Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

W O E N S D R E C H T S E

O P L AG E :

13 AUGUSTUS 2014 WEEK 33

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

599

SPORT

8 111

KERKELIJK NIEUWS

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

MOGELIJK TURBINES TOT 180 METER IN KABELJAUWPOLDER

076

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

JOOP KESSELAAR FIETST 600 KM VOOR GOEDE DOEL

Visie detailhandel in de maak

Dividend Delta valt fors lager uit

WOENSDRECHT – Het gemeentebestuur wil de komende bestuursperiode extra aandacht besteden aan de detailhandel. Die staat momenteel erg onder druk door de crisis en toenemende internetverkoop. In de Economische Visie van de gemeente is de detailhandel echter benoemd als een van de zes speerpunten, met als actiepunt het opstellen van een aparte visie. Het startdocument voor die visie is inmiddels gereed. De komende maanden wordt in samenwerking met onder meer de Stiching Ondernemend Woensdrecht een conceptrapport opgesteld, dat voor het einde van het jaar gereed moet zijn. Vaststelling van de visie gebeurd dan medio 2015.

WOENSDRECHT – De gemeente Woensdrecht moet het als aandeelhouder van energiebedrijf Delta met een fors lagere dividenduitkering over het boekjaar 2013 doen. Door de lage energieprijzen en het uitvallen van de kerncentrale in Borssele voorzag het Zeeuwse bedrijf vorig jaar al een winst die vijftig procent lager lag dan voorgaande jaren. In de begroting had de gemeente de uitkering daarom al met 50.000 euro naar beneden bijgesteld. In totaal keert Delta twintig miljoen euro uit aan haar aandeelhouders. Voor Woensdrecht komt dat neer op 181.937 euro, waardoor de uitkering 131.906 euro naar beneden moest worden bijgesteld.

W E E K B L A D

Voetbalclubs binden strijd aan bij ODIO

Tweede urn mag in urnengraf

OSSENDRECHT – Voetbalvereniging ODIO is dit jaar gastheer voor het Zuidwesthoektoernooi. De jaarlijkse krachtmeting tussen voetbalclubs uit de gemeente Woensdrecht vindt op donderdag 13 augustus en zaterdag 16 augustus plaats. Het toernooi wordt om 19.00 uur geopend op sportpark De Heiloop in Ossendrecht met een wedstrijd tussen Grenswachters en Vivoo en Meto tegen WVV’67. Gastheer ODIO treedt een uur later aan tegen Meto, WVV’67 neemt het dan op tegen de Grenswachters. Het vervolg van de wedstrijden is op zaterdag om 17.00 uur, 18.30 uur en 20.00 uur. Iedere ontmoeting duurt 45 minuten.

WOENSDRECHT – Nabestaanden krijgen de mogelijkheid om een tweede urn te kunnen bijplaatsen op in een urnengraf op een van de gemeentelijke begraafplaatsen. Het gemeentebestuur heeft daarvoor de regels voor graven en asbezorging aangepast. Het college had daarvoor een verzoek gehad van nabestaanden, die beide ouders in het zelfde graf wilde bijzetten. In de regels is opgenomen dat er maximaal twee urnen in één graf geplaatst mogen worden. De regels gelden voor de algemene begraafplaatsen op de Antwerpsestraat en Acacialaan in Putte, Eikelhof en Ter Duinen in Ossendrecht en de Scheidreef in Hoogerheide.

Aanleg definitieve bestrating De Hoef HOOGERHEIDE – Vanaf 25 augustus 2014 starten aannemersbedrijven met de aanleg van de definitieve bestrating in woonwijk De Hoef in Hoogerheide. Eerst wordt de bestrating op Op Den Duyn en De Groenling afgewerkt. Daarna worden de straat tussen Groenling en In D’hoef en het resterende deel van de Groenling in fases bestraat. In de laatste fase wordt de aansluiting met de Scheldeweg aangepakt. De werkzaamheden beginnen in week 35 en zijn rond het einde van dit jaar afgerond. Bewoners van de betreffende straten ontvangen nog een persoonlijke brief met de planning van de werkzaamheden in hun straat plaatsvindt.

WOENSDRECHT – Als voorproefje op de Boerendag van Woensdrecht laat de organisatie zien hoe er vroeger rogge werd geoogst met een zelfbinder uit 1949. Deze werd ontwikkeld, omdat tijdens de industriële revolutie veel mensen van het platteland naar de stad verhuisde om te werken. De Boerendag is dit jaar op 14 september. FOTO MERIJNSITSEN.NL

Ministerie moet begrenzing Natura 2000 opnieuw beoordelen voor terrein

PvdD wil natuur op De Luchtballon MdeI provinciale D D E Lfractie B UvanRdeGPartij S E & Dieren V Eligt,E krijgt R ShetEterrein van De LuchtCALFVEN – Als het aan voor de ballon op Calfven geen nieuwe invulling, maar wordt het gebied ‘teruggegeven’ aan de natuur. Die oproep doet fractievoorzitter Marco van der Wel in de Provinciale Staten. Volgens hem had De Luchtballon nooit intensief gebruikt mogen worden, omdat het terrein deel uit maakt van het beschermde Natura 2000-netwerk. DOOR RIA VAN MEIR Helemaal uit de lucht gegrepen is de oproep van Van der Wel niet. Vorige maand oordeelde de Raad van State dat het ministerie van Economische Zaken de begrenzing van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn voor de Brabantse Wal opnieuw in overweging moet nemen. Het ministerie had volgens de uitspraak onvoldoende toegelicht waarom De Luchtballon buiten de bescherming van de richtlijnen valt. In de nieuwe beoordeling moet het ministerie ook het militaire complex bij Huijbergen en het gebied Jagersrust bij Ossendrecht meenemen. Diverse natuurorganisaties, waaronder Namiro, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieu Federatie stellen dat bovengenoemde gebieden wel onder de Natura 2000-bescherming vallen. De

h u i Uw kostbaarheden zijn goud twaard!

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen • Taxatie

Sint Lucasplein, 4631 LH Hoogerheide elke woensdag 10.00-16.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS...

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Raad van State oordeelde dan ook dat het ministerie binnen zestien weken een nieuw besluit over de begrenzing van de Natura 2000 moet nemen en kenbaar maken. Onrecht Volgens Van der Wel ligt er bij de provincie Noord-Brabant een taak om er zorg voor te dragen om het gebied ook als natuur te bestempelen. “De uitspraak van de Raad van State is helder. Natuurgebied De Luchtballon had nooit intensief gebruikt mogen worden. Teruggeven aan de natuur betekent onrecht uit het verleden herstellen en moet wat ons betreft zo snel mogelijk gerealiseerd worden”, meent dat De WVanEderEWel. K HijBwijst L erop A D Luchtballon altijd deel heeft uitgemaakt van het Natura 2000-netwerk. “Door het intensieve recreatiegebruik van de

s

i

n

d

e

r

laatste jaren zijn de natuurwaarden erg aangetast. Daarom wilde de staatssecretaris De Luchtballon ook uit de begrenzing van de Natura 2000 laten.” In een reeks schriftelijke vragen roept Van der Wel het provinciebestuur op om werk te maken van het teruggeven van De Luchtballon aan de natuur. Doorstart Of de uitspraak van de Raad van State gevolgen heeft voor de mogelijke doorstart van De Luchtballon, kan curator Joost Willemen nog niet zeggen. “Het kan wellicht van invloed zijn op de planvorming, maar daarover ben ik me nog aan het beraden.” De curator is nog steeds in gesprek met twee mogelijke overnamepartijen. “Daarnaast heeft zich nog een derde partij gemeld.” Het onderzoek naar een doorstart is nog steeds gaande.

e

g

i

o

Fietsen langs water met waterpoortroutes WOENSDRECHT – Het gebied Waterpoort heeft drie nieuwe fietsroutes waarbij deelnemers langs het Volkerak-Zoommeer fietsen. De drie routes doen de gemeenten Steenbergen, Tholen, Moerdijk, Woensdrecht en Bergen op Zoom aan. In het project Waterpoort werken diverse gemeenten en provincies samen om de regio rondom het Volkerak-Zoommeer beter op de kaart te krijgen. Voor de routes is gebruik gemaakt van bestaande fietstochten, maar er zijn aanpassingen gedaan om de fietser zoveel mogelijk langs het water te laten rijden. De routekaartjes zijn verkrijgbaar bij VVV Brabantse Wal. Meer info is te vinden op www.waterpoortwerkt.nl.

BWB levert gemeente voordeel op WOENSDRECHT – De gemeente Woensdrecht profiteert mee van het voordelige resultaat van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Het samenwerkingsverband tussen tien West-Brabantse gemeenten en waterschap Brabantse Delta sloot het boekjaar 2013 af met een positief saldo van ruim 50.000 euro. Dat bedrag wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten en het waterschap. Voor de gemeente Woensdrecht komt dat neer op 2470 euro. Voor 2014 wordt een groter overschot verwacht, omdat er weer nieuwe gemeenten zich hebben aangesloten. De BWB int onder andere de waterschapsbelasting en OZB.

Dw 20140813  
Dw 20140813