Page 1

Catalogus 2014 Hoger gezondheidszorgonderwijs

www.coutinho.nl


Logopedie

COMMUNICATIEVE TAALTHERAPIE VOOR KINDEREN MARIANNE RODENBURG-VAN WEE, JOSIEN KOOPMAN & CHANTAL DE WIT

Logopedisten behandelen veel jonge kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Doelgericht en op een natuurlijke, communicatieve manier werken aan taalaspecten geeft volgens onderzoek de beste resultaten. Communicatieve taaltherapie voor kinderen geeft een praktische beschrijving van de theorie van Van den Dungen (2007). Dit praktijkboek biedt logopediebehandelingen die weinig voorbereidingstijd vragen en communicatief en zeer doelgericht zijn. Communicatieve taaltherapie voor kinderen is het eerste boek dat praktische werkvormen aanbiedt voor communicatieve taaltherapie aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen met een talige leeftijd van 2;6 tot 6;0 jaar. De doelen voor het lexicon, de morfosyntaxis en de pragmatiek worden in het boek helder en overzichtelijk uitgewerkt. Het boek bestaat uit 123 uitgewerkte, op thema geordende activiteiten voor de logopedische behandeling. Bij iedere activiteit staat welke materialen nodig zijn en hoe de activiteit uitgevoerd kan worden. De aantrekkelijke afbeeldingen bieden een goede aanvulling en ondersteuning.

INFORMATIE SAMENGEVAT Verschenen: 2013 Aantal pagina’s: 280 pp. Prijs:

â‚Ź 59,50

ISBN:

978 90 469 0378 0

online studiemateriaal

NIEUW HERZIEN 2

Het boek bestaat uit 123 uitgewerkte, op thema geordende activiteiten voor de logopedische behandeling van kinderen met een taalleeftijd van 2;6 tot 6;0 jaar. 3


Logopedie

Logopedie Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Kinderheesheid

Broddelen

Stotteren

Achtergronden en suggesties

Een (on)begrepen stoornis

Van theorie naar therapie

Yvonne van Zaalen & Coen Winkelman

Mies Bezemer, Jan Bouwen & Coen Winkelman, m.m.v. Mariëtte Embrechts

voor therapie

C.W. Nijzink-van Grinsven, S.A.L. Smit-Hermer & C.H. Waar

Leen van den Dungen

Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen sluit aan bij de wetenschappelijke belangstelling voor de behandeling van kinderen met een taalstoornis. Het biedt logopedisten handvatten voor het geven van evidence based taaltherapie. De uitgave bestaat uit een boek en een cd-rom. De cd-rom bevat onder meer een computerprogramma waarmee de logopedist gemakkelijk de behandeldoelen voor taaltherapie kan bepalen en uitwerken tot een behandelplan voor elk individueel kind. In het boek licht de auteur het computerprogramma toe en legt zij een theoretische verantwoording af voor de behandeldoelen die daarin gebruikt worden. Ook worden in het boek behandelsuggesties gegeven die op de cd-rom zijn uitwerkt in de vorm van concrete thema’s, scripts met afbeeldingen en liedjes, woordenlijsten en een stappenplan voor taaltherapie met prentenboeken.

Deze publicatie biedt adviezen voor de behandeling van heesheid bij kinderen. Omdat voorkomen beter is dan genezen, besteden de auteurs veel aandacht aan het tijdig (h)erkennen van het probleem. Het boek gaat niet alleen in op de oorzaken van heesheid, maar geeft ook uitgebreide suggesties voor oefeningen. Deze suggesties zijn, net als de vele oorzaken van heesheid, zeer divers, ook omdat elk kind weer anders is. Het boek bevat veel illustraties, kopieerbladen en vragenlijsten voor ouders en praktisch materiaal voor oefeningen.

Broddelen geeft gedetailleerde, goed gemotiveerde en aan de praktijk getoetste handreikingen.

Cd-rom

2007

€ 34,50

1996, 2e druk

€ 13,00

218 pp.

ISBN 978 90 6283 499 0

131 pp.

ISBN 978 90 6283 937 7

Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Leen van den Dungen & Margreet Verboog

Dit boek biedt logopedisten en linguïsten handvatten voor de behandeling van en het onderzoek naar kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Bijzonder aan het boek is dat de auteurs uitgaan van de totale ontwikkeling van het kind en niet van de stoornis alleen: ‘Wat kan het kind wel?’ in plaats van ‘Wat kan het niet?’ Ook streven ze ernaar recht te doen aan de diversiteit van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. De auteurs veronderstellen enige kennis van de normale taalverwerving en bekendheid met taalkundige termen, maar hebben voor een goed begrip een verklarende termenlijst opgenomen.

4

1998, 3e druk

€ 26,00

304 pp.

ISBN 978 90 6283 818 9

Broddelen wordt als spraakstoornis gemakkelijk verward met stotteren: de spreker formuleert slordig en is vaak slecht te verstaan. Hijzelf én de luisteraar zien de vaak voorkomende versprekingen meestal slechts als slordigheden. Een tijdige en adequate behandeling van de stoornis kan veel moeilijkheden voorkomen. Broddelen is het enige handboek dat diep ingaat op dit onderbelichte onderwerp. Het boek verwerkt de resultaten van wetenschappelijk onderzoek tot concrete behandelmethodes.

Wilt u als docent een beoordelingsexemplaar op uw vakgebied aanvragen? Ga dan naar onze website.

www.coutinho.nl

De auteurs bespreken de theoretische achtergronden, symptomen, diagnostiek, therapie en behandelplannen en bieden veel beproefde oefeningen. Objectieve, structurele analyses van niet-vloeiende momenten en uitspraakfouten zetten de specifieke symptomen van broddelen helder neer. Het onderscheid met stotteren wordt, vanuit de onderliggende neurocognitieve processen, heel duidelijk. Broddelen geeft gedetailleerde, goed gemotiveerde en aan de praktijk getoetste handreikingen, geïllustreerd met videofragmenten en andere materialen via de interactieve website.

Stotteren is een complexe communicatiestoornis die niet altijd eenvoudig te verklaren of te behandelen is. In Stotteren worden stotteren en stottertherapie beschreven met aandacht voor de specifieke problematiek bij verschillende leeftijden en ontwikkelingsstadia. De theorie wordt stap voor stap vertaald naar de praktijk. De auteurs illustreren de vele therapiesuggesties met cliëntinformatie, anamneselijsten en voorbeelden uit de praktijk. Dit boek is geschreven voor studenten en professionals. Voor de therapeut in opleiding is het een eerste kennismaking met de verschillende theoretische inzichten en de therapeutische interventies bij stotteren. Voor professionals biedt het boek verdieping en ondersteuning bij het opstellen van cliëntgerichte behandelplannen. Er wordt tevens aandacht besteed aan het ontwikkelen en verbeteren van diverse competenties van de therapeut. De website bij het boek bevat filmpjes, interviews, links en alle bijlagen en belangrijke schema’s uit het boek. Online studiemateriaal

2010, 2e druk

€ 47,50

446 pp.

ISBN 978 90 469 0216 5

Expressiever en gemakkelijker spreken

De laatste jaren hebben nieuwe onderzoeken actuele inzichten opgeleverd. Deze zijn verwerkt in deze geactualiseerde uitgave. Er ligt minder nadruk op definities en diagnostiek en meer focus op praktijk en didactiek. Tilly Dinger, Margreet Smit & Coen Winkelman

Broddelen is geschreven voor studenten logopedie en voor professionals als logopedisten, orthopedagogen en remedial teachers.

Online studiemateriaal

Voor politici, leraren en toneelspelers, maar ook voor verkopers en vertegenwoordigers geldt dat het spreken een heel belangrijke rol speelt in hun activiteiten. Iedereen die er belang bij heeft stil te staan bij zijn ‘manier van spreken’, vindt in dit boek een groot aantal suggesties om zich van zijn spreekgedrag bewust te worden en er zelf invloed op uit te oefenen. Het gaat hierbij niet alleen om aspecten als stemvermoeidheid, te snel, te saai of te onduidelijk spreken, maar ook en vooral om het stimuleren van de positieve facetten van het spreekgedrag door middel van concrete tips. Naast onderwerpen als adem, stem, articulatie komen ook non-verbale aspecten als houding, gebaren en oogcontact aan bod. De luisteraar reageert immers vaak juist op deze signalen. Ook allerlei andere factoren die een belangrijke rol spelen komen ter zake, zoals stemming, emoties, gevoelens van (on)zekerheid, spreekangst, akoestiek en omgevingslawaai.

voorjaar 2014, 2e druk

ca. € 26,00

2008, 13e druk

€ 16,00

ca. 240 pp.

ISBN 978 90 469 0413 8

142 pp.

ISBN 978 90 469 0107 6

5


Logopedie

Algemene voorwaarden beoordelen en bestellen

Audiologie en audiometrie

Algemene fonetiek

De basis en de praktijk

Chris L. van Ligtenberg & Hero P. Wit

A.C.M. Rietveld & V.J. van Heuven

De audiologie houdt zich bezig met het opsporen, onderzoeken en behandelen van gehoorproblemen. Ook de preventie van slechthorendheid en de revalidatie van slechthorende of dove kinderen en volwassenen horen bij het vakgebied.

Hoe maken mensen spraakklanken, lettergrepen, woorden en zinnen? Wat kan er fout gaan bij het spreken en luisteren, bijvoorbeeld als gevolg van een buitenlands accent of een spraakstoornis? Wat zijn de akoestische eigenschappen van klanken, woorden en zinnen? Welke verschillen in klank, ritme en melodie zijn voor de luisteraar belangrijk, en hoe kunnen we daar achter komen? Hoe kunnen we computers leren spreken en verstaan?

Audiologie en audiometrie is een basisboek. Het biedt kennis over geluid, over de waarneming ervan en over het gehoororgaan, vanuit natuurkundige en anatomische invalshoek. Hierbij ligt de nadruk op het onderzoeken van het gehoorprobleem en het komen tot de juiste behandeling. Eerst komen de eigenschappen van geluid en auditieve waarneming aan de orde. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de fysiologie en anatomie van het oor en in de manier waarop geluidsgolven het oor binnenkomen. Ook het uitvoeren van audiologisch onderzoek wordt besproken. Ten slotte worden de preventie van gehoorstoornissen, de spraakperceptie, de beginselen van hoorrevalidatie en vestibulair onderzoek behandeld.

2012

€ 47,50

376 pp.

ISBN 978 90 469 0226 4

Praktijkgericht onderzoek in de paramedische zorg

Algemene fonetiek geeft antwoord op deze praktische vragen tegen de achtergrond van de systematiek van de menselijke taal. De fonetiek is een multidisciplinair onderzoeksgebied dat raaklijnen heeft met onder meer fysiologie, psychologie, taalwetenschap en informatica. Het boek is bedoeld voor zowel hbo- als universitaire studenten aan taal- en logopedie opleidingen, maar ook voor (aankomende) docenten, onderzoekers en professionals in moderne talen, logopedie, algemene taalwetenschap, spraaktechnologie en toegepaste taalwetenschap.

2009, 3e druk

€ 37,00

460 pp.

ISBN 978 90 469 0163 2

Educatieve e-books

Praktijkgericht onderzoek in de paramedische zorg biedt een leidraad voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Het kan gebruikt worden in de vier jaren van een paramedische beroepsopleiding. In het eerste hoofdstuk leren studenten een praktijkvraag te vertalen naar een goede onderzoeksvraag. In hoofdstuk twee wordt uitgelegd op welke manier studenten kritisch kunnen kijken naar onderzoeksartikelen en hoe deze gebruikt kunnen worden in de eigen praktijk. In hoofdstuk drie leren studenten om zelf data te verzamelen en voeren zij aan de hand van een onderzoeksvraag een klein onderzoek uit. In hoofdstuk vier wordt alle kennis uit de eerste drie hoofdstukken gecombineerd en leren studenten kritisch na te denken over hun eigen onderzoek, een onderzoeksplan te maken, data te verwerken en een artikel te schrijven. Het boek sluit af met een hoofdstuk over de ethiek van onderzoek. Samen met de uitgebreide webondersteuning biedt deze uitgave een praktische voorbereiding op het afstudeeronderzoek.

6

Creëer een rijke, geïntegreerde

2012

€ 28,50

184 pp.

ISBN 978 90 469 0291 2

De prijzen die in deze catalogus staan vermeld, zijn geldig tot 1 januari 2015 (zetfouten voorbehouden). Bij uitgaven die op het moment van publicatie van deze folder nog niet zijn ver­schenen, staat een circaprijs vermeld; voor deze uitgaven geldt dat prijswijzigingen voorbehouden zijn. Van uitgaven die niet onder de Wet op de vaste boekenprijs vallen, dienen de prijzen opgevat te worden als adviesprijzen.

Wanneer u als docent een boek wilt beoordelen op geschiktheid voor gebruik in uw onderwijs, dan kunt u een beoordelingsexemplaar aanvragen. Staat een boek op de literatuurlijst en u beschikt als docent-­gebruiker nog niet over een eigen exemplaar, dan kunt u een docentexemplaar aanvragen.

Bestelinformatie Onze boeken zijn verkrijgbaar via iedere reguliere en internetboekhandel in Nederland en België of via www.coutinho.nl.

Docentenservice U kunt bij onze klantenservice terecht via info@coutinho.nl of telefonisch via 035 69 49 991 op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur voor al uw vragen over: • aanvragen beoordelings-­of docentexemplaren • prijzen • beschikbaarheid van uitgaven • informatie over herzieningen • nieuwe projecten

035 69 49 991

Websites Bij veel uitgaven van Uitgeverij Coutinho is online materiaal beschikbaar. Zo kunnen er bijvoorbeeld docentenhandleidingen, uitwerkingen van opgaven, extra opdrachten en interactieve toetsen zijn. Kijk op www.coutinho.nl voor meer informatie.

digitale leeromgeving voor u en uw studenten. Vanaf studiejaar 2014-2015 zijn de meeste actuele hbo-boeken van Uitgeverij Coutinho beschikbaar als e-book via het Bookshelf platform. Ga naar onze website voor een eenvoudig overzicht van de beschikbare titels.

Online studiemateriaal

Beoordelings-/docentexemplaren

Online studiemateriaal

Bookshelf: Eveline Wouters & Yvonne van Zaalen

Prijsinformatie

www.coutinho.nl/bookshelf

Educatief adviseur Voor advies over onze uitgaven en vragen met betrekking tot presentaties op scholen kunt u terecht bij onze educatief adviseur: Maarten de Jong via jong@coutinho.nl.

Uw mening over de beoordeelde uitgave Uitgeverij Coutinho is bijzonder geïnteresseerd in uw mening over onze uitgaven. Daarom ontvangt u bij uw aangevraagde beoordeling­s- of docentexemplaar een korte enquête. Uw antwoorden worden bij de ontwikkeling van nieuwe uitgaven en/of herzieningen gebruikt, zodat de uitgaven beter op uw onderwijs aansluiten. Wij stellen het daarom bijzonder op prijs wanneer u de enquête wilt retourneren.

Op onze website vindt u het aanvraagformulier voor een beoordelings-­of docentexemplaar. Er worden voor zendingen in Nederland geen porto­- of administratiekosten berekend. Verder gelden onderstaande voorwaarden. • Bent u als docent werkzaam op een hbo, universiteit of volksuniversiteit? Dan kunt u een gratis beoordeling­s- of docentexemplaar aanvragen. Daarvoor geldt dat het boek voor uw vakgebied relevant moet zijn. • Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of als docent werkzaam bij een ROC of taalinstituut? Dan ontvangt u een beoordelings-­of docentexemplaar gratis of met korting, volgens de onderstaande tabel. DOCENT BIJ

BEOORDELINGSEXEMPLAAR

DOCENTEXEMPLAAR

ROC EDUCATIE / NT2

50% KORTING1, 3

GRATIS2

ROC OVERIG

GEEN KORTING1

GRATIS2

50% KORTING3

50% KORTING3

TAALINSTITUUT OF ZZP’ER

1. Titels uit de Wegwijsserie worden wel gratis verstrekt aan roc’s. 2. Alleen wanneer u, door middel van een kopie van de boekenlijst, aan kunt tonen dat de uitgave voorgeschreven literatuur is voor cursisten. 3. Nederlands in gang, Nederlands in actie, Nederlands op niveau, Taaltalent - deel 1, 2 & 3, Start.nl - deel 1 & 2 worden gratis verstrekt.

• Bent u als docent werkzaam in België? Voor u gelden andere voorwaarden. U kunt contact opnemen met onze Belgische vertegenwoordiger EPO: uitgeverij@epo.be. • Uitgeverij Coutinho behoudt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren. In dat geval nemen wij contact met u op. * Van sommige uitgaven worden geen beoordelings- of docentexemplaren verstrekt. Het betreft voornamelijk docentenhandleidingen, cdroms en boeken die primair bedoeld zijn voor de docent. Deze uitgaven zijn gemerkt met een *.

Privacy Uitgeverij Coutinho respecteert uw privacy en stelt groot belang in het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Uitgeverij Coutinho houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

7


UITGEVERIJ COUTINHO HEEFT UITGAVEN OP HET GEBIED VAN: • Bestuur, Beleid & Recht • Economie & Communicatie • Gezondheidszorg • NT2 & Inburgering • Onderwijs • Sociale wetenschappen • Talen • Taal- & Cultuurwetenschappen

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar www.coutinho.nl

Hebt u een vraag?

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum Uitgever Hoger gezondheidszorgonderwijs Michel van de Graaf E graaf@coutinho.nl

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur. info@coutinho.nl 035 69 49 991

Promotie en verkoop voor België EPO Afdeling Verkoop Lange Pastoorstraat 25-27 2600 Berchem-Antwerpen T +32 (0)3 239 68 74 E uitgeverij@epo.be

Wilt u advies over onze uitgaven of een presentatie op uw school? Neem contact op met onze educatief adviseur.

Maarten de Jong jong@coutinho.nl

uitgeverij Coutinho - 2014 - logopedie  
Advertisement