleutelen’ aan de manier

beeld brengen van kernwaardes en deze te verwoorden in cv, profielen

waarop je overkomt. Alle facetten die jouw uitstraling bepalen, komen uitgebreid aan

en zakelijke teksten.

de orde. Na het lezen van dit boek weet jij hoe je je krachtiger kunt presenteren, wat zorgt voor een zakelijke en professionele uitstraling. Hiermee bereik je mak­kelijker wat je wilt en geef je jouw loopbaan een positieve impuls!

uitvoering formaat omvang

22,5 x 22,5 cm

170 blz.

ISBN

978 90 5871 885 3

nur

770

prijs

Boeken die werken!

gebonden hardcover

€ 24,50

verschijningsdatum

mei 2014


N i euwe

u itgave

vo o rj a a r

20 1 4


Leiderschap & Management

Alles wat je moet weten over projectmanagement Niets meer en niets minder Jorgen Bergwerff

Alles

Niets meer en niets minde r

wat je moet weten over

Projectmanagement

Natuurlijk wil je dat jouw project een succes wordt. Efficiënt en effectief uitgevoerd. Deadlines en resultaten behaald. Met en door medewerkers die zich commiteren aan het

Must have voor projectmanagers.

project en het met jou tot een goed eind willen brengen. Maar hoe doe je dat nou? Dit boek is het begin van je succes!

Alles wat je moet weten over projectmanage­ ment behandelt alle stappen van een project: vanaf de start (opdrachtformulering) tot

Auteur is ervaren trainer. Praktisch en direct toepasbaar, en zonder alle informatie die andere boeken zo ontoegankelijk maakt.

en met de afronding van een project. De verschillende fasen, de do’s en dont’s, de stuurmechanismen, de omgevingsfactoren, de soms tegengestelde belangen, kortom alle factoren die van invloed zijn op het uiteindelijke projectresultaat worden in een logische en samenhangende volgorde

Over de auteur

besproken. Je krijgt inzicht in de verschillende rollen in een project, de wijze

Jørgen Bergwerff studeerde Logistiek en Inkoop aan de HTS. Daarna

waarop je communiceert en rapporteert, en de verhouding tussen de opdracht­

volgde hij nog een studie van een jaar aan Nijenrode. Inmiddels heeft hij

gever en de projectmanager. Het boek biedt veel tips en trucs over de wijze

als inkoper en inkoopadviseur talloze projecten uitgevoerd. De afgelopen

waarop de projectmedewerkers aangestuurd en gemotiveerd kunnen worden.

jaren heeft hij zich bezig gehouden met het verbeteren van de project­ management producten binnen Schouten & Nelissen groep.

Alles wat je moet weten over projectmanagement is een onmisbaar, handig en beknopt naslagwerk voor iedere projectmanager die wil dat zijn project loopt als een trein. Alles wat je moet weten om van je project een succes te maken staat erin. Niets meer. En niets minder! uitvoering formaat omvang

12 x 16 cm

150 pagina’s

ISBN

978 90 5871 887 7

nur

801

prijs

Boeken die werken!

hardcover

€ 14,50

verschijningsdatum

mei 2014


vo o rj a a r

Niet meer s en niets mind er

20 1 4

Alles

Jorgen Bergwerff

u itgave

Dè basisbundel die elke projectmanager gelezen moet hebben.

Projectmanagement

wat je moet weten over

N i euwe

-tcejorP tnemeganam


Managen & leidinggeven

Wow, wat een verschil!

aan wees jezelf en pas je

Diversiteit werkt! In succesvolle organisaties doet iedereen gelijk­ waardig mee. Er is een balans gevonden tussen

nu met 8 inclusie principes

Prachtig vormgegeven boekje dat vanaf de eerste tot de laatste pagina inspireert.

het stimuleren van de authenticiteit en talenten van de groepsleden enerzijds en het creëren van een mores en procedures waaraan de leden zich aan­

Daardoor, en door de prijs een erg mooi cadeauboekje.

passen anderzijds. Deze combinatie van eigenheid en gezamenlijkheid levert een ‘inclusieve cultuur’

Hét boek om verbindend leiderschap in de praktijk te brengen.

op, een cultuur waarin mensen zich scharen achter wat een verschil

Diversiteit werkt Jitske Kramer

een gemeenschappelijk doel maar waarbij ze

Actueel onderwerp: talenten en verschillen tussen mensen benutten.

tegelijkertijd zichzelf kunnen zijn en hun eigen talenten tot hun recht kunnen laten komen. Dat is niet alleen fijn voor de mensen zelf maar zeker ook voor de organisatie die zo het beste uit de medewerkers haalt. Onderzoek wijst bovendien

uit dat diversiteit tot betere bedrijfsresultaten leidt. Alle reden dus om te streven omarmd worden.

