__MAIN_TEXT__

Page 63

N103 GEO Special_Opmaak 1 25-11-13 10:48 Pagina 61

Samenvatting Om een bouwproject goed uit te voeren is kennis van de ondergrond noodzakelijk. Waar liggen de risico’s en hoe groot zijn die? Welke bouwmethode is geschikt? Hoe weet ik hoe betrouwbaar mijn kostenraming is? Het Geo-Impuls project Betrouwbaar Ondergrondmodel heeft de afgelopen vier jaar methoden ontwikkeld om deze vragen te beantwoorden, en de methoden gedemonstreerd in pilot-

projecten. Integratie van geologische informatie en geofysisch onderzoek in het geotechnisch ontwerp vormt de rode draad. Een webportaal ontsluit de resultaten van het Geo-Impuls project en bestaande bronnen van ondergrondinformatie. Dit artikel geeft een vooruitblik naar de informatie op het webportaal.

Figuur 3 – Situatie van case study rond vliegveld Zestienhoven in Rotterdam, met terreineenheden (rood, I tot en met III) en de locatie van profiel A-A’ in figuur 4.

Figuur 2 – Nadere beschrijving van producten op het webportaal

– Kwantificeer onzekere informatie in geotechnische modellen: veel data uit geologische bronnen is voor geotechnische begrippen vaag, en harde uitspraken over opeenvolging of continuïteit van lagen zijn vaak niet mogelijk. Resultaten van geofysische metingen zijn vaak op meerdere wijzen te interpreteren. Kwantificering moet aansluiten op de vertrouwde gereedschappen van de geotechnicus zodat deze het effect op de ontwerpuitkomst kan bepalen. – Koppel methode ontwikkeling aan praktijkprojecten: dit is tegelijk een demonstratie en validatie van nieuwe methoden. Ervaringen worden meteen deel van de methode. – Ontsluit kennis via een webportaal: hiermee is het mogelijk kennis en instrumenten te updaten met nieuwe informatie, en feedback van gebruikers te krijgen hoe zij de informatie gebruiken en waarderen.

De resultaten op het webportaal Het kader geeft een overzicht van de resultaten van de werkgroep. Deze zullen eind 2013 alle beschikbaar zijn via het webportaal. Het webportaal zal ook kennis en gereedschappen ontsluiten die niet in Geo-Impuls zijn ontwikkeld. Deze informa-

tie is opgenomen omdat deze een waardevolle aanvulling vormt op de werkgroep en nog geen deel uitmaakt van de standaard geotechnische gereedschapskist. Het webportaal is te bereiken via de Geo-Impuls website www.geoimpuls.org. Figuur 1 geeft een indruk van de voorpagina van het portaal. De voorpagina bestaat uit vier keuzemenu’s die de gebruiker zo snel mogelijk leiden naar de producten die het best aansluiten op zijn vraag. Bij doorklikken op de lijst producten volgt een korte beschrijving van het doel en de reikwijdte van de producten, zie figuur 2. Voor elke product is een contactpersoon gegeven en de mogelijkheid om te reageren op de getoonde informatie.

Focus op het kwantificeren van onzekerheid Het rapport ‘Kwantificeren van ondergrond onzekerheid voor geotechnisch ontwerp’ is één van de belangrijkste producten van de werkgroep. Het rapport beschrijft de stapsgewijze aanpak om geologische data en resultaten van geofysische metingen en puntmetingen zoals boringen en sonderingen te integreren tot een ondergrondmodel

61

GEOTECHNIEK SPECIAL – December 2013

dat aansluit op gangbare geotechnische ontwerpinstrumenten zoals de D-serie van Deltares. De aanpak is een veralgemenisering en versimpeling van de methode die bekend is van stabiliteitsanalyse van dijkringen [Deltares, 2013]. Onderstaand voorbeeld illustreert de stappen en kenmerken aan de hand van een case voor de aanleg van een weg in het gebied rond vliegveld Zestienhoven in Rotterdam (figuur 3). Kenmerk 1: de stappen in de methode komen overeen met de stappen van het opzetten van een risicogestuurd grondonderzoek zoals beschreven in CUR richtlijn 247 ‘Risico gestuurd grondonderzoek, van planfase tot realisatie’ [Brassinga & van Dalen, 2013]: 1.Welk type grondgerelateerde constructie speelt in het project? 2. Wat zijn de belangrijkste risicobronnen en wat zijn de gevolgen voor het project? à Kenmerk 2 3. Welke zijn de geotechnische mechanismen? 4. Welke ontwerp- en uitvoeringsmethodieken beschrijven het mechanisme? 5. Welke zijn de bijbehorende geotechnische parameters en kenmerken van de laagopbouw? 6. Welk grondonderzoek en monitoring zijn nodig

Profile for Uitgeverij Educom

Geotechniek special december 2013  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld - Geotechniekdag 2013

Geotechniek special december 2013  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld - Geotechniekdag 2013