Page 20

Uitgave juni 2012

Waterschapsnieuws Overdiepse Polder in vogelvlucht - De aanleg van de nieuwe terpen en dijk in september 2011.

Maaionderhoud langs het water

Brabant springt voor schoon water

Op 1 juni 2012 is waterschap Brabantse Delta begonnen met het jaarlijkse maaien van de waterlopen in Westen Midden-Brabant. Het maaien is belangrijk, omdat het waterschap zo voorkomt dat waterlopen dichtgroeien en er wateroverlast kan ontstaan. Om efficiënt te kunnen werken en schade te beperken, is het belangrijk dat de waterlopen die gemaaid worden goed bereikbaar zijn. I www.brabantsedelta.nl/maaionderhoud

Op zondag 8 juli vindt de Big Jump plaats. Dit is een internationale manifestatie om aandacht te vragen voor schoon water. Klokslag 15.00 uur springen in heel Europa kinderen en volwassenen in meren, plassen, rivieren en beken om het belang van schoon en veilig water te benadrukken. In Brabant vindt de Big Jump onder andere plaats in de Westpolderplas in Etten-Leur. Deelname is gratis en voor de deelnemende kinderen is er een coole gadget. Meer informatie over de locaties, verzamelpunten en extra activiteiten rondom de jump vindt u op I www.bigjump.nl. U kunt ons ook volgen op twitter via @bigJumpNL.

Wandelen in een waterberging Vorig jaar werd ruim acht hectare voormalige landbouwgrond langs de Steenbergsche Vliet omgevormd tot een waterbergingsgebied waar flora en fauna de kans krijgen zich te verspreiden en te overleven.

Controle op blauwalgen Iedere zomer krijgen we opnieuw te maken met blauwalgen. Dat heeft alles te maken met de oplopende temperaturen, de hoeveelheid voedingsstoffen in het water en het gebrek aan stroming. Hierdoor blijft er minder zuurstof in het water en hebben blauwalgen de kans zich te ontwikkelen. Waterschap Brabantse Delta controleert het water regelmatig op de aanwezigheid van blauwalg. Wanneer deze wordt geconstateerd, plaatst de gemeente waarschuwingsborden. In dat geval raden we contact met water sterk af. Vooral hondenbezitters wordt afgeraden honden uit de vijver te laten drinken of erin te laten zwemmen. Blauwalgmeldingen E contactcentrum@brabantsedelta.nl.

Waterveiligheid: vechten, vluchten of volstromen?

Copyright: Aeroview.

Langs de zomerdijk loopt nu een GPS-wandelroute waar u van alles leert over de natuur, de cultuur en het water om u heen. De nieuwe vleermuizenkelder vormt het startpunt van deze educatieve route. Met een smartphone in de hand maakt u bij diverse points of interest kennis met opmerkelijke plekken in deze ecologische verbindingszone. Een interview, gedicht of afbeelding biedt u nét dat beetje extra om van een doorsnee Nederlands waterlandschap een omgeving te maken waarover u zich kan verwonderen. I www.kunstroutesbrabant.nl

Contactcentrum

Waterbeheer en waterveiligheid zit ons Nederlanders in de genen. Dat kan ook niet anders in een land, waarvan 26% onder zeeniveau ligt en ruim 50% is blootgesteld aan overstromingsrisico. Voor de extreem hoogwatersituaties in 1993 en 1995 richtten we ons vooral op dijken verhogen. Daar is de laatste decennia een nieuw gedachtengoed bij gekomen: daar waar het kan, geeft waterschap Brabantse Delta nu ook ruimte terug aan het water. Een geheel andere aanpak dus, maar met hetzelfde doel! De terpen van de Overdiepse Polder Een mooi voorbeeld van ‘water de ruimte geven’, ziet u in de Overdiepse Polder. In tijden van extreem hoogwater vormt de Bergsche Maas op veel plekken langs de rivier een bedreiging voor dorpen en steden. Die bedreiging verminderen we door de polder (doelbewust) om te vormen tot een waterbergingsgebied. De boeren die hier altijd hebben gewoond, bedachten zelf een plan om hun boerderijen op terpen opnieuw op te bouwen of elders hun bedrijven voort te zetten. Het project loopt tot eind 2015 en wordt mede gefinancierd door de Europese Unie. I www.overdiepsepolder.nl Dijkverhoging Amer-Donge Daar waar de Overdiepse Polder onder water wordt gezet voor onze veiligheid, helpt bijvoorbeeld de dijk aan de zuidwestoever van het Oude Maasje het water juist buiten te houden. Over een lengte van 940 meter wordt de dijk hoger en breder gemaakt, zodat de omgeving droge voeten houdt. Ruimte voor de rivier Beide projecten zijn onderdeel van het Rijksprogramma ‘Ruimte voor de rivier’ waarin Rijkswaterstaat sámen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van vier miljoen Nederlanders. I www.ruimtevoorderivier.nl

Voor al uw vragen, meldingen en klachten kunt u op werkdagen terecht bij het Contactcentrum van waterschap Brabantse Delta. T 076 564 10 00 I www.brabantsedelta.nl E contactcentrum@brabantsedelta.nl

Belastingsamenwerking West-Brabant Voor vragen over uw belastingaanslag neemt u contact op met Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). T 076 529 83 00 I www.bwbrabant.nl E info@bwbrabant.nl

Heerlijk Helder H2O Waterschap Brabantse Delta zorgt voor schoon water in sloten en rivieren. Eén van de manieren om dit te doen, is voorkomen dat er afvalwater wordt geloosd in het oppervlaktewater. Daarom zuiveren wij het afvalwater van huizen en fabrieken in een rioolwaterzuiveringsinstallatie vóórdat het geloosd wordt op het oppervlaktewater. Hoe dat precies werkt, ziet u met eigen ogen bij de rioolwaterzuivering Bath of Nieuwveer. Meer weten? I www.brabantsedelta.nl/rondleidingen Let op: 1 juli is rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath sowieso geopend vanwege de Rabo Ledenfietstocht die dit jaar in het teken staat van duurzaamheid.

Volg het waterschap ook op Twitter! Wilt u op de hoogte blijven van actueel waterschapsnieuws? Volg ons via @brabantsedelta

Contact

Voor meer informatie: www.brabantsedelta.nl

Waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 Redactie: afdeling Communicatie

DEL_20120620  

MIDWEEKEDITIE 10.00 tot 17.00 uur www.autohommel.nl tuinmeubelshow ONDERGRONDSE CONTAINERS VOOR JOZEFHOF Z O N D A G OPENING PLUSPUNT VALPOO...