Wow! geeft inspiratie om zo’n cultuur te bereiken. Je krijgt inzichten en tips om unieke

Over de auteur

rein van der zee

naar zo’n open werkcultuur waarin verschillen er niet alleen mogen zijn maar zelfs

Jitske Kramer is als corporate antropoloog sinds 1998 werkzaam in (internationale) organisaties als trainer/coach op het gebied van communicatie, leiderschap en verandering. Zij heeft zich gespecialiseerd

talenten beter te benutten, het wij/zij -denken te verminderen, de diversiteit te vergroten

in het werken met (culturele) verschillen.

en daadkrachtig met co-creatie aan de slag te gaan.

De Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) heeft Jitske uitgeroepen tot trainer van het jaar 2013/2014.

uitvoering formaat omvang

12 x 16 cm

176 blz

ISBN

978 90 5871 879 2

nur

740

prijs

Boeken die werken!

Paperback

€ 12,50

verschijningsdatum

maart 2014


u itgave

Jitske Kramer

Of/of denken is voor luie mensen. Het houdt geen rekening met allerlei mogelijke nuances en verschillende interpretaties van dezelfde realiteit. Het is kijken, denken en handelen vanuit een (be)oordelende bril. Het zet mensen gevangen in bestaande (culturele) kaders. Het biedt beperkte oplossingen voor complexe problemen.

Sta jezelf toe te stoppen met zoeken naar optimale oplossingen (of/of). Start met het denken in maximale mogelijkheden (en/en). Maak unieke combinaties. Benut het creatieve spanningsveld tussen verschillen. Los tegenstellingen niet op, maar verbind ze. Iets is goed en fout. Inclusiviteit.

of/of en/en

De meesten van ons zijn getraind om optimale oplossingen te vinden voor problemen. We vergelijken opties met elkaar. Een antwoord is goed of fout. Met heldere kaders en eenduidige richtlijnen gaan we complexe vraagstukken te lijf. Tempo maken in besluitvorming is prettig en geeft houvast. Maar deze rechtlijnigheid kan niet omgaan met de veelzijdige werkelijkheid.

Stel je eigen waarheid ter discussie Terreur Verras jezelf Oefen met het onverwachte Of/Of denken

Doorbreek je routines

Waarom doe ik de dingen zoals ik de dingen doe? En kan dat niet anders?

zoom in zoom uit

Het Wow! boekje geeft inspiratie, inzichten en tips om unieke talenten beter te benutten, wij/zij denken te verminderen, diversiteit te vergroten en daad足 krachtig met co-creatie aan de slag te gaan. Het is gebaseerd op de acht inclusieprincipes, opgesteld door Jitske Kramer.

20 1 4

Zoek de verschillen

lihcsrev nee taw

creatief waarnemen

wat een verschil

vo o rj a a r

Diversiteit werkt

nu met 8 inclusie principes

N ie uwe

tkrew tietisreviD

remarK ekstiJ


Persoonlijke ontwikkeling

Ready for take-off Een vliegende star t in je eerste baan Gefeliciteerd met je baan! Eindelijk klaar met je

Jolanda Bouman

Rer taakdey fo off

opleiding! Zo’n eerste baan is leuk en spannend tegelijk. Veel startende young professionals worstelen met dezelfde twijfels en onzekerheden. Je wilt jezelf

Hét boek voor iedereen die afstudeert.

pro­fileren en laten zien wat je in huis hebt, maar als nieuweling ook niet betweterig over­komen of op iemands tenen gaan staan. Hoe vind je daarin de

Handige tips voor de rest van je werkzame leven.

goede balans? En dan die twijfels. ‘Is mijn idee wel goed genoeg?’, ‘Kan ik dat wel vragen?’ en ‘Voldoe ik aan de verwachtingen?’ Als je niet uitkijkt, neem je

Aantrekkelijk geprijsd cadeauboek.

als ambitieuze en hard­werkende nieuwkomer bergen werk mee naar huis. Je grenzen bewaken vinden de meesten namelijk erg lastig. In hoeverre pas je je aan en wanneer kom je voor jezelf op? Hoe zeg je op een accep­tabele manier nee? Waar liggen jouw grenzen eigenlijk? Maar ook, wat zijn je doelen en hoe maak je die bespreekbaar?

Over de auteur

Jolanda Bouman werkt vanuit haar tekstbureau Berend & Bouman voor In dit boek vind je handige tips & tools voor al die werksituaties en onzekerheden

diverse uitgeverijen en organisaties. Zij schrijft over met name management,

waar jongeren in hun eerste baan tegenaan lopen. Interviews met young profes­sionals,

communicatie, persoonlijke ontwikkeling, taal en coaching.

zoals jij, over wat zij het lastigst vinden in hun eerste baan zijn leidend geweest voor

Eerder verschenen o.a.: Tips & Tools voor managers, Druk, druk, druk.

de inhoud van dit boek. Het staat dan ook bomvol praktische informatie over al die

Over vitaliteit en stressbestendigheid (met Carry Petri), Waarom? Daarom!

dingen waar zij graag van tevoren meer over hadden geweten.

30 tips voor argumenteren in de praktijk (met Johannes de Geus).

uitvoering formaat omvang

14 x 21 cm

100 blz

ISBN

978 90 5871 895 2

nur

807

prijs

Boeken die werken!

boek

€ 17,95

verschijningsdatum

eind mei 2014


vo o rj a a r

Jolanda Bouman

u itgave

20 1 4

Anders dan tijdens je studie ben je ineens deel van een team en veel meer afhan­kelijk van anderen. Allerlei verschillende collega’s met wie je moet samenwerken en met wie je een goede werkrelatie moet zien op te bouwen. Hoe doe je dat? En hoe kun je ze het beste beïnvloeden?

y d a Rer take fo off

N i euwe


Persoonlijke ontwikkeling

Over win & groei 2015 Scheurkalender

over

win&

groei 2015 in werk en leven

Het begint een traditie te worden: dit is alweer de derde editie van Over win & groei, de scheur­ kalender die inspireert en activeert, en lezers via verhalen, citaten, tests, gedichten en

Unieke scheurkalender die mensen helpt bij persoonlijke ontwikkeling, in hun werk en privé.

opdrachtjes de handvatten geeft om zichzelf te ontwikkelen. Dat dit concept aanspreekt, mag duidelijk zijn: werden er van de eerste editie

Confronterend, stoer, fris, met humor en diepgang.

nog 8.000 exem­plaren verkocht, van de tweede gingen er bijna 10.000 over de toonbank! Iedereen wil een stap verder, zonder ruzie of

Hoge verkoopcijfers: 8.000 stuks in 2012, 10.000 stuks in 2013!

wrevel, in harmonie met zichzelf en anderen. Vooruit in privé en werk. Ze willen doelen formuleren en halen. Ze willen balans tussen

werk en privé, familie en vrienden, zonder onnodig op andermans tenen te staan.

Over de auteurs

Over win & groei helpt daarbij. Althans dat hopen de auteurs. Want zij zijn de

vuilnisman, student journalistiek (afgerond), activiteitenbegeleider

eersten om toe te geven dat niemand de wijsheid in pacht heeft. Daarom lenen ze

bij tienerkampen, freelance journalist, student Design Academy en

die uit een breed scala aan onderwerpen - leven, loopbaan, sport, familie, vrienden,

marktkoopman. Grootste groeikans: “Structuur aanbrengen in werk

wetenschap, politiek, (Oosterse) wijsheden, religie, psychologie, filosofie – en spitten

en leven door keuzes te maken.”

Willem Schouten is ontwerper en tekstschrijver en was daarvoor o.a.

die dieper uit dan alle andere scheurkalenders. Maar het is vooral de schrijfstijl en de thema’s die deze scheurkalender anders dan anders maakt. De filmpjes

Jan Schouten is ondernemer, psycho-therapeut, organisatie-

die je via een QR-code bekijkt. De app, zodat je de kalender ook op je mobiel

adviseur, schrijver en oprichter van de Schouten & Nelissen Groep.

kunt zetten.

Grootste groeikans: “Nog luier en nog meer bereiken.” Arko van Brakel

Over win & groei is verrassend, schopt tegen schenen, gaat de confrontatie

Auteur

niet uit de weg en doet geen zendingswerk. Stelt vragen en geeft antwoorden.

uitvoering

Over win & groei is fris, stoer en bevlogen. Kortom, dé scheurkalender die zorgt

formaat

voor een glim- of grimlach én je aan het denken zet.

omvang

22 12 xx 17 22cm cm.

128 blz., 310 blz full colour

ISBN

978 90 5871 897 6

nur

801 770

prijs

Boeken die werken!

boek, hardcover scheurkalender

€ 14,50 22,95

verschijningsdatum

april 20132014 augustus


u itgave

Van de editie 2014 zijn meer dan 10.000 exemplaren verkocht!

Nie uwe

vo o rj a a r

20 1 4

uitgeverij Thema - nieuwe boeken voorjaar 2014  

uitgeverij Thema - nieuwe boeken voorjaar 2014

uitgeverij Thema - nieuwe boeken voorjaar 2014  

uitgeverij Thema - nieuwe boeken voorjaar 2014

Advertisement