Page 14

Minimaliseren van de kans op lekkage van diepwanden

betrokkenen aanwezig waren. Alle beschikbare gegevens zijn tijdens de uitvoering geëvalueerd om eventuele zwakke plekken in het ontgraven deel van de diepwand op te sporen.

Met behulp van de beschikbare geboortebewijzen zijn diverse samenvattende overzichten opgesteld die inzicht geven in mogelijke zwakke plekken in de diepwandpanelen. Een aantal gegevens is gevisualiseerd in de figuren 3 t/m 5.

Controleproef waterdichtheid bouwkuip In juni 2010 is een controleproef uitgevoerd om de waterdichtheid van de bouwkuip te controleren. Op basis van de beschikbare meetgegevens werd geconcludeerd dat de waterdichtheid van de bouwkuip als geheel voldeed aan de eisen zoals die zijn gesteld in de bemalingsvergunning. Dit impliceert dat er geen aanleiding bestond om te veronderstellen dat de gemiddelde kwaliteit van de diepwanden qua waterdichtheid (in niet-ontgraven omstandigheden) op dat moment in negatieve zin zou afwijken van de verwachtingen.

Figuur 3 toont o.a. de verstreken tijd tussen: • de start van het ontgraven van de sleuf en de start van het installeren van de voegplanken; • de start van het installeren van de voegplanken en het einde van het ontgraven van de sleuf; • het einde van het ontgraven van de sleuf en de start van het schoonmaken van het betonoppervlak; • de start van het schoonmaken van het betonoppervlak en de start van het installeren van de wapeningskorf; • het einde van de installatie van de wapeningskorf en het begin van het storten van beton. Wanneer de aan een bepaalde activiteit bestede tijd relatief groot is, kan dit duiden op een vergrote kans op een imperfectie.

Visuele inspecties Visuele inspecties door zowel de aannemer als de toezichthouders van de Gemeente Rotterdam waren bedoeld om gewone en ongewone omstandigheden gedurende het bouwproces van elk individueel paneel vast te leggen. Voor enkele panelen moesten ondergrondse obstakels worden verwijderd.

Afstand tot theoretische as [cm]

Geboortebewijzen In de praktijk werden op basis van de standaard RAW-bepalingen de volgende gegevens van een paneel vastgelegd: • grondsoort die werd ontgraven • doorlooptijden in het productieproces, zoals voor het ontgraven van het paneel, het verversen van de bentonietsuspensie, het laten zakken van de wapeningskorf en het storten van beton • gemeten afwijkingen van de paneelbreedte • gemeten afwijkingen van de verticaliteit van de panelen • gemeten helling van het stortfront

Figuur 4 toont de afwijking van de paneeldikte, zoals kan worden berekend uit de voortgang van het beton storten. Uit figuur 4 kan worden afgeleid welke panelen mogelijk een reductie van de dikte hebben van meer dan 0,2 m. Voor het trekken van een betrouwbare conclusie is het evenwel nodig om meer gedetailleerde informatie te hebben over de voortgang van het proces van beton storten, zodat de resolutie van de figuur wordt verhoogd. Figuur 5 toont de positie van de diepwandpanelen op 40 m diepte, zoals die zijn afgeleid uit de gegevens van het graafequipement. De meeste panelen zijn in twee of drie gangen ontgraven, zodat er ten minste twee monitoringbestanden (m.b.t. verticaliteit en horizontale- cq. oriëntatieafwijking vs. ontgravingsdiepte) per paneel zijn. Uit figuur 5 kan worden afgeleid waar de panelen mogelijk onvoldoende overlap heb-

ben. De ontwerpdikte van de diepwand is 1,2 m; de toegestane zone van 1,6 m breedte op 40 m diepte waarbinnen het paneel zich dient te bevinden (ter waarborging van een minimale overlap van 0,8 m) volgt uit de toegestane 0,5% afwijking ten opzichte van de verticaal (d.w.z. 0,2 m aan weerszijden van de theoretische positie van het paneel). Experimenteel onderzoek naar imperfecties in de diepwanden In het kader van promotie-onderzoek aan de Technische Universiteit Delft is tijdens de bouw van parkeergarage Kruisplein de mogelijkheid onderzocht om bentonietinsluitingen te detecteren met de CSL-methode (Cross-hole Sonic Logging). Omdat bentoniet en beton een verschillende dichtheid en stijfheid hebben, is het mogelijk om onderscheid te maken met behulp van een akoestisch signaal. Door meetbuizen aan te brengen op de hoeken van de wapeningskorven aan beide zijden van de voeg, kan een akoestisch signaal over de voeg worden gestuurd [6]. Voor het onderzoek zijn metingen in vier diepwandvoegen en in twee grote testblokken uitgevoerd. In twee voegen werden afwijkingen gevonden. Beide afwijkingen zijn alleen zichtbaar in één van de zes CSL-profielen van die specifieke voeg. Er werd daarom verwacht dat de afwijkingen maar aan één kant van de diepwand zichtbaar zouden zijn. Op de diepte waar de anomalieën werden verwacht, bevinden zich buiten de bouwkuip kleilagen. Daarom zijn geen verdere maatregelen genomen om lekkages te voorkomen, omdat de klei zelf fungeert als barrière. Na het ontgraven bleek één anomalie een grindnest te zijn. De andere anomalie bestaat uit bentoniet. Uit het experimentele onderzoek is gebleken dat de CSL-metingen gedetailleerde informatie over de kwaliteit van de voegen opleveren. Na deze

100 80 40 0 -40

-80 -100

20

10 binnen

30

Paneel [nummer] buiten

begrenzing toegestane zone

Figuur 5 - De relatieve positie van de panelen op 40 m diepte.

13

Figuur 6 - Vergrote kans op lekkage

Geotechniek - Januari 2014

Profile for Uitgeverij Educom

Geotechniek januari 2014  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld

Geotechniek januari 2014  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld

Advertisement