Page 12

Samenvatting

Vanwege enkele grote lekincidenten bij diepwandprojecten in Nederland is bij de bouw van parkeergarage Kruisplein in Rotterdam veel aandacht besteed aan het bedenken en voorbereiden van maatregelen om de kans op lekkage te minimaliseren. Behalve op maatregelen die in het bestek als eisen aan de uitvoering werden opgenomen, is ingezet op maatregelen die het bouwproces, in dit geval het realiseren van de diepwand en

het ontgraven van de bouwkuip, zo goed mogelijk laten verlopen. De uitvoeringsgegevens van de diepwandpanelen werden uitgebreid geëvalueerd in combinatie met de visuele waarnemingen en de resultaten van het voorafgaand uitgevoerde grondonderzoek. De gerealiseerde diepwandpanelen waren in het algemeen van voldoende kwaliteit. Tijdens de bouw zijn er geen grote lekkages geweest.

betonnen panelen die na elkaar worden uitgevoerd. Een nieuw paneel moet dus aansluiten op een al verhard paneel. Deze aansluiting is een kwetsbaar punt, vooral als diepwandsecties worden gerealiseerd in verschillende projecten (en door verschillende partijen). • een diepwandpaneel komt, bijvoorbeeld als gevolg van obstakels, niet op diepte en reikt daardoor niet of niet diep genoeg in de waterafsluitende grondlaag. • het beton van de diepwand bevat insluitingen van zand, veen of klei. Bij het instabiel worden van de wand van de diepwandsleuf kan grond in de sleuf terecht komen en bij insluiting in het beton een zwakke plek in de diepwand gaan vormen. • het beton van de diepwand bevat insluitingen van bentoniet. Tijdens het storten van beton kan bentoniet in het beton worden ingesloten, met als gevolg een zwakke plek in de diepwand.

Figuur 2 - Kenmerkende sondering ter plaatse van parkeergarage Kruisplein bouwkuip instroomt, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Een zandvoerende lekkage wordt vooral voor de omgeving als een groot risico gezien in het geval dat paalfunderingen hun draagkracht ontlenen aan de betreffende zandlaag. Het grote voordeel van de toepassing van diepwanden is, dat buiten de bouwkuip het grondwaterregime nauwelijks wordt beïnvloed. Binnen de bouwkuip wordt de grondwaterstand uiteraard wel verlaagd, met het ontgraven mee. Zo ontstaat er tijdens het ontgraven in een watervoerende (zand)laag een groot verschil in waterdruk over de diepwand. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van lekkage vanuit het eerste watervoerende pakket: • diepwandpanelen sluiten niet goed aan. Een diepwand bestaat uit losse gewapend

Bij het ontwerp van de parkeergarage Kruisplein was het uitgangspunt dat de diepwanden minimaal 1,5 m in de slecht waterdoorlatende lagen van de Formatie van Waalre zouden worden geplaatst. Op het diepste punt van de parkeergarage moet door de diepwand een waterdrukverschil van ca. 20 m worden gekeerd. De uitkomsten van de risicoanalyse gaven aan dat om de kans op een lekkende diepwand zoveel mogelijk te minimaliseren: • aanvullende eisen in het bestek zouden moeten worden gesteld; • vroegtijdige waarnemingen van imperfecties gedurende het bouwproces van het allergrootste belang zijn; de uitvoering van het project goed moet • worden gemonitord; • de analyse van as-built gegevens essentieel is voor het identificeren van verdachte locaties. Maatregelen in het bestek De parkeergarage Kruisplein is gebouwd op basis van een R.A.W. bestek. Daarin zijn teneinde

11

Geotechniek - Januari 2014

de kans op lekkage zoveel mogelijk te minimaliseren, o.a. de volgende eisen gesteld aan de uitvoering van de diepwanden: • de verticaliteit van de panelen moet binnen 0,5% van de diepte zijn, zowel in dwars- als in lengterichting; • de horizontale afwijking van de ontgraven kant van een paneel moet minder zijn dan 100 mm; • er moeten 150 mm brede rubber voegprofielen ter plaatse van iedere diepwandvoeg worden toegepast; • het betonoppervlak van aansluitende panelen moet worden gereinigd, alvorens de panelen worden gestort; • de maximale stortsnelheid van het beton mag in de (Holocene) klei- en veenlagen niet meer dan 6 m’/uur zijn; • er moet een goede aansluiting tussen de vloeren en de diepwand worden gerealiseerd. De vloeren van de parkeergarage worden deels met behulp van geschroefde stekankers en deels met geboorde stekankers aan de diepwand verbonden: het op de correcte locatie uitkomen van de schroefmoffen aan de wapeningskorven (voor de geschroefde stekken) is belangrijk voor het niet onnodig extra bijboren van stekken in de diepwand. Hiervoor is in het bestek een verplaatsingstolerantie van 7 cm opgenomen. Voor het inboren van de stekken is het van belang dat de overlapzones van de wapening niet ter hoogte van de inboorstekken zitten. Dit om de kans op het op de wapening stuiten tijdens het boren en het onnodig vaak proberen van gaten boren te voorkomen. In het bestek is opgenomen dat de overlapzones van de wapening niet ter hoogte van de in te boren stekken mogen zitten. de maximale korrelafmeting in het beton • mag niet meer dan 16 mm zijn. Van de diepwandpanelen moeten geboortebewijzen worden gemaakt, waarin o.a. de volgende mogelijke uitvoeringsonvolkomenheden worden vastgelegd: • de (te) lange periode dat de diepwandsleuf open staat, alvorens er beton wordt gestort;

Profile for Uitgeverij Educom

Geotechniek januari 2014  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld

Geotechniek januari 2014  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld

Advertisement