Page 17

RAADSVERGADERING

gemeente etten-leur 20 juni 2012

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 juni

De gemeenteraad heeft besloten om: ■ het voorstel over de toepassing van de eigen bijdrage regeling voor vervoersvoorzieningen vast te stellen; ■ de verantwoording van het budget fractieondersteuning 2011 vast te stellen; ■ het voorstel over het voornemen tot ICT-samenwerking met de gemeente Tholen vast te stellen; ■ de visie dienstverlening vast te stellen; ■ het voorstel over de ontwerp begroting 2013 van het Regionaal Archief West-Brabant vast te stellen; ■ geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GROGZ); ■ geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Ambulance Vervoer (GRRAV); ■ een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2013 van de Gemeenschappelijke Rege-

ling Veiligheidsregio; kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS); een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant; geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen het voorstel tot vaststelling van herinrichting Egelhof en intrekking verordening staangeld 2009 vast te stellen; het bestemmingsplan bedrijventerrein Vosdonk vast te stellen.

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website: www.etten-leur.nl bij Bestuur & Organisatie > Internetsite gemeenteraad. Vervolgens in de Kalender bij de datum 12 juni klikken op Gemeenteraad. De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Zie www.etten-leur.nl Bestuur & organisatie Internetsite gemeenteraad

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in de periode van 7 juni 2012 tot en met 15 juni 2012 onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen. De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. Desgewenst kan de aanvraag worden ingezien na het maken van een afspraak. Hiervoor kan tijdens kantooruren telefonisch contact worden opgenomen op het nummer 14 076. Datum ingekomen

Intern kenmerk

Omschrijving project

Locatie

Postcode

7 juni 2012 8 juni 2012 12 juni 2012 12 juni 2012 12 juni 2012 12 juni 2012 14 juni 2012

2012OG0261-01 2012OG0259-01 2012OG0270-01 2012OG0264-01 2012OG0265-01 2012OG0266-01 2012OG0273-01

het het het het het het het

4874 4876 4874 4872 4872 4872 n.v.t.

14 juni 2012

2012OG0272-01

het inrichten van een schuur voor huisvesting medewerkers Kruidenaer

Edward Poppelaan 14 Banjostraat 32 Wildbaan 78 Houtduif 62 Irenelaan 2 Stationsstraat 109 Concordialaan ter hoogte van huisnummers 101 t/m 115 Bankenstraat 21A

kappen van een boom handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening uibreiden van een schuur plaatsen van een erfafscheiding oprichten van een garage uitbreiden van de bestaande woning kappen van 3 bomen

NA XK KG MH BK TC

4874 ND

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in de periode van 14 juni 2012 tot en met 15 juni 2012 de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, (deels) hebben verleend. Verzenddatum besluit

Intern kenmerk

Omschrijving project

Locatie

Postcode

15 juni 2012 15 juni 2012 14 juni 2012 14 juni 2012 12 juni 2012 11 juni 2012 15 juni 2012 15 juni 2012 11 juni 2012 11 juni 2012 13 juni 2012

2011OG1055-02 2012OG0141-01 2012OG0117-02 2012OG0205-01 2012OG0206-01 2012OG0217-01 2012OG0119-02 2012OG0225-01 2012OG0224-01 2012OG0227-01 2012OG0111-02

het oprichten van stadswoningen en appartementen het oprichten van zorgappartementen het plaatsen van een erker het realiseren van een uitweg het kappen van 11 bomen het plaatsen van een dakkapel het veranderen van een bestaande garage naar een woonfunctie het kappen van twee kastanjebomen het monteren van een gevelreclame Het uitvoeren van groot onderhoud ten behoeve van 72 woningen het uitbreiden van de woning aan de voorzijde

Bisschopsmolenstraat / Streek Bisschopsmolenstraat Julianalaan 61 Hertesprong 36 Vijfhuizenweg Rijsdijk en Statenlaan Duinkerkelaan 99 Merel 11 Brabantpark Stijn Streuvelslaan Valpoort 112 Valpoort 141 Pianohof Guido Gezellelaan 132

n.v.t. n.v.t. 4872 BD 4874 JB n.v.t. 4875 CZ 4872 PE n.v.t. 4873 BR n.v.t. 4873 GG

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken (met ingang van de dag na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. In dat geval kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, Postbus 90.006, 4800 PA Breda, ook worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het indienen van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om de beslistermijn van de onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Datum ingekomen

Intern kenmerk

Omschrijving project

Locatie

Postcode

27 februari 2012 30 maart 2012

2012OG0078-01 2012OG0137-01

het renoveren van een dak het plaatsen van een reclamebord

Van Bergenplein 70 Schoonhout 48

4871 CG 4872 ME

Etten-Leur, 20 juni 2012

Etten-Leur heeft Antwoord © bel 14 076 of kijk op www.etten-leur.nl

DEL_20120620  

MIDWEEKEDITIE 10.00 tot 17.00 uur www.autohommel.nl tuinmeubelshow ONDERGRONDSE CONTAINERS VOOR JOZEFHOF Z O N D A G OPENING PLUSPUNT VALPOO